مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن : پایان نامه دکترا (ph.D) رشته تربیت بدنی

مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن : پایان نامه دکترا (ph.D) رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن:

هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار (۲۵ درصد حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها) و بدون اعمال بار بود.

تعداد ۳۰ نفر ورزشکار مرد شاغل در لیگ های اصلی کشور (۱۰ نفر شناگر، ۱۰ نفر بازیکن هندبال، ۱۰ نفر بازیکن تنیس) و ۱۰ نفر غیر ورزشکار به‌صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. فعالیت الکترومیوگرافی عضلات شانه (دلتوئید میانی و قدامی، ذوزنقه فوقانی، میانی و تحتانی، تحت خاری، پشتی بزرگ و دندانه­ای قدامی) در پارامترهای الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی طی ابداکشن بازو (در زوایای ۴۵- ۰ درجه به مدت ۱ ثانیه، ۹۰-۰ درجه به مدت ۲ ثانیه، ۱۳۵-۰ درجه به مدت ۳ ثانیه،۱۶۰ -۰ درجه به مدت ۴ ثانیه) و نگه­داری آن (در زوایای ۴۵، ۹۰، ۱۳۵ درجه به مدت ۳ ثانیه) در سطح اسکاپشن با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی سطحی و همچنین ریتم اسکاپولوهومرال در دامنه­های مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از اندازه­ گیری­های انجام‌شده با اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن در شانه­ی برتر و غیر برتر با اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی درون و بین این گروه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج مطالعه نشان داد که بار خارجی تأثیر معنی­داری بر الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن دارد اما الگوی فراخوانی عضلات در شانه­ی برتر و غیر برتر طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن مشابه بود همچنین تفاوت معنی­داری در الگوی فراخوانی عضلات بین گروه‌های مختلف تحقیق طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن مشاهده نشد (۰۵/۰ p<). از طرف دیگر نتایج نشان داد که بار خارجی، برتر یا غیر برتر بودن دست و زاویه ابداکشن بر سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو (ابداکشن دینامیک) و نگه­داری آن (ابداکشن ایستا) در سطح اسکاپشن تأثیرگذار است و تفاوت معنی­داری در سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو و نگه­داری آن در سطح اسکاپشن بین گروه‌های تحقیق وجود دارد (۰۵/۰ p<) همچنین طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ریتم اسکاپولوهومرال در شانه­ی برتر مقدار کمتری از شانه­ی غیر برتر داشت و بازیکنان هندبال در مقایسه با افراد غیر ورزشکار ریتم اسکاپولوهومرال کمتری داشتند (۰۵/۰ p<). پیشنهاد می­شود که کلنیسین­ها باید آگاه باشند که بعضی از تفاوت­ها در مجموعه شانه ورزشکاران پرتاب از بالای سر با افراد غیرورزشکار ممکن است معمولی باشد و نباید به‌عنوان نشانه‌های پاتولوژی شانه در نظر گرفته شوند بلکه باید به دلیل سازگاری شانه آن‌ها با تمرینات و استفاده بیش‌ازحد اندام فوقانی­شان در نظر گرفته شود.

 

 اهداف پژوهش

 هدف کلی

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط اعمال و بدون اعمال بار خارجی می‌باشد.

 اهداف اختصاصی

 • بررسی و مقایسه الگوی فراخوانی عضلات شانه­ی برتر و غیر برتر بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی.
 • بررسی و مقایسه سطح فعالیت عضلات شانه­ی برتر و غیر برتر بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار در زوایای مختلف الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی.
 • بررسی و مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات شانه­ی برتر و غیر برتر بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار در زوایای مختلف الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی.
 • بررسی و مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات تثبیت‌کننده کتف بین شانه­ی برتر و غیر برتر بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار در زوایای مختلف الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی.
 • بررسی و مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال شانه­ی برتر و غیر برتر بازیکنان هندبال، تنیس، شنا و افراد غیر ورزشکار در زوایای مختلف الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی.

فرضیه­ های پژوهش مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای

 • تفاوت معنی­داری در الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی برتر و غیر برتر بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی وجود ندارد.
 • تفاوت معنی­داری در سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی برتر و غیر برتر بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار در زوایای مختلف الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی وجود ندارد.
 • تفاوت معنی­داری در نسبت هم انقباضی عضلات شانه­ی برتر و غیر برتر بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار در زوایای مختلف الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی وجود ندارد.
 • تفاوت معنی­داری در نسبت هم انقباضی عضلات تثبیت‌کننده کتف در شانه­ی برتر و غیر برتر بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و ورزشکاران غیر پرتاب از بالای سر در زوایای مختلف الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی وجود ندارد.
 • تفاوت معنی­داری در ریتم اسکاپولوهومرال شانه­ی برتر و غیر برتر بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار در زوایای مختلف الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی وجود ندارد.

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را ورزشکاران رشته­های ورزشی شنا، هندبال و تنیس شاغل در لیگ‌های برتر کشور و افراد غیر ورزشکار تشکیل دادند. از هر گروه تعداد ۱۰ نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بعد از انتخاب آزمودنی­ها، کسب رضایت‌نامه شرکت در پژوهش و آشنایی آزمودنی­ها با آزمایش­های مربوطه، آزمون‌های مربوط به پایایی ابزارهای اندازه­گیری انجام شد. بعد از انجام آزمون‌های مربوط به پایایی، هر آزمودنی دو الی سه مرتبه جهت انجام آزمون‌های مربوط به اطلاعات کینماتیک و الکترومیوگرافی (به‌صورت تصادفی) فراخوانده می‌شد. برای ارزیابی فعالیت الکتریکی عضلات مجموعه شانه در متغیر­های الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات از دستگاه EMG سطحی ۱۶ کاناله ساخت کشور فنلاند با فرکانس نمونه برداری ۲۰۰۰ هرتز استفاده شد. فعالیت الکتریکی عضلات دلتوئید میانی و قدامی، تحت خاری، پشتی بزرگ، ذوزنقه فوقانی، میانی و تحتانی و دندانه­ای قدامی طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجی (۲۵ درصد حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها) ثبت شد. آزمودنی­ها حرکت الویشن بازو در سطح اسکاپشن (۳۰ درجه قدام نسبت به سطح فرونتال) را با دست برتر و غیر برتر با و بدون اعمال بار خارجی (به‌صورت تصادفی) در ۴ وضعیت زیر انجام ‌دادند:

 • انجام ابداکشن ۱۶۰ درجه شانه (از صفر تا ۱۶۰ درجه) در سطح اسکاپشن در مدت ۴ ثانیه.
 • انجام ابداکشن ۴۵ درجه شانه (از صفر تا ۴۵ درجه) در سطح اسکاپشن در مدت ۱ ثانیه و نگه‌داری آن به مدت ۳ ثانیه.
 • انجام ابداکشن ۹۰ درجه شانه (از صفر تا ۹۰ درجه) در سطح اسکاپشن در مدت ۲ ثانیه و نگه‌داری آن به مدت ۳ ثانیه.
 • انجام ابداکشن ۱۳۵ درجه شانه (از صفر تا ۱۳۵ درجه) در سطح اسکاپشن در مدت ۳ ثانیه و نگه‌داری آن به مدت ۳ ثانیه.

برای تنظیم ریتم حرکت ابداکشن شانه، از مترونوم استفاده شد. پس از انجام آزمون‌های حرکت ابداکشن، آزمون‌های MVIC (حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری) عضلات مربوطه کسب می‌شد.

جهت محاسبه الگوی فراخوانی عضلات از اولین آزمون حرکت ابداکشن (انجام ابداکشن ۱۶۰ درجه شانه (از صفر تا ۱۶۰ درجه) در سطح اسکاپشن در مدت ۴ ثانیه) و جهت محاسبه سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات از سه آزمون دیگر حرکت ابداکشن هم در حالت دینامیک و هم در حالت ایستا استفاده شد. به‌عنوان‌مثال در دومین آزمون حرکت ابداکشن از اطلاعات انجام ابداکشن ۴۵ درجه شانه (از صفر تا ۴۵ درجه) در سطح اسکاپشن در مدت ۱ ثانیه جهت بررسی سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات در حالت دینامیک و از اطلاعات نگه‌داری بازو در ابداکشن ۴۵ درجه به مدت ۳ ثانیه برای بررسی اطلاعات سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات در حالت ایستا در این زاویه (۴۵ درجه) استفاده شد.

برای اندازه­گیری ریتم اسکاپولوهومرال در این مطالعه از دو روش تکنیک عکس گرفتن و اینکلینومتر استفاده شد. هدف استفاده از این دو روش اولاً تعیین روایی بین این دو روش و ثانیاً با توجه به اینکه استفاده از اینکلینومتر به دلیل مزایای قابل‌حمل بودن، روش ساده استفاده و محاسبه، ارزان بودن و غیرتهاجمی بودن برای اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف می‌باشد (روایی استفاده از اینکلینومتر برای تعیین چرخش بالایی کتف با سیستم ردیابی الکترومغناطیسی سه‌بعدی نیز قبلاً توسط جانسون و همکارانش (Johnson et al, 2001) تأییدشده است) و با توجه به اینکه کلنسین­ها اغلب ترجیح می‌دهند از این وسیله در ارزیابی‌های کلینیکی خود استفاده کنند بدین منظور محقق از این دو روش برای اندازه‌گیری و محاسبه ریتم اسکاپولوهومرال استفاده نمود.

در تکنیک عکس گرفتن، پس از تعیین لندمارک­های استخوانی بر روی کتف و ستون فقرات (مهره دوم پشتی، پنجم کمری و خار کتف) از آزمودنی­ در حالت ایستاده خواسته می‌شد تا اکستنشن کامل آرنج، وضعیت خنثی مچ را انجام دهد. در حالتیکه دست در کنار بدن بود ابداکشن صفر درجه شانه در نظر گرفته می‌شد. از آزمودنی خواسته می‌شد تا به‌طور فعال ابداکشن بازو را در سطح اسکاپشن انجام دهد و در ۴۵، ۹۰ و ۱۳۵ درجه نگه دارد (زوایای ابداکشن ۴۵ ،۹۰ و ۱۳۵ درجه برای هر آزمودنی بر روی میله­ای که به‌منظور انجام صحیح ابداکشن در سطح اسکاپشن تهیه شده بود، مشخص شده بود). از آزمودنی خواسته شده بود هر ۴۵ درجه حرکت را در ۱ ثانیه انجام دهد، این کار با مترونوم تنظیم شده بود. در هر یک از زوایای ابداکشن یادشده از پشت آزمودنی عکس گرفته می‌شد و با استفاده از نرم‌افزار اتوکد میزان چرخش بالایی کتف بر اساس زاویه میان خط مهره دوم پشتی تا پنجم کمری و خط خار کتف (در امتداد خار کتف) محاسبه می‌شد (Yano et al, 2010).

درروش استفاده از اینکلینومتر، از یک اینکلینومتر برای اندازه­گیری ابداکشن شانه و اینکلینومتر دیگر برای اندازه­گیری چرخش بالایی کتف استفاده شد. در این روش همانند تکنیک عکس گرفتن، از آزمودنی­ در حالت ایستاده خواسته می‌شد تا اکستنشن کامل آرنج، وضعیت خنثی مچ را انجام دهد. اینکلینومتر اول به‌طور عمودی دقیقاً زیر سر متحرک دلتوئید با استفاده از یک نوار متصل به بازو شده بود (Struyf et al, 2010). از آزمودنی خواسته می‌شد تا به‌طور فعال ابداکشن بازوی برتر یا غیر برتر را در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار به‌صورت تصادفی در سطح اسکاپشن انجام دهد و در ۴۵، ۹۰ و ۱۳۵ درجه ابداکشن شانه نگه دارد. در وضعیتی که دست‌ها در کنار بدن بود پوزیشن استراحت کتف (میزان چرخش بالایی/ پایینی) اندازه­گیری می‌شد. درجه‌ی چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر دوم که بر روی لبه بالایی کتف (خار کتف) قرارگرفته ‌بود، اندازه­گیری می‌شد (Struyf et al, 2010). همانند تکنیک عکس گرفتن، از آزمودنی خواسته شده بود هر ۴۵ درجه حرکت را در ۱ ثانیه انجام دهد.

در هر دو روش، ریتم اسکاپولوهومرال از تقسیم کردن ابداکشن گلنوهومرال بر چرخش بالایی کتف محاسبه می‌شد (Filip S et al, 2011). ریتم اسکاپولوهومرال از ابداکشن صفر تا ۴۵، صفر تا ۹۰، صفر تا ۱۳۵ درجه ابداکشن شانه محاسبه می­­شد. آزمودنی هر حرکت را دو بار با دست برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار به‌صورت تصادفی انجام می‌داد و میانگین دو حرکت جهت تجزیه‌وتحلیل استفاده می‌شد.

برای آزمون فرضیه­های تحقیق از آمار استنباطی شامل آزمون‌های کالموگراف- اسمیرنف و شیپیروویلک برای تعیین نرمال بودن داده­ها، برای مقایسه پارامترهای مختلف EMG و ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار بین چهار گروه از آزمون‌های ANOVA با اندازه‌گیری مکرر چهار راهه و پنج راهه در سطح (۰۵/ ۰ < p) استفاده شد.

 

فهرست مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن

  • ۱-۱ مقدمه. ۳ – مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی
  • ۱-۲ بیان مسئله. ۹
  • ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. ۱۲
  • ۱-۴ اهداف پژوهش…. ۱۳
  • ۱-۴-۱ هدف کلی.. ۱۳
  • ۱-۴-۲ اهداف اختصاصی.. ۱۳
  • ۱-۵ فرضیه­های پژوهش…. ۱۴
  • ۱-۶ روش پژوهش…. ۱۴
  • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق – مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی
  • ۲-۱ مقدمه. ۲۱
  • ۲-۲ مبانی نظری پژوهش…. ۲۱
  • ۲-۲-۱ نقش­های کتف… ۲۱
  • ۲-۲-۱-۱ حرکات کتف… ۲۱
  • ۲-۲-۱-۱-۱ عوامل یا شرایطی که حرکت کتف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ۲۲
  • ۲-۲-۱-۱-۱-۱ طول عضله و قدرت.. ۲۲
  • ۲-۲-۱-۱-۱-۲ سن.. ۲۲
  • ۲-۲-۱-۱-۱-۳ جنسیت… ۲۳
  • ۲-۲-۱-۱-۱-۴ حرکت تکراری طولانی‌مدت شانه. ۲۳
  • ۲-۲-۱-۱-۱-۵ قدرت و انعطاف‌پذیری عضلات کتف… ۲۴
  • ۲-۲-۱-۱-۱-۶ اثر گیرافتادگی تحت اخرمی.. ۲۴
  • ۲-۲-۲ ریتم اسکاپولوهومرال.. ۲۴
  • ۲-۲-۳ اعمال عضلانی.. ۲۶
  • ۲-۲-۴ نقش کتف در عملکرد شانه ورزشکاران.. ۳۰
  • ۲-۲-۵ اپیدمیولوژی آسیب شانه در ورزشکاران پرتاب از بالای سر. ۳۱
  • ۲-۲-۶ کاهش فضای تحت اخرمی.. ۳۲
  • ۲-۲-۷ کینماتیک مجموعه شانه و ریتم اسکاپولوهومرال.. ۳۳
  • ۲-۲-۸ اثرات مشارکت در فعالیت‌های ورزشی پرتاب از بالای سر بر کینماتیک کتف… ۳۷
  • ۲-۲-۹ تغییرات کینماتیک کتف… ۳۸
  • ۲-۲-۱۰ نقص عملکردی اسکاپولوتراسیک در ورزشکاران بالای سر با درد شانه. ۴۱
  • ۲-۲-۱۱ تغییر الگوی فراخوانی عضلات.. ۴۲
  • ۲-۲-۱۲ روش‌های اندازه‌گیری کینماتیک مجموعه شانه. ۴۴
  • ۲-۲-۱۲-۱ تحلیل استاتیک دوبعدی.. ۴۴
  • ۲-۲-۱۲-۱-۱ رادیوگرافی.. ۴۴
  • ۲-۲-۱۲-۱-۲ گونیامتر و اینکلینومتر. ۴۶
  • ۲-۲-۱۲-۲ تحلیل دوبعدی دینامیک… ۴۷
  • ۲-۲-۱۲-۲-۱ دیجیتال فلوروسکوپی.. ۴۷
  • ۲-۲-۱۲-۳ تحلیل سه‌بعدی استاتیک… ۴۷
  • ۲-۲-۱۲-۳-۱ Roentgen stereophotogrammetry analysis (RSA) 47
  • ۲-۲-۱۲-۳-۲ Electromechanical, electromagnetic, and active optical digitizers. 48
  • ۲-۲-۱۲-۳-۳ تکنولوژی پیشرفته تصویربرداری.. ۴۹
  • ۲-۲-۱۲-۴ تحلیل سه‌بعدی دینامیک… ۵۰
  • ۲-۲-۱۲-۴-۱ Electromagnetic and active optical tracking with bone pins. 50
  • ۲-۲-۱۲-۴-۲ Electromagnetic and active optical tracking with skin sensors. 51
  • ۲-۲-۱۲-۴-۳ passive video-based motion capture. 52
  • ۲-۳ پیشینه تحقیق.. ۵۵
  • ۲-۳-۱ پوزیشن استراحت کتف… ۵۵
  • ۲-۳-۱-۱ پوزیشن استراحت کتف در آزمودنی­های سالم. ۵۵
  • ۲-۳-۱-۲ پوزیشن استراحت کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه. ۵۷
  • ۲-۳-۱-۳ پوزیشن استراحت کتف در بیماران با ناپایداری گلنوهومرال.. ۵۷
  • ۲-۳-۲ حرکات کتف در طی الویشن شانه. ۵۷
  • ۲-۳-۲-۱ حرکات کتف در طی الویشن در آزمودنی‌های سالم. ۵۷
  • ۲-۳-۲-۲ حرکات کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه. ۵۹
  • ۲-۳-۲-۳ حرکات کتف در طی الویشن شانه در افراد با ناپایداری گلنوهومرال.. ۶۰
  • ۲-۳-۳ کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال.. ۶۱
  • ۲-۳-۴ کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال در شانه برتر و غیر برتر. ۶۲
  • ۲-۳-۵ تأثیر بار خارجی بر کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال.. ۶۳
  • ۲-۳-۶ بررسی الگوی فراخوانی و فعالیت عضلات شانه نرمال در طی ابداکشن شانه. ۶۴
  • ۲-۳-۷ فعالیت و الگوی فراخوانی در بیماران با نشانه‌های گیرافتادگی شانه و ناپایداری گلنوهومرال.. ۶۵
  • ۲-۳-۷-۱ سطح فعالیت عضلانی در بیماران با گیرافتادگی شانه. ۶۵
  • ۲-۳-۷-۲ سطح فعالیت عضلانی در افراد با ناپایداری گلنوهومرال.. ۶۶
  • ۲-۳-۷-۳ الگوی فراخوانی عضلات در افراد با گیرافتادگی شانه. ۶۶
  • ۲-۳-۸ هم انقباضی عضلات مجموعه شانه. ۶۷
  • ۲-۳ نتیجه‌گیری کلی.. ۷۱
  • ۲-۳-۱ نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد پوزیشن استراحت کتف و حرکت آن در طی الویشن.. ۷۱
  • ۲-۳-۲ نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد الگوی فراخوانی و سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن.. ۷۳
  • فصل سوم: روش شناسی تحقیق – مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی
  • ۳-۱ مقدمه. ۷۹
  • ۳-۲ روش پژوهش…. ۷۹
  • ۳-۲-۱ جامعه آماری.. ۷۹
  • ۳-۲-۲ نمونه آماری.. ۷۹
  • ۳-۲-۲-۱ روند گزینش آزمودنی‌ها ۸۰
  • ۳-۲-۲-۲-۱ شرایط ورود به مطالعه. ۸۰
  • ۳-۳ متغیرهای پژوهش…. ۸۰
  • ۳-۳-۱ متغیر مستقل.. ۸۰
  • ۳-۳-۲ متغیر وابسته. ۸۰
  • ۳-۴-۳ ابزار تحقیق.. ۸۱
  • ۳-۵ روش جمع­آوری اطلاعات.. ۸۲
  • ۳-۵-۳ مرحلۀ اول جمع­آوری اطلاعات.. ۸۲
  • ۳-۵-۳-۱ روش اندازه­گیری قد. ۸۲
  • ۳-۵-۳-۲ روش اندازه­گیری جرم. ۸۲
  • ۳-۵-۱-۳ روش اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها ۸۳
  • ۳-۵-۲ مرحله دوم جمع­آوری اطلاعات.. ۸۴
  • ۳-۵-۲-۱ آزمون‌های پایایی ابزارهای اندازه‌گیری.. ۸۴
  • ۳-۵-۲-۱-۱ پایایی آزمون‌های EMG.. 84
  • ۳-۵-۲-۱-۲ پایایی آزمون‌های چرخش بالایی کتف برای محاسبه ریتم اسکاپولوهومرال.. ۸۵
  • ۳-۵-۲-۲ اطلاعات الکترومیوگرافی.. ۸۵
  • ۳-۵-۲-۲-۱ محل قرارگیری الکترودها ۸۶
  • ۳-۵-۲-۲-۱-۱ دلتوئید میانی.. ۸۶
  • ۳-۵-۲-۲-۱-۲ دلتوئید قدامی.. ۸۶
