نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا


نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی مسترداک  معرفی میگردد با عنوان نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ريزي توریسم در ۱۵۵ صفحه با فرمت word (قابل ویرایش) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکیده پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین :

صنایع دستی تبلورعینی فرهنگ ومظاهرهنری وازنوع هنرهای کاربردی ومردمی به حساب می آید وازآنجا که هرفرآورده دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی،اجتماعی وفرهنگی محل تولید خود است،می تواند عامل مهمی درشناساندن فرهنگ وتمدن وهمچنین عاملی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی محسوب شود.

هدف ازانجام این تحقیق بررسی نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری می باشد که درشهرستان قزوین انجام شد.روش تحقیق به کاررفته،توصیفی-تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات،اسنادی ومیدانی بوده است.جامعه آماری این تحقیق راگردشگران بازدیدکننده ازشهرستان قزوین درایام تعطیلات نوروز۱۳۹۳وهمچنین مسولین سازمان صنایع دستی قزوین تشکیل می دهند.

حجم نمونه بااستفاده ازجدول استاندارد مورگان ۳۸۴ نفربرای جامعه آماری گردشگران و۳۰ نفربرای جامعه مسولین سازمان صنایع دستی قزوین مشخص گردید.نتایج حاصله ازبررسی نشان می دهدکه حدود۹۵٫۹ درصدنمونه مورد مطالعه،نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین را زیادوخیلی زیادمی دانند.۸۱٫۲درصدنیزبرتاثیربالای  تنوع صنایع دستی درافزایش تعدادگردشگران شهرستان قزوین صحه می گذارند.

واژگان کلیدی:صنایع دستی،گردشگری،توسعه،قزوین،هنرهای سنتی

این پایان نامه در۵فصل تدوین شده است که:

فصل اول کلیات تحقیق شامل بیان مسئله،اهمیت وضرورت تحقیق،سوال هاوفرضیه های تحقیق،محدوده موردمطالعه،محدودیتها وموانع تحقیق،تعاریف مفاهیم وواژه هامی باشد.

فصل دوم تحقیق( مرورمنابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق)  شامل تعاریفی ازصنایع دستی،اهمیت وجایگاه صنایع دستی درگردشگری،خصوصیات وویژگی های صنایع دستی وتاریخچه آن وپیشینه تحقیق موردبررسی قرارگرفته است.

فصل سوم تحقیق(روش اجرای تحقیق/مواد وروشها)به بررسی روش تحقیق ومراحل آن، محدوده جغرافیایی تحقیق ، وویژگی های طبیعی وانسانی شهرستان قزوین می پردازد.

درفصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها ویافته های تحقیق) پرسشنامه های تکمیل شده ازسوی گردشگران ومسولین مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است وجداول ونمودارهای مربوط به آن ترسیم شده است.

درفصل پنجم تحقیق بحث ،نتیجه گیری وپیشنهادهای لازم درارتباط باموضوع تحقیق آورده شده است.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی

– تحلیل نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین.

 اهداف فرعی

–  تعیین انواع صنایع دستی موجود درشهرستان قزوین.

– تعیین عوامل تاثیرگذاربر صنایع دستی شهرستان قزوین.

– تعیین نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین.

– نقش بازاریابی وتبلیغات درمعرفی صنایع دستی وجاذبه های گردشگری شهرستان قزوین.

– ارائه راهکارهایی به منظور حمایت وتوسعه فعالیت های صنایع دستی در راستای جذب بیشتر گردشگران به شهرستان قزوین.

سوال های تحقیق

با توجه به اهداف قطعی شده،مهم ترین سوال های این پژوهش به شرح زیراست.

۱- صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین تا چه حد نقش دارد؟

۲-بين تنوع صنايع دستي وعرضه مناسب آن وتوسعه گردشگري شهرستان قزوين تاچه حد رابطه وجود دارد؟

 

 فرضیه های تحقیق

با توجه به پرسش های  تحقیق دو فرضیه برای این پژوهش طرح شده است که به شرح زیر می باشد.

۱- صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین نقش دارد.

۲- تنوع صنایع دستی وعرضه مناسب آن موجب افزایش تعداد گردشگران وتوسعه گردشگری شهرستان قزوین خواهد شد.

 

فهرست :

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول (کلیات تحقیق) ۴

۱-۱- بیان مسئله. ۵

۱-۲- اهمیت وضرورت تحقیق. ۶

۱-۳- اهداف تحقیق: ۷

۱-۳-۱- هدف اصلی.. ۷

۱-۳-۲- اهداف فرعی.. ۸

۱-۴- سوال های تحقیق. ۸

۱-۵- فرضیه های تحقیق. ۸

۱-۶- محدوده مورد مطالعه. ۸

۱-۷- محدودیت ها وموانع تحقیق: ۹

۱-۸- تعاریف،مفاهیم ،واژه ها ۱۰

فصل دوم (مرورمنابع) ۱۲

۲-۱-تعریف صنایع دستی (تعاریف متفاوت برای صنایع دستی) ۱۳

۲-۲-تاریخچه صنایع دستی.. ۱۴

۲-۲-۱- تاریخچه صنایع دستی درایران. ۱۴

۲-۲-۲- نگاهی به تاریخچه صنایع دستی درقزوین درراه ابریشم. ۱۵

۲-۲-۳-صنایع دستی درقزوین.. ۱۶

۲-۳-اهمیت صنایع دستی.. ۱۶

۲-۴-ویژگیهای صنایع دستی ایران. ۱۷

۲-۵-خصیصه های صنایع دستی ایران. ۱۸

۲-۶- اثرات صنایع دستی.. ۱۹

۲-۶-۱- اثرات اقتصادی.. ۱۹

۲-۶-۱-۱-اثرات صنایع دستی دربالا بردن سطح اشتغال. ۱۹

۲-۶-۱- ۲-اثرات صنایع دستی در ازدیاد درآمد سرانه. ۲۰

۲-۶-۱-۳-اثرات صنایع دستی درتولید ملی.. ۲۰

۲-۶-۱-۴-اثرات صنایع دستی درتوسعه ی صادرات.. ۲۱

۲-۶-۲-اثرات فرهنگی و هنری صنایع دستی.. ۲۲

۲-۶-۳-اثرات اجتماعی صنایع دستی.. ۲۳

۲-۷-سیرتحول صنایع دستی.. ۲۳

۲-۸- انواع صنایع دستی.. ۲۵

۲-۸-۱-طبقه بندی صنایع دستی در ایران. ۲۵

۲-۸-۱-۱-بافته های داری: ۲۵

۲-۸-۱-۲-محصولات دستبافی (نساجی سنتی): ۲۵

۲-۸-۱-۳-محصولات بافتنی: ۲۶

۲-۸-۱-۴-روکاری و رودوزی: ۲۶

۲-۸-۱-۵-چاپ های سنتی: ۲۶

۲-۸-۱-۶-نمد مالی: ۲۶

۲-۸-۱-۷-سفال گری و سرامیک سازی: ۲۶

۲-۸-۱-۸-شیشه سازی: ۲۶

۲-۸-۱-۹-تولید فرآورده های پوست و چرم: ۲۷

۲-۸-۱-۱۰-ساختن محصولات فلزی و آلیاژ: ۲۷

۲-۸-۱-۱۱-قلم زنی، مشبک کاری و حکاکی روی فلزات و آلیاژها: ۲۷

۲-۸-۱-۱۲-سنگ تراشی و حکاکی روی سنگ: ۲۷

۲-۸-۱-۱۳-خراطی چوب: ۲۷

۲-۸-۱-۱۴-ریزه کاری و نازک کاری چوب: ۲۸

۲-۸-۱-۱۵-منبت کاری، کنده کاری و مشبک کاری چوب: ۲۸

۲-۸-۱-۱۶-حصیربافی: ۲۸

۲-۸-۱-۱۷-خاتم سازی: ۲۸

۲-۸-۱-۱۸-معرق کاری: ۲۸

۲-۸-۱-۱۹-کاشی سازی: ۲۹

۲-۸-۱-۲۰-ملیله کاری: ۲۹

۲-۸-۱-۲۱-مینا کاری: ۲۹

۲-۸-۱-۲۲-ساخت اشیاء مستظرفه هنری: ۲۹

۲-۸-۱-۲۳-ساخت زینت آلات: ۲۹

۲-۸-۱-۲۴-ساخت سایر فرآورده های دستی: ۲۹

۲-۹- صنایع دستی وگردشگری.. ۳۰

۲-۹-۱- تاثیر صنایع دستی در گردشگری.. ۳۰

۲-۹-۱-۱ -تاثیرگردشگری برصنایع دستی.. ۳۰

۲-۱۰- پیشینه تحقیق. ۳۲

فصل سوم (روش اجرای تحقیق) ۳۶

۳-۱-روش تحقیق ومراحل آن. ۳۷

۳-۱-۱- روش تحقیق. ۳۷

۳-۱-۲- مراحل تحقیق. ۳۷

۳-۱-۲-۱- مرحله گردآوری اطلاعات: ۳۷

۳-۱-۲-۲-مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات: ۳۷

۳-۱-۲-۳- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: ۳۷

۳-۱-۲-۴- جامعه آماری ،حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق: ۳۷

۳-۲- ویژگی های طبیعی.. ۳۸

۳-۲-۱- محدوده مورد مطالعه. ۳۸

۳-۲-۲ – توپوگرافی.. ۳۸

۳-۲-۳- اقلیم. ۳۹

۳-۲-۳-۱- بارش… ۳۹

۳-۲-۳-۲- دما ۴۰

۳-۲-۳-۳- رطوبت.. ۴۱

۳-۳-منابع آب.. ۴۳

۳-۳- ۱-منابع آب سطحی.. ۴۳

۳- ۳-۲-منابع آبهای زیرزمینی.. ۴۳

۳-۴- پوشش گیاهی.. ۴۳

۳- ۵- ویژگی های انسانی.. ۴۴

۳-۵-۱-ویژگی های جمعیتی واجتماعی.. ۴۴

۳-۵-۱-۱- تعداد،توزیع وتراکم جمعیت.. ۴۴

۳-۵-۱-۲- تعداد و بعد خانوار. ۴۶

۳-۵-۱-۳- ساخت جنسی وسنی جمعیت.. ۴۶

۳-۵-۱-۴- وضعیت سواد. ۴۷

۳-۶-ویژگی فرهنگی.. ۴۷

۳-۶-۱-زبان ومذهب.. ۴۷

۳-۷- ویژگی های اقتصادی.. ۴۷

۳-۷-۱- کشاورزی.. ۴۸

۳-۷-۲- زراعت وباغداری.. ۴۸

۳-۷-۳- صنعت ومعدن. ۴۸

۳-۸- ویژگی های کالبدی.. ۴۹

۳-۸-۱- خدمات.. ۴۹

۳-۸-۲ -شبکه راهها: ۵۰

فصل چهارم(یافته های تحقیق) ۵۱

۴-۱- گردشگری در شهرستان قزوین.. ۵۲

۴-۲- جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین.. ۵۳

۱-۲-۴-جاذبه های طبیعی.. ۵۳

۴-۲-۱-۱ دریاچه اوان: ۵۳

۴-۲-۲- جاذبه های انسانی.. ۵۴

۴-۲-۲-۱ بقعه متبرک شاهزاده حسین: ۵۵

۴-۲-۲-۲ خانه امینی ها: ۵۵

۴-۲-۳- جاذبه های تاریخی وفرهنگی: ۵۷

۴-۲-۳-۱ مجموعه سعدالسلطنه: ۵۷

۴-۲-۳-۲ قلعه الموت: ۵۷

۴-۳- تحلیل وضع موجود صنایع دستی شهرستان قزوین.. ۵۹

۴-۴-صنایع دستی شهرستان قزوین.. ۶۰

۴-۴-۱- خوشنویسی.. ۶۳

۴-۴-۲موج بافی.. ۶۳

۴-۴-۳ نم نم دوزی: ۶۴

۴-۴-۴ -گلیم بافی.. ۶۴

۴-۴-۵ – پن بافی.. ۶۵

۴-۴-۶-نگار گری.. ۶۶

۴-۴-۷- سرمه دوزی.. ۶۷

۴-۴-۸- مسگری.. ۶۸

۴-۴-۹-نقاشی و تذهیب.. ۶۸

۴-۴-۱۰- گره چینی.. ۶۹

۴-۴-۱۱-شیرینی های سنتی قزوین.. ۷۰

۴-۴-۱۲غذا های سنتی قزوین.. ۷۰

۴-۵- رشته های صنایع دستی فعال در شهرستان قزوین.. ۷۱

۴-۶- یافته های میدانی تحقیق. ۷۱

۴-۶-۱-ویژگیهای فردی وعمومی پاسخگویان. ۷۱

۴-۶-۱-۱- جنس… ۷۱

۴-۶-۱-۲- سن.. ۷۲

۴-۶-۱-۳- سواد. ۷۳

۴-۶-۲- صنایع دستی وتوسعه گردشگری ازدیدگاه گردشگران. ۷۴

۴-۶-۲-۱- آشنایی با جاذبه های گردشگری قزوین.. ۷۴

۴-۶-۲-۲ علاقمندی برای مسافرت مجدد به شهرستان قزوین.. ۷۵

۴-۶-۲-۳ عوامل موثردرانگیزش گردشگران برای انتخاب شهرستان قزوین بعنوان مقصد گردشگری.. ۷۶

۴-۶-۲-۴ تاثیرگذاری تنوع صنایع دستی برتمایل گردشگران به مسافرت مجدد. ۷۸

۴-۶-۲-۵ تاثیرتنوع صنایع دستی در انگیزه خرید. ۷۹

۴-۶-۲-۶:میزان تبلیغات درموردمعرفی صنایع دستی.. ۸۰

۴-۶-۲-۷: تبلیغات وفروش صنایع دستی.. ۸۱

۴-۶-۲-۸: علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ومحلی به جای صنایع دستی خارجی.. ۸۲

۴-۶- ۲-۹- علاقمندی گردشگران به خرید صنایع دستی قزوین بعنوان سوغات وهدیه. ۸۳

۴-۶-۲-۱۰- علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ازمناطق گردشگری شهرستان قزوین.. ۸۴

۴-۶-۲-۱۱- هزینه کردگردشگران برای خریدصنایع دستی.. ۸۵

۴-۶-۲-۱۲- صنایع دستی وتوسعه گردشگری.. ۸۶

۴-۶-۲-۱۳- صنایع دستی خریداری شده گردشگران درهنگام سفر به این شهرستان. ۸۸

۴-۶-۲-۱۴- نقش صنایع دستی داخلی به جای صنایع دستی خارجی درتوسعه گردشگری.. ۸۹

۴-۶-۲-۱۵- نمایشگاههای بومی ومنطقه ای صنایع دستی وجذب گردشگران. ۹۰

۴-۶-۲-۱۶- کیفیت وزیبایی ظاهری صنایع دستی و توسعه گردشگری.. ۹۱

۴-۶-۲-۱۷- نقش فرهنگی صنایع دستی درتوسعه گردشگری.. ۹۲

۴-۶-۲-۱۸- انواع صنایع دستی مورد تقاضای گردشگران. ۹۳

۴-۶-۲-۱۹-انواع صنایع دستی موردپسندگردشگران. ۹۴

۴-۶-۲-۲۰- راهکارهای گردشگران  برای توسعه گردشگری شهرستان قزوین.. ۹۵

۴-۷-یافته های تحلیلی.. ۹۵

۴-۷-۱-ترکیب مسئولین برحسب جنس… ۹۵

۴-۷-۲-ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات.. ۹۶

۴-۷-۳-میزان شناخت وآگاهی مسئولین ازصنایع دستی شهرستان قزوین.. ۹۷

۴-۷-۴-اقدامات انجام شده برای معرفی صنایع دستی شهرستان قزوین.. ۹۷

۴-۷-۵- فعالیتهای مسئولین صنایع دستی برای شناخت ومعرفی صنایع دستی قزوین.. ۹۸

۴-۷-۶-وجودقابلیتهاومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی شهرستان قزوین.. ۹۹

۴-۷-۷-قابلیتهای هنری ومهارتهای لازم موجوددرشهرستان جهت رونق صنایع دستی.. ۱۰۰

۴-۷-۸- وجود نیروی ماهر ومتخصص برای تولیدصنایع دستی درشهرستان قزوین.. ۱۰۱

۴-۷-۹-نقش نیروی ماهرومتخصص در زمینه تولیدصنایع دستی شهرستان قزوین.. ۱۰۱

۴-۷-۱۰-وضیعت تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش گردشگری.. ۱۰۲

۴-۷-۱۱-تاثیرحضورگردشگران دررونق صنایع دستی شهرستان قزوین.. ۱۰۴

۴-۷-۱۲- آموزش افرادبومی برای معرفی وتوسعه صنایع دستی شهرستان قزوین.. ۱۰۵

۴-۷-۱۳-نقش صنایع دستی دراشتغالزایی وجذب گردشگر. ۱۰۶

۴-۷-۱۴- نمایشگاهها،فروشگاههاوجشنواره های صنایع دستی درمناطق گردشگری و فروش صنایع دستی وجذب گردشگر. ۱۰۷

۴-۷-۱۵- ارائه تسهیلات  وتوسعه بخش صنایع دستی.. ۱۰۹

۴-۷-۱۶-پررونق ترین صنایع دستی شهرستان قروین از نگاه مسئولین.. ۱۱۰

۴-۷-۱۷-روند تغییر وضعیت تولید وعرضه صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته. ۱۱۱

۴-۷-۱۸-روندتغییرتنوع تولیدات صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته. ۱۱۲

۴-۷-۱۹-راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان قزوین.. ۱۱۳

۴-۷-۲۰-تاثیررشدوشکوفایی صنایع دستی شهرستان قزوین برسطح درآمد مردم. ۱۱۴

فصل پنجم (بحث/نتیجه گیری/پیشنهادها) ۱۱۵

۵-۱- بحث.. ۱۱۶

۵-۲- نتیجه گیری.. ۱۱۶

۵-۲-۱- آزمون فرضیه ها ۱۱۷

۵-۳-  پیشنهادها ۱۱۹

منابع ومآخذ. ۱۲۰

پیوست.. ۱۲۰

 

فهرست جداول:

جدول۳-۱:متوسط بارندگی سالانه شهرستان قزوین سال۱۳۹۰(میلی متر) ۴۰

جدول۳-۲:متوسط دمای ماهیانه ایستگاه قزوین سال۱۳۹۰(درجه سانتیگراد) ۴۱

جدول۳-۳:متوسط رطوبت نسبی ماهیانه ایستگاه قزوین سال۱۳۸۱(درصد) ۴۲

جدول۳-۴:روند تغییرات جمعیت شهرستان قزوین از ۱۳۵۵تا۱۳۹۰٫ ۴۵

جدول۳-۵:تعدادوبعدخانوارشهرستان قزوین(سال۱۳۹۰) ۴۶

جدول۳-۶: ساخت جنسی جمعیت شهرستان قزوین(۱۳۸۵) ۴۶

جدول۳-۷:ساخت سنی جمعیت شهرستان قزوین(سال۱۳۹۰) ۴۶

جدول۳-۸:تعدادکارگاههای شهرستان قزوین(سال۱۳۸۱) ۴۹

جدول۳-۹:تعدادونوع خدمات شهرستان قزوین(سال۱۳۹۱) ۴۹

جدول۳-۱۰:طبقه بندی راههای شهرستان قزوین(سال۱۳۹۰) ۵۰

جدول۴-۱:رشته های صنایع دستی فعال. ۷۱

جدول۴۲- -ترکیب پاسخ دهندگان برحسب جنس… ۷۲

جدول۴-۳- ترکیب پاسخگویان برحسب سن.. ۷۳

جدول۴-۴-ترکیب پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات.. ۷۳

جدول۴-۵-آشنایی گردشگران باشهرستان قزوین.. ۷۵

جدول۴-۶- میزان علاقمندی گردشکران جهت مسافرت مجدد به شهرستان قزوین.. ۷۶

جدول۴-۷- عوامل موثر درانتخاب قزوین بعنوان مقصدگردشگری.. ۷۷

جدول۴-۸- تاثیرتنوع صنایع دستی درمسافرت مجدد. ۷۸

جدول۴-۹- تاثیرتنوع صنایع دستی درانگیزه خرید. ۷۹

جدول ۴-۱۰- نقش تبلیغات درمعرفی صنایع دستی.. ۸۰

جدول۴-۱۱- نقش تبلیغات در فروش صنایع دستی شهرستان قزوین.. ۸۱

جدول۴-۱۲- میزان علاقمندی به خریدصنایع دستی محلی به جای خارجی.. ۸۲

جدول۴-۱۳- میزان علاقمندی گردشگران به خریدصنایع دستی بعنوان سوغات.. ۸۴

جدول۴-۱۴- