بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف جو از طريق پارامتر نشت يوني : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف جو از طريق پارامتر نشت يوني

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف جو از طريق پارامتر نشت يوني ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف جو از طريق پارامتر نشت يوني:

در بهار، همزمان با شروع رشد جو، اين گياه به دماي پايين مقاومت كمي دارد و هر يك از  مراحل حساس رشد آن ممكن است با سرما برخورد نمايد و در نتيجه برخي از قسمتهاي اين گياه صدمه ببيند. هر چه مدت زمان وقوع دماهاي پايين زيادتر باشد، ميزان خسارت در مقايسه با زمانيكه گياه كمتر در معرض همان دما قرار مي گيرد، بيشتر است. اين آزمايش بر روي۳ رقم جو شامل ریحان،کویر و نصرت انجام شد. اين ارقام عمده ترين رقمهايي هستند كه در شهرستان دامغان كشت و كار مي گردند. براي اين آزمايش از بوته هايي كه در مرحله پنجه زنی در گلدانهاي كوچك كشت داده شدند، استفاده شد.

طرح آزمايش انتخابي طرح فاكتوريل در قالب طرح كاملاً تصادفي مي باشد. فاكتور اول رقم گندم كشت شده و فاكتور دوم دما بود كه در ۵ سطح شامل دماهاي ۴+،۴-،۸-،۱۲- و ۱۵- انجام گرديد. زماني كه گلدانها به مرحله پنجه زنی رسيدند، با آب مقطر اسپري شده و در داخل انكوباتور قرارگرفتند و با سرعت انجماد °C10 در ساعت تا ۲ درجه سانتيگراد خنك شدند، سپس با سرعت انجماد°C 5 در ساعت تا دماهاي تيمارهاي مذكور خنك شدند  و ۲ ساعت در دماهاي مذكور نگه داشته شدند. بعد از اعمال تيمارها، از هر كدام ۲ گرم نمونه برگي اخذ گرديد و در ظروف پلي پروپيلن حاوي ۲۰ سي سي آب مقطر قرار داده شد تا نمونه ها كاملاً پوشيده از محلول گرديدند. محلول را با شيكر كمي تكان داده و به مدت يك هفته ميزان  EC و pH يك بار در روز انداره گيري شد. بعد از يك هفته نمونه ها (برگها و محلول) در دماي ۱۲۰ درجه سانتيگراد به مدت ۱۵ دقيقه در اتوكلاو قرار گرفتند تا همه غشاي سلولها تخريب شوند. در محلول باقي مانده ميزان EC و pH مجدداً اندازه گيري شد و همچنين غلظت برخي از كاتيونها از جمله  K و Na اندازه گيري شد.

در بين يونهاي اندازه گيري شده ميزان نشت يون پتاسيم بيشتر از سدیم بود. نتايج در ارتباط با ميزان pH در محلول نشت يافته نشان داد كه بین pH محلول نشت يافته رابطه مشخصي در زمانهاي مختلف اندازه گيري ديده نشد، در بين ارقام مختلف جو نتايج مشخص نمود كه بين ارقام از نظر مقاومت به سرما اختلافات مشخص و معيني وجود دارد، به طوری که رقم نصرت مقاومترین و رقم کویر حسایسنترین رقم نسبت به سرما است.

 

مقدمه پایان نامه بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف جو از طريق پارامتر نشت يوني:

خطرپذيري آب و هوايي از جمله عواملي است كه همواره در ميزان توليد غلات در بسياري از مناطق مؤثر بوده است .سرمازدگی اندام های رویشی غلات از تنشهای مهم محیطی در برخی نقاط کشور ما به شمار می رود.

دماهای پایین  زمستان یکی از عوامل محدودکننده اب و هوایی در مناطق معتدله ذکر شده است و در نتیجه وقوع سرمای شدید در برخی سالها بقا و رشد و نمو گیاهان زراعی زمستانه نظیر جو تحت تاثیر قرار گرفته و عملکرد آن کاهش می یابد .

