نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی (مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال۱۳۹۲) : دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی (مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال۱۳۹۲) ” در ۱۲۵ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی (مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال۱۳۹۲):

 

پژوهش حاضر با عنوان «نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی(مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال۱۳۹۲)» به روش پیمایشی از نوع توصیفی و تبیینی و با ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته با ضریب پایایی ۸۸/۰ بر روی یک نمونه ۴۲۴ نفری شامل(۲۱۲ نفر عضو پیشتازان (پسر) و ۲۱۲ نفر عضو فرزانگان (دختر))انجام گرفت.نمونه مورد نظر با روش نمونه گیری تصادفی و سهمیه ای از میان دانش آموزان دبیرستانهای تهران، انتخاب شدند. با توجه به گستردگی مفهوم شعور جمعی و تقارب معنایی با فرهنگ شهروندی؛ « مشارکت مدنی »، « مشارکت سیاسی »، « مشارکت اجتماعی» و « مشارکت ملی »به عنوان مولفه های شعور جمعی در نظر گرفته شدند و بر اساس آنها پرسشنامه ای با ۳۴ سوال تنظیم و توسط جامعه نمونه تکمیل شد. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی استفاده شد. مدل تحقیق مورد نظر از طریق تحلیل مسیر بررسی شد و ضرایب تحلیل مسیر از طریق رگرسیون بدست آورده شد. با توجه به نتایج بدست آمده،  میزان اثر مستقیم متغیر مشارکت مدنی بر شعور جمعی برابر ۲۵/۰(ضریب بتا استاندارد شده رگرسیونی) می باشد. اثر مستقیم مشارکت سیاسی بر شعور جمعی برابر ۵۶/۰ می باشد. اثر مستقیم مشارکت اجتماعی بر شعور جمعی برابر ۲۶۹/۰ می باشد. اثر مستقیم مشارکت ملی بر شعور جمعی برابر ۳۲/۰ می باشد و اثر مستقیم اموزش شهروندی بر شعور جمعی برابر ۶۵۷/۰ می باشد. بنابر این می توان نتیجه گرفت: آموزش شهروندی بیشترین تاثیر را بر شعور جمعی دارد.

 

هدف های تحقیق

هدف کلی این پژوهش از آنجا که به یک مسئله اجتماعی می پردازد،کاربردی است وهدف اصلی شامل: –  شناخت نقش آموزش رفتار های شهروندی در وضعیت شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی می باشد.به منظوررسیدن به هدف کلی،دستیابی به اهداف فرعی زیر لازم است:

  • تعیین نقش آموزش رفتارهای شهروندی دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی در ابعاد شعور جمعی (مشارکت مدنی،مشارکت سیاسی،مشارکت اجتماعی،مشارکت ملی)آنان.
  • شناسایی وضعیت کمیتی(ساعات شرکت در جلسات،سابقه عضویت)و وضعیت کیفی (علاقه به مباحث ارائه شده و رضایت از آموزش دهنده)و تأثیر آن در شعور جمعی دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی
  • تعیین تفاوت شعور جمعی دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی از نظر جنسیت

سئوالات تحقیق

آیا نمود رفتار های شهروندی در بین دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی یکسان است؟

– آیا مدت آموزش، تفاوتی در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی ایجاد می کند؟

۲) چه عواملی در متفاوت بودن رفتار های شهروندی و شعور جمعی نقش دارد؟

– آیا دختران و پسران بطور یکسان از این آموزش ها بهره برده اند؟

۳) آیا کمیت و کیفیت بهره گیری از کلاس های آموزش شهروندی در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی تأثیر داشته است؟

۴) آیا آموزش های هدفمند به منظور ارتقاء رفتار های شهروندی در بین اعضاء سازمان دانش آموزی در ابعاد شعور جمعی( مشارکت مدنی،مشارکت سیاسی،مشارکت اجتماعی،مشارکت ملی)آنان تأثیر دارد؟

۵)جامعه پذیری شهروندی چگونه در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزشی تأثیر می گذارد؟

