ارزيابي هم‌خانواده‌هاي نفوذِ جديد در آبياري جويچه‌اي : پایان نامه ارشد کشاورزی

ارزيابي هم‌خانواده‌هاي نفوذِ جديد در آبياري جويچه‌اي : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” ارزيابي هم‌خانواده‌هاي نفوذِ جديد در آبياري جويچه‌اي ” با گرایش آبیاری و زهکشی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده ارزيابي هم‌خانواده‌هاي نفوذِ جديد در آبياري جويچه‌اي:

نفوذ آب به خاک یکی از فرآیندهای مهمّ در مدیریت آبیاری است. معادلات مختلفی برای تخمین مقدار نفوذ توسعه یافته‌اند. یکی از اینها، معادله‌های نفوذ گروه‌بندی‌شده منتسب به سازمان حفاظت منابع طبیعی (حفاظت خاک) امریکا می‌باشد، که به تازگی برای آبیاری سطحی بازبینی شده است. در عین حال، عامل موثر رطوبت اولیه خاک بر نفوذ، در معادلات جدید تبیین نشده است. در این پژوهش سعی بر آن شد که تأثیر رطوبت اولیه خاک بر فرآیند نفوذ که با معادلات NRCS برآورد شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور یک طرح کاملاً تصادفی با نُه کرت (سه تیمار و سه تکرار) اجرا شد. برای ایجاد رطوبت‌های اولیه متفاوت، هر کرت در پنج نوبت با فواصل پنج، هفت و نُه روز آبیاری شد. در هر کرت سه جویچه به طول ۳۰ متر و عرض ۶۰ سانتی‌متر ایجاد و به منظور اعمال شرایط واقعی در مزرعه دو جویچه جانبی برای هر جویچه اصلی در نظر گرفته شد. مقادیر نفوذ نهایی براساس بافت خاک و همچنین با استفاده از چهار روش شامل شدت نفوذ شش ساعته، معادله توانی ساده، برازش انتهایی و روش ورودی- خروجی به‌دست آمد. نتایج نشان داد شدت نفوذ نهائی بسته به روش تعيين آن، دارای مقادیر متفاوت بوده و تأثیر رطوبت‌های اولیه نیز بر آنها متفاوت می‌باشد؛ بگونه‌ای که کمترین تأثیر رطوبت اولیه بر روش ورودی-خروجی بود. همچنین گرچه تاثیر رطوبت اولیه خاک بر عمق نفوذ حاصل از روش‌های مذکور در بازه‌های زمانی مختلف معنی‌دار نبود اما مقدار عمق برآورد شده با روش‌های مختلف، مساوی نبوده و دارای اختلاف معنی‌دار با یکدیگر بودند.

 

 

کلیات و اهداف پژوهش

افزایش تولید محصولات زراعی در بیشتر کشورها تا قبل از دهه ۱۹۵۰، بخاطر افزایش و توسعه سطح زیر کشت انجام گرفته است، ولی از این دهه به بعد، قسمت  عمده افزایش تولید در کشورهای پیشرفته متکی بر افزایش محصول در واحد سطح بوده است. از جمله عوامل مهم در  افزایش راندمان تولید در واحد سطح، استفاده صحیح از آب است. در مناطق خشک و نیمه‌خشک، مانند کشور ایران، علاوه بر ارزش آب به عنوان یک عامل محدودکننده تولیدات کشاورزی، معمولاً هزینه استحصال آب نیز نسبت به نقاط مرطوب زیادتر است، و لذا خود عاملی بر اهمیت مصرف آب است ]۱۱[.

میانگین بارندگی ایران کمتر از یک سوم  میانگین بارندگی دنیا است. پائین بودن بارندگی سالیانه و عدم توزیع مناسب آن در طول سال باعث می‌گردد که انجام صحیح آبیاری یکی از ملزومات کشاورزی در ایران باشد. از طرفی، افزایش جمعیت و نیاز روزافزون مردم به مواد غذائی، یک افزایش دائمی در مورد مصرف آب در کشاورزی ایجاد کرده است. صرفه‌جویی آب در کشاورزی از این جهت  دارای اهمیت است که دوسوم تمام آب رودخانه‌ها، دریاچه‌های آب شیرین و آبخوانهای زیرزمینی در سطح جهانی به مصرف آبیاری می‌رسد. اما به عللی از قبیل تبخیر شدید در مناطق خشک و نیمه‌خشک، تلفات توزیع آب، ناهموار بودن سطح زمین و انتخاب نامناسب روش آبیاری، راندمان آبیاری به طور  میانگین کمتر از۴۰ درصد است. بنابراین در صورت بهبود و مدیریت هرکدام از عوامل فوق، می‌توان در مصرف آب صرفه‌جویی کرد و زمین‌های زیادتری را به زیر کشت برد ]۱۱[.

