مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک:

در بررسی­های الکترومیوگرافی نرمال­سازی سیگنال­ها برای اینکه از قابلیت مقایسه و تفسیر برخوردار باشند مورد قبول همگانی است. اما به دلیل فقدان یک روش استاندارد برای نرمال سازی تفاوت های زیادی در روش نرمال سازی وجود دارد.  این تفاوت ها به روش اندازه گیری سیگنال مرجع مربوط است.

هدف از اجرای این مطالعه مقایسه پایایی سه روش نرمال­سازی انقباض زیر بیشینه، انقباض بیشینه پویا و حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک برای نرمال سازی فعالیت عضلات اندام تحتانی بود. روش: چهارده نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به طور تصادفی از میان افراد در دسترس در این مطالعه شرکت کردند.

میانگین سن، قد و جرم به ترتیب (۲۴٫۵سال)، (۱۶۵٫۲) و (۵۵٫۹) بود. برای ثبت فعالیت الکترومیوگرافی عضلات از الکترودهای سطحی دو قطبی و دستگاه ۱۶ کاناله EMG مدل MA-300-16 (با فرکانس ۲۵۰۰هرتز، پهنای باند ۱۲۵۰، فیلتر میان گذر ۱۰-۵۰۰ و فیلتر ناچ ۵۰ هرتز) و از چهار دوربین Vicon مدل MX T-series camera برای جدا کردن فازهای حرکتی با فرکانس ۲۰۰هرتز استفاده شد. از چند روش مختلف برای به دست آوردن سیگنال مرجع استفاده شد که عبارتند از جمله برای عضله راست رانی روش های حمل بار با ۲۰% وزن بدن در وضعیت خوابیده روی تخت، پرش سارجنت و اسکات با ۷۰% یک تکرار بیشینه، عضله پهن داخلی و پهن خارجی روش­های حمل بار با ۲۰% وزن بدن در وضعیت خوابیده روی تخت و اسکات با ۷۰% یک تکرار بیشینه، عضله دوقلوی خارجی و داخلی روش­های پرش سارجنت و حمل بار با ۲۰% وزن بدن در وضعیت ایستاده و برای عضله درشت­نئی قدامی حمل بار با ۲۰% وزن بدن در وضعیت نشسته روی صندلی و روش مرسوم MVIC. الکترودها روی عضلات راست رانی، پهن داخلی، پهن خارجی، دوقلوی خارجی؛ دوقلوی داخلی و درشت­نئی قدامی بر اساس دستورالعمل SENIAM قرار داشتند.

برای تجزیه و تحلیل­های آماری از آنالیز واریانس با اندازه ­های تکراری،  ANOVA چند متغیره و آزمون T همبسته استفاده شد. همچنین برای پایایی داده­ها از ICC و ضریب تغییر (CV) استفاده شد.

نتایج: برای عضله راست رانی مقادیر ضریب تغییرات برای سه روش اسکات، حمل بار و پرش سارجنت به ترتیب ۶/۳۰، ۶/۴۰ و ۴/۲۰، ICC نیز برای این سه روش ذکر شده به ترتیب ۹۷/۰، ۹۷/۰ و ۹۶/۰ بود. همبستگی بین دو تکرار در روش اسکات (۷۳/۰ تا ۹۳/۰)، برای حمل بار(۹۷/۰ تا ۹۸/۰) و برای پرش سارجنت(۷۲/۰ تا ۹۵/۰) بود.

مقادیر CV و ICC برای عضله پهن داخلی  به ترتیب در روش­های حمل بار و اسکات ۶/۲۹ و ۲/۳۹، ۹۷/۰ و ۹۸/۰ بود. همبستگی بین تکرارها در دو روش حمل بار و اسکات نیز به ترتیب (۹۵/۰ تا ۹۶/۰) و (۹۴/۰ تا ۹۸/۰) به دست آمد.برای عضله پهن خارجی میزان CV و ICC نیز در دو روش حمل بار و اسکات نیز به ترتیب ۸/۲۵ و ۲/۲۷، ۹۶/۰ و ۹۰/۰ بود.

همبستگی بین دو تکرار در روش حمل بار (۷۹/۰ تا ۹۳/۰) و برای روش اسکات (۹۰/۰ تا ۹۵/۰) بود. برای عضله دوقلوی خارجی و داخلی نیز در روش حمل بار و پرش سارجنت میزان CV نیز به ترتیب(۴۲ و۳۷) و(۲۹و ۳۸) و مقدار ICC نیز به ترتیب (۹۶/۰و ۹۳/۰)و (۹۷/۰و ۹۶/۰) بود.

