مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در  حقوق موضوعه ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در  حقوق موضوعه ایران:

خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م۱۵۸ ق.آ.د.م « دﻋﻮاي ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎي ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وي ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوي تصرف که خود شامل دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.

 

کلیات:

هدف اصلی از تملک اموال(چه منقول و غیر منقول) بهره‌برداری از منافع آن‌ها است. بنابراین مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلائی نخواهد داشت لذا تملک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست، جز طریق نیل به استفاده و بهره‌برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرفی این مفاهیم(تملک و بهره‌گیری از مال) و پیوستگی آن‌ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه‌ای بر وجود دیگری فرض شده است. و بر مبنای همین پیوستگی و حمایت از آن است که در کنار دعاوی خلع ید که در واقع برای حمایت از مالکیت وضع شده است، دعاوی تحت عنوان دعاوی تصرف، و از جمله مهمترین آنها تصرف رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس‌ حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. به عبارت دیگر خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و در این راه نیازمند اثبات مالکیت خود می باشد، در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، حق، و مبنای حمایت از آن منشأ تصرفات قبلي خواهان است . تفاوت فوق الذکر که نه تنها در زمینه ماهوی بلکه در خصوص آئین رسیدگی و احقاق حق و اجرای احکام نیز موجد آثاری است تماماً به واسطه ی  تفکیک دو عنوان تصرف و مالکیت در دعاوی منقول است که در پژوهش حاضر برآنیم ضمن مروری تفصیلی هر کدام از مفاهمی مذکور ابعاد حقوقی آثار و خصوصیات دعاوی تصرف و خلع ید را در رویکردی مقایسه ای تبیین کنیم.

سؤالات تحقیق :

الف: وجوه ماهوی افتراق بین تصرف عدوانی و خلع ید کدام است؟

ب :  مهمترین وجوه اشتراک بین دو دعوای تصرف عدوانی و خلع یداز لحاظ آئین رسیدگی کدام است؟

ه:مرجع صدور احکام ناشی از تصرف عدوانی کدام است و مهترین آثار این احکام چیست؟

ن:احکام اختصاصی مترتب بر خلع ید کدام است؟

 فهرست مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در  حقوق موضوعه ایران

