نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی   مسترداک  معرفی میگردد با عنوان نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا از سری پایان نامه های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ریزی روستایی  در ۱۷۰ صفحه با فرمت word (ویرایش شده ) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

 

چکيده پایان نامه نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا  :

بین سکونتگاه های شهری و روستایی به عنوان اجزای سازمان فضایی یک ناحیه روابطی وجود دارد که این روابط در توسعه یا عدم توسعه این دو عرصه موثر است. بررسی­های انجام شده توسط محققان خارجی و ایرانی نشان می­دهد که در ایران اغلب این روابط بین شهر و روستا، غیرمکمل و ناسالم است به طوری که نتیجه این رابطه باعث توسعه شهر و واپس ماندن محیط­های روستایی می­شود. برای توسعه شهر و روستا توام با هم،  باید در نظام برنامه­ ریزی کشور این دو عرصه در ارتباط باهم مورد توجه باشند و باید بین آنها روابط مکمل شکل بگیرد تا با توسعه شهر بر اساس روابطی که بین این دو است روستا نیز توسعه پیدا کند و توسعه این دو عرصه درگرو هم قرار بگیرد.

جامعه آماري اين پژوهش روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهرستان مي­باشد که داراي ۳۴۷۸۸ نفر جمعيت در سال ۱۳۹۰ بوده است. براي انتخاب روستاهاي نمونه از روش نمونه گيري طبقه بندي احتمالي استفاده شده است و ۲۰ روستا به عنوان روستاهاي نمونه انتخاب شده ­اند. روش تحقيق پژوهش حاضر نيز از نوع توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوري اطلاعات به صورت ميداني و کتابخانه­اي بوده که براي هر يک از روش­ها ابزار خاصي از قبيل: پرسشنامه، نقشه و جداول آماري استفاده شده است.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که، بین شهر مهرستان و حوزه پیرامونی روستایی به واسطه وجود عواملی همچون حضور مالکان ساکن شهر و غالب بودن نظام مبادله مبتنی بر واسطه گری یک نوع رابطه غیرمکمل و ناسالم به صورت سلطه شهر مهرستان بر حوزه پیرامونی روستایی حاکم است.

 

سؤالات تحقیق

۱-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم است؟

۲-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

فرضيات تحقیق

پاسخ­هایی که به عنوان فرضیه به سوالات تحقیق حاضر صورت بندی شده، دو فرضیه به قرار زیر می­باشند:

۱-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) یک رابطه یک سویه به صورت سلطه شهر  بر حوزه پیرامونی آن حاکم شده است.

۲-مناسبات تولید، شیوه انتقال و مبادله تولید مبتنی بر واسطه گری، ضعف وجود خدمات پشتیبان تولید سبب شکل گیری این رابطه شده است.

اهداف تحقیق نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا  :

در پژوهش حاضر به دنبال اهداف زیر هستیم:

۱-شناخت نوع و دامنه روابط بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی)؛

۲-تبیین عوامل اثرگذار بر شکل گیری نوع و دامنه روابط بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی)؛

۳-ارائه راه حل علمی در زمینه بازاریابی محصول خرما.

روش تحقیق

جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری

جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به انتقال داده می­شود(دلاور،۱۳۹۱، ۸۹). جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق ۱۶۹ روستای بخش مرکزی شهرستان مهرستان می­باشد. این ۱۶۹ روستا ۸۳۵۳ خانوار و ۳۴۷۸۸ نفر جمعیت دارند.

 

 

فهرست مطالب نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا  :

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱- بیان مسئله و ضرورت تحقیق   ۱

۲-۱- سؤالات تحقیق   ۲

۳-۱-فرضيات تحقیق   ۲

۴-۱-اهداف تحقیق   ۲

۵-۱-روش تحقیق   ۲

۱-۵-۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری   ۲

۱-۱-۵-۱ جامعه آماری   ۲

۲-۱-۵-۱- روش نمونه گیری و حجم نمونه  ۳

۳-۵-۱- روش تحقیق   ۶

۶-۱- روش جمع آوری داده ها ۶

۷-۱- فرایند انجام تحقیق   ۶

۸-۱- تعریف مفاهیم و کلید واژه های تحقیق   ۸

۱-۸-۱- مفهوم روستا ۸

۲-۸-۱- مفهوم روابط شهر و روستا ۸

۴-۸-۱- مفهوم سلطه  ۹

۹-۱- پیشینه تحقیق   ۹

۱-۹-۱- کتابها: ۹

۲-۹-۱- مقالات: ۱۰

۳-۹-۱- پایان نامه ها: ۱۴

 