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات طرح ۱

۱-۱  بیان مسأله ۲

۱-۲ هدف های تحقیق ۳

۱-۳  اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۳

۱-۴  سؤالات و فرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیر های مورد مطالعه): ۵

۱-۵ مدل تحقیق ۶

۱-۶  تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ۷

۱-۶-۱  شعور جمعی ۷

۱-۶-۲ رفتارهای شهروندی ۸

۱-۶-۳ سازمان دانش آموزی ۹

۱-۷  روش تحقیق ۱۰

۱-۸  قلمرو تحقیق ۱۱

۱-۹   جامعه آماری و حجم آن ۱۲

۱-۱۰  محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۱۳

فصل دوم:نظریات تحقیق ۱۴

مقدمه ۱۵

۲- ۱  سیر تکاملی تعیین اجتماعی تفکر ۱۷

۲-۲ مفهوم معرفت ۲۶

۲-۲-۱ رابطه معرفت وآموزش ۲۶

۲-۲-۲ رابطه معرفت وکنش ۲۸

۲-۳   معرفت به مثابه فرهنگ ۳۱

۲-۴ شعور جمعی ۳۴

۲-۵ مفهوم شهروندی ۳۹

۲-۶ شعور جمعی و شهروندی ۴۳

۲-۷ چارچوب نظری تحقیق ۴۴

۲-۸  پیشینه تحقیقات ۴۶

فصل سوم روش شناسی تحقیق ۵۳

مقدمه ۵۴

۳-۱ روش شناسی ۵۴

۳-۲  روش تحقیق ۵۶

۳-۳ جامعه آماری و نمونه گیری ۵۷

۳-۴  حجم نمونه و روش اندازه گیری ۵۸

۳-۵ ساخت ابزار تحقیق ۵۹

۳-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۱

۳-۷  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۶۳

مقدمه : ۶۴

۴-۱ آمار توصیفی : ۶۴

۴-۱-۱ متغیرهای زمینه ای ۶۵

۴-۱-۱-۱ تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن ۶۵

۴-۱-۱-۲ جدول بافت نگار متغیر سن ۶۶

۴-۱-۱-۳ تفکیک نمونه بر حسب متغیر مدت عضویت ۶۷

۴-۱-۱-۴ تفکیک نمونه بر حسب متغیر عضویت در تشکل ۶۸

۴-۱-۱-۵ تفکیک نمونه بر حسب متغیر آموزش شهروندی ۶۹

۴-۱-۱-۶ تفکیک نمونه بر حسب سوال ۱۱ ۷۰

۴-۱-۱-۷  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت مدنی ۷۱

۴-۱-۱-۸  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت سیاسی ۷۲

۴-۱-۱-۹  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت اجتماعی ۷۳

۴-۱-۱-۱۰  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت ملی ۷۵

۴-۱-۱-۱۱  بررسی میانگین ابعاد مشارکت به تفکیک جنسیت ۷۶

۴-۲ آمار  استنباطی: ۷۷

۴-۲-۱  بررسی نرمال بودن داده ها ۷۹

۴-۲-۲  بررسی فرضیه اصلی : ۷۹

۴-۲-۲-۱  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت ملی ۸۰

۴-۲-۲-۲  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت سیاسی ۸۱

۴-۲-۲-۳  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت اجتماعی ۸۲

۴-۲-۲-۴  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت مدنی ۸۳

۴-۲-۲ -۵  کمیت و کیفیت بهره گیری از کلاس های آموزش شهروندی در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی تأثیر دارد. ۸۴

۴-۲-۲-۷ بررسی اثر رضایت دانش آموزان از مربیان بر شعور جمعی دانش آموزان ۸۶

۴-۲-۳ آیا مشارکت مدنی، سیاسی، اجتماعی و ملی دانش آموزان دختر و پسر دارای تفاوت معنی داری است؟ ۸۷

۴-۲-۴ آیا رضایت از کلاس، علاقه به شرکت در کلاس و میزان شرکت در کلاس دانش آموزان دختر و پسر دارای تفاوت معنی داری است؟ ۸۹

