پایان نامه دکترای حرفه‌ای پزشکی : بررسی ميزان تطابق يافته‌های معاينات بالينی و نوار قلبی (E.C.G) با يافته‌های تست ورزش در حجاج بيت‌الله‌الحرام

پایان نامه دکترای حرفه‌ای پزشکی : بررسی ميزان تطابق يافته‌های معاينات بالينی و نوار قلبی (E.C.G) با يافته‌های تست ورزش در حجاج بيت‌الله‌الحرام

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه ” بررسی ميزان تطابق يافته‌های معاينات بالينی و نوار قلبی (E.C.G) با يافته‌های تست ورزش در حجاج بيت‌الله‌الحرام ”  رشته دكتراي پزشكي با فرمت Word  و در ۱۰۳ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه ميزان تطابق يافته‌های معاينات بالينی:

بيماري ايسكميك قلبي شايعترين؛ خطرناكترين و يكي از مزمن‌ترين بيماريها دردنيا است. بعضي اوقات تشخيصI.H.D مشكل مي‌شودچراكه علائم باليني هميشه تيپيك نيستند. به همين دليل تست ورزش يكي ازمهمترين روش‌هاي پزشكي جهت كمك به تشخيص I.H.Dدرصورت داشتن انديكاسيون واقعي است كه در غير اين صورت خطرات مختلفي براي بيمار مي‌تواند داشته باشد.

در اين تحقيق؛ميزان تطابق يافته های معاينات بالينی و نوار قلبی با يافته های تست ورزش در متقاضيان اعزام به حج تمتع، با هدف بررسي لزوم انجام تست ورزش در تعيين پيش آگهي قلبي اين افراد در طول سفر حج،انجام شده است.

اين تحقيق بصورت Cross sectional وتوصيفي تحليلي در ۳۳۱ متقاضي اعزام به حج تمتع ، شامل ۲۵۰ مرد(با ميانگين سني ۴۹/۶۷ سال) و۸۱ زن(با ميانگين سني ۲۱/۶۳ سال)؛انجام شده است.از مجموع ۳۳۱ فرد مورد بررسي ، مصاحبه باليني و معاينه فيزيكي بعمل آمد. نتايج باليني حاصله همراه با نتايج آزمايشگاهي (از جمله قند خون،کلسترول وتری گلسريد سرم، اوره وکراتينين)و يافته‌هاي نوار قلبي به همراه نتايج و يافته‌هاي تست ورزش در اين گروه افراد استخراج شدندو با برنامه آماري SPSS و با در نظر گرفتن متغيرهاي مختلف بررسي شده در تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.در مجموع۷۵ نفر(۶۵/۲۲%)از افراد بررسي شده؛ تست ورزش غير نرمال داشتند که ۲۳ نفر(۶۷/۳۰%) از آنها سابقه قبلیI.H.D داشتندوشايعترين علت قطع تست ورزش دراين۷۵ نفرتغييرات شديد قطعه  S.Tوآريتمي های خطرناک در ۵۱ نفر(۶۸%) افراد بود.

براساس نتايج اين تحقيق اولاً موارد غيرنرمال تست ورزش در زنان نسبت به مردان در سنين مشابه بيشتر بوده است که مي تواند بدليل دقت در انتخاب موارد دارای انديکاسيون تست ورزش بدون اجبار شرط سني در زنان(که در مورد مردان وجود دارد) و با توجه به معاينات و مشاوره تخصصي قلبی در زنان بوده باشد. ثانياً نتايج اين تحقيق، انجام تست ورزش را در زائراني كه ريسك‌فاكتورهاي متعدد قلبي مثل سيگار، ديابت، هيپرتانسيون، تغييرات نواري،و يا علايم و نشانه‌هاي باليني نارسايي قلبي منجمله JVP برجسته، ادم و سوفل قلبي داشته باشند توصيه مي‌نمايد.

آنچه بنظر مي رسد؛ طبق نتايج اين تحقيق؛ صرفا؛داشتن سن بالای ۶۰ سال، بعنوان دليل اجباری جهت انجام تست ورزش کافی نبوده و ضرورت جامع نگری و تجديد نظر در انتخاب افراد دارای انديکاسيون تست ورزش بعنوان يکی از معاينات اجباری قبل از اعزام زائران حج تمتع،وجود دارد.