فصل دوم

  مبانی نظری

۱-۲- نظریه، مدلها و رویکردهای پایه. ۱۹

۱-۱-۲- نظریه مکان مرکزی.. ۱۹

۲-۱-۲- نظریه سرمایه داری بهره بری ۲۲

۳-۱-۲- نظریه قطب رشد. ۲۷

۲-۲- رویکردهای مرتبط با روابط شهر و روستا ۲۹

۱-۲-۲- رویکرد مرکز – پیرامون. ۲۹

۲-۲-۲- رویکرد توسعه اگروپلیتن.. ۳۱

۳-۲-۲- رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی.. ۳۲

۴-۲-۲- رویکرد شبکه منطقه ای ۳۴

۳-۲- رویکرد نظری حاکم بر تحقیق و مدل مفهومی.. ۴۰

 

فصل سوم

بستر طبیعی و اجتماعی-اقتصادی

۱-۳- موقعیت و وسعت.. ۴۳

۲-۳- ساختار محیطی- اکولوژیکی.. ۴۵

۱-۲-۳- ساختار زمین.. ۴۵

۲-۲-۳-  اشکال ناهمواری.. ۴۶

۳-۲-۳- وضعیت آب و هوا ۵۱

۱-۳-۲-۳- گرما ۵۳

۲-۳-۲-۳- وضعیت بارش.. ۵۵

۱-۳-۲-۳- منحني آمبروترميک.. ۵۹

۴-۳-۲-۳- طبقه بندي اقليمي.. ۵۹

۵-۳-۲-۳- وضعیت باد. ۶۰

۴-۲-۳- بررسی منابع آب.. ۶۱

۵-۲-۳- بررسی خاک.. ۶۱

۶-۲-۳- وضعیت پوشش گیاهی.. ۶۲

۳-۳- ویژگی های اجتماعی- اقتصادی  بخش مرکزی.. ۶۳

۱-۳-۳- سابقه سکونت و فعالیت در محدوده مورد بررسی.. ۶۴

۲-۳-۳- مقايسه جمعيتي و سكونتگاهي بخش مركزي در استان و شهرستان. ۶۵

۳-۳-۳- تعداد، توزیع و تراکم نسبی جمعیت بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۶۶

۴-۳-۳- پراکنش روستاها بخش مرکزی در ردههای جمعیتی بر اساس خانوار ۶۷

۵-۳-۳- ساختار جنسی و سنی جمعیت.. ۷۰

۶-۳-۳- روند تحولات خانوارهای روستایی بخش مرکزی.. ۷۱

۷-۳-۳- روند تحولات جمعیتی روستاهای  بخش مرکزی.. ۷۲

۸-۳-۳- بررسی ابعاد خانوار ۷۴

۹-۳-۳- سواد و آموزش.. ۷۴

۱۰-۳-۳- وضعیت اشتغال و بار تکفل. ۷۵

۱۱-۳-۳- ساختار اقتصادی بر اساس فعالیت در بخش عمده اقتصادی.. ۷۶

۱۲-۳-۳- بررسی وضعیت کشاورزی.. ۷۸

۱-۱۲-۳-۳- زراعت.. ۷۹

۲-۱۲-۳-۳- دامداری.. ۸۲

۳-۱۲-۳-۳- باغداری.. ۸۳

۱۱-۳-۳- وضعیت خدمات و امکانات موجود در بخش مرکزی……

۴-۳- جمع بندی.. ۹۳

فصل چهارم

مکانیسم­های موثر بر روابط شهر و روستا

مقدمه: ۹۶

۱-۴- انواع روابط و عناصر برقراری روابط: ۹۶

۲-۴- ویژگیهای اقتصادی –اجتماعی  جامعه نمونه تحقیق: ۹۷

۱-۲-۴- ویژگیهای جامعه نمونه تحقیق در سطح خانوار: ۹۷

۱-۱-۲-۴- بعد خانوار: ۹۷

۲-۱-۲-۴- ساختار سنی: ۹۸

۳-۱-۲-۴-  وضع سواد و تحصیلات: ۱۰۰

۳-۴- ویژگیهای تولیدی خانوارها: ۱۰۱

۱-۳-۴- زراعت: ۱۰۲

۱-۳-۴- باغداری: ۱۰۳

۱-۳-۴- دامداری: ۱۰۳

۴-۴- روابط شهر و روستا بر اساس کارکردهای وضع موجود: ۱۰۴

۱-۴-۴- روابط اقتصادی شهر و روستا: ۱۰۵

۱-۱-۴-۴- روابط و مناسبات تولیدی: ۱۰۵

۲-۱-۴-۴- مالکین ساکن شهر: ۱۰۷

۱-۲-۱-۴-۴- شیوه اداره اراضی مالکین ساکن شهر: ۱۱۱

۳-۱-۴-۴- روابط پولی و نظام اعتباری روستاییان برای تولید محصولات کشاورزی.. ۱۱۴

۲-۱-۴-۴- جریان کالا و تولیدات و مکانیسم بازار: ۱۱۴

۱-۴-۴- روابط اداری-سیاسی و خدماتی شهر و روستا: ۱۲۰

۱-۱-۴-۴- توزیع فضایی و روابط پشتیبانی -ترویجی: ۱۲۱

۵-۴- جمع بندی: ۱۲۵

فصل پنجم

جمعبندی، نتیجه گیری، آزمون فرضیات و پیشنهادات

۱-۵-جمع بندی.. ۱۲۸

۲-۵- آزمون فرضیات: ۱۳۰

۳-۵- نتیجه گیری: ۱۳۵

۴-۵- پیشنهادات: ۱۳۸

منابع و ماخذ. ۱۳۹

ضمایم. ۱۴۲

 

فهرست جداول

 • جدول شماره ۱-۱: طبقه بندی نقاط روستایی بخش مرکزی بر اساس فاصله از شهر زابلی.. ۳
 • جدول شماره ۲-۱: وضعیت پراکندگی تعداد روستای مورد بررسی و خانوارهای نمونه. ۴
 • جدول شماره۱-۲: پیوندها و وابستگیهای شهر و روستا ۳۶
 • جدول شماره ۱-۳ : طبقه بندي ارتفاعی بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۴۷
 • جدول شماره۲-۳: طبقه بندي شيب بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۴۹
 • جدول شماره ۳-۳: موقعیت طبیعی سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۵۱
 • جدول شماره۴-۳: میانگین درجه حرارت شهرستان مهرستان از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵٫ ۵۵
 • جدول شماره۵-۳: میانگین بارش شهرستان مهرستان از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵٫ ۵۸
 • جدول شماره ۶-۳: ضريب دو مارتن.. ۶۰
 • جدول شماره ۷-۳: سرعت و جهت غالب باد در ایستگاه سراوان. ۶۰
 • جدول شماره ۸-۳ : مقایسه استانی شهرستان مهرستان بر حسب تعداد شهر، بخش، دهستان و روستا در سال ۱۳۹۰   ۶۵
 • جدول شماره ۹-۳: تقسیمات شهرستان مهرستان بر حسب شهر، بخش، دهستان و روستا در سال ۱۳۹۰٫ ۶۶
 • جدول شماره۱۰-۳ : توزیع جمعیت شهری و روستایی بخش مرکزی شهرستان مهرستان ۱۳۹۰٫ ۶۶
 • جدول شماره ۱۱-۳ : پراکنش جمعیت و تراکم نسبی  بخش مرکزی شهرستان مهرستان به تفکیک دهستان ۱۳۹۰   ۶۷
 • جدول شماره۱۲-۳: ردههای جمعیتی سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان سال۱۳۹۰٫ ۶۸
 • جدول شماره ۱۳-۳: گروه هاي سني به تفکيک جنس در بخش مرکزی سال ۱۳۹۰٫ ۷۰
 • جدول شماره ۱۴-۳: تعداد خانوار بخش مرکزی طي سال‌هاي ۱۳۶۵۵- ۱۳۹۰٫ ۷۲
 • جدول شماره ۱۵-۳: تعداد جمعیت  بخش مرکزی طي سال‌هاي ۱۳۷۵- ۱۳۹۰٫ ۷۳
 • جدول شماره ۱۶-۳: تحولات بعد خانوار بخش مرکزی به تفکیک دهستان طي سال‌هاي ۱۳۷۵- ۱۳۹۰٫ ۷۴
 • جدول شماره ۱۷-۳ : وضعیت سواد و آموزش در بخش مرکزی به تفکیک جنس و دهستان طي سال‌هاي ۱۳۹۰٫ ۷۵
 • جدول شماره ۱۸-۳ : وضعیت شاخص های اشتغال در بخش مرکزی به تفکیک دهستان طي سال‌هاي ۱۳۹۰٫ ۷۶
 • جدول شماره ۱۹-۳: توزیع شاغلان در بخشهای عمده اقتصادی بخش مرکزی شهرستان مهرستان در سال ۱۳۹۰٫ ۷۷
 • جدول شماره ۲۰-۳: تعداد بهره بردار و مساحت زمینهای زراعی.. ۷۹
 • جدول شماره ۲۱-۳: تعداد بهره بردار و مساحت زمینهای زراعی آبی.. ۷۹
 • جدول شماره ۲۲-۳: تعداد بهره بردار و مساحت زمینهای زراعی دیم. ۸۰
 • جدول شماره ۲۳-۳: سطح كاشت، ميزان توليد و عملکرد در هکتار محصولات زراعي شهرستان مهرستان در سال ۱۳۹۲   ۸۱
 • جدول شماره ۲۴-۳: تعداد بهره برداريهاي داراي دام و تعداد دام آن‌ها ۸۲
 • جدول شماره ۲۵-۳: تعداد بهره برداريهاي دام كوچك و تعداد دام آن‌ها ۸۳
 • جدول شماره ۳-۳: موقعیت طبیعی سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۵۱
 • جدول شماره۴-۳: میانگین درجه حرارت شهرستان مهرستان از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵٫ ۵۵
 • جدول شماره۵-۳: میانگین بارش شهرستان مهرستان از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵٫ ۵۸
 • جدول شماره ۶-۳: ضريب دو مارتن.. ۶۰
 • جدول شماره ۷-۳: سرعت و جهت غالب باد در ایستگاه سراوان. ۶۰
 • جدول شماره ۸-۳ : مقایسه استانی شهرستان مهرستان بر حسب تعداد شهر، بخش، دهستان و روستا در سال ۱۳۹۰   ۶۵
 • جدول شماره ۹-۳: تقسیمات شهرستان مهرستان بر حسب شهر، بخش، دهستان و روستا در سال ۱۳۹۰٫ ۶۶
 • جدول شماره ۲۶-۳: بهره برداريهاي داراي گاو و گوساله و تعداد دام. ۸۳
 • جدول شماره ۲۷-۳: تعداد و مساحت بهره برداريهاي با زمين باغي.. ۸۴
 • جدول شماره۲۸-۳: سطح بارو و غیر بارو(هکتار) و ميزان توليد(کیلوگرم) محصولات باغی شهرستان مهرستان در سال ۱۳۹۲   ۸۵
 • جدول شماره ۲۹-۳ : خدمات زیربنایی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰٫ ۸۷
 • جدول شماره ۳۰-۳ : خدمات اداری -سیاسی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰   ۸۸
 • جدول شماره ۳۱-۳: خدمات بهداشتی-درمانی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰   ۸۹
 • جدول شماره ۳۲-۳: خدمات آموزشی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰٫ ۹۰
 • جدول شماره ۳۳-۳ : خدمات تجاری-بازرگانی و فرهنگی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰٫ ۹۱
 • جدول شماره ۳۴-۳: خدمات پشتیبانی-ترویجی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰   ۹۲
 • جدول شماره ۳۵-۳: خدمات ارتباطی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰٫ ۹۳
 • جدول۱-۴: طبقه بندی خانوارهای نمونه تحقیق.. ۹۸
 • جدول ۲-۴: توزیع سنی سرپرستان خانوار جامعه نمونه. ۹۹
 • جدول ۳-۴: وضعیت سواد سرپرستان خانوار جامعه نمونه. ۱۰۰
 • جدول ۴-۴: وضعیت اشتغال خانوار جامعه نمونه. ۱۰۱
 • جدول ۵-۴: میانگین برداشت تولیدات زراعی خانوارهای نمونه. ۱۰۳
 • جدول ۶-۴: میانگین برداشت تولیدات زراعی خانوارهای نمونه. ۱۰۳
 • جدول ۷-۴: میانگین تعداد دام خانوارهای نمونه. ۱۰۴
 • جدول ۸-۴: مقدار زمین زراعی و باغی در اختیار خانوارهای نمونه و نوع مالکیت آنها ۱۰۶
 • جدول ۹-۴: شیوه بهره برداری و میزان زمین در اختیار مالکین ساکن شهر. ۱۰۸
 • جدول ۱۰-۴: تعداد مالک ساکن شهر در روستاهای نمونه و شیوه بهره برداری آنها ۱۱۱
 • جدول ۱۱-۴: نحوه فروش مازاد تولیدی خانوارهای نمونه. ۱۱۵
 • جدول ۱۲-۴: نحوه فروش مازاد تولیدی محصولات باغی خانوارهای نمونه به تفکیک روستا ۱۱۶
 • جدول ۱۳-۴: مکانهای اصلی تامین نیازهای اساسی خانوارهای نمونه (به درصد) ۱۲۱

 

 فهرست نقشه­ ها

 • نقشه ۱-۱: پراکندگی روستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۵
 • نقشه شماره۱-۳: موقعیت بخش مرکزی در شهرستان، استان و کشور ۴۴
 • نقشه شماره ۲-۳: توپوگرافی و پراکنش فضایی سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی.. ۴۸
 • نقشه شماره ۳-۳: طبقات شیب و پراکنش سکونتگاههای بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۵۰
 • نقشه شماره ۴-۳: وضعیت توپوگرافی شهرستان مهرستان در مقایسه با شهرستانهای مجاور ۵۲
 • نقشه شماره ۵-۳: پراکنش فضایی طبقات جمعیتی سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۶۹
 • نقشه شماره ۱-۴: پراکنش فضایی روستاهای نمونه دارای مالک ساکن شهر. ۱۱۰
 • نقشه شماره ۲-۴: پراکنش فضایی شیوه بهره برداری در روستاهای نمونه دارای مالک ساکن شهر. ۱۱۲
 • نقشه شماره ۲-۴: مکان فروش مازاد محصولات باغی خانوارهای نمونه به تفکیک روستا ۱۱۸
 • نقشه۴-۴: پراکنش فضایی و مراجعات پشتیبانی-ترویجی روستاهای نمونه. ۱۲۴

 

فهرست نمودارها

 • نمودار ۱ -۳: ميانگين ماهيانه درجه حرارت هواي ايستگاه سراوان طي سالهاي ۲۰۰۵-۱۹۸۶٫ ۵۴
 • نمودار ۲-۳: ميانگين ماهيانه بارش ايستگاه سراوان طي سالهاي ۲۰۰۵-۱۹۸۶٫ ۵۶
 • نمودار ۳-۳: پراکندگی فصلی بارش در شهرستان سراوان. ۵۷
 • نمودار ۴-۳: منحنی آمبروترمیک بر اساس دادههای دما و بارش ایستگاه سراوان. ۵۹
 • نمودار ۵-۳ : هرم سني جمعيت بخش مرکزی سال ۱۳۹۰٫ ۷۱
 • نمودار ۶-۳ : تعداد خانوار بخش مرکزی از سال ۱۳۷۵-۱۳۹۰٫ ۷۲
 • نمودار ۷-۳ : تحولات جمعیتی بخش مرکزی از سال ۱۳۷۵-۱۳۹۰٫ ۷۳
 • نمودار ۸-۳: توزیع شاغلان در بخشهای عمده اقتصادی بخش مرکزی شهرستان مهرستان در سال ۱۳۹۰. ۷۸
 • نمودار۱-۴: وضعیت تعداد خانوارهای نمونه تحقیق.. ۹۸
 • نمودار ۲-۴: توزیع سنی سرپرستان خانوار جامعه نمونه. ۹۹
 • نمودار ۳-۴: وضعیت سواد سرپرستان خانوار جامعه نمونه. ۱۰۰
 • نمودار ۴-۴: وضعیت اشتغال خانوار جامعه نمونه. ۱۰۲
 • نمودار ۵-۴: مقدار زمین زراعی در اختیار خانوارهای نمونه. ۱۰۶
 • نمودار ۶-۴: مقدار زمین باغی در اختیار خانوارهای نمونه. ۱۰۷
 • نمودار۷-۴: مساحت زمینهای زراعی در اختیار مالکین ساکن شهر. ۱۰۹
 • نمودار۷-۴: مساحت زمینهای باغی در اختیار مالکین ساکن شهر. ۱۰۹
 • نمودار ۸-۴: محل فروش مازاد محصولات زراعی خانوارهای نمونه. ۱۱۷
 • نمودار ۹-۴: محل فروش مازاد محصولات باغی خانوارهای نمونه. ۱۱۷

 

فهرست اشکال

 • شکل ۱-۱: فرایند انجام تحقیق.. ۷
 • شکل شماره ۱-۲: مدل مفهومی تحقیق بر اساس رویکرد حاکم بر تحقیق..
 • شکل ۱-۵: روابط بین یافته های تحقیق در راستای تایید فرضیه اول. ۱۳۲
 • شکل ۲-۵: روابط بین یافته های تحقیق در راستای تایید فرضیه دوم. ۱۳۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0