  • ۳-۵-۲-۲-۱-۳ عضله تحت خاری.. ۸۷
  • ۳-۵-۲-۲-۱-۴ ذوزنقه فوقانی.. ۸۸
  • ۳-۵-۲-۲-۱-۵ ذوزنقه میانی.. ۸۸
  • ۳-۵-۲-۲-۱-۶ ذوزنقه تحتانی.. ۸۹
  • ۳-۵-۲-۲-۱-۷ دندانه‌ای قدامی.. ۸۹
  • ۳-۵-۲-۲-۱-۸ پشتی بزرگ… ۹۰
  • ۳-۵-۲-۳ روش جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات الکترومیوگرافی.. ۹۰
  • ۳-۵-۲-۴ روش اندازه‌گیری MVIC عضلات.. ۹۵
  • ۳-۵-۲-۵ روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال.. ۹۶
  • ۳-۵-۲-۵-۱ اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با تکنیک عکس گرفتن.. ۹۷
  • ۳-۵-۲-۵-۲ روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با استفاده از اینکلینومتر. ۹۸
  • ۳-۵-۴ روش آماری.. ۱۰۰
  • ۳-۵-۴-۱ آمار توصیفی.. ۱۰۰
  • ۳-۵-۴-۲ آمار استنباطی.. ۱۰۰
  • فصل چهارم: نتایج – مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی
  • ۴-۱ مقدمه. ۱۰۲
  • ۴-۲ آمار توصیفی.. ۱۰۲
  • ۴-۲-۱ اطلاعات و ویژگی‌های دموگرافیک آزمودنی­های تحقیق.. ۱۰۲
  • ۴-۲-۲ اطلاعات مربوط به حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها در گروه‌های مختلف تحقیق.. ۱۰۳
  • ۴-۲-۳ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۰۴
  • ۴-۲-۳-۱ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. ۱۰۴
  • ۴-۲-۳-۲ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. ۱۰۵
  • ۴-۲-۳-۳ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. ۱۰۵
  • ۴-۲-۳-۴ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. ۱۰۶
  • ۴-۲-۳-۵ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنیک عکس گرفتن.. ۱۰۷
  • ۴-۲-۳-۶ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با تکنیک عکس گرفتن.. ۱۰۸
  • ۴-۲-۳-۷ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنیک عکس گرفتن   ۱۰۸
  • ۴-۲-۳-۸ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با تکنیک عکس­گرفتن   ۱۰۹
  • ۴-۲-۴-۱ اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   ۱۱۰
  • ۴-۲-۴-۲ اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی.. ۱۱۱
  • ۴-۲-۴-۳ اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۱۲
  • ۴-۲-۴-۳-۱ اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   ۱۱۳
  • ۴-۲-۴-۳-۲ اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (حالت نگه‌داری پوزیشن، ایستا) ۱۱۶
  • ۴-۲-۴-۴ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   ۱۲۰
  • ۴-۲-۴-۴-۱ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۲۰
  • ۴-۲-۴-۴-۲ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در حالت نگه­داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۲۴
  • ۴-۲-۴-۴-۲-۱ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۲۴
  • ۴-۳ آمار استنباطی.. ۱۲۸
  • ۴-۳-۱ پایایی ابزارهای تحقیق.. ۱۲۸
  • ۴-۳-۱-۱ پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر. ۱۲۸
  • ۴-۳-۱-۲ پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با تکنیک عکس­گرفتن.. ۱۲۹
  • ۴-۳-۱-۳ روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن.. ۱۳۰
  • ۴-۳-۱-۴ پایایی آزمون‌های مربوط به حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری عضلات (MVIC) 131
  • ۴-۳-۱-۵ پایایی آزمون‌های مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه. ۱۳۲
  • ۴-۳-۱-۶ پایایی آزمون‌های مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن  بازو در سطح اسکاپشن   ۱۳۴
  • ۴-۳-۲ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های تحقیق.. ۱۴۲
  • ۴-۳-۲-۱ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر. ۱۴۲
  • ۴-۳-۲-۲ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن   ۱۴۳
  • ۴-۳-۲-۳ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه. ۱۴۴
  • ۴-۳-۲-۴ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه. ۱۴۶
  • ۴-۵ آزمون فرضیه­های تحقیق.. ۱۵۳
  • ۴-۵-۱ فرضیه اول.. ۱۵۴
  • ۴-۵-۲ فرضیه دوم. ۱۵۹
  • ۴-۵-۳ فرضیه سوم. ۱۷۲
  • ۴-۵-۴ فرضیه چهارم. ۱۸۵
  • ۴-۵-۵ فرضیه پنجم. ۱۹۶
  • فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری – مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی
  • ۵-۱ مقدمه. ۲۰۵
  • ۵-۲ چکیده پژوهش…. ۲۰۵
  • ۵-۳ بحث و بررسی.. ۲۱۶
  • ۵-۳-۱ نقش سیستم حسی حرکتی.. ۲۱۷
  • ۵-۳-۱-۱ مکانیسم­های مسئول پایداری عملکردی مفصل.. ۲۲۱
  • ۵-۳-۱-۱-۱ هم انقباضی عضلات گلنوهومرال و اسکاپولوتراسیک… ۲۲۱
  • ۵-۳-۱-۱-۲ ثبات رفلکسی.. ۲۲۲
  • ۵-۳-۱-۱-۳ انقباض اولیه عضلانی.. ۲۲۳
  • ۵-۴ مقایسه نتایج تحقیق حاضر با مطالعات قبلی.. ۲۲۵
  • ۵-۴-۱ الگوی فراخوانی عضلات.. ۲۲۵
  • ۵-۴-۲ سطح فعالیت عضلات.. ۲۲۸
  • ۵-۴-۳ نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه. – مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی ۲۳۴
  • ۵-۴-۴-۱ پوزیشن استراحت کتف… ۲۴۵
  • ۵-۴-۴-۲ حرکت کتف در طی الویشن.. ۲۴۷
  • ۵-۵ محدودیت­های تحقیق حاضر. ۲۵۱
  • ۵-۶ نتیجه‌گیری کلی- مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی ۲۵۲
  • ۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی- مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی ۲۵۳
  • ۵-۷ پیشنهادهای کاربردی  ۲۵۳