مقاومت به سرما در جو یکی از مهمترین عواملی است که سبب بقا در زمستان می شود و درجه مقاومت به سرما نیز به شرایط مرفو- فیزیولوژیک گیاه در زمستان بستگی دارد .

همچنین بخش قابل توجهي از سطح زير كشت جو كشور در مناطق سردسير و مرتفع كوهستاني واقع شده است. كه با توجه به  داشتن زمستان هاي سرد بررسي مقاومت به سرما در ژنوتيپ هاي مختلف جو قابل توجه و درخور اهميت مي باشد، زيرا خسارت سرما و يخ زدگي مي تواند منجر به كاهش قابل توجه عملكرد جو در اين مناطق گردد.

در تنش سرما انرژي متابوليكي كمتري در دسترس گياه زراعي قرار مي گيرد، جذب آب و عناصر غذايي محدود مي شود، آسيميلاسيون كاهش يافته و رشد ، متوقف مي گردد. بر اين اساس علت عدم موفقيت هاي مكرر در ايجاد پوشش سبز و يكنواخت در برخي كشت هاي پاييزه به صدمات فيزيولوژيك ناشي از تنش سرما نسبت داده شده است . ( ميرمحمدي، ۱۳۸۳ ) . زيرا به طوركلي دماي پايين در مرحله جوانه زني موجب عدم استقرار گياه مناسب مي گردد و ضعف گياهچه در اين مرحله دستيابي به عملكرد مطلوب را تحت تأثير قرار مي دهد . ( ويتامواس و پراسيل، ۲۰۰۸ ؛ يين و همكاران، ۲۰۰۹ ) .

توانایی گیاه برای زنده ماندن درزمستانهای  سخت را مقاومت زمستانه می گویند .این صفت از طریق ماندگاری در مزرعه تعیین میشود .یکی از مشکلات اصلی در مزرعه ناتوانی در کنترل شدت تنش سرما می باشد .به همین دلیل ،تلفات کامل در زمستان یا فقدان تلفات ، در بیشتر آزمایشهای ماندگاری در مزرعه وجود دارد ،که مانع از نتیجه گیری می شود .از این رو پژوهشگر باید در انتظار زمستانی با حساسیت مطلوب باشد ،و یا مواد اصلاحی را در سطحی گسترده ای ارزیابی کند،به امید این که تنش مورد نظر را دریک یا  چند مکان  به دست آورد .افزون بر آن در شدت تنش سرما در آزمایش های مزرعه ای هم روندی وجود ندارد و اغلب اشباه آزمایشی زیاد است .

پژوهشهای بسیاری برای یافتن روشهای ارزیابی سریع و موثر انجام شده است تا بتوان مقاومت به سرمای ارقام را پیشگویی نمود .اتاقک های انجماد که مقاومت گیاهان را می توان در آنها به سرعت آزمایش کرد ،نخست به وسیله هاروی در سال ۱۹۱۸ ابداع شد . وی با انجماد شماری واریته سیب ،خسارت آنها را با توجه به مقاومت یا حساسیت رتبه بندی کرد .

پژوهشگران سوئدی از این روش استفاده کردند و رتبه عددی از یک تا ده را برای مقاومت به کار بردند .تعیین دمایی که سبب ۵۰ درصد تلفات  (LT50 یا Lethal  Temperature 50 ) در گیاه شود یک روش مناسب برای اندازه گیری مقاومت به سرما است .در این روش گیاهان در شرایط کنترل شده در دماهای مختلف قرار می گیرند و ماندگاری آنها تعیین می گردد .تعیین LT50 طوقه بهترین روش  برآورد ماندگاری در مزرعه می باشد ،زیرا طوقه گیاه در غلات بحرانی ترین قسمت گیاه است و در رشد دوباره پس از تنش سرما نقش حیاتی دارد.

پولی هدایت الکتریکی برگ گیاه سازش یافته با سرما و خسارت دیده در آزمایش انجماد را با نتایج انجماد ۹ رقم گندم ،۱۰ رقم چاودار و ۱۲ رقم شبدر قرمز  (  Trifolium pratense )  در مزرعه مقایسه کرد . در گندم زمستانه و شبدر قرمز هدایت الکتریکی گیاهان سازش یافته همبستگی معنی داری با نتایج مزرعه داشت ،ولی این رابطه در گیاه چاودار دیده نشد .نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی روش مفیدی برای انتخاب ارقام مقاوم در اصلاح گیاهان است .

