پایان نامه کارشناسی ارشد موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ای

پایان نامه کارشناسی ارشد موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ای

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ای در ۱۵۲ صفحه با فرمت WORD  همراه با نمودار و اشکال نگارش شده است. در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه بعنوان نمونه آورده شده است:

 

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ای:

موسیقی شعر از عوامل موثر و مهمی است که به شکل گیری ساختار شعر و تاثیرگذاری آن کمک می کند. شعر اساساً وسیله بیان و آیینه انعکاس احساسات درونی هر شاعر است که ابزار بیان این عواطف و احساسات، موسیقی شعر است و اوحدی برای تبیین عواطف، افکار، اندیشه­ها و علایق و سلایق خود، از عوامل تاثیر گذاری موسیقی بهره گرفته است.

در این رساله که هرچند گامی است کوچک برای آشنایی هر چه بهتر با عواطف، افکار و سبک اشعار اوحدی؛ کوشش شده است که موسیقی اشعار وی، از لحاظ موسیقی بیرونی، کناری، درونی و معنوی (وزن، قافیه و ردیف و نیز انواع آرایه­های لفظی و معنوی) که هر کدام به نوعی در شکل گیری و تاثیرگذاری موسیقی شعر و نایل شدن شاعر به اهداف خود؛ یعنی نفوذ در دل­ها و تحریک عواطف و احساسات، کمک می کنند؛ مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

در اشعار اوحدی اوزان مختلف و مستعمل عروضی و بهره­گیری از اوزان نادر و اختیارات شاعری قابل توجه است؛ انواع قافیه و ردیف در آن ایفای نقش دارند. در آرایه­های لفظی (انواع جناس­ها، ردالعجز، تکرار و…) گوشنواز می­باشد، شگردهای هنری معنوی شاعر، مانند (ایهام، تلمیح، تضاد، مراعات نظیر و…) با هنرمندی در اشعار اوحدی به کار گرفته شده­اند.

 

کلید واژه ها:

موسیقی شعر، اوحدی، دیوان اشعار،موسیقی شعر در دیوان اوحدی

 

بیان مسئله

یکی از عوامل موثر و مهمّی که به شکل گیری ساختار شعر و تاثیرگذاری آن کمک می کند، موسیقی شعر است؛ بنابراین کشف این ظرایف و دقایق و تبیین و تحلیل آن­ها در مجموعه اشعار اوحدی مراغه­ای، ضروری به نظر می رسد و در نوع خود می تواند مفید باشد.

 

فرضیه­ ها و اهداف پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ای:

فرض بر این است که اوحدی مراغه ای برای شکل گیری اشعار خود از اوزان متنوعی بهره گرفته و از بحرهایی از قبیل رمل، هزج، رجز، خفیف، مجتث و نظایر آن سود جسته است و برای دل انگیز کردن و موثر نمودن تاثیر سخن منظوم خود از موسیقی درونی (ترکیب و آرایش واژه) غافل نبوده است.

کشف زوایا و بیان مباحث مختلف موسیقی شعر دیوان اوحدی مراغه­ای، از قبیل اوزان مختلف اشعار و زحافات آن ها، مباحث مربوط به ردیف و قافیه و نیز موسیقی درونی، از جمله اهداف پژوهشی این تحقیق خواهد بود.

 

پیشینه تحقیق

در مورد موسیقی شعر برخی شعرا؛ از جمله موسیقی شعر غزلیات شمس با راهنمایی دکتر احمد گلی، موسیقی شعر دیوان هوشنگ ابتهاج، با راهنمایی دکتر ناصر علیزاده، تحقیقاتی انجام شده است؛ ولی تا جایی که معلوم است تحقیقی در این مورد و با این عنوان در دیوان اوحدی مراغه­ای صورت نگرفته است.

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ای :

 

 • چکیده……………………یک
 • پیشگفتار …………….دو
 • تعریف و بیان مسئله ………….سه
 • فرضیه­ها و اهداف …………سه
 • پیشینه تحقیق ……………سه
 • مقدمه……………۱

 

 • فصل اول:  شعر و موسیقی
 • ۱-۱  ارتباط شعر و موسیقی……………………………….۹
 • ۱-۲   موسیقی شعر …………………………۱۲
 • ۱-۳   موسیقی شعر اشعار اوحدی……………۱۴

 

 • فصل دوم: موسیقی  بیرونی اشعار اوحدی
 • ۲-۱ موسیقی بیرونی……………………۱۹
 • ۲-۲  تاثیر وزن بر شعر…………..۲۰
 • ۲-۳  اوزان به کار رفته در اشعار اوحدی….۲۱
 • ۲-۴  شواهد اوزان به ترتیب بسامد……۲۵
 • ۲-۴-۱ اوزان دوری یا متناوب……………….۳۲
 • ۲-۴-۲ اوزان کم کاربرد…………۳۳
 • ۲-۵ وزن رباعی……………۳۵
 • ۲-۶ بحور به کار رفته در اشعار اوحدی……….۳۶
 • ۲-۷ اختیارات شاعری…….۳۸

 

 • فصل سوم: موسیقی کناری اشعار اوحدی
 • ۳-۱ موسیقی کناری……………..۴۱
 • ۳-۱-۱ قافیه……۴۱
 • ۳-۱-۲  قافیه و انواع آن در اشعار اوحدی………..۴۲
 • ۳-۱-۲-۱ قافیه بدیعی……….۴۹
 • ۳-۱-۲-۲ قافیه متوازی….۵۱
 • ۳-۱-۲-۳ قافیه میانی…………..۵۱
 • ۳-۱-۲-۴ همسانی قافیه و ردیف………….۵۲
 • ۳-۱-۲-۵ تکرار قافیه………….۵۴
 • ۳-۱-۲-۵-۱ ردالقافیه…………۵۵
 • ۳-۱-۳ عیوب قافیه……….۵۷
 • ۳-۱-۴ ردیف…..۶۱
 • ۳-۱-۴-۱ ردیف در دیوان اوحدی……………۶۳
 • ۳-۱-۴-۲  کاربرد ردیف در اشعار اوحدی……۶۳
 • ۳-۱-۴-۳ انواع ردیف در اشعار اوحدی……….۶۵
 • ۳-۱-۴-۴ ردیف آغازی………..۷۰
 • ۳-۱-۴-۵ ردیف میانی…….۷۲
 • ۳-۱-۴-۶ ردیف از نظر کوتاهی و بلندی………………..۷۲
 • ۳-۱-۴-۷ ردیف از نظر موسیقایی و بلاغی………….۷۴
 • ۳-۱-۴-۷-۱تکرار در ردیف…………۷۴
 • ۳-۱-۴-۷-۲ ردیف و واج آرایی……..۷۵
 • ۳-۱-۴-۷-۳ تناسب در ردیف………………۷۶
 • ۳-۱-۴-۷-۴ ردیف و تضاد…۷۶
 • ۳-۱-۵ هنجارگریزی ردیف……..۷۷

 

 • فصل چهارم: موسیقی درونی اشعار اوحدی
 • ۴-۱ موسیقی درونی……۸۱
 • ۴-۲ موسیقی درونی در اشعار اوحدی………..۸۱
 • ۴-۲-۱ تکرار………………………….. ۸۱
 • ۴-۲-۱-۱ تکرار کلمه…………………………..۸۱
 • ۴-۲-۱-۱-۱ رد العجز علی الصدر……۸۲
 • ۴-۲-۱-۲تکرار حروف یا آهنگ کلام………………۸۳
 • ۴-۲-۱-۳ تکرار واج یا واج واج آرایی….۸۴
 • ۴-۲-۲جناس…………..۸۴
 • ۴-۲-۲-۱ جناس اشتقاق…………………….۸۵
 • ۴-۲-۲-۲ جناس شبه اشتقاق ………­………….۸۵
 • ۴-۲-۲-۳ جناس تام………..۸۶
 • ۴-۲-۲-۴  جناس خط یا مصحف………….۸۷
 • ۴-۲-۲-۵ جناس زاید یا افزایشی…………………۸۷
 • ۴-۲-۲-۶ جناس قلب………..۸۸
 • ۴-۲-۲-۷ جناس لاحق…….۸۹
 • ۴-۲-۲-۸  جناس مضارع……….۸۹
 • ۴-۲-۲-۹ جناس مرکب……….۹۰
 • ۴-۲-۲-۱۰جناس ناقص یا محرّف……..۹۰

 

 • فصل پنجم: موسیقی معنوی اشعار اوحدی
 • ۵-۱ موسیقی معنوی……………….۹۳
 • ۵-۲ موسیقی معنوی در اشعار اوحدی……..۹۳
 • ۵-۲-۱ ارسال المثل (تمثیل)….۹۳
 • ۵-۲-۲ استخدام…………۹۵
 • ۵-۲-۳ ایهام (توریه)…….۹۶
 • ۵-۲-۳-۱ ایهام تناسب………………۹۷
 • ۵-۲-۳-۲ ایهام تضاد………………..۹۸
 • ۵-۲-۴ تجاهل العارف……….۹۸
 • ۵-۲-۵ تجرید………….۹۹
 • ۵-۲-۶ تضاد (طباق)……..۱۰۰
 • ۵-۲-۷ تلمیح………۱۰۱
 • ۵-۲-۸ تنسیق الصفات………۱۱۴
 • ۵-۲-۹ جمع……….۱۱۵
 •  ۵-۲-۹-۱ جمع با تفریق………..۱۱۵
 • ۵-۲-۹-۲ جمع با تقسیم…..۱۱۶
 • ۵-۲-۱۰ حسن تعلیل………۱۱۷
 • ۵-۲-۱۱ حسن مطلع……….۱۱۷
 • ۵-۲-۱۲ حسن مقطع…..۱۱۸
 • ۵-۲-۱۳ سیاقة الاعداد (اعداد)…….۱۱۸
 • ۵-۲-۱۴ سوال و جواب………..۱۱۹
 • ۵-۲-۱۵ لف و نشر…….۱۲۰
 • ۵-۲-۱۶ مراعات النظیر……۱۲۱
 • نتیجه گیری……………………..۱۲۳
 • فهرست منابع…….۱۲۴

 

 • فهرست جداول
 • (۲-۱) جدول اوزان کاربردی در اشعار اوحدی………………..۲۳
 • (۳-۱) جدول بسامد حروف قافیه در دیوان اوحدی…………………..۵۶

 

 • فهرست نمودارها
 • (۲-۲) نمودار اوزان کاربردی رباعی در اشعار اوحدی…………..۳۶
 • (۲-۳) نمودار بحور کاربردی در اشعار اوحدی………………..۳۷
 • (۳-۲) نمودار کاربرد انواع ردیف در دیوان اوحدی……۷۰
 • (۳-۳) نمودار بسامد ردیف در دیوان اوحدی………..۷۹
 • (۳-۴) نمودار بسامد ردیف در مثنوی های منطق العشاق و جام جم…………۷۹

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، میتوانید از کلیه کارتهای عضو شتاب  استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0