شکل ۲-۱: رابطه بین حرکات کتف و بازو ۲۵

شکل ۳-۱: روش اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها ۸۴

شکل ۳-۲: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دلتوئید میانی.. ۸۶

شکل ۳-۳: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دلتوئید قدامی.. ۸۷

شکل ۳-۴: محل قرارگیری الکترودها برای عضله تحت خاری.. ۸۷

شکل ۳-۵: محل قرارگیری الکترودها برای عضله فوق خاری.. ۸۸

شکل ۳-۶: محل قرارگیری الکترودها برای عضله ذوزنقه میانی.. ۸۸

شکل ۳-۷: محل قرارگیری الکترودها برای عضله ذوزنقه تحتانی.. ۸۹

شکل ۳-۸: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دندانه‌ای قدامی.. ۸۹

شکل ۳-۹: محل قرارگیری الکترودها برای عضله پشتی بزرگ… ۹۰

شکل ۳-۱۰: شکل شماتیک از انجام آزمون‌های ابداکشن شانه برای جمع‌آوری اطلاعات EMG.. 92

شکل ۳-۱۱: انجام ابداکشن شانه در ۴۵ درجه ابداکشن در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی.. ۹۳

شکل ۳-۱۲: روش اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن.. ۹۸

شکل ۳-۱۳: روش اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر. ۱۰۰

 

فهرست جدول‌ها

جدول ۲-۱: نسبت­های گلنوهومرال به کل حرکت بازو و گلنوهومرال به کتف در دامنه‌های مختلف ابداکشن بازو ۳۵

جدول ۲-۲: خلاصه مطالعات انجام‌شده در مورد کینماتیک کتف… ۷۲

جدول ۲-۳: خلاصه مطالعات در مورد الگوی فراخوانی عضلات اسکاپولوتراسیک… ۷۵

جدول ۲- ۴: خلاصه مطالعات در مورد سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن شانه. ۷۵

جدول ۳-۱: مشخصات گروه‌های مختلف تحقیق.. ۷۹

جدول ۴-۱: ویژگی‌های دموگرافیک گروه‌های مختلف تحقیق.. ۱۰۳

جدول ۴-۲: حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها (برحسب کیلوگرم) در گروه‌های مختلف تحقیق.. ۱۰۳

۴-۳: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری   ۱۰۴

جدول ۴-۴: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری   ۱۰۵

جدول ۴-۵: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری   ۱۰۶

جدول ۴-۶: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری   ۱۰۷

جدول ۴-۷: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنیک عکس گرفتن   ۱۰۷

جدول ۴-۸: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن   ۱۰۸

جدول ۴-۹: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنیک عکس گرفتن.. ۱۰۹

جدول ۴-۱۰: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن   ۱۰۹

جدول ۴-۱۱: الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانیه) در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۱۱

جدول ۴-۱۲: الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانیه) گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی   ۱۱۲

جدول ۴-۱۳: سطح فعالیت عضلات شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۱۳

جدول ۴-۱۴: سطح فعالیت عضلات شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی.. ۱۱۵

۴-۱۵: سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۱۷

۴-۱۶: سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی.. ۱۱۸

جدول ۴-۱۷: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی   ۱۲۱

جدول ۴-۱۸: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی   ۱۲۲

جدول ۴-۱۹: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی.. ۱۲۴

جدول ۴-۲۰: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی.. ۱۲۶

جدول ۴-۲۱: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر. ۱۲۹

جدول ۴-۲۲: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر در شرایط اعمال بار خارجی.. ۱۲۹

جدول ۴-۲۳: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن.. ۱۳۰

جدول ۴-۲۴: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده تکنیک عکس گرفتن در شرایط اعمال بار خارجی   ۱۳۰

جدول ۴-۲۵: روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن.. ۱۳۱

جدول ۴-۲۶: روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن در شرایط اعمال بار خارجی   ۱۳۱

جدول ۴-۲۷: پایایی آزمون‌های مربوط به حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری عضلات.. ۱۳۲

جدول ۴-۲۸: پایایی الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۳۳

جدول ۴-۲۹: پایایی الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی   ۱۳۳

جدول ۴-۳۰: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۳۴

جدول ۴-۳۱: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی   ۱۳۶

جدول ۴-۳۲: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۳۸

جدول ۴-۳۳: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در زوایای مختلف ابداکشن شانه در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی   ۱۳۹

جدول ۴-۳۴: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اندازه‌گیری توسط اینکلینومتر  ۱۴۲

جدول ۴-۳۵: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری توسط اینکلینومتر  ۱۴۳

جدول ۴-۳۶: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن   ۱۴۳

جدول ۴-۳۷: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن   ۱۴۴

جدول ۴-۳۸: آزمون‌های تعیین نرمال بودن داده­های الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۴۵

جدول ۴-۳۹: آزمون‌های تعیین نرمال بودن داده­های الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی.. ۱۴۵

جدول ۴-۴۰: آزمون‌های تعیین نرمال بودن داده­های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۴۶

جدول ۴-۴۱: آزمون‌های تعیین نرمال بودن داده­های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی.. ۱۴۸

جدول ۴-۴۲: آزمون‌های تعیین نرمال بودن داده­های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۴۹

جدول ۴-۴۳: آزمون‌های تعیین نرمال بودن داده­های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی.. ۱۵۱

جدول ۴-۴۴: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر الگوی فراخوانی عضلات طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   ۱۵۴

جدول ۴-۴۵: نتایج مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بین گروه‌های تحقیق   ۱۵۵

جدول ۴-۴۶: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه الگوی فراخوانی بین عضلات در طی ابداکشن بازو ۱۵۶

جدول ۴-۴۷: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن شانه بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال.. ۱۵۸

جدول ۴-۴۸: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن بین شانه­ی برتر و غیر برتر  ۱۵۸

جدول ۴-۴۹: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر سطح فعالیت عضلات (ابداکشن دینامیک) ۱۵۹

جدول ۴-۵۰: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن دینامیک) ۱۶۱

جدول ۴-۵۱: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه بین گروه­ها (ابداکشن دینامیک) ۱۶۲

جدول ۴-۵۲: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه سطح فعالیت عضلات بین عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۶۲

جدول ۴-۵۳: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۶۴

جدول ۴-۵۴: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات در طی ابداکشن بازو بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال  ۱۶۴

جدول ۴-۵۵: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن بازو بین شانه­ی برتر و غیر برتر  ۱۶۵

جدول ۴-۵۶: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر سطح فعالیت عضلات شانه (ابداکشن ایستا) ۱۶۵

جدول ۴-۵۷: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن ایستا) ۱۶۸

جدول ۴-۵۸: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات بین گروه‌ها (ابداکشن ایستا) ۱۶۸

جدول ۴-۵۹: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه سطح فعالیت بین عضلات مختلف در نگه‌داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۶۹