 

فهرست مطالب بررسی ميزان تطابق يافته‌های معاينات بالينی و نوار قلبی (E.C.G) با يافته‌های تست ورزش :

 • فصل اول: كليات
 • ۱ـ۱ اهداف تحقيق.. ۴
 • ۱ـ۲ـ پيشينه تحقيق: ۴
 • ۱ـ۳ـ روش كار و تحقيق: ۵
 • فصل دوم: آناتومي عروق كرونر
 • ۲ـ۱ـ شريان كرونر اصلي چپ (L.M.C.A): 6
 • ۲ـ۱ـ۱ـ شريان نزولي قدامي چپ (L.A.D.A): 6
 • ۲ـ۱ـ۲ـ شريان سير كومفلكس چپ (L.C.A) 7
 • ۲ـ۲ـ شريان كرونر راست: ۸
 • فصل سوم: بيماريهاي ايسكميك قلب
 • ۳ـ۱ـ اتيولوژي و پاتوژنز. ۱۱
 • ۳ـ۲ـ اثرات ايسكمي.. ۱۲
 • ۳ـ۳ـ عوامل خطرساز بيماريهاي ايسكميك قلب: ۱۳
 • ۳ـ۴ـ علايم باليني: ۱۶
 • ۳ـ۵ـ اشكال باليني ايسكمي قلب… ۱۸
 • ۳ـ۵ـ۱ـ آنژين صدري پايدار: ۱۸
 • ۳ـ۵ـ۲ـ آنژين صدري ناپايدار: ۱۹
 • ۳ـ۵ـ۳ـ آنژين متغير پرينزمتال.. ۲۰
 • ۳ـ۵ـ۴ـ ايسكمي بدون علامت… ۲۰
 • ۳ـ۶ـ اقدامات پاراكلينيك و آزمايشگاهي در بيماريهاي ايسكميك قلبي.. ۲۱
 • فصل چهارم: تست ورزش
 • ۴ـ۱ـ فيزيولوژي ورزش… ۲۴
 • ۴ـ۲ـ پروتكل‌هاي ورزش… ۲۵
 • ۴ـ۳ـ انواع تست ورزش… ۲۶
 • ۴ـ۳ـ۱ـ ارگومتري دوچرخه: ۲۶
 • ۴ـ۳ـ۲ـ Treadmill 27
 • ۴ـ۴ـ تكنيك انجام تست ورزش: ۲۹
 • ۴ـ۵ـ انديكاسيون‌هاي تست ورزش… ۳۰
 • ۴ـ۶ـ خطرات تست ورزش… ۳۱
 • ۴ـ۷ـ يافته‌هاي الكتروكارديوگرافيك در طول تست ورزش… ۳۳
 • ۴ـ۸ـ ملاحظات غيرالكتروكارديوگرافيك در طول تست ورزش: ۳۹
 • ۴ـ۸ـ۱ـ فشار خون: ۳۹
 • ۴ـ۸ـ۲ـ ضربان قلب: ۴۰
 • ۴ـ۸ـ۳ـ ظرفيت عملكردي: ۴۰
 • ۴ـ۹ـ استفاده از تست ورزش در تعيين پيش‌آگهي: ۴۱
 • ۴ـ۱۰ـ تست ورزش و آريتمي و اختلالات هدايتي قلب… ۴۳
 • ۴ـ۱۱ـ تفسير نتيجه تست ورزش: ۴۴
 • فصل پنجم: تجزيه تحليل و آمار
 • ۵ـ۱ آمار توصيفي.. ۴۶
 • ۵ـ۲ـ آمار تحليلي.. ۶۴
 • ۵ـ۲ـ۱ـ رابطه بين غيرنرمال شدن تست ورزش با متغيرهاي سن و جنس در افراد مورد مطالعه در تحقيق: ۶۴
 • ۵ـ۲ـ۲ رابطه بين موارد غيرنرمال شدن تست ورزش با وجود سابقه قبلي I.H.D در افراد مورد مطالعه: ۶۴
 • ۵ـ۲ـ۳ـ رابطه بين غيرنرمال‌شدن تست‌ ورزش با علايمSymptom)) و نشانه‌هاي‌sign)) افراد مورد مطالعه: ۶۴
 • ۵ـ۲ـ۴ـ رابطه بين غيرنرمال شدن تست ورزش با ريسك ‌فاكتورهاي بيماري ايسكميك قلبي در افراد مورد مطالعه: ۶۵
 • ۵ـ۲ـ۵ـ رابطه بين با معيارهاي آزمايشگاهي مورد بررسي در افراد مورد مطالعه در تحقيق: ۶۵
 • ۵ـ۲ـ۶ـ رابطه بين غيرنرمال شدن تست ورزش با وجود تغييرات نواري در ECG پايه افراد مورد مطالعه: ۶۶
 •  فصل ششم: بحث و نتيجه‌گيري
 • بحث و نتيجه‌گيري… ۶۷
 • پيشنهادات… ۷۴
 • پيوست… ۷۵
 • فهرست منابع فارسي.. ۷۶
 • فهرست منابع انگليسي.. ۷۷
 • Aچكيده انگليسي: ۷۸

