نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس :دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس :دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی فروشگاه مسترداک  معرفی میگردد با عنوان نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش سیاسی در ۱۳۲ صفحه با فرمت word (ویرایش شده ) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

 

مقدمه پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس :

فضاي مجازي و شبكه جهاني اينترنت به دليل ماهيت عملكردي فراكشوري و نيز قابليت برقراري ارتباط و جابه جايي اطلاعات و داده در مقياس جهاني و اتصال كاربران و ابناء بشر از سراسر جهان صرف نظر از مليت ، قوميت ، مذهب ، نژاد ، زبان و غيره عملاً در تعارض با منافع حكومتها و كشورها و دولت هاي محلي قرار مي گيرد.

به عبارتي فضاي مجازي و شبكه اينترنت ، قدرت حكومتها و دولت هاي ملي و نيز حاكميت آنها بر فضاي ملي را به چالش مي كشد. اين خاصيت فضاي مجازي مي تواند به تولد و رشد نيروهاي ضد حكومتي ، كاهش مقبوليت حكومتها نزد شهروندان افزايش قدرت مانور نيروهاي ضد حكومتي چه در مقياس شهروندي و فضاي ملي و چه در مقياس فراكشوري و جهاني و به طور كلي امكان تهديد ، تضعيف ، سقوط و جابجائي دولتها و حكومتهاي ملي و ارزشهاي مورد نظر آنها و جايگزيني نيروهاي رقيب و نيز كاهش اقتدار حاكميتي آنان منجر گردد.

از اين رو حكومتها و دولتهاي ملي به تكاپو افتاده اند تا از پس اين چالش برآيند و تهديدات بر عليه خود را كاهش داده و يا از بين ببرند. آنها گاهي اوقات تهديدات عليه خود را به تهديدات عليه امنيت ملي بقيه ، تفسير و معني مي كنند و از آن بر عليه نيروهاي رقيب و ضد خود استفاده مي نمايند. بنابراين حكومتها و دولتها و نيروهاي خود آنها چه با مبدأ و مقياس ملي و چه با مبدأ‌ و مقياس فراكشوري و جهاني ، در فضاي مجازي و بر سر فرصتها و قابليت هاي آنان با يكديگر به رقابت و نبرد مي پردازند و هم ديگر را به چالش مي كشند.

حاكميت جمهوري اسلامي نيز ، به لحاظ ژئوپلیتیکي با فرصتها و چالشهاي ويژه قرن حاضر مواجه است. عوامل ژئوپلیتیکي متعددي بر حاكميت جمهوري اسلامي ايران تأثير مي گذارند اين عوامل كه در برگيرنده بعد ملي حاكميت جمهوري اسلامي ايران با تهديدهاي منطقه اي و فرامنطقه اي كه ناشي از رقابت كشور ما جهت تأمين هر چه بيشتر منافع ملي خود مي باشند، مواجه است و اعتراضهاي مردمي كه هم زمان با انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به وقوع پيوست گرچه ، از سوي حاكميت كنترل شد. اما ، پيش بيني تحول تهديد حاكميت جمهوري اسلامي ايران را اجتناب ناپذير مي نمايد. نقش آفريني جمهوري اسلامي و اعمال حاكميت آن علاوه بر توجه به عوامل قدرت سخت ، توجه به عوامل قدرت نرم را نيز طلب مي كند.

از اين رو در پايان نامه حاضر ، ضمن تبيین چهارچوب تحقيق در فصل اول به تشريح مباني نظري و به طور كلي به مفهوم حاكميت و فضای سایبری در فصل دوم پرداخته مي شود. و در فصل سوم به مواد و روشهای تحقیق  پرداخته مي شود و به تحليل روند پيشرفت فضای سایبر بر چشم انداز ژئوپلیتیکي جمهوري اسلامي ايران در فصل چهارم خواهيم پرداخت. ارزيابي فرضيه ها و نتيجه گيري نيز محتواي فصل پنجم را تشكيل مي دهد.

 

 سوال تحقیق

توسعه فضای سایبر بر روابط ژئوپلیتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه تاثیری دارد؟

 فرضیه های تحقیق

۱-توسعه فضای سایبری می تواند با تغییر فضای امنیتی روابط ژئوپلیتیک ایران را با کشورهای عربی خلیج فارس تغییر دهد.

۲-توسعه فضای سایبر می تواند با عث افزایش همکاریهای مشترک بین ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می شود.

 

 اهداف تحقیق

۱- تبیین توسعه فضای سایبری در روابط ژئوپلیتیک ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس

۲-تحلیل آثار منفی و مثبت توسعه فضای سایبری بر روابط خارجی ایران

۳-ارایه راهکارهای لازم جهت استفاده بهینه از فضای سایبری برای گسترش همگرایی بین ایران و این دسته از کشورها

روش تحقیق

تحقیق علمی عبارتست از یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج های معتبر از آنها می باشد. از این رو تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجزیه یا برداشت های شخصی و درک مستقیم نیست بلکه هدفمند و دقیق است. پایه هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود منظور از این روش شناسی تحقیق، شیوه انجام تحقیق است که در آن علم به کار می رود. هدف از انتخاب روش تحقیق اتخاذ شیوه ای مشخص است که محقق را هر چه دقیق تر و آسان تر به پاسخ های احتمالی برساند، این روش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع دارد.

 

 

 

فهرست

 
صفحه   عنوان
 ۱ چکیده فارسی
۲ چکیده ­انگلیسی
۳ فصل اول
۴ مقدمه  ۱-۱
۵ بیان مسئله  ۲-۱
 ۶ سوال تحقیق  ۳-۱
 ۶ فرضیه تحقیق  ۴-۱
 ۶ اهداف تحقیق  ۵-۱
 ۶ روش تحقیق  ۶-۱
 ۸ اهمیت و ضرورت تحقیق  ۷-۱
 ۹ تنگناها و محدوديت هاي تحقیق  ۸-۱
 ۹ پیشینه تحقیق  ۹-۱
۱۰ محدوده مورد مطالعه ۱۰-۱
۱۱ موقعیت جمهوری اسلامی ایران درمنطقه  ۱-۱۰-۱
۱۲ خلیج فارس هارتلند انرژی جهان ۱-۱۰-۲
۱۳ قلمرو تحقیق ۱-۱۱
 ۱۳ محدوده زمانی ۱-۱۱-۱
 ۱۳ سازمان دهی تحقیق  ۱۱-۱
 ۱۴ تعريف مفاهیم و اصطلاحات  ۱۲-۱
 ۱۷ فصل دوم
 ۱۸ مفهوم ژئوپلتیک اطلاعات  ۱-۲
 ۱۹ عوامل ژئوپلیتیک اطلاعات  ۱-۱-۲
 ۱۹ نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در امنیت کشورها  ۲-۱-۲
 ۲۴ کارکردهاي ژئوپلیتیک اطلاعات  ۳-۱-۲
 ۲۴ کارکرد امنیتی  ۱-۳-۱-۲
۲۷ کارکرد نظامی  ۲-۳-۱-۲

 

۲۷ کارکرد اقتصادي  ۳-۳-۱-۲
۲۸ کارکرد سیاسی  ۴-۳-۱-۲
۳۰ کارکرد همگرايی  ۵-۳-۱-۲
 ۳۱ کارکرد واگرايی  ۶-۳-۱-۲
 ۳۲ مفهوم مرزومرزنشینی  ۲-۲
 ۳۲ مفاهیم مرتبط با مرز و مرزنشینی  ۱-۲-۲
۳۲ خطوط مرزي  ۱-۱-۲-۲
 ۳۲ اختلافات مرزي  ۲-۱-۲-۲
۳۴ کارکرد مرز  ۳-۱-۲-۲
۳۵ عوامل تأثیرگذاربر تحولات مرزهاي سیاسی  ۲-۲-۲
۳۹ مفهوم همگرايی و واگرايی  ۳-۲
۴۳ عوامل تأثیرگذار بر همگرايی  ۱-۳-۲
۴۳ عوامل تأثیرگذار بر واگرايی  ۲-۳-۲
۴۴ ديدگاه هاي مختلف درباره ي همگرايی و واگرايی  ۴-۲
۴۴ ديدگاه سیاسی-امنیتی  ۱-۴-۲
۴۵ ديدگاه اجتماعی  ۲-۴-۲
۴۵ ديدگاه اقتصادي  ۳-۴-۲
۴۶ ديدگاه ايدئولوژيکی  ۴-۴-۲
۴۶ چشم انداز ژئوپلیتیک همگرايی و واگرايی  ۵-۲
۴۶ تحلیل سنتی  ۱-۵-۲
۴۸ تحلیل مدرن  ۲-۵-۲
۵۰ تحلیل پست مدرن  ۳-۵-۲
۵۳ تحلیل پسامدرن  ۴-۵-۲
۵۴ امنیت ملی ۲-۶
۵۶ عوامل تعیین کننده امنیت ملی ۱-۲-۶
۶۰ منابع ناامنی ایران از حوزه خلیج فارس ۲-۲-۶

 

۶۴ فصل سوم
۶۵ مواد تحقیق  ۱-۳
۷۰ روش تحقیق  ۲-۳
۷۰ جامعه آماري تحقیق  ۳-۳
۷۱ نمونه وروش نمونه گیري  ۴-۳
۷۱ روش و ابزار جمع آوري اطلاعات  ۵-۳
۷۱ روش کتابخانه اي  ۱-۵-۳
۷۱ روش میدانی  ۲-۵-۳
۷۱ روش هاي تجزيه و تحلیل اطلاعات  ۷-۳
۷۳ فصل چهارم
۷۴ فضای سایبر در خدمت جنگ نرم  ۱-۴
۷۴ تبیین اجمالی مفهوم قدرت و فضای سایبر  ۲-۴
۷۵ تازگی فضاي سايبر و پیچدگی فهم روابط موجود در اين فضا  ۳-۴
۷۷ جنگ سايبري چیست؟  ۴-۴
۷۸ تبلیغی درباره جنگ سايبري  ۵-۴
۷۸ مسئله امنیت ملی  ۶-۴
۷۸ مسئله دنیاي مجازي و فضاي سايبر  ۷-۴
۷۹ گسترش نفوذ فناوري اطلاعات (IT)  ۸-۴
۸۲ نگاهی اجمالی به رتبه ايران در اينترنت پرسرعت و موبايل  ۹-۴
۱۰۷ فصل پنجم
۱۰۸ ارزيابی فرضیه ها  ۱-۵
۱۰۸ ارزیابی فرضیه اول  ۱-۱-۵
۱۰۹ ارزیابی فرضیه دوم  ۲-۱-۵
۱۱۰ نتیجه گیري  ۲-۵
۱۱۲ بیان محدودیتها  ۳-۵
۱۱۳ پیشنهادها و راهکارها  ۴-۵
۱۱۴ منابع

 

فهرست شکل­ها

صفحه عنوان
 ۱۱ محدوده مورد مطالعه
 ۱۵ ويلیام گیبسون
 ۷۳ دکترجوزف نای
 ۷۳ نمایی­ازARPANET

 

فهرست جداول

صفحه عنوان
 ۲۵ تأثیرهاي اينترنت در ارتباط با امنیت ملی
 ۴۷ هويت و تمايز
 ۷۸ ۲۰کشور برتر جهان در تعداد کاربر اينترنت
 ۸۱-۸۱ Global regional internet penetration rate 2009-2014
 ۹۶ تهدیدهای سایبر تروریستی علیه زیر ساخت­های حیاتی
 ۱۱۱ اشکال تهدید ساختارهای اطلاعاتی ­راهبردی

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0