جدول ۴-۶۰: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۷۰

جدول ۴-۶۱: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات در نگه‌داری ابداکشن بازو بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار ۱۷۱

جدول ۴-۶۲: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات در حالت نگه‌داری ابداکشن بازو بین شانه­ی برتر و غیر برتر  ۱۷۱

جدول ۴-۶۳: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه (ابداکشن دینامیک) ۱۷۲

جدول ۴-۶۴: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن دینامیک) ۱۷۵

جدول ۴-۶۵: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی مفصل شانه بین گروه‌ها (ابداکشن دینامیک) ۱۷۵

جدول ۴-۶۶: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه بین نسبت هم انقباضی عضلات مختلف مفصل شانه در طی ابداکشن دینامیک… ۱۷۶

جدول ۴-۶۷: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۷۶

جدول ۴-۶۸: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار ۱۷۷

جدول ۴-۶۹: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین شانه­ی برتر و غیر برتر  ۱۷۷

جدول ۴-۷۰: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه (ابداکشن ایستا) ۱۷۸

جدول ۴-۷۱: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن ایستا) ۱۸۱

جدول ۴-۷۲: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین گروه‌ها (ابداکشن ایستا) ۱۸۱

جدول ۴-۷۳: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه نسبت هم انقباضی بین عضلات مختلف در نگه‌داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۸۲

جدول ۴-۷۴: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۸۳

جدول ۴-۷۵: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار ۱۸۳

جدول ۴-۷۶: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات بین شانه­ی برتر و غیر برتر  ۱۸۴

جدول ۴-۷۷: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک (ابداکشن دینامیک) ۱۸۵

جدول ۴-۷۸: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن دینامیک) ۱۸۷

جدول ۴-۷۹: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل اسکاپولوتراسیک بین گروه‌ها طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (ابداکشن دینامیک) ۱۸۷

جدول ۴-۸۰: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه نسبت هم انقباضی بین عضلات مختلف در طی ابداکشن بازو ۱۸۸

جدول ۴-۸۱: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل اسکاپولوتراسیک بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۸۸

جدول ۴-۸۲: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل اسکاپولوتراسیک بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار ۱۸۹

جدول ۴-۸۳: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک بین شانه­ی برتر و غیر برتر  ۱۸۹

جدول ۴-۸۴: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک (ابداکشن ایستا) ۱۹۰

جدول ۴-۸۵: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن ایستا) ۱۹۲

جدول ۴-۸۶: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک بین گروه‌ها (ابداکشن ایستا) ۱۹۲

جدول ۴-۸۷: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه بین نسبت هم انقباضی عضلات مختلف اسکاپولوتراسیک در نگه‌داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. ۱۹۳

جدول ۴-۸۸: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۹۴

جدول ۴-۸۹: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار ۱۹۴

جدول ۴-۹۰: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک بین شانه­ی برتر و غیر برتر  ۱۹۵

جدول ۴-۹۱: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر ریتم اسکاپولوهومرال با اندازه‌گیری به­وسیله اینکلینومتر  ۱۹۶

جدول ۴-۹۲: نتایج آزمون اثرات بین گروهی با اندازه‌گیری به­وسیله اینکلینومتر. ۱۹۷

جدول ۴-۹۳: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال بین گروه‌ها با اندازه‌گیری به­وسیله اینکلینومتر  ۱۹۷

جدول ۴-۹۴: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو با اندازه‌گیری به‌وسیله اینکلینومتر. ۱۹۸

جدول ۴-۹۵: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار با اندازه‌گیری  به­وسیله اینکلینومتر. ۱۹۸

جدول ۴-۹۶: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال بین شانه­ی و غیر برتر با اندازه‌گیری به­وسیله اینکلینومتر  ۱۹۹

جدول ۴-۹۷: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر ریتم اسکاپولوهومرال با تکنیک عکس گرفتن.. ۲۰۰

جدول ۴-۹۸: نتایج آزمون اثرات بین گروهی با تکنیک عکس گرفتن.. ۲۰۱

جدول ۴-۹۹: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال بین گروه‌های مختلف با تکنیک عکس گرفتن   ۲۰۱

جدول ۴-۱۰۰: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو با تکنیک عکس گرفتن   ۲۰۲

جدول ۴-۱۰۱: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار با تکنیک عکس گرفتن.. ۲۰۲

جدول ۴-۱۰۲: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال بین شانه­ی برتر و غیر برتر با تکنیک عکس گرفتن   ۲۰۳

جدول ۵-۱: ویژگی‌های دموگرافیک گروه‌های تحقیق.. ۲۰۵

جدول ۵-۲: اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر سطح فعالیت عضلات شانه در طی ابداکشن ایستا و پویا ۲۳۱

جدول ۵-۳: اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه در طی ابداکشن ایستا و پویا ۲۳۷

جدول ۵-۴: اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک در طی ابداکشن ایستا و پویا ۲۴۱

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0