بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت:پایان نامه ارشدمدیریت دولتی

دانلود پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

دانلود پایان نامه ارشدمدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت دولتی و با عنوان بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت در ۲۳۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت:

تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آید.منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید.تفکر استراتژیک عبارت است از: استفاده از چهارچوبهای مختلف ذهنی،که هنوز بسیاری از آنها برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیتهای استراتژیک ناشناخته اند.جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزی داشتن چیزی برای ارائه یا همان مزیت رقابتی است.

دنیای رقابت بی رحم است و هرکس که نتواند در کمترین زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نماید محکوم به فنا در محیط رقابتی امروز می باشد. اینچنین اموری، مورگان، نظریه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگی ایجاد و توسعه مزیتهای رقابتی جدید در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلی می توان گفت، مزیت رقابتی عامل بقاء و در مرحله بعدی موفقیت می باشد. تفکر استراتژیک نیز کلید دستیابی به مزیت رقابتی است.

هدف اصلی اين تحقیق، بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور)در بانک تجارت می باشد. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شد مدلی ترکیبی می باشد که از ترکیب دو مدل براساس نظریات جین لیدکا و مایکل پورتر می باشد که بر پایه آن سعی گردیده که میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن را بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت سنجیده شود. روش تحقیق حاضر از نظر روش ،پیمایشی واز حیث هدف، کاربردی می‌باشد.

جامعه آماری تحقیق حاضر مديران ارشد بانك تجارت می باشد که تعداد آنها ۴۶ نفر است .از ۴۶ نفر حاضر ۳نفر امکان جوابگویی نداشتندو بخاطر اين وضعيت جامعه آماري ۴۳ نفر مي باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری ، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسي در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی(منبع محور) استفاده شد. در اين تحقيق براي تعيين روايي ابزار جمع آوري اطلاعات از روايي نمادي يا صوري استفاده گرديد. براي آزمون پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. براساس اين روش با يك مطالعه مقدماتي روي ۳۰ كارمند در حوزه  جامعه مورد بررسي و با استفاده از نرم افزار آماري spss ميزان پايايي سؤالات تفكر استراتژيك و عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي (منبع محور) بترتيب ۸۶۷/۰ و ۹۳۳/۰ بدست آمد. برای آزمون تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه­ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتايج حاصل بيانگر آن است كه اغلب ابعاد تفکر استراتژیک بر روی برخی از ابعاد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت تأثير مثبت داشتند.

واژگان كليدي : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی استراتژیک ، خلاقیت و شهود ، مزیت رقابتی و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در دهه کنونی اصطلاح ذیفعان مبنای مباحث استراتژیکی قرار گرفته است.اصطلاح ذینفعان در برگیرنده کلیه کسانی است که بطور مستقیم و غیر مسقیم از سازمان و موسسات بهره می گیرند و با آن رابطه دارند، مثل : سهامداران، مشتریان، طلبکاران، تامین کنندگان و حتی دولت و نظایر اینها در زمره ذ ینفعان قرار می گیرند. سازمانها جهت در تعادل نگه داشت رابطه خود با این عوامل و رضایتمندی طرفین نیازمند تدوین استراتژی منحصر به فردی می باشد.تدوین استراتژی خاص به این جهت می باشد که چون دنیای کنونی مدام در حال تغییر و دگرگونی است و تحولات در آن ممکن است به دقیقه ختم شود،در این صورت تمامی عوامل موجود در صنعت و داخل (محیط خارجی و داخلی)مثل: نیازهای ذینفعان، فرصتها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت، فرهنگ ، ساختار، تکنولوژی و هر عامل دیگر که به ذهن خطور می کند دچار تغییر می شوند.اینگونه مسائل، سبب ایجاد استراتژیها و رفتارها و عکس العملهای استراتژیکی توسط سازمانها می شود که بانک ها نیز از این امر مستثنی نیستند. خمیر مایه و جوهره ایجاد استراتژی خوب، تفکر استراتژیک است.

این تفکر استراتژیک است ضامن اثربخشی استراتژیهای طرح شده توسط بانک در تمامی زمینه های موجود می باشدونیزبا توجه به عصر رقابتی که بانکها و سایر موسسات که  در آن قرار دارند عوامل موثر بر رقابتی بودن در یک  صنعت به موسسات و بانکها کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت خود را در ساختار صنعت به خوبی بشناسد.در واقع از دیدگاه استراتژیک نقاط و ضعف و قوت همان وضعیت بانک  در قبال علل بنیادین مربوط به هرکدام از عوامل رقابتی است.یک اقدام استراتژیک هم به اقدامات تهاجمی یا دفاعی در برابر این نیروها مربوط است.پس شرکتها با تحلیل عوامل موثر بر رقابت موقعیت شرکت را در برابر رقبا مشخص می کنند و بعد از آن با اقدامات استراتژیک مناسب موقعیت نسبی خود را بهبود می بخشند.

در آخرین گام با پیش بینی هایی که بر اساس عوامل رقابتی انجام می دهند و فاکتورهایی که این عوامل را پدید می آورند راهکارهای واکنش در برابر آنها را با اتخاذ استراتژیهای مناسب مشخص می کنند و با این کار به ایجاد توازن جدید رقابتی اقدام می کنند.شناخت این قابلیت ها و توانمندیها و منشا عوامل رقابتی ،حوزه هایی را که شرکت باید در آن وارد شده یا از آن اجتناب کند را نیز نمایان می سازد.  براین اساس شناسایی میزان تفکر استراتژیک مدیران و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بانک بخصوص بانک تجارت ضرورت دارد.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد

چکیده: ۱

فصل اول: كليات ‌تحقيق

مقدمه  ۳

بیان مسئله  ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق   ۶

اهداف تحقیق   ۷

چارچوب نظري تحقيق   ۷

مدل تحليلي تحقيق   ۸

فرضيه های تحقيق   ۱۱

.قلمرو تحقيق   ۱۲

محدوديت تحقيق   ۱۳

تعريف مفهومي متغيرها ۱۳

تعريف عملياتي متغيرهای تحقیق   ۱۴

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول : تفکر استراتژیک     ۱۷

مقدمه  ۱۷

تعریف تفکر استراتژیک: ۱۸

مدلي برای آموزش استراتژیک     ۱۹

عناصر تفكر استراتژيك     ۲۳

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک     ۲۴

تعریف برنامه ریزی استراتژیک     ۲۴

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک: ۲۵

خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک     ۲۶

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک     ۲۷

ابزارهای  برنامه ریزی استراتژیک     ۲۸

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک     ۲۸

تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک     ۳۰

وابستگی و هم ترازی اساسی   ۳۲

برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک     ۳۳

یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر  ۳۴

برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است    ۳۴

برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد  ۳۵

چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک     ۳۶

آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟  ۳۷

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر  ۳۹

فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها ۴۰

بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید  ۴۱

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک     ۴۲

خلاقیت استراتژیک: ۴۳

انواع تفکر و متفکران: ۴۶

تفکر خلاقانه و آنالیزگرا: ۴۸

خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد: ۵۱

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک     ۵۱

راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند: ۵۵

تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده ۲۱  ۵۶

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی  ۵۷

مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی  و کاربردآن  ۵۸

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی  ۵۹

رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی ۵۹

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی  ۶۱

خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی  ۶۱

ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی   ۶۲

نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک    ۶۳

فرهنگ و مكاتب فرهنگي مديريت استراتژيك ۶۴

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار  ۶۷

فرهنگ سازماني و تفكر استراتژيك : ۶۸

تاثير فرهنگ بر روي الگوهای شناختی : ۶۹

ساخت فرهنگي كه مشوق تفكر استراتژيك باشد  ۶۹

بخش دوم: مزیت رقابتی   ۷۱

مقدمه: ۷۱

مزيت رقابتي و منشأ آن  ۷۲

انواع مزیت رقابتی  ۸۰

جایگاه و مدل رقابتی  ۸۷

اساس ماهیت رقابت: ۸۸

منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟  ۸۹

کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی  ۹۱

مزيت رقابتي پايدار در بازارهاي اينترنتي  ۹۲

روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: ۹۸

روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی: ۹۹

الف:رویکرد زنجیره ارزش: ۹۹

ب)رویکرد وظیفه ای: ۹۹

دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی  ۱۰۰

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: ۱۰۶

بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی  ۱۰۸

مروری بر ۵ نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری   ۱۱۱

بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی   ۱۱۴

مقدمه ۱۱۴

چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی  ۱۱۴

فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی  ۱۱۴

تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی  ۱۱۵

بخش چهارم: پیشینه تحقیق   ۱۱۵

الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  ۱۱۵

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور  ۱۱۵

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقیق   ۱۱۸

جامعه و نمونه آماری   ۱۱۹

ابزار جمع آوري اطلاعات    ۱۱۹

مقياسهاي پرسشنامه  ۱۲۲

روايي و پايايي ابزار جمع آوري اطلاعات    ۱۲۲

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری   ۱۲۴

بررسي نرمال بودن دادهها ۱۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات

مقدمه  ۱۲۷

بخش اول: ۱۲۸

توصيف آماري سؤالات پرسشنامه ۱۲۸

بخش دوم: ۱۳۳

تجزيه و تحليل استباطي داده هاي آماري( آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق)  ۱۳۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه  ۱۹۹

بحث و نتیجه گیری   ۱۹۹

پیشنهادها ۲۰۱

منابع و مآخذ

Abstract: 219

پيوست ها ۲۲۰

  

      