در این میان، شناخت عوامل مؤثر مانند نفوذ و کاهش تلفات و افزایش بازده آبیاری از این طریق، یکی از گام‌های اساسی در افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک، افزایش تولیدات و توسعه کشاورزی بحساب می‌آید.

 

اهداف طرح

  1. كاربرد و ارزيابي معادلات جديد هم‌خانواده‌هاي نفوذ براي سامانه‌هاي جويچه‌اي در شرايط مزرعه‌اي
  2. بررسي گروه‌هاي جديد نفوذ در شرايط مختلف رطوبت اوليه خاک
  3. مقايسه معادلات نفوذ گروه‌بندي‌شده بر اساس نفوذ ۶ ساعته (حاصل از استوانه مضاعف) و نفوذ نهایی (حاصل از تعریف استاندارد و روش جریان ورودی خروجی)
  4. بررسي موضوعات فوق در آبياري‌هاي مكرّر.

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب… هشت

فهرست شکل­ها ده

فهرست جدول­ها یازده

چکيده. ۱

فصل اول: کليات و اهداف پژوهش

۱-۱-نفوذ. ۳

۱-۱-۱- معادله‌های نفوذ. ۳

۱-۱-۲- معادلات بازبینی‌شدة گروه‌هاي نفوذ NRCS. 4

۱-۳- اهداف طرح.. ۵

فصل دوم: مقدمه و بررسی منابع

۲-۱- معادلات نفوذ در آبیاری سطحی.. ۶

۲-۲- سیر تکاملی ارائه معادلات و هم‌خانواده‌های نفوذ در آبیاری سطحی.. ۷

۲-۳- اصلاح معادله نفوذ برای آبیاری جویچه‌ای.. ۸

۲-۴- دلایل اصلاح هم‌خانواده‌های نفوذ. ۹

۲-۵- توسعه هم‌خانواده‌های نفوذ جدید براساس جویچه. ۱۱

۲-۵-۱- داده‌های مرجع آبیاری جویچه‌ی.. ۱۱

۲-۵-۲- ارائه معادلات نفوذ گروه‌بندی‌شده. ۱۲

۲-۶- عوامل مؤثر بر نفوذ در آبیاری جویچه‌ای.. ۱۴

۲-۶-۱- تاثیر محیط خیس‌شده بر مقدار نفوذ. ۱۴

۲-۶-۲- تاثیر ضریب زبری بر مقدار نفوذ. ۱۶

۲-۶-۳- تاثیر شیب زمین بر مقدار نفوذ. ۱۷

۲-۶-۴- تاثیر رطوبت اولیه خاک بر مقدار نفوذ. ۱۷

فصل سوم:  مواد و روش‌ها

۳-۱- مشخصات منطقه. ۱۹

۳-۲- اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات… ۱۹

۳-۲-۱- آماده‌سازی زمین.. ۱۹

۳-۲-۲- تعیین بافت خاک…. ۲۰

۳-۲-۳- تعیین رطوبت خاک…. ۲۰

۳-۲-۴- انتقال آب به ابتدای جویچه و تعیین دبی جریان.. ۲۰

۳-۲-۵- دستگاه مقطع‌سنج جویچه. ۲۱

۳-۳- اجرای آزمایش…. ۲۲

۳-۴- روش بدست آوردن سطح مقطع جویچه. ۲۲

۳-۵- روش محاسبه نفوذ پایه. ۲۴

۳-۵-۱- برآورد نفوذ نهائی با استفاده از بافت خاک…. ۲۴

۳-۵-۲- برآورد نفوذ نهائی با استفاده از شدت نفوذ ۶ ساعته. ۲۵

۳-۵-۳- برآورد نفوذ نهائی با استفاده از معادله توانی ساده. ۲۵

۳-۵-۴-  برآورد نفوذ نهائی با استفاده از برازش انتهائی.. ۲۵

۳-۵-۵- برآورد نفوذ نهائی با استفاده از روش ورودی-خروجی.. ۲۶

۳-۶- برآورد معادلات هم‌خانواده‌های نفوذ. ۲۶

۳-۷- مقایسه داده‌های شدت نفوذ نهائی و عمق نفوذ آب در تیمارهای مختلف…. ۲۶

فصل چهارم:  نتایج و بحث

۴-۱- مقدار رطوبت خاک پیش از آبیاری ها ۲۷

۴-۲- شدت نفوذ نهائی تعديل‌نشده. ۲۹

۴-۳- شدت نفوذ نهائی تعدیل‌شده با استفاده از معادلات NRCS. 31

