بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی : دانلود پایان نامه کارشناسی رشته تربیت بدنی

بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی : دانلود پایان نامه کارشناسی رشته تربیت بدنی

تحقیق رشته تربیت بدنی با فرمت WORD و در ۱۲۶ صفحه با موضوع بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

چكيده تحقيق بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب و …) دانشجويان پسر كارشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران   پرداخته است .

جامعه آماري شامل دانشجويان ورودي مهر ۸۲ تا مهر ۸۵ . تعداد كل دانشجويان از لحاظ اموزشي ۹۶ نفر منهاي ۱۱ دانشجوي انتقالي و مرخص از تحصيل در ترم مهر ماه ۸۵ بود . يعني جامعه آماري ۸۵ نفر و طبق جدول كه حبسي و مورگان ۷۰ نمونه ( آزمودني ) شامل سه رشته تحصيلي مشاوره و راهنمايي ، علوم تربيتي و روانشناسي در سطح تحصيلي كارشناسي .

ابزار گرد اوري داده ها :

۱- پرسشنامه اطلاعات فردي      ۲- تست سلامت عمومي گلدبرگ GHQ

روشهاي آماري :

آمار استنباطي ( آزمون t مستقل براي ميانگين گروههاي متفاوت)

محاسبات با نرم افزارهاي رايانه اي و روشهاي آماري توصيفي و استنباطي

نتايج بدست امده نشان مي دهد كه ورزشكاران نسبت به ازمودنيهاي غير ورشكار از سلامتي بالاتري برخوردار بودند . تفاوت معني داري از لحاظ سلامت رواني ما بين ورزشكاران انفرادي و گروهي مشاهده شد . زير مجموعه هاي سلامت رواني ( جسماني ف علائم اضطراب و اختلال خواب ، كاركرد اجتماعي ، علائم افسردگي ) آزمودنيهاي ورزشكار و غير ورزشكار تفاوت معني داري وجود داشت . با توجه به اطلاعات بدست امده آزمودنيهاي ورزشكار به لحاظ كاركرد اجتماعي و علائم افسردگي وضعيت بسيار مطلوبي را نسبت به آزمودنيهاي غير ورزشكار داشتند .

 

مقدمه

در عصر حاضر اختلاف رفتار يو رواني از جمله مشكلات جدي و شايع در جهان است . اين پديده در كشورهاي در حال توسعه به ويژه در ايران دامنه وسيعتري دارد و دائما رو به افزايش است .

بر اين اساس با وجود پيشرفتهاي علمي در يك صد (۱۰۰) سال گذشته كه باعث شده است تا بسياري از بيماريهاي عفوني و مسري از زندگي مردم رخت بر بندد، اما بنظر مي رسد كه اختلالات رواني با انواع و شدتهاي متفاوت جايگزين ان بيماريها شده است .

نتيجه برخي از مطالعات ، صنعتي شدن كشورها و تغييرات اجتماعي از قبيل شهر نشيني ، فروپاشي خانواده ها و تغيير در شيوه زندگي مردم و مشكلات اقتصادي را از جمله برخي از علل اين مشكلات مي داند . جامعه دانشجويان كشور نيز كه اغلب درگير فراگيري علم و دانش هستند به لحاظ استرس هاي خاص حين سنين بيشتر در معرض اين فشارها و مشكلات قرار دارند .

به اعتقاد پرز  (۱۹۶۹) انسان يك ارگانيزم است و يك ارگانيزم از محيط خودش مستقل نيتس و به محيطي احتياج دارد كه با آن به تعامل و مبادله بپردازد . انسان تمايل دارد كه در جهت چيزهاي كل و يا هيئتهاي جنب حركت كند تا از تنشهاي خود بكاهد و كليت خود را به ظهور برساند . بنابراين تمايل اساسي هر ارگانيزمي و از جمله آنان انسان تلاش براي كسب تعادل است .

بيان مسئله و سئوالات تحقيق بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی

بنابر امد و سازمان بهداشت جهاني ۱۹۹۳ در دنيا حدود ۵۰۰ ميليون نفر از اختلالات رواني رنج مي برند كه از اين عده حدود ۵۲ ميليون نفر به اكسينرو فرين و نزديك به ۱۵۰ ميليون نفر به انواع اختلالات عصبي ديگر مبتلا مي باشند كه غالب اين موارد در كشورهاي در حال توسعه مي باشد

يافته هاي يك بررسي كه در فرهنگستان خانواده آمريكا انجام گرفته است ، نشان داد كه ۸۰ درصد كاركنان مشاغل اجرايي ۶۶ درصد آموزگاران و منشي ها ، ۴۴ درصد كاركنان توليد پوشاك و ۲۵ درصد كشاورزان تحت فشار و رواني بودند بديهي است بيماريهاي رواني مختص به يك قشر و طبقه خاصي نيست و تمام طبقات جامعه را شامل مي شود . از طرفي سلامت رواني و عمومي دانشجويان به واسطه نقش اثر گذار انان بر باورهاي فكري و فرهنگي و پيشرفت همه جانبه جامعه از اهميت خاصي برخوردار است .