فهرست جدول ها

 • جدول شماره ۲-۱: فرآیند برنامه ریزی استراتژیک    ۲۶
 • جدول ۲-۳مقایسه تفکر استدلالی و شهودی   ۵۴
 • جدول ۲-۴ اعمال رهبری که منجر به ایجاد یک فرهنگ استراتژیک می شود  ۷۰
 • جدول ۲-۵هفت مدل كسب كار اينترنتي   ۹۸
 • جدول شماره ۳-۱: ابعاد تفكر استراتژيك و تعداد سؤالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه  ۱۲۰
 • جدول شماره ۳-۲: ابعاد عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه  ۱۲۱
 • جدول شماره ۳-۳: مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤال پرسشنامه تفكر استراتژيك    ۱۲۲
 • جدول شماره ۳-۴ مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع  ۱۲۲
 • جدول شماره ۳-۵ : آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه تفكر استراتژيك    ۱۲۳
 • جدول شماره ۳-۶ : آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي   ۱۲۳
 • جدول شماره ۳-۷ نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن  ۱۲۴
 • جدول شماره ۳-۸ نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی و ابعاد آن  ۱۲۵
 • جدول شماره ۴-۱: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤال جنسيت   ۱۲۸
 • جدول شماره ۴-۲: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤالات تفكر استراتژيك    ۱۲۹
 • جدول شماره ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤالات ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع محور) ۱۳۰
 • جدول شماره ۴ – ۴ : آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق  ۱۳۱
 • جدول شماره۴-۵ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكر استراتژيك با شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۳۴
 • جدول ۴-۶:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر استراتژيك و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۳۵
 • جدول۴-۷:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكر استراتژيك و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد  ۱۳۶
 • جدول شماره۴-۸ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی چشم انداز سيستمي با شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۳۷
 • جدول ۴-۹:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سيستمي و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۳۸
 • جدول۴-۱۰:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سيستمي و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد  ۱۳۹
 • جدول شماره۴-۱۱ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تمركز برقصد با شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۴۰
 • جدول ۴-۱۲:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمركز برقصد و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۴۱
 • جدول۴-۱۳:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد  ۱۴۲
 • جدول شماره۴-۱۵ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی فرصت طلبي هوشمند با شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۴۳
 • جدول ۴-۱۶:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر فرصت طلبي هوشمند و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۴۴
 • جدول۴-۱۷:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر فرصت طلبي هوشمند و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد  ۱۴۵
 • جدول شماره۴-۱۸ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكردر زمان با شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۴۶
 • جدول ۴-۱۹:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر در زمان و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۴۷
 • جدول۴-۲۰:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكر در زمان و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد  ۱۴۸
 • جدول شماره۴-۲۱ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكر فرضيه محور با شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۴۹
 • جدول ۴-۲۲:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر فرضيه محور و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد  ۱۵۰
 • جدول۴-۲۳:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكرفرضيه محور و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد  ۱۵۱
 • جدول شماره۴-۲۴ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكراستراتژيك با قابليت دوام و پايداري   ۱۵۲
 • جدول ۴-۲۵:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكراستراتژيك و تاثیر آن بر قابليت دوام و پايداري   ۱۵۳
 • جدول۴-۲۶:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكراستراتژيك و تاثیر آن بر قابيلت دوام و پايداري   ۱۵۴
 • جدول شماره۴-۲۷ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی چشم انداز سيستمي با قابليت دوام و پايداري   ۱۵۵
 • جدول ۴-۲۸:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سيستمي و تاثیر آن بر قابليت دوام و پايداري   ۱۵۶
 • جدول۴-۲۹:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سيستمي و تاثیر آن بر قابليت دوام و پايداري   ۱۵۷
 • جدول شماره۴-۳۰ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تمركز بر قصد با قابليت دوام و پايداري   ۱۵۸
 • جدول ۴-۳۲:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر قابليت دوام و پايداري   ۱۵۹
 • جدول۴-۳۳:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر قابليت دوام و پايداري   ۱۶۰
 • جدول شماره۴-۳۴ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی فرصت طلبی هوشمند  با قابليت دوام و پايداري   ۱۶۱
 • جدول شماره۴-۳۷ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر در زمان با قابليت دوام و پايداري   ۱۶۲
 • جدول شماره۴-۴۰ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر فرضیه محور با قابليت دوام و پايداري   ۱۶۳
 • جدول شماره۴-۴۳ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكراستراتژيك با قابليت حفظ(نگهداري) ۱۶۴
 • جدول ۴-۴۴:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكراستراتژيك و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) ۱۶۵
 • جدول۴-۴۵:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكراستراتژيك و تاثیر آن بر قابليت حفظ (نگهداري) ۱۶۶
 • جدول شماره۴-۴۶ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی چشم انداز سیستمی با قابليت حفظ(نگهداري) ۱۶۷
 • جدول ۴-۴۷:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) ۱۶۸
 • جدول۴-۴۸:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابليت حفظ (نگهداري) ۱۶۹
 • جدول ۴-۵۰:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) ۱۷۱
 • جدول۴-۵۱:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر قابليت حفظ (نگهداري) ۱۷۲
 • جدول شماره۴-۵۲ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی فرصت طلبی هوشمند  با قابليت حفظ(نگهداري) ۱۷۳
 • جدول ۴-۵۳:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) ۱۷۴
 • جدول۴-۵۴:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن قابليت حفظ(نگهداري) ۱۷۵
 • جدول شماره۴-۵۵ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر در زمان  با قابليت حفظ(نگهداري) ۱۷۶
 • جدول ۴-۵۶:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) ۱۷۷
 • جدول۴-۵۷:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر قابليت حفظ (نگهداري) ۱۷۸
 • جدول شماره۴-۵۸ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر فرضیه محور  با قابليت حفظ(نگهداري) ۱۷۹
 • جدول ۴-۵۹:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) ۱۸۰
 • جدول۴-۶۰:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) ۱۸۱
 • جدول شماره۴-۶۱ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكر استراتژيك با فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۸۲
 • جدول ۴-۶۲:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر استراتژيك و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۸۳
 • جدول۴-۶۳:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكر استراتژيك و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۸۴
 • جدول شماره۴-۶۴ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی چشم انداز سیستمی با فرصت شناسی/ وقت شناسی   ۱۸۵
 • جدول ۴-۶۵:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سيستمي و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۸۶
 • جدول۴-۶۶:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی  و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۸۷
 • جدول شماره۴-۶۷ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تمركز بر قصد با فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۸۸
 • جدول ۴-۶۸:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۸۹
 • جدول۴-۶۹:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۹۰
 • جدول شماره۴-۷۰ : آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی فرصت طلبي هوشمند با فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۹۱
 • جدول شماره۴-۷۳ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر در زمان با فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۹۲
 • جدول ۴-۷۴:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر در زمان و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۹۳
 • جدول۴-۷۵:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۹۴
 • جدول شماره۴-۷۶ :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر فرضیه محور با فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۹۵
 • جدول ۴-۷۷: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر فرضيه محور و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۹۶
 • جدول۴-۷۸:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی   ۱۹۷