۴-۴- میانگین عمق آب نفوذیافته در زمان آزمایش…. ۳۵

۴-۵- تحلیل آماری داده‌های حاصل از روش ورودی- خروجی ۳۸

۴-۶- تحلیل آماری عمق نفوذ متوسط برآورد شده با معادلات SCS (روش ورودی-خروجی)…….. ۳۸

۴-۷- مقایسة فرآیند نفوذ در اثر اعمال تیمارهای رطوبتی ۳۹

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها

۵-۱- نتيجه‌گيري کلي ۴۳

۵-۲- پيشنهادها ۴۴

فهرست منابع ۴۵

 

 

فهرست شکل­ها

شکل ۳-۱- ناوی گلوکوتاه ذوزنقه‌ای، در حال کار در ابتدای جویچه…… ۲۱

شکل ۳-۲- دستگاه مقطع‌سنج جويچه… ۲۲

شکل ۳-۳- نمودار سطح‌ مقطع جويچه (با نگاه از بالادست جریان) و موقعيت آب در آزمايش.. ۲۳

شکل ۳-۴ نمودار بازسازي‌شدة سطح‌ مقطع جويچه.. ۲۳

شکل۳-۵- چگونگی برازش تابع توانی ساده به داده‌های انتهائی نفوذ.. ۲۵

شکل۴-۱-  مقدار رطوبت اولیه در دو لایه سطحی و زیرسطحی خاک . ۲۸

شکل۴-۲– مقادیر شدت نفوذ نهایی بدست آمده از روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری. ۳۰

شکل۴-۳٫ مقادیر شدت نفوذ نهایی تعدیل‌شده حاصل از روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری. ۳۲

شکل۴-۴٫ مقایسة آماری شدت نفوذ نهایی تعدیل‌شده در تیمارهاي رطوبتي مختلف، در روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری.. ۳۴

شکل۴-۵٫ میانگین آب نفوذیافتة برآورد شده با روش‌های مختلف، در تیمارهای رطوبتی مختلف در طول فصل آبیاری. ۳۷

شکل۴-۶٫ عمق آب برآورد شده با معادله SCS (روش ورودی- خروجی) در تیمارهای رطوبتی مختلف در طول فصل آبیاری.. ۳۹

شکل۴-۷٫ متوسط شدت نفوذ در بازه‌های زمانی مختلف برای سه تیمار رطوبتی اعمال شده (آبیاری دوم و پنجم).. ۴۲

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول۳-۱- نمونه‌اي از داده‌های بازسازي مختصات جويچه براي استخراج محيط خيس‌شده، عرض و سطح مقطع جريان.. ۲۳

جدول ۳-۳- ارقام شدت نفوذ نهائی و شش‌ساعته، متناظر با بافت‌های خاک در گروه‌های نفوذ. ۲۴

جدول ۴-۱- نتایج تحلیل آماری تیمارهای رطوبتی خاک در طول فصل آبیاری.. ۲۸

جدول ۴-۲٫ تحلیل آماری نفوذ نهایی تعدیل شده حاصل از روش‌های مختلف در طول فصل آبیاری.. ۳۱

جدول۴-۳٫ تحلیل آماری شدت نفوذ نهائی تیمارهای رطوبتی مختلف حاصل از روش‌های متفاوت در طول فصل آبیاری.. ۳۴

جدول ۴-۴٫ تحلیل آماری میانگین عمق آب نفوذ یافته برآورد شده با روش‌های مختلف در تیمارهای رطوبتی متفاوت.. ۳۶

جدول۴-۶٫ نتیجه تحلیل آماری مربوط به میانگین عمق نفوذ آب برآورد شده با استفاده از روش ورودی- خروجی.. ۳۸

جدول۴-۷٫ تحلیل آماری میانگین نفوذ آب برآورد شده با استفاده از روش ورودی- خروجی (SCS) در تیمارهای رطوبتی مختلف… ۳۹

جدول ۴-۸٫ تحلیل آماری متوسط نفوذ در روش ورودی- خروجی در طول فصل آبیاری برای تیمارهای رطوبتی.. ۴۰

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0