میزان همبستگی بین تکرارها برای عضله دوقلوی خارجی در دو روش حمل بار و پرش سارجنت به ترتیب (۸۵/۰ تا ۸۸/۰) و (۹۵/۰ تا ۹۷/۰)  وبرای عضله دوقلوی داخلی این مقدارها در این روش ها به ترتیب (۷۵/۰ تا ۹۴/۰) و (۷۸/۰ تا ۸۶/۰) بود. در عضله درشت­نئی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC به ترتیب میزان CV, ICC ،  ۳۸ و ۳۳ ، ۹۷/۰ و ۹۶/۰بود.

همبستگی بین تکرارها برای این عضله در دو روش حمل بار و MVIC به ترتیب (۹۶/۰ تا ۹۹/۰) و (۹۶/۰ تا ۹۷/۰) بود. برای عضله راست رانی نیز روش پرش سارجنت به دلیل مقدار ضریب تغییرات کمتر در اولویت قرار داشت . برای عضله پهن داخلی به دلیل ضریب تغییرات کوچکتر پیشنهاد می­شود.

در عضله پهن خارجی به دلیل اینکه مقدار تمامی فاکتور خیلی به هم نزدیک بود برای جلوگیری از خستگی بیشتر و کاهش زمان روش MVIC پیشنهاد می­شود. با در نظر گرفتن تمامی فاکتورها برای عضله دوقلوی خارجی و دوقلوی داخلی به دلیل شدت فعالیت بیشتر در پرش سارجنت نسبت به حمل بار، پرش سارجنت پیشنهاد می­شود. برای عضله درشت­نئی قدامی نیز با توجه به ضریب تغییرات کوچکتر در روش MVIC استفاده از این روش در اولویت قرار داشت. اگرچه مقادیر در تمامی فاکتورها نیز در سایر تست ها برای تمامی عضلات نیز قابل قبول بود.

 

هدف تحقیق

هدف کلی: مقایسه روش­های مختلف همسان­سازی داده­های EMG

اهداف جزئی:

۱٫اندازه گیری RMS هنگام یک فعالیت ارادی- ایزومتریکی بیشینه (MVIC).

 1. اندازه گیری RMS هنگام مقاومت در برابر وزنه­ای معادل ۱RM %70
 2. بررسی پایایی هر یک از روش­ها
 3. اندازه­گیری RMS عضلات اندام تحتانی هنگام راه­رفتن
 4. مقایسه دو روش همسان­سازی فوق برای نرمال­سازی فعالیت عضلات هنگام راه­رفتن

 

فرضیه‌های پژوهش

 1. روش مرسوم MVIC از پایایی قابل قبول برخوردار است.
 2. روش انقباض ایزومتریک زیربیشینه با ۱RM70% از پایایی مطلوب برخوردار است.
 3. فعالیت عضلانی نرمال­سازی شده براساس روشهای زیربیشینه از پایایی مطلوب برخودارند.

 

روش اجرای پژوهش

این تحقیق از نوع نیمه تجربی- آزمایشگاهی است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۴ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی بودند. روش اجرای این پژوهش بدین صورت است که در جلسات آزمون­گیری بعد از اندازه­گیری فاکتورهای آنتروپومتریکی محل نصب الکترود­ها را با توجه به دستورالعمل­های SENIAM مشخص و آنگاه مارکرها با روش Plug in gait نصب شدند. بعد از پاکسازی پوست الکترودها در محل مناسب قرار داده شدند.

داده­ های الکترومیوگرافی از حرکات پرش سارجنت و اسکات با ۷۰% یک تکرار بیشینه به دست آمدند. سپس MVIC عضلات درشت­نئی قدامی، دوقلوی داخلی و خارجی، پهن خارجی و داخلی و راست­رانی با دستگاه الکترومیوگرافی ثبت گردیدند. سپس آزمودنی یک مسیر ده متری آزمایشگاه را با سرعت دلخواه پیموده و سیگنالها ثبت شدند و با استفاده از روش­های مورد نظر نرمال­سازی انجام گردید.

برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ استفاده گردید. آزمون­های آماری مورد استفاده شامل:  آنالیز واریانس با اندازه­گیری ­های تکراری برای مقایسه روش­های نرمال­سازی و همچنین ICC برای سنجش تکرارپذیری داده­ها در دو روش، مورد بررسی قرار گرفتند.

