مقایسه میانگین ها (آنالیز واریانس) : دانلود تحقیق رشته ریاضی

مقایسه میانگین ها (آنالیز واریانس) : دانلود تحقیق رشته ریاضی

تحقیق رشته ریاضی با فرمت WORD و در ۱۳۴ صفحه با موضوع مقایسه میانگین ها (آنالیز واریانس) نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

مقایسه میانگین ها

آزمونهاي دونمونه اي

درمطالعات تجربي، شبه تجربي كه درآنها عملكرد متغير موردمطالعه درشرايط متفاوت باهم مقايه مي‌شوند طبيعت پرسش درمورد معني دار بودن تفاوت درميانگين، پيش مي‌آيد. درچنين شرايطي به ندرت پرسش درموردطبيعت اطلاعات مطرح مي‌شود. چرا كه درمطالعات تجربي واقعي داده‌ها معمولاً حالت كلي به خود مي‌گيرند. فرض كنيد دريك مطالعه ساده تجربي درمورد يك داردكارايي آن دردوحالت متفاوت (گروه آزمايش و گروه شاهد) اندازه گيري شده است. ميانگين‌هاممكن است ه طورقابل توجهي با هم تفاوت داشته باشند. آيا اگر مطالعه مجدداً تكرار شود.

روشهاي پارامتري

در بيشتر مدلهايي كه براي شيوه‌هاي استنباطي موردبحث قرارمي‌گيرد به طورتجربي ساختار معيني را دربارة توزيع جامعه فرض مي‌كنند، رفتار آزمونها همه برمبناي اين فرضا هستند كه اندازه‌هاي پاسخ، نمونه‌هايي از جامعه‌هاي نرمال تشكيل مي‌دهند. اين شيوه‌ها براي ساختن استنباطهايي دربارة مقادير پارامترهاي طرحريزي شده اند كه وقتي مجاز به استفاده از منحني جامعه نرمال هستيم به كار مي‌روند. به طوركلي، اينها را شيوه‌هاي استنباط پارامترهاي نظريه نرمال مي‌نامند.

نمونه‌هاي مستقل (واريانس نامعلوم)

وقتي هدف انجام مقايسه اي بين دوجامعه يا دو گروه است وضعيتي را بررسي مي‌كنيم كه درآن داده‌هابه شكل نمونه‌هاي تصادفي به حجم  از جامعه ۱ و به حجم  از جامعه ۲ تحقق يافته‌اند.

روشهاي ناپارامتري

آمار ناپارامتري بخش اساسي از شيوه هاي استنباطي است كه تحت دامنة وسيعتري از شكلهاي توزيع جامعه معتبر است. اصطلاح استنباطي ناپارامتري از اين واقعيت نتيجه مي‌شود كه كاربرد اين شيوه‌ها به مدل‌بندي جامعه برحسب يك شكل پارامتري معين منحنيهاي چگالي، مثل توزيع‌هاي نرمال، نيازي ندارد. در آزمون فرضها آماره‌هاي آزمون ناپارامتري نوعاً بعضي جنبه هاي سادة داده‌هاي نمونه را موارد استفاده قرارمي‌دهند مثل علامتهاي اندازه‌ها، رابطه‌هاي ترتيب، يا فراوانيهاي دسته‌اي، اين طرحهاي كلي، وجود يك مقياس عددي معني‌دار را براي اندازه‌ها لازم ندارد. به طور مستمر بزرگ يا كوچك بودن مقياس در آنها تغييري نمي‌دهد.

آزمون رتبة علامت‌دار و يلكاكسن

در آزمون رتبة علامت دارد تفاضلهاي زوجي برطبق مقادير عدديشان بدون توجه به علامته مرتب مي‌شوند و سپس براي تشكيل آماره آزمون، رتبه‌هاي مربوط به مشاهدات مثبت جمع مي‌شوند.

مقایسه میانگین ها بيش از دو گروه (آناليز واريانس)

مطالعه‌اي را درنظر بگيريد كه جهت مقايسه توانايي دو گروه، انجام شده باشد. در صورتي كه داده‌ها داراي خصوصيات مشخصي باشد. (توزيع تقريباً نرمال باشد) مي‌توان براي آزمون فرضيه صفر  برابر بودن ميانگين‌هاي دو جامعه از آزمون t با نمونه‌هاي مستقل استفاده نمود. اگر آزمون معني‌دار شد. نيتجه مي‌گيريم كه بين ميانگين‌هاي دو جامعه تفاوت معني‌داري وجود دارد. كه اين نتيجه‌گيري معادل آن است كه عامل مورد مطالعه موثر است. همين فرضيه را مي‌توان توسط روشهاي آناليز واريانس آزمون كرد. درحقيقت اگر در مورد داده‌هاي مربوط به يك مطالعه دو گروهي از آناليز واريانس يا آزمون t استفاده شود نتايج يكساني بدست مي‌آيد. ولي آناليز واريانس كاربردهاي متنوع‌تري وارد.

اثرات روشهاي تقويت حافظه

به طورمثال مطالعه‌اي را درنظربگيريد كه اثرات روشهاي تقويت حافظه را مورد بررسي قرار مي‌دهد. سه گروه از موردها به شرح ذيل مورد مطالعه قرارگرفته‌اند.

الف)يك گروه؛ روش تقويت حافظه A

ب) يك گروه؛ با روش تقويت حافظه B

ج) يك گروه؛ با روش تقويت حافظه C

اين حالت را به عنوان مطالعه تجربي كاملاً تصادفي شده نيز مي‌نامند. از چنين مطالعه‌اي سه نمونه مستقل از امتيازات (يك نمونه براي هرگروه) به دست مي‌آيد. آناليز واريانس يك طرفه مي‌تواند فرضه صفر برابر بودن سه ميانگين جامعه را آزمون كند. برخلاف آناليز واريانس نمي‌توان از آزمون  t براي بررسي يك فرضيه در مدرسه ميانگين يا بيشتر استفاده نمود و تنها در حالتي كه دو گروه وجود داشته باشد. مي‌‌توان از آن آزمون t جهت مقایسه میانگین ها سه گروه بايد سه آزمون t جهت مقايسه گروه C با A گروه C با B و گروه A با B انجام شود. درحقيقت اگر تعداد زيادي ميانگين جهت مقايسه وجود داشته باشد. احتمال اينكه حداقل يكي از آزمونهاي معني‌دار شود نزديك به يك است كه به همين دليل نمي‌توان از آزمون t استفاده كرد.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0