منابع ارشد مشاوره ویژه کنکور

زبان تخصصی : ضریب ۲ انگلیسی برای دانشجویان راهنمایی و مشاوره- دکتر کوشا
 ۵۰۴ به همراه ترجمه
 Essential words for tofel نظریه های مشاوره و روان درمانی : ضریب ۳  نظریه های روان درمانی دکتر شفیع آبادی ، ناصری- مرکز نشر دانشگاهی  مهم ترین رفرنس
 نظری های مشاوره – شارف- مهرداد فیروزبخت- نشر رسا
 نظریه های مشاوره- جرالد کری- یحیی سید محمدی- نشر ارسباران
مبانی مشاوره تحصیلی شغلی خانواده: ضریب ۲  اصول و مبانی مشاوره گلادینگ ترجمه دکتر گنجی- نشر ساوالان
 مقدمات راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع آبادی- نشر رشد
 مشاوره تحصیلی ، شغلی دکتر شفیع آبادی- نشر رشد
 مقدمه بر مشاوره و روان درمانی احمدی- دانشگاه اصفهان
روش ها و فنون مشاوره فردی و گروهی- ضریب ۳  مهارت های خرد در مشاوره- دیوید گلارد- دکتر سیمین حسینیان
 مهارت های پایه و پیشرفته در مشاوره دکتر حسینیان و کولایی
 روش ها و فنون مشاوره- ) مصاحبه بالینی( – دکتر شفیع آبادی
مهارت های عملی مشاوره – دیوید گلارد-رقیه موسوی و سیما پورشهریاری
روان شناسی شخصیت- ضریب ۲
 نظریه های شخصیت – شولتز- ترجمه سید محمدی-نشر ویرایش
 نظریه های شخصیت – فیست- ترجمه سید محمدی-نشر روان
 نظریه های شخصیت- پروین- کدیور و جوادی- نشرآییژ
 نظریه های شخصیت- کریمی- نشرویرایش
 نظریه های شخصیت- دکتر علی اکبر سیاسی-انتشارات دانشگاه تهران فصولی که داخلشولتز نیست مطالعه شود

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0