هومر توانایی  سازش با سرما را در ۱۲ رقم گندم ، ۸ رقم چاودار و ۵ رقم جو از طریق هدایت الکتریکی بررسی نمود و نتیجه گرفت که روش هدایت الکتریکی می تواند برای تعیین ماندگاری زمستانه استفاده شود.

 

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی مقاومت به سرما درگیاه جو و انتخاب مقاومترین رقم به دماهای انجماد است .

نتايح تحقيق نشان داد که بين سه رقم مورد مطالعه از نظر درصد  نشت يوني ، تفاوت معنی داری دیده شد.به طوری که رقم کویر در مقایسه با دو رقم دیگر، از مقاومت به سرمای پایین تری برخوردار بود. رقم نصرت مقاومترین رقم در مقابله با سرما بود و رقم ریحان بین دو رقم قرار داشت.

از نظر تاثیر دما بر درصد نشت یونی در همه روزهای اندازه گیری، اختلاف معنی داری وجود داشت، به طوری که با کاهش دما نشت یونی زیاد می شد و در همه روزهای اندازه گیری بالاترین درصد نشت یونی در ۱۵- و پایین ترین درصد نشت در ۴ درجه اتفاق افتاد.

اثر متقابل دما و ژنوتيپ  بر نشت يوني نیز نشان داد که درهمه روزهای اندازه گیری تفاوت معنی داری بین اثرات متقابل رقم ها با دما وجود داشت و بالاترین نشت را رقم کویر و در دمای ۱۵- درجه داشت.

مقاومت به سرما[۱] مي‌تواند به صورت توانايي گياهان در تحمل كردن دماهاي زير صفر بدون ايجاد خسارت قابل ملاحظه تعريف شود كه اين يك شاخص مهم براي ارزيابي پتانسيل كشت گونه و رقم ها مي‌باشد (ليندن، ۲۰۰۲). هر گياهي ممكن است داراي ريتم دروني مقاومت به سرماي مستقل از عوامل محيطي داشته باشد (تائولاووري و ديگران، ۱۹۹۶). زمان و قدرت سازگاري به سرما معمولاً ژنتيکي است، اما به وسيله عوامل محيطي دگرگون مي شود. به طوري كه در داخل يک گونه مي‌توان از نظر مقاومت به سرما بين ارقام و اكوتيپ ‌ها تفاوت قائل شد. اما اين مورد هميشه درست نيست (مك نامارا و پلت، ۱۹۹۸).

نتايج در ارتباط با pH محلول نشت يافته مشخص ساخت که بین ميزان pH محلول نشت يافته  با رقم ارتباط منطقي وجود نداشت.  مطالعات مختلف مشخص ساخته بود که   pH محلول نشت يافته نمي تواند ابزاري براي غربالگري ارقام  حساس و مقاوم به سرما باشد ( امرت و هولت، ۱۹۵۳، لينونن، ۱۹۹۶، ريپو و  ديگران، ۱۹۹۸ ، فلين و اشورث، ۱۹۹۵، فلين و ديگران، ۱۹۶۷، بورك و ديگران ، ۱۹۷۶)  نتايج حاضر نيز مشخص ساخت كه pH محلول نشت يافته نمي تواند ابزاري مناسب جهت مطالعه سرما و نقطه انجماد ارقام مختلف جو در مرحله پنجه زنی باشد. در اكثر گیاهان از پارامتر pH براي سنجش ميزان آسيب ناشي از سرما استفاده نمي‌شود درحالي كه  درصد نشت يوني از نمونه هاي تحت تيمار سرما به عنوان پارامتر قابل اعتماد براي ارزيابي آسيب ناشي از سرما مورد استفاده مي‌باشد. به عبارت بهتر در بررسي ميزان آسيب ناشي از برودت در بافتهاي گياهي از طريق نشت يوني، پارامتر EC قابل اعتمادتر از pH مي‌باشد به طوري كه هم در محاسبه نشت نسبي در دماي خاص و هم در محاسبه شاخص آسيب در دماي خاص از ميزان EC نمونه ها (بطور مستقيم يا غيرمستقيم) در فرمول مربوطه استفاده مي‌شود. براي ارزيابي و سنجش ميزان آسيب ناشي از سرمازدگي در درختان از مشاهدات بصري و آزمون نشت الكتروليتي استفاده مي‌شود (ليندن، ۲۰۰۲).

در ارتباط با نشت كاتيونها نتايج مشخص ساخت يون پتاسيم همراه با كاهش دما نشت يافت.در بين دماهاي مختلف اندازه گيري شده بين دماها اختلاف معني داری مشاهده شد. در بین ارقام، از نظر درصد نشت پتاسیم اختلاف معنی داری وجود داشت، به طوری که رقم ریحان بیشترین نشت و رقم نصرت کمترین نشت را نشان داد. از نظر نشت یون پتاسیم رقم کویر نیز بین این دو رقم قرار داشت.ريپو و همكاران  (۱۹۹۸) بيان داشت که بافتهايي که در معرض خسارت يخ زدگي قرار مي گيرند ميزان نشت يون پتاسيم افزايش خواهد يافت(ريپو و  ديگران، ۱۹۹۸). بنابراين با نتايج تحقيق حاضر مشابه است.

در مورد یون سدیم نتایج نشان داد که بین ارقام مختلف جو و نیز بین دماهای مختلف هیچ گونه اثر معنی داری از نظر درصد نشت یون سدیم مشاهده نشد.

با توجه به نتایج این پژوهش، در منطقه دامغان رقم جو کویر حساس ترین رقم و رقم نصرت مقاومترین رقم نسبت به سرما می باشد. بنابراین در سال هایی که احتمال وقوع دماهای یخبندان وجود دارد، رقم نصرت را می توان برای کاشت به کشاورزان توصیه نمود.

با توجه به اینکه بین دماهای مختلف، تفاوت معنی داری دیده شده و در دمای ۱۵- درجه سانتیگراد  خاک داخل گلدانها و نیز برگهای جو که در مرحله پنجه زنی قرار داشتند، دچار یخ زدگی شده ولی در دماهای بالاتر این گونه نبود، بنابراین می توان به این نتیجه رسید که هر سه رقم تا دمای ۱۲- درجه سانتیگراد نسبت به سرما مقاوم هستند.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف جو از طريق پارامتر نشت يوني:

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بررسی منابع. ۵

۲-۱خاستگاه گیاه جو. ۵

۲-۲ کلیات گیاه شناسی.. ۵

۲-۳ مقاومت گیاه جو. ۷

۲-۴ بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده جو. ۸

۲-۵ انواع جو نسبت ‌به دما ۱۰

۲- ۶ نیاز کودی.. ۱۱

۲-۷ آفات و بیماری‌ها ۱۱

۲-۸ برداشت… ۱۲

۲-۹  سرمازدگي.. ۱۶

۲-۹-۱ سرمازدگي انتقالي (جبهه اي يا سيکلوني) ۱۶

۲-۹-۲ سرمازدگي تشعشعي.. ۱۶

۲-۱۰ خسارات ناشي از سرماي بهاره ۱۷

۲-۱۱ واكنش گياهان در برابر سرما ۱۷

۲-۱۲  تنش دماي پائين.. ۱۸

۲-۱۳ – سرمازدگي در سلول. ۲۰

۲-۱۴ اثر سرمازدگي بر غشاها ۲۱

۲-۱۵- تاثيرسرما در جريان پروتوپلاسمي.. ۲۳

۲-۱۶ اثر سرما روي فعاليت هاي فيزيولوژيک گياه ۲۳

۲-۱۷  تاثير سرما در تنفس…. ۲۳

۲-۱۸ تاثير سرما بر فتوسنتز. ۲۵

۲-۱۹ فعاليت فتوسنتزي بعد از سرمازدگي.. ۲۵

۲-۲۰ اثر تنش سرما بر فرايند هاي مرحله زايشي گياه ۲۶

۲-۲۱ خسارات ناشي از شكسته شدن پروتئين ها ۲۶

۲-۲۲   يخ زدگي.. ۲۷

۲-۲۲-۱  آسيب ناشي از يخ زدگي.. ۲۷

۲-۲۲-۲ يخ زدگي برون سلولي (بين سلولي) ۲۸

۲-۲۲-۳ يخ بستن درون سلولي.. ۲۸

۲-۲۲-۴ چگونه يخ زدگي باعث مرگ مي شود. ۲۹

۲-۲۲-۵  سوپر کولينگ (فوق سرد) ۳۰

۲-۲۲-۶ هسته يخ.. ۳۰

۲-۲۲-۷  هسته يخ ناهمگن.. ۳۱

۲-۲۲-۸ عوامل موثر بر تشکيل هسته يخ.. ۳۱

۲-۲۲-۹  عوامل موثر بر تشکيل هسته يخ دربافت هاي گياهي.. ۳۲

۲-۲۲-۱۰  جمع شدن يخ در بافت هاي درختان ميوه ۳۲

جدول ۲-۱ ميانگين دماي هسته يخ براي جوانه هاي گل درختان هلو(پروبستينگ ومايلز،۱۹۸۵) ۳۴

۲-۲۳ رکود جوانه ها ۳۶

۲-۲۴ مراحل رکود. ۳۷

۲-۲۵ نقش كمون جوانه ها در مقاومت گياه به سرما ۳۸

۲-۲۶ پرولين، پروتئين،قند وعناصر غذايي.. ۳۸

۲-۲۷ مسير سنتز پرولين در گياهان عالي.. ۴۵

۲-۲۸ پروتئين هاي دفاعي گياه ۴۵

فصل سوم. ۴۷

مواد و روشها ۴۷

۳-۱ کاشت سه رقم جو در گلدانهای کوجک… ۴۷

۳-۲ انتقال گلدا نها به آزمایشگاه ۴۷

۳-۳ اندازه گیری عناصر سدیم و پتاسیم نشت یافته در محلول. ۴۸

۳-۴ دستگاه فلیم فتومتر. ۴۸

۳-۴-۱-ساختمان فلیم فتومتر. ۴۹

۳-۴-۲منبع نور. ۴۹

فصل چهارم. ۵۲

نتایج و بحث… ۵۲

۴-۱  اثر دما بر مقدار pH محلول  نشت يافته. ۵۲

۴-۱-۱ اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري.. ۵۲

۴-۱-۲- اثر دما بر Hp محلول نشت يافته در روز دوم اندازه گيري.. ۵۳

۴-۱-۳- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري.. ۵۴

۴-۱-۴- اثر دما بر ph محلول نشت يافته در روز چهارم اندازه گيري.. ۵۴

۴-۱-۵- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزپنجم اندازه گيري.. ۵۵

۴-۱-۶- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزششم اندازه گيري.. ۵۶

۴-۱-۷- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزهفتم اندازه گيري.. ۵۷

۴-۲- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته. ۵۷

۴-۲-۱- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري.. ۵۷

۴-۲-۲- اثررقم بر pH محلول نشت يافته درروز دوم اندازه گيري.. ۵۸

۴-۲-۳- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري.. ۵۸

۴-۲-۴- اثررقم بر pH محلول نشت يافته در روز چهارم اندازه گيري.. ۵۹

۴-۲-۵- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز پنجم اندازه گيري.. ۶۰

۴-۲-۶- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز ششم اندازه گيري.. ۶۱

۴-۲-۷- اثررقم بر pH محلول نشت يافته در روز هفتم اندازه گيري.. ۶۱

۴-۳- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته. ۶۲

۴-۳-۱-  اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري.. ۶۲

۴-۳-۲- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته درروز دوم اندازه گيري.. ۶۲

۴-۳-۳- اثر متقابل دما ورقم بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري.. ۶۳

۴-۳-۴- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته درروز چهارم اندازه گيري.. ۶۴

۴-۳-۵- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته در روز پنجم اندازه گيري.. ۶۵

۴-۳-۶- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته در روز ششم اندازه گيري.. ۶۶

۴-۳-۷- اثر متقابل دما ورقم بر pH محلول نشت يافته در روز هفتم اندازه گيري.. ۶۷

۴-۴- تاثير دما و تاثیر رقم و اثر متقابل دما و رقم  بر  درصد نشت يوني.. ۶۸

۴-۴-۱-تاثير دما بر  درصد نشت يوني  در روز اول اندازه گيري.. ۶۸

۴-۴-۲- تاثير دما بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري.. ۶۹

۴-۴-۳- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز سوم اندازه گيري.. ۶۹

۴-۴-۴- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز چهارم اندازه گيري.. ۷۰

۴-۴-۵- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز پنجم اندازه گيري.. ۷۰

۴-۴-۶- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز ششم اندازه گيري.. ۷۱

۴-۴ -۷- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز هفتم اندازه گيري.. ۷۲

۴-۵- اثر رقم بر درصد نشت يوني محلول نشت يافته. ۷۳

۴-۵-۱- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري.. ۷۳

۴-۵-۲ اثر رقم بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري.. ۷۳

۴-۵-۳- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري.. ۷۴

۴-۵-۴- اثررقم بر درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري.. ۷۵

۴-۵-۵- اثررقم بر درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري.. ۷۵

۴-۵-۶- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري.. ۷۶

۴-۵-۷- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري.. ۷۷

۴-۶- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني محلول نشت يافته. ۷۷

۴-۶-۱- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري.. ۷۷

۴-۶-۲- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري.. ۷۸

۴-۶-۳- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري.. ۷۹

۴-۶-۴- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري.. ۸۰

۴-۶-۵- اثر متقابل دما ورقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري.. ۸۰

۴-۶-۶- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري.. ۸۱

۴-۶-۷- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري.. ۸۲

۴-۷- اثر دما و اثررقم و اثر متقابل دما و رقم بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته. ۸۳

۴-۷-۱- اثر دما بر ميزان پتاسيم (k) محلول  نشت يافته. ۸۳

۴-۷-۲- اثر رقم بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته. ۸۴

۴-۷-۳- اثر متقابل دما ورقم  بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته. ۸۵

۴-۸- اثر دما و رقم و اثر متقابل دما و رقم  بر درصد سديم (Na)  نشت يافته. ۸۶

۴-۸-۱- اثر دما بر درصد سديم نشت يافته. ۸۶

۴-۸-۲- اثر رقم بر ميزان سديم(Na)  محلول نشت يافته. ۸۶

۴-۸-۳- اثر متقابل دما  و رقم  بر ميزان سديم( Na ) محلول نشت يافته. ۸۷

فصل پنجم. ۸۹

نتیجه گیری.. ۸۹

پیشنهادات… ۹۱

منابع ومأخذ. ۹۲

 

فهرست اشکال

شکل۲-۱- آستانه دماي بحراني نگهداري و دوره اي از سرماروي وضعيت تغييرات ميزان اتيلن، نشت الکتروليتي وعلائم مشاهده اي ناشي از سرما(ميرمحمدي ميبدي وهمکاران،۱۳۸۳) ۱۹

شکل ۲-۲ – وقايع احتمالي در رويارويي گياه با تنش سرما(ميرمحمدي ميبدي وهمکاران،۱۳۸۳) ۲۱

شكل۲-۳ تغييرات قندها و فنول ها در جوانه هاي گل سيب رقم Starking Delicious  در طي مراحل مختلف فيزيولوژيکي خواب( واكر (۱۹۶۹)) ۳۹

شكل۲-۲ تيمار در شرايط عادي ياNC: وضعيت هگزوز،ساکارز،سوربيتول ونشاسته در ساقه (a )، در پريموردياي رويشي(b ) و پريموردياي گل(c ). (واكر (۱۹۶۹)) ۴۰

شكل ۲-۴ تيمار در شرايط غيرعادي ياکاهش تيمار سرمايي؛TCD   :  وضعيت هگزوز،ساکارز،سوربيتول ونشاسته در ساقه (a )، در پريموردياي رويشي(b ) و پريموردياي گل(c ).( واكر (۱۹۶۹)) ۴۱

شکل۴-۱- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري.. ۵۳

شکل۴-۲- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز دوم اندازه گيري.. ۵۳

شکل ۴-۳- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري.. ۵۴

شکل۴-۴- اثر دما بر ph محلول نشت يافته در روز چهارم  اندازه گيري.. ۵۵

شکل  ۴-۵- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزپنجم اندازه گيري.. ۵۵

شکل۴-۶- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزششم اندازه گيري.. ۵۶

شکل ۴-۷- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزهفتم اندازه گيري.. ۵۷

شکل۴-۸- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري.. ۵۸

شکل۴-۹- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته درروز دوم اندازه گيري.. ۵۸

شکل۴-۱۰- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري.. ۵۹

شکل ۴-۱۱- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز چهارم اندازه گيري.. ۶۰

شکل۴-۱۲- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز پنجم اندازه گيري.. ۶۰

شکل۴-۱۳- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز ششم اندازه گيري.. ۶۱

شکل ۴-۱۴- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز هفتم اندازه گيري.. ۶۱

شکل۴-۱۵- اثر متقابل دما ورقم بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري.. ۶۲

شکل۴-۱۶- اثر متقابل دما ورقم بر pH محلول نشت يافته درروز دوم اندازه گيري.. ۶۳

شکل۴-۱۷- اثر متقابل دما ورقم بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري.. ۶۴

شکل۴-۱۸- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته درروز چهارم اندازه گيري.. ۶۵

شکل۴-۱۹- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته در روز پنجم اندازه گيري.. ۶۶

شکل۴-۲۰٫ اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته در روز ششم اندازه گيري.. ۶۷

شکل ۴-۲۱٫ اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته در روز هفتم اندازه گيري.. ۶۸

شکل ۴-۲۲- تاثير دما بر  درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري.. ۶۸

شکل۴-۲۳ تاثير دما بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري.. ۶۹

شکل ۴-۲۴- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز سوم اندازه گيري.. ۷۰

شکل۴-۲۵- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز چهارم اندازه گيري.. ۷۰

شکل ۴-۲۶- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز پنجم اندازه گيري.. ۷۱

شکل ۴-۲۷- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز ششم اندازه گيري.. ۷۲

شکل۴-۲۸- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز هفتم اندازه گيري.. ۷۲

شکل ۴-۲۹- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري.. ۷۳

شکل ۴-۳۰- اثر رقم بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري.. ۷۴

شکل۴-۳۱- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري.. ۷۴

شکل ۴-۳۲- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري.. ۷۵

شکل۴-۳۳- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري.. ۷۶

شکل ۴-۳۴- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري.. ۷۶

شکل ۴-۳۵- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري.. ۷۷

شکل ۴-۳۶ اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري.. ۷۸

شکل ۴-۳۷ اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري.. ۷۹

شکل۴-۳۸- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري.. ۷۹

شکل۴-۳۹- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري.. ۸۰

شکل۴-۴۰- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري.. ۸۱

شکل۴-۴۱- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري.. ۸۲

شکل ۴-۴۲- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري.. ۸۳

شکل۴-۴۳-اثر دما بر درصد پتاسيم (k)  نشت يافته. ۸۴

شکل ۴-۴۴- اثررقم بر درصد پتاسيم (k) نشت يافته. ۸۴

شکل ۴-۴۵- اثر متقابل دما و رقم  بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته. ۸۵

شکل ۴-۴۶ اثر دما بر ميزان Na نشت يافته. ۸۶

شکل ۴-۴۷- اثررقم بر ميزان Na محلول نشت يافته. ۸۷

شکل ۴-۴۸- اثر متقابل دما ورقم  بر ميزان Na محلول نشت يافته. ۸۸

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0