 

فهرست جداول

 • جدول۴ـ۱ـ انديكاسيونهاي تست ورزش… ۳۱
 • جدول۴ـ۲ـ كنترانديكاسيونهاي تست ورزش: ۳۳
 • جدول۵ـ۱ توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت و ميانگين سني آنان.. ۴۶
 • جدول۵ـ۲ توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب سن آنان.. ۴۷
 • جدول۵ـ۳ توزيع فراواني علايم (Symptoms) در افراد مورد مطالعه به تفكيك جنسيت… ۴۹
 • جدول۵ـ۴ توزيع فراواني نشانه‌ها (Signs) در افراد مورد مطالعه به تفكيك جنسيت… ۵۰
 • جدول۵ـ۶ توزيع فراواني ريسك‌فاكتورهايI.H.D  در افراد مورد مطالعه به تفكيك جنسيت… ۵۱
 • جدول‌۵ـ۶ توزيع فراواني Stageهاي مختلف فشار خون در افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۹
 • جدول۵ـ۷ توزيع‌فراواني‌موارد نرمال و غيرنرمال‌تست‌ورزش‌در‌افراد مورد مطالعه تحقيق ۶۰
 • جدول‌۵ـ۸ـ توزيع فراواني علل غيرنرمال شدن تست ورزش‌در افراد مورد مطالعه در تحقيق به تفكيك جنسيت… ۶۲
 • جدول۵ـ۹ توزيع فراواني مقادير مختلفFunctional capacityدر افراد مورد مطالعه در تحقيق. ۶۳

 