 فهرست مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک

 • فصل اول – مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی
 • ۱-۱ مقدمه. ۱
 • ۱-۲ بیان مسئله. ۲
 • ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۳
 • ۱-۴ هدف تحقیق.. ۴
 • ۱-۵ فرضیه‌های پژوهش… ۴
 • ۱-۶ روش اجرای پژوهش… ۴
 • ۱-۷ تعريف واژگان عملياتي.. ۵
 • فصل دوم – مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی
 • ۲-۱ مقدمه  ۹
 • ۲-۲ الکترومیوگرافی.. ۹
 • ۲-۲-۱ تاریخچه الکترومیوگرافی سطحی.. ۹
 • ۲-۲-۲ منشاء سيگنال. ۱۳
 • ۲-۲-۲-۱ واحد حركتی.. ۱۳
 • ۲-۲-۲-۲ قابليت تحريك غشاء هاي عضلاني.. ۱۴
 • ۲-۲-۲-۳ تولید سیگنال EMG. 15
 • ۲-۲-۲-۴ فاكتورهاي موثر بر سيگنال EMG. 16
 • ۲-۲-۳ پردازش سيگنال- نرماليزه كردن دامنه. ۱۷
 • ۲-۲-۳-۱ مفهوم نرمالسازی MVIC. 17
 • ۲-۲-۳-۲ مزاياي نرمال سازي از طريق MVIC. 18
 • ۲-۲-۳-۳ موانع موجود در راه نرمال سازيMVIC. 19
 • ۲-۲-۴ نرمال سازي دامنه با ميانگين داخلي و ارزش حداكثر. ۲۰
 • ۲-۲-۵ دیگر روشهای نرمالسازی.. ۲۰
 • ۲-۳ آناتومی عضلات.. ۲۱
 • ۲-۳-۱ عضله راست رانی.. ۲۱
 • ۲-۳-۲ عضله پهن خارجی.. ۲۲
 • ۲-۳-۳ عضله پهن داخلی.. ۲۲
 • ۲-۳-۴ عضله درشتنئی قدامی.. ۲۳
 • ۲-۳-۵ عضله دوقلو. ۲۴
 • ۲-۴ بیومکانیک راه رفتن.. ۲۴
 • ۲-۵ مراحل چرخه راه رفتن.. ۲۵
 • ۲-۵-۱ رویدادهای مرحله استقرار ۲۷
 • ۲-۵-۱-۱ زیرشاخههای مرحله استقرار ۲۹
 • ۲-۵-۱-۲ رویدادهای مرحله نوسان.. ۳۰
 • ۲-۶ الگوی فعالیت عضلانی در حین یک سیکل کامل راه رفتن.. ۳۱
 • ۲-۷ سابقه تحقیق.. ۳۱
 • فصل سوم – مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی
 • ۳-۱ مقدمه. ۳۷
 • ۳-۲ نوع تحقیق.. ۳۷
 • ۳-۳ جامعه آماری و نحوه گزینش آزمودنیها ۳۷
 • ۳-۳-۱ شرایط ورود به آزمون. ۳۷
 • ۳-۴ متغیرهای تحقیق.. ۳۸
 • ۳-۴-۱ متغیرهای مستقل.. ۳۸
 • ۳-۴-۲ متغیرهای وابسته. ۳۸
 • ۳-۵ ابزار اندازهگیری و روشها ۳۸
 • ۳-۵-۱ اندازهگیری متغیرهای آنتروپومتریک… ۳۸
 • ۳-۵-۲ اندازه‌گیری الکترومایوگرافی.. ۳۸
 • ۳-۵-۲-۱ عضلات و محل نصب الکترودها ۳۹
 • ۳-۵-۲-۲ وظایف حرکتی.. ۴۰
 • ۳-۵-۳ اندازه‌گیری کینماتیکی.. ۴۰
 • ۳-۶ روش اجرا ۴۱
 • ۳-۷ تجزیه و تحلیل دادههای الکترومیوگرافی.. ۴۳
 • ۳-۸ ابزار تحقیق.. ۴۶
 • فصل چهارم – مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی
 • ۴-۱ مقدمه. ۵۱
 • ۴-۲ مقایسه شدت فعالیت عضلات در روشهای مختلف نرمالسازی.. ۵۲
 • ۴-۲-۱ شدت فعالیت عضله راست رانی در سه روش مختلف نرمالسازی.. ۵۲
 • ۴-۲-۲ فعالیت عضله پهن داخلی در تمرین اسکات و حمل بار ۵۳
 • ۴-۲-۳ فعالیت عضله پهن خارجی در دو روش حمل بار و تمرین اسکات.. ۵۴
 • ۴-۲-۴ فعالیت عضله دوقلوی داخلی هنگام پرش سارجنت و تحمل وزن روی پنجهها ۵۵
 • ۴-۲-۵ فعالیت عضله دوقلوی خارجی در دو روش مختلف نرمالسازی. ۵۵
 • ۴-۲-۶ فعالیت عضله درشتنئی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC در برابر مقاوت.. ۵۶
 • ۴-۳ پایایی اندازهگیری RMS بیشینه عضله در روشهای مختلف.. ۵۷
 • ۴-۳-۱ پایایی روشهای اندازهگیری RMS بیشینه فعالیت عضله راست رانی.. ۵۷
 • ۴-۳-۲ پایایی روشهای اندازهگیری RMS بیشینه فعالیت عضله پهن خارجی و پهن داخلی در روشهای اسکات و حمل بار ۵۸