به هر حال اغلب محققين ، ورزش را به عنوان راهكاري مناسب جهت ارتقاء سلامت رواني مورد تايي قرا رداده اند پژوهشگران زيادي ارتباط سلامت روان يو خلق و خو را با امادگي قلبي عروقي و شركت در فعاليتهاي بدني را بررسي كرده اند و دريافته اند كه شركت در فعاليت بدني با ارتقاي سطح سلامت رواني و خلق و خو ارتباط دارد .

همچنين نورول و بلز  ( ۱۹۹۳) پلنت و رودين (۱۹۹۰) از نتايج تحقيقات خود به نتايج مشابهي از موارد بالا رسيدند . اگر چه برخي از تحقيقات نيز شواهدي قوي مبني بر تاثير ورزش بر سلامت رواني را نشان نداده اند تعداد كم مطالعات كلينكي و نتايج متناقض بعضي از اين مطالعات تاييد اين مسئله كه ورزش تاثير قوي و مثبتي بر سلامت رواني دارد را مشكل كرده است . شكي نيست كه اين زمينه احتياج به مطالعات بيشتري دارد .

موضوع تحقيق بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی

بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشي و سطح سلامت رواني _ جسماني ، اضطراب و اختلال ، كاركرد اجتماعي ، افسردگي ) در بين دانشجويان پسر دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ، دانشگاه شهيد بهشتي تهران در سال تحصيلي ۸۶-۸۵

اهداف تحقيق

الف ) هدف كلي :

هدف كلي اين تحقيق بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشي با سطح سلامت رواني ( فيزيكي ، اجتماعي و … ) دانشجويان پسر دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي در سال تحصيلي ۸۶-۸۵

ب ) اهداف اختصاصي :

موضوع تحقيق حاضر به طور اختصاصي جنبه هاي زير را مورد بررسي قرار مي دهد :

۱- بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشي با سطح سلامت رواني ( فيزيكي ، اجتماعي و … ) دانشجويان پسر دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي

۲- توصيف سطح سلامت رواني ( فيزيكي ، اجتماعي و … ) دانشجويان پسر ( مرد ) ورزشكار

۳- توصيف سطح سلامت رواني ( فيزيكي ، اجتماعي و … ) دانشجويان پسر غير ورزشكار

 

فهرست مطالب بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی

فصل اول

۱-۱- مقدمه

۲-۱- بيان مسئله

۳-۱- اهميت و ضرورت تحقيق ( فايده هاي تحقيق)

۴-۱- موضوع تحقيق

۵-۱- اهداف تحقيق

۶-۱- فرضيه هاي تحقيق

۷-۱- تعاريف عملياتي

فصل دوم

۱-۲- مقدمه

۲-۲- ادبيات تحقيق

۱-۲-۲- مفهوم سلامت رواني بر اساس نظريه هاي مختلف

الف – ۲-۲- نظرية زيست شناسي

ب – ۲-۲- نظرية روانكاوي

ج ۲-۲- نظرية رفتار گرايي

د-۲-۲- نظرية انسانگرايي

۲-۲-۲- فشارهاي عصبي (رواني ) و سلامت رواني

۳-۲-۲- نشانه هاي فشار رواني

فصل سوم

۱-۳- مقدمه

۲-۳- روش اجراي تحقيق

۳-۳- جامعه آماري

۴-۳- نمونه آماري و روش نمونه گيري

۵-۳- ابزار تحقيق ( اندازه گيري)

۶-۳- روش جمع آوري داده ها ( اطلاعات)

۷-۳- روش آماري تحقيق

فصل چهارم

۱-۴- مقدمه

۲-۴- بخش توصيفي اطلاعات جمع اوري شده ( طبقه بندي داده ها )

۳-۴- جداول و نمودارهاي توزيع فراواني

۴-۴- بخش استنباطي ( اجراي آماري ) پژوهش ( اطلاعات جمع آوري شده

۵-۴- تجزيه و تحليل مقايسه اي ( بررسي وضعيت فرضيه هاي تحقيق)

فصل پنجم

۱-۵- مقدمه

۲-۵- نتايج كلي

۳-۵- محدوديت هاي تحقيق

۴-۵- پيشنهادات

فهرست منابع

ضمائم

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0