فهرست نمودارها

 • نمودار۵ـ۱ـ توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت و ميانگين سني آنان.. ۴۶
 • نمودار ۵ـ۲ـ توزيع فراواني افراد مورد مطالعه در تحقيق به تفكيك سن و جنس آنان.. ۴۷
 • نمودار ۵ـ۳ ـ توزيع فراواني افراد مورد مطالعه در تحقيق برحسب جمعيت شهري و روستايي ۴۸
 • نمودار ۵ـ۴ـ توزيع فراواني افراد مورد مطالعه در تحقيق برحسب شغل و به تفكيك جنسيت آنان.. ۴۸
 • نمودار۵ـ۵ـ توزيع فراوانی علائم symptoms)) در افراد مورد مطالعه در تحقيق به تفکيک جنسيت آنان.. ۴۹
 • نمودار ۵ـ۶ ـ توزيع فراواني نشانه‌ها (Signs) در افراد مورد مطالعه به تفكيك جنسيت آنان.. ۵۰
 • نمودار ۵ـ۷ـ توزيع فراواني ريسك‌فاكتورهاي I.H.D  در افراد مورد مطالعه درتحقيق به تفكيك جنسيت آنان.. ۵۱
 • نمودار ۵ـ۸ـ توزيع فراوانی علل بستری قبلی به دليل مشکلات قلبی در افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۲
 • نمودار ۵ـ۹ـ توزيع فراوانی مصرف سيگار بر حسب pack / year در افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۲
 • نمودار ۵ـ۱۰ـ توزيع‌فراوانی رژيم‌های‌دارويی‌ جهت كنترل ‌هيپرتانسيون‌ در گروه مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۳
 • نمودار ۵ـ۱۱ـ توزيع فراوانی انواع گروه‌های دارويی مصرفی جهت کنترل هيپرتانسيون در گروه مورد مطالعه. ۵۳
 • نمودار ۵ـ۱۲ـ نتايج بررسی ميزان قند خون ناشتا (FBS) در افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۴
 • نمودار ۵ـ۱۳ـ نتايج بررسی ميزان BUN/Cr در افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۴
 • نمودار ۵ـ۱۴ـ نتايج بررسی ميزان کلسترول ـ تری‌گيلسيريد در افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۵
 • نمودار ۵ـ۱۵ـ  نتايج بررسی ميزان کلسترول H.D.L  و L.D.L در افراد مورد مطالعه تحقيق.. ۵۵
 • نمودار ۵ـ۱۶ـ توزيع فراوانی تغييرات نواری موجود درE.C.G پايه افراد موردمطالعه در تحقيق.. ۵۶
 • نمودار ۵ـ۱۷ـ توزيع فراوانی انواع آريتمی در E.C.G پايه در افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۶
 • نمودار ۵ـ۱۸ـ توزيع فراوانی يافته‌های قلب و عروق در گرافی قفسه سينه افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۷
 • نمودار ۵ـ۱۹ـ توزيع فراوانی يافته‌های پارانشيم ريه  در گرافی قفسه سينه افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۷
 • نمودار ۵ـ۲۰ توزيع فراواني علايم ايجاد شده در طول انجام تست ورزش در افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۸
 • نمودار ۵ـ۲۱ توزيع فراواني افراد داراي سابقه قبلي مثبت و منفي از نظر I.H.D در افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۵۸
 • نمودار ۵ـ۲۲ـ توزيع فراوانی Stage‌های فشار خون و پاسخ غيرطبيعی فشار خون در طول تست ورزش در افراد مورد مطالعه در تحقيق   ۵۹
 • نمودار ۵ـ۲۳ـ توزيع فراوانی موارد نرمال و غيرنرمال تست ورزش در افراد مورد مطالعه در تحقيق.. ۶۰
 • نمودار ۵ـ۲۴ ـ توزيع فراوانی موارد نرمال و غيرنرمال تست ورزش در افراد با سابقه قبلیI.H.D  مورد مطالعه در تحقيق.. ۶۱
 • نمودار ۵ـ۲۵ـ توزيع فراوانی موارد نرمال و غيرنرمال تست ورزش در افراد بدون سابقه قبلی‌I.H.D  مورد مطالعه در تحقيق.. ۶۱
 • نمودار ۵ـ۲۶ـ توزيع فراوانی علل غيرنرمال شدن تست ورزش درگروه مورد مطالعه در تحقيق.. ۶۲
 • نمودار ۵ـ۲۷ـ توزيع فراوانی مقادير Functional capacity در افراد با تست ورزش غيرنرمال مورد مطالعه در تحقيق.. ۶۳

فهرست اشكال

 • شكل۲ـ۱: آناتومي عروق كرونر قلب (آناتومي زوبوتا) ۹
 • شكل ۳ـ۱:  نحوه انتشار دردهاي ايسكميك قلبي ۱۷
 • شكل ۴ـ۱: دستگاه Treadmill جهت انجام تست ورزش ۲۷
 • شكل ۴ـ۲: برآورد ميزان مصرف اكسيژن در ارگومتري دوچرخه و پروتكل Treadmill 28
 • شكل ۴ـ۳: محل نصب ليدهاي الكتروكارديوگرافي در حين انجام تست ورزش به روش Mason-Likar. 34
 • شكل ۴ـ۴: اشكال مختلف تغييرات قطعه ST در طول تست ورزش ۳۷

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0