بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه ارشد مدیریت MBA گرايش اجرایی

بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه ارشد مدیریت MBA گرايش اجرایی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  گرایش مدیریت MBA و با عنوان بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بورس اوراق بهادار تهران   در ۱۰۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامهبررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بورس اوراق بهادار تهران:

در پی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که از اقتصاد آمریکا آغاز و به اقتصاد بین الملل گسترش یافت، بسیاری از کشورها دچار نابسامانی شدید اقتصادی شدند. دامنه سرایت این بحران بسیار فراگیر و انتقال بحران در برخی از کشورها به سرعت و در برخی دیگر با وقفه همراه بود. با توجه به خلاء تحقیقات قبلی و ضرورت موضوع، در این تحقیق به بررسی مکانیسم انتقال بحران و تبعات ناشی از آن برای اقتصاد ایران پرداختیم. برای تحقق این موضوع دو شاخص عمده از بازار سهام آمریکا با عنوان شاخص میانگین صنعتی داوجونز و بازار سهام ایران شاخص تپیکس را انتخاب و از روش های آماری اقتصاد سنجی نوسانات معنی دار این دو شاخص در طول دوره بحران را بررسی نمودیم.

شواهد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط قوی معنی داری میان شاخص تپیکس و شاخص داوجونز با وقفه ۴ هفته ای پس از وقوع بحران وجود دارد. شاخص های مورد بررسی با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمون مانایی قرار گرفتند و به دلیل نامانا بودن از تفاضل اول آنها در آزمون هم انباشتگی یوهانسن استفاده شد. سپس با یک روش ابتکاری که آن را روند کشویی می نامیم، میزان وقفه را بدست آوردیم و با استفاده از یک مدل VAR یافته های خود را تقویت نمودیم. در نهایت محاسبات و نتایج بدست آمده، سوال اول فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه در شرایط عادی بورس اوراق بهادار تهران از بورس آمریکا تبعیت می کند را رد و سوال دوم فرضیه که عنوان می کند بورس اوراق بهادار تهران از وقوع بحران جهانی متاثر گردیده است را تایید می نماید.

واژه‌هاي كليدي:

بحران مالی، مکانیسم انتقال، روند کشویی، همبستگی با وقفه، مدل بردار خود رگرسیونی

اهمیت موضوع

شاخص های بازار های مالی و سرمایه در دنیا به عنوان سریعترین دماسنج های اقتصادی عمل کرده و همواره با تغییر شرایط اقتصادی رونق و رکود به سرعت واکنش نشان می دهند. بحران های فراگیر اقتصادی با افت شاخص ها همراه بوده و با افزایش وابستگی متقابل بازارها به کل جهان سرایت می نماید. لذا دریافت این موضوع که بورس تهران با قوانین و ضوابط موجود در دهکده جهانی چگونه عمل می کند بسیار ضروری بوده و مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. بدیهی است بروز بحران های مالی در جهان اجتناب ناپذیر است اما آگاهی از میزان تاثیر پذیری آن می تواند به ارائه راه کارهای مناسبی در مواجهه با بحران منجر شود.

 

مراحل تحقیق

جهت انجام تحقیق مراحل زیر برای پاسخ به فرضیات مطرح شده به شرح ذیل طی گردید:

 • بررسی ادبیات بحران و پیشینه تحقیق
 • بررسی ضرورت تحقیق در شناخت تاثیر بحران بر بورس تهران
 • انتخاب بازارهای مورد بررسی و شاخص های مربوطه
 • انتخاب دوره مورد بررسی با توجه به زمان وقوع بحران و داده های موجود
 • جمع آوری داده ها
 • بررسی روش های آماری موجود برای آزمون داده ها
 • انجام آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار EViews
 • بررسی نتایج و کشف مکانیسم
 • تجزیه و تحلیل مدل
 • جمع بندی نتایج و ارائه مقاله
 • مجلد سازی و آماده سازی جهت ارائه علمی

فهرست مطالب

فصل ۱: کلیات تحقیق   ۱

۱-۱- مقدمه  ۲

۱-۲- مسأله اصلی تحقیق   ۳

۱-۳- تعریف و تاریخچه ی موضوع  ۳

۱-۴- اهمیت موضوع  ۴

۱-۵- فرضیه تحقیق   ۴

۱-۶- روش تحقیق   ۴

۱-۷- مراحل تحقیق   ۵

۱-۸- نوآوری های تحقیق   ۵

۱-۹- ساختار پایان نامه  ۶

فصل ۲: مروري بر منابع  ۷

۲-۱- مقدمه  ۸

۲-۲- تعاريف، اصول و مباني نظري   ۹

۲-۲-۱- کلیات رویکردهای اصلی در طراحی شاخص    ۹

۲-۲-۲- مفهوم شاخص    ۱۱

۲-۲-۳- تعاریف شاخص    ۱۲

۲-۲-۴- شاخصهای متداول در بازار سرمایه آمریکا ۱۶

۲-۲-۵- شاخص قیمت در بازار سرمایه ایران  ۱۶

۲-۲-۵-۱- ویژگی های تپیکس    ۱۷

۲-۲-۵-۲- نحوه محاسبه تپیکس    ۱۸

۲-۳- مروري بر ادبيات موضوع  ۲۰

۲-۴- مکانیسم انتقال  ۲۳

۲-۴-۱- کانال انتقال  ۲۳

۲-۴-۲- واگیری بحران  ۲۴

۲-۵- نتيجه‌گيري   ۲۶

فصل ۳: روش تحقيق   ۲۷

۳-۱- مقدمه  ۲۸

۳-۲- متغیرهای تحقیق   ۲۹

۳-۳- روش گردآوری داده ها ۲۹

۳-۴- روش تحقیق   ۲۹

۳-۵- مبانی نظری الگوی خودرگرسیون برداری          ۳۰

۳-۵-۱- تعیین وقفه‌های بهینه الگو  ۳۱

۳-۶- آزمون‌های همجمعی   ۳۲

۳-۶-۱- مفهوم اقتصادی همجمعی   ۳۲

۳-۶-۲- مفهوم آماری همجمعی   ۳۲

۳-۶-۳- تعیین تعداد بردارهای همجمعی   ۳۳

۳-۶-۴- روش یوهانسن-‌ جوسیلیوس    ۳۳

فصل ۴: نتايج و تفسير آنها ۳۵

۴-۱- مقدمه  ۳۶

۴-۲- تجزیه و تحلیل مقدماتی   ۳۸

۴-۲-۱- آزمون ریشه واحد  ۳۸

۴-۲-۲- آزمون هم انباشتگی   ۳۹

۴-۳- بررسی ارتباط بازارهای سهام  ۴۲

۴-۴- روش ابتکاری تعیین زمان وقفه  ۴۲

۴-۵- تجزیه و تحلیل اثر بحران  ۴۷

۴-۵-۱- دوره پيش از بحران   ۴۷

۴-۵-۲- دوره پس از بحران   ۴۹

فصل ۵: جمع‌بندي و پيشنهادها ۵۳

۵-۱- مقدمه  ۵۴

۵-۲- توضیح وقفه ساختاری   ۵۵

۵-۳- نوآوری در تحلیل نموداری   ۵۵

۵-۴- پیشنهادات   ۵۶

مراجع  ۵۷

 

فهرست اشکال

شکل (۴-۱) روند تغییرات شاخص های بورس های جهانی در یک دوره ۵ ساله منتهی به اکتبر ۲۰۱۰  ۳۷

شکل (۴-۲) بررسی رابطه بین دو شاخص داوجونز و اس اند پی ۵۰۰  ۳۷

شکل (۴-۳) نمودار هفتگی روند ۵ ساله شاخص TEPIX و شاخص DJI منتهی به اکتبر ۲۰۱۰  ۳۸

شکل (۴-۴) نمودار مقادیر P-Value برای ۷ مرحله وقفه  ۴۴

شکل (۴-۵) نمودار مقادیر R Square برای ۷ مرحله وقفه  ۴۴

شکل (۴-۶) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در کل طول دوره مورد بررسی   ۴۶

شکل (۴-۷) نمودار کشویی شاخص های DJI و TEPIX با وقفه ۴ هفته در کل دوره ۴۶

شکل (۴-۸) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در دوره پیش از بحران  ۴۸

شکل (۴-۹) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در دوره پیش از بحران با وقفه ۴ هفته ای   ۴۹

شکل (۴-۱۰) نمودار شاخص های DJI و TEPIX پس از بحران  ۵۱

شکل (۴-۱۱) نمودار شاخص های DJI و TEPIX پس از بحران با وقفه ۴ هفته ای   ۵۱

 

فهرست جداول

جدول (۴-۱) آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته  ۳۹

جدول (۴-۲) آزمون رتبه همگرایی غیر مقید (آزمون اثر) ۴۱

جدول (۴-۳) نتایج رگرسیون خطی از تفاضل اول دو شاخص TEPIX و DJI 42

جدول (۴-۴) نتایج رگرسیون خطی ۷ مرحله ای از تفاضل اول دو شاخص TEPIX و DJI 43

جدول (۴-۵) ماتریس ضرایب همبستگی TEPIX و DJI  برای ۶ هفته وقفه  ۴۴

جدول (۴-۶) نتایج مدل VAR بر روی تفاضل اول شاخص های TEPIX و DJI 47

جدول (۴-۷) نتایج رگرسیون خطی از تفاضل اول TEPIX و DJI با وقفه ۴ هفته ای پس از بحران  ۵۰

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0