۴-۲-۵ مدل تحقیق ۹۱

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۱

مقدمه ۱۰۲

۵-۱  نتیجه گیری ۱۰۲

۵ – ۲ پیشنهادات حاصل تحقیق ۱۰۶

۵- ۳  پیشنهادات پژوهشی ۱۰۷

فهرست منابع فارسی ۱۰۸

فهرست منابع انگلیسی ۱۰۹

فهرست جداول

جدول ۴-۱  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن ۶۵

جدول ۴-۲ بررسی بافت نگار متغیر سن ۶۶

جدول ۴-۳  بررسی توزیع فراوانی متغیر مدت عضویت ۶۷

جدول ۴-۴  بررسی توزیع فراوانی متغیر عضویت تشکل ۶۸

جدول ۴-۵  بررسی توزیع فراوانی متغیر آموزش شهروندی ۶۹

جدول ۴-۶  بررسی توزیع فراوانی سوال ۱۱ ۷۰

جدول ۴-۷  بررسی توزیع فراوانی متغیر مشارکت مدنی ۷۱

جدول ۴-۸  بررسی توزیع فراوانی متغیر مشارکت سیاسی ۷۲

جدول ۴-۹  بررسی توزیع فراوانی متغیر مشارکت اجتماعی ۷۳

جدول ۴-۱۰  بررسی توزیع فراوانی متغیر مشارکت ملی ۷۵

جدول ۴-۱۱ بررسی میانگین ابعاد مشارکت به تفکیک جنسیت ۷۶

جدول ۴-۱۲  بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۷۹

جدول ۴-۱۳  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بين آموزش های شهروندی و مشارکت ملی ۸۰

جدول ۴-۱۴  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بين آموزش های شهروندی و مشارکت سیاسی ۸۱

جدول ۴-۱۵  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بين آموزش های شهروندی و مشارکت اجتماعی ۸۲

جدول ۴-۱۶  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بين آموزش های شهروندی و مشارکت مدنی ۸۳

جدول ۴-۱۷  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بين سابقه عضویت افراد در سازمان دانش آموزی و شعور جمعی ۸۴

جدول ۴-۱۸  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بين علاقه به شرکت در کلاس و شعور جمعی ۸۵

جدول ۴-۱۹  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بين رضایت دانش آموزان از مربیان و شعور جمعی ۸۶

جدول ۴-۲۰  بررسی میانگین ۸۷

جدول ۴-۲۱  آزمون من ویتنی ۸۸

جدول ۴-۲۲  بررسی میانگین ۸۹

جدول ۴-۲۳  آزمون من ویتنی ۹۰

جدول ۴-۲۴  تحليل رگرسيوني متغيرهای مستقل بر شعور جمعی ۹۲

جدول ۴-۲۵  تحليل رگرسيوني متغير مستقل بر مشارکت مدنی ۹۴

جدول ۴-۲۶  تحليل رگرسيوني متغير مستقل بر مشارکت سیاسی ۹۵

جدول ۴-۲۷  تحليل رگرسيوني متغير مستقل بر مشارکت اجتماعی ۹۶

جدول ۴-۲۸  تحليل رگرسيوني متغير مستقل بر مشارکت ملی ۹۷

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱ بررسی توزیع فراوانی متغیر سن ۶۵

نمودار ۴-۲ بررسی توزیع فراوانی متغیر مدت عضویت ۶۷

نمودار ۴-۳ بررسی توزیع فراوانی متغیر عضویت تشکل ۶۸

نمودار۴-۵ بررسی میانگین ابعاد مشارکت به تفکیک جنسیت ۷۶

فهرست اشکال

(شكل ۱-۴ ) ۹۱

(شكل ۲-۴ ) ۹۳

(شکل ۳-۴ ) ۹۴

(شکل ۵-۴ ) ۹۶

(شکل ۶-۴ ) ۹۷

(شکل نهایی) ۱۰۰

(شکل ۷-۴ ) ۹۸

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0