بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد  بین المللی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت  پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأكيد اديان آسمانى بخصوص دين مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پايه عدل، رحمت و رعايت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، كودكان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بيماران، مجروحان، نابينايان و افراد افليج نيز مصونيت قائل شده و درباره حقوق اسيران، توصيه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه  و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیري نمی کند، اما درد ها و آسیب هاي انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدي: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.

 اهداف تحقیق بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد  بین المللی

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست  می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.

پرسش های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

۱-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

پرسش های فرعی تحقیق:

۲-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

۳-در زمان درگيري هاي مسلحانه ، چه حمايتي براي افراد در نظر گرفته شده است؟

۴-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتي با ناقضین حقوق بشردوستانه پيش بيني شده است ؟

فهرست بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد  بین المللی

 • چکیده.۱
 • مقدمه۲
 • الف- اهمیت موضوع..۲
 • ب- اهداف تحقیق..۴
 • ج- پرسش های تحقیق..۴
 • د- فرضیه های تحقیق.۵
 • ه- روش تحقیق۵
 • و- سازماندهی تحقیق.۵
 • بخش اول- کلیات.۶
 • فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه.۸
 • مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف.۸
 • گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه.۸
 • بند اول – معنا۸
 • بند دوم – تعریف۸
 • بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر.۹
 • گفتار دوم – پیشینه تاریخی ۱۰
 • مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف.۱۲
 • گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه.۱۲
 • بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه.۱۲
 • بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه۱۳
 • بند سوم- اصول حاکم بر درگیری¬های مسلحانه.۱۴
 • گفتار دوم- اهداف وانگیزه.۱۴
 • فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه ۱۴
 • مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه .۱۵
 • گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه.۱۵
 • بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ۱۵
 • بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی  . ۱۶
 • بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی۱۷
 • گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی۱۸
 • بند اول- عرف.۱۸
 • بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر
 • بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر
 • بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر
 • بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر
 • بند دوم- اصول کلی حقوقی۱۸
 • بند سوم- معاهدات بین المللی.۱۸
 • گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه۱۹
 • مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه .۲۱
 • گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ.۲۱
 • بند اول-محدوديت‌ها ی عمليات جنگي..۲۱
 • بند دوم-تعریف جنایات جنگی۲۲
 • بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر
 • بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر
 • بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی۲۴
 • بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی.۲۵
 • گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل۲۷
 • بند اول-تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها.۲۹
 • بند دوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل۳۱
 • بند سوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي.۳۷
 • بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاکميت دولت ها.۳۸
 • گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم.۴۰
 • بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم.۴۰
 • بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی.۴۴
 • بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی۴۶
 • بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه ۱۱ سپتامبر تا کنون۴۸
 • بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل ۴۹
 • فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰
 • مبحث اول –  اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام.۵۰
 • گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات..۵۱
 • بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام.۵۳
 • بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی.۵۴
 • گفتار دوم ـ ويژگى هاى جنگ در اسلام۵۵
 • بند اول ـ در راه خدا بودن۵۵
 • بند دوم ـ عادلانه بودن۵۶
 • بند سوم ـ دفاعى بودن.۵۷
 • بند چهارم ـ انسانى بودن..۶۰
 • مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام..۶۲
 • گفتار اول- تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان..۶۲
 • بنداول- حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه قرآن۶۳
 • بند دوم-  حقوق غير نظاميان از ديدگاه روايات و سيره ائمه معصومين (ع.۶۴
 • بند سوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه فقه.۶۸
 • گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام..۷۰
 • بند اول- اطفال تبعه دشمن۷۰
 • بند دوم-  حقوق زنان۷۰
 • بند سوم- حمایت از افراد سالمند۷۲
 • بند چهارم-  حمایت از بيماران، مجروحان و سایر افراد خاص۷۳
 • بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی۷۴
 • بند ششم- حمایت از نمايندگان و فرستادگان۷۴
 • گفتار سوم- حقوق اسيران جنگي.۷۵
 • بند اول- رفتار انسانی با اسرا۷۵
 • بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا.۷۸
 • بند سوم- آزادی اسیران۷۹
 • فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱
 • مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱
 • گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی.۸۱
 • گفتار دوم –حمايت عام از افراد غيرنظامی۸۴
 • بند اول- احترام به گروه های انسانی۸۴
 • بند دوم- حمايت خاص از برخی طبقات افراد غيرنظامی ۸۴
 • بند سوم – رنج و عذاب غيرنظاميان.۸۶
 • مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه۸۷
 • گفتار اول – بررسی کنوانسیون های ژنو..۸۸
 • بند اول- كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي۸۹
 • بند دوم- كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا..۸۹
 • بند سوم – كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسيران جنگی…۹۱
 • بند چهارم- کنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غيرنظامی در دوران جنگ.۹۲
 • بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو..۹۲
 • گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک..۹۳
 • بند اول – نقش سازمان های دولتی…۹۴
 • بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی..۹۴
 • گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی…۹۵
 • گفتار چهارم- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ..۹۵
 • بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون.۹۶
 • بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی..۹۶
 • بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد..۹۶
 • بند چهارم- روشهای اجرائی۹۷
 • بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون۹۷
 • گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری۹۸
 • بند اول- نسل کشی یا ژنوسید۹۹
 • بند دوم- جنایت علیه بشریت..۹۹
 • بند سوم- جنایت جنگی..۹۹
 • بند چهارم- جنایت علیه صلح.۱۰۰
 • نتیجه گیری.۱۰۱
 • ضمائم۱۰۳
 • منابع و ماخذ۱۰۶

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق  تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0