 • ۴-۳-۳ پایایی روشهای اندازهگیری RMS بیشینه عضله دوقلوی خارجی و داخلی.. ۶۰
 • ۴-۳-۴ پایایی اندازهگیری RMS بیشینه برای عضله درشتنئی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC. 62
 • ۴-۴ ضریب همبستگی درون گروهی عضلات در روشهای مختلف نرمالسازی.. ۶۳
 • ۴-۴-۱ ضریب همبستگی درون گروهی عضله راست رانی در سه روش اسکات و حمل بار و پرش سارجنت   ۶۳
 • ۴-۴-۲ ضریب همبستگی درون گروهی عضله پهن داخلی در دو روش اسکات و حمل بار ۶۴
 • ۴-۴-۳ ضریب همبستگی درون گروهی عضله پهن خارجی در دو روش حمل بار و اسکات.. ۶۵
 • ۴-۴-۴ ضریب همبستگی درون گروهی عضله دوقلوی خارجی در دو روش تحمل وزن روی پنجه و پرش سارجنت   ۶۶
 • ۴-۴-۵ ضریب همبستگی درون گروهی عضله دوقلوی داخلی در دو روش حمل بار و پرش سارجنت.. ۶۷
 • ۴-۴-۶ ضریب همبستگی درون گروهی عضله درشتنی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC. 68
 • ۴-۵ ضریب تغییرات شدت فعالیت  عضلات در روشهای مختلف نرمالسازی.. ۶۹
 • ۴-۵-۱ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله راست رانی در سه روش نرمالسازی اسکات، حمل بار و پرش سارجنت   ۶۹
 • ۴-۵-۲ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله پهن داخلی در دو روش نرمالسازی اسکات و حمل بار. ۷۰
 • ۴-۵-۳ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله پهن خارجی در دو روش نرمالسازی اسکات، حمل بار ۷۱
 • ۴-۵-۴ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله دوقلوی داخلی در دو روش نرمالسازی تحمل وزن روی پنجه و سارجنت   ۷۲
 • ۴-۵-۵ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله دوقلوی خارجی در دو روش نرمالسازی حمل بار و سارجنت   ۷۳
 • ۴-۵-۶ ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله درشت نی قدامی در دو روش نرمالسازی حمل بار و MVIC 74
 • ۴-۶ مقایسه شدت فعالیت عضلات هنگام راه رفتن در روشهای مختلف نرمالسازی. ۷۵
 • ۴-۶-۱ شدت فعالیت عضله راست رانی هنگام راه رفتن در سه روش نرمالسازی اسکات، حمل بار و پرش سارجنت   ۷۵
 • ۴-۶-۲ شدت فعالیت عضله پهن داخلی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی اسکات و حمل بار ۷۶
 • ۴-۶-۳ شدت فعالیت عضله پهن خارجی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی اسکات و حمل بار ۷۷
 • ۴-۶-۴ شدت فعالیت عضله دوقلوی خارجی هنگام راه رفتن در سه روش نرمالسازی حمل بار و پرش سارجنت. ۷۸
 • ۴-۶-۵ شدت فعالیت عضله دوقلوی داخلی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی تحمل وزن روی پنجه و پرش سارجنت. ۷۹
 • ۴-۶-۶ شدت فعالیت عضله درشتنئی قدامی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی حمل بار وMVIC. 80
 • فصل پنچم -مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی
 • ۵-۱ مقدمه. ۸۲
 • ۵-۲ یافتههای مربوط به عضلات مختلف در روشهای متفاوت نرمالسازی. ۸۳
 • ۵-۲-۱ عضله راست رانی.. ۸۳
 • ۵-۲-۲ عضله پهن داخلی.. ۸۴
 • ۵-۲-۳ عضله پهن خارجی.. ۸۴
 • ۵-۲-۴ عضله دوقلوی خارجی.. ۸۵
 • ۵-۲-۵ عضله دوقلوی داخلی.. ۸۶
 • ۵-۲-۶ عضله درشتنی قدامی.. ۸۶
 • ۵-۳ نتیجه گیری کلی.. ۸۷
 • ۵-۴ پیشنهادات: ۸۸ – مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0