 • چكيده ۱
 • مقدمه۲
 • كليات۵
 •     ۱- بیان مساله۶
 • ۲-سوالات تحقيق ۱۰
 • ۳- فرضيه هاي تحقيق ۱۰
 • ۴- روش انجام تحقيق و گرد آوري مطالب۱۱
 • ۵-  پيشينه تحقيق ۱۱
 • مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در  حقوق موضوعه ایران
 • فصل اول : مباني نظري پژوهش
 • مبحث اول : تعريف خلع يد و شرايط وقوع و طرح دعوي خلع يد ۱۳
 • ۱) معناي لغوي خلع يد ۱۳
 • ۲) معناي اصطلاحي خلع يد ۱۳
 • ۳) معناي اصطلاحي خلع يد از ديد قانون مدني ۱۳
 • ۴) معناي اصطلاحي خلع يد در رويه قضايي ۱۴
 • مبحث دوم : سابقه تاريخي تصرف عدواني ۱۵
 • ۱) سابقه تاريخي تصرف عدواني ۱۵
 • ۲) سابقه تاريخي دعوي خلع يد ۱۶
 • ۳)  سابقه دعوي رفع تصرف عدواني و خلع يد در حقوق ايران ۱۸
 • الف) سابقه دعوي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران ۱۸
 • ب) سابقه دعوي خلع يد در حقوق ايران ۱۹
 • مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در  حقوق موضوعه ایران
 • مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در  حقوق موضوعه ایران
 • مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در  حقوق موضوعه ایران
 • فصل دوم : وجوه ماهوي افتراق بين تصرف عدواني و خلع يد
 • گفتار اول : اركان اساسي دعوي رفع تصرف عدواني ۲۱
 • الف ) عنصر مادي ۲۲
 • ب ) عنصر معنوي ۲۳
 • ج ) ماهيت تصرف ۲۴
 • ۱ ) تعريف تصرف ۲۴
 • ۲) مقايسه مالكيت و تصرف ۲۵
 • ۳ ) مقايسه تصرف و اقباض ۲۶
 • ۴ ) شروط تاثير تصرف ۲۶
 • الف ) آثار تصرفي كه موقوف بر مدت نيست ۲۷
 • ب ) آثار تصرفي كه موقوف بر مدت است ۲۸
 • گفتار دوم : سبق تصرف خواهان ۲۹
 • ۱ ) تصرف مفيد يا معتبر ۳۰
 • ۲ ) تصرف معيوب ۳۰
 • ۳ ) تصرف با حسن نيت ۳۰
 • گفتار سوم : لحوق قانوني تصرف خوانده ۳۳
 • ۱ ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان ۳۳
 • ۲ ) مدت و ميزان تصرف خوانده ۳۴
 • گفتار چهارم : عدواني بودن تصرف خوانده ۳۶
 • گفتار پنجم : اركان اساسي و تشكيل دهنده خلع يد ۳۸
 • الف ) ماهيت حقوقي خلع يد ۳۹
 • ۱ ) مفهوم خلع يد در ايفاي ناروا ۴۰
 • ۲ ) مفهوم خلع يد در غصب ۴۰
 • ب ) خلع يد در غصب اموال منقول ۴۲
 • ج ) خلع يد در غصب اموال غير منقول ۴۲
 • گفتار ششم :‌ اركان و عناصر دعوي خلع يد ۴۵
 • الف ) عناصر ۴۵
 • ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان ۴۹
 • ج ) مالكيت در دعوي خلع يد ۵۰
 • گفتار هفتم : اركان دعوي خلع يد ۵۳
 • ۱ ) استيلا و وضع يد مدعي عليه ۵۳
 • ۲ ) عدواني بودن تصرفات متصرف۵۸
 • ۳ ) ما لكيت خواهان ۶۱
 • مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در  حقوق موضوعه ایران
 • فصل سوم : مقايسه دعوي تصرف عدواني  وخلع يد از جهت آيين رسيدگي
 • مبحث اول : وجوه اشتراك در رسيدگي به دعوي تصرف عدواني و خلع يد ۶۳
 • گفتار اول :‌ وجوه اشتراك ۶۳
 • ۱ ) اصول دادرسي ۶۳
 • ۲ ) قابليت تجديدنظر خواهي ۶۶
 • ۳) ا ستناد ۶۷
 • ۴ ) عناصر تشكيل دهنده ۶۷
 • ۵ ) صلاحيت ۶۸
 • گفتار دوم :‌ دعاوي طاري۶۸
 • ۱ )‌دعوي ورود ثالث ۶۹
 • ۲ )‌دعوي جلب ثالث ۷۱
 • ۳ ) دعوي تقابل ۷۱
 • ۴ ) دعوي اضافي ۷۲
 • گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسيدگي به دعوي خلع يد و تصرف عدواني ۷۵
 • ۱ ) رعايت تشريفات دادرسي۷۵
 • ۲ ) كساني كه حق طرح دعوي دارند ۷۵
 • ۳ ) هزينه دادرسي ۷۶
 • ۴ ) رسيدگي خارج از نوبت  ۷۷
 • ۵ ) مساله تحصيل دليل  ۷۸
 • ۶ ) ا عتبار امر قضاوت شده ۷۹
 • گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
 •  و مالکیت۸۰
 • فصل چهارم : احكام وآثار تصرف عدواني و مرجع رسيدگي كننده
 • مبحث اول : احكام و آثار دعوي تصرف عدواني ۸۶
 • گفتار اول : دستور موقت در دعاوي تصرف عدواني ۸۶
 • گفتار د وم : مسا له مالكيت در دعاوي تصرف عد واني ۸۷
 • گفتار سوم :‌ انكار و ترديد و ادعاي جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوي تصرف عدواني ۸۹
 • گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجراي حكم ۸۹
 • مبحث دوم : مرجع رسيدگي كننده به دعوي تصرف عدواني و تصميمات
 • مربوط به آن ۹۱
 • مبحث سوم : اجراي حكم رفع تصرف عدواني ۹۴
 • گفتار اول : اجراي فوري احكام دادگاهها در د عاوي تصرف عدواني ۹۴
 • گفتار دوم : چگونگي اجراي حكم در مورد مستحدثات و اعياني در محكوم به ۹۵
 • گفتار سوم : تجديدنظر از احكام صادره در  د عاوي تصرف عدواني ۹۷
 • مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در  حقوق موضوعه ایران
 • فصل پنجم : احكام اختصاصي خلع يد و آثار آن
 • مبحث اول  : احكام اختصاصي خلع يد در اموال مفروز۱۰۰
 • گفتار اول : ‌احكام  اختصاصي خلع يد در اموال مفروز منقول ۱۰۰
 • گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول۱۰۲
 • مبحث دوم : احكام اختصاصي خلع يد در اموال مشاع ۱۰۳
 • گفتار اول : احكام اختصاصي خلع يد در اموا ل منقول مشاع ۱۰۳
 • گفتار دوم : احكام اختصاصي خلع يد در اموال غير منقول مشاع ۱۰۴
 • مبحث سوم : اجراي احكام دعاوي خلع يد ۱۰۸
 • گفتار اول : كليات اجراي احكام ۱۰۸
 • گفتار دوم : چگونگي اجراي احكام دعاوي خلع يد ۱۰۹
 • گفتار سوم : احكام اختصاصي خلع يد از جهت اجراي حكم ۱۱۲
 • مبحث چهارم : اجراي احكام دعاوي تصرف عدواني ۱۱۳
 • گفتار اول : اجراي احكام دعواي تصرف ۱۱۳
 • گفتار دوم : اجراي احكام دعوي ممانعت از حق ۱۱۴
 • گفتار سوم : اجراي احكام دعوي مزاحمت ۱۱۵
 • گفتار چهارم : تفاوت اجراي احكام دعوي خلع يد و تصرف عدواني ۱۱۵
 • نتيجه گيري ۱۱۶
 • منابع ۱۲۳

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0