 

فهرست نمودارها

 • نمودار شماره ۴  ۱۲۸
 • نمودار شماره ۴- ۱: رگرسیون خطی فرضیه ۱تحقیق  ۱۳۶
 • نمودار شماره۴-۲: رگرسیون خطی فرضیه۱-۱ تحقیق  ۱۳۹
 • نمودار شماره۴-۳: رگرسیون خطی فرضیه۱-۲ تحقیق  ۱۴۲
 • نمودار شماره۴-۴: رگرسیون خطی فرضیه۱-۳ تحقیق  ۱۴۵
 • نمودار شماره۴-۵: رگرسیون خطی فرضیه ۱-۴تحقیق  ۱۴۸
 • نمودار شماره۴-۶: رگرسیون خطی فرضیه۱-۵ تحقیق  ۱۵۱
 • نمودار شماره۴-۷: رگرسیون خطی فرضیه۲ تحقیق  ۱۵۴
 • نمودار شماره۴-۸: رگرسیون خطی فرضیه ۲-۱تحقیق  ۱۵۷
 • نمودار شماره۴-۹: رگرسیون خطی فرضیه۲-۲ تحقیق  ۱۶۰
 • نمودار شماره۴-۱۳: رگرسیون خطی فرضیه۳ تحقیق  ۱۶۶
 • نمودار شماره۴-۱۴: رگرسیون خطی فرضیه۳-۱ تحقیق  ۱۶۹
 • نمودار شماره۴-۱۵: رگرسیون خطی فرضیه۳-۲ تحقیق  ۱۷۲
 • نمودار شماره۴-۱۶: رگرسیون خطی فرضیه۳-۳ تحقیق  ۱۷۵
 • نمودار شماره۴-۱۷: رگرسیون خطی فرضیه۳-۴ تحقیق  ۱۷۸
 • نمودار شماره۴-۱۸: رگرسیون خطی فرضیه۳-۵ تحقیق  ۱۸۱
 • نمودار شماره۴-۱۹: رگرسیون خطی فرضیه۴ تحقیق  ۱۸۴
 • نمودار شماره۴-۲۰: رگرسیون خطی فرضیه ۴-۱تحقیق  ۱۸۷
 • نمودار شماره۴-۲۱: رگرسیون خطی فرضیه۴-۲ تحقیق  ۱۹۰
 • نمودار شماره۴-۲۳: رگرسیون خطی فرضیه۴-۴ تحقیق  ۱۹۴
 • نمودار شماره۴-۲۴: رگرسیون خطی فرضیه۴-۵ تحقیق  ۱۹۷

 

 

 فهرست شكلها

 • شكل ۱-۱ مدل تحليلي تحقيق   ۸
 • شكل ۱-۲ مدل عملياتي   ۹
 • شكل ۱-۳ مدل عملياتي تحقيق   ۱۰
 • شکل شماره۲-۱: تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک      ۳۳
 • شکل شماره۲-۲: رابطه تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک با مدیریت استراتژیک      ۴۲
 • شكل ۲-۸ عوامل زمينه اي   ۱۱۶
 • جدول شماره ۳-۶ مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع محور)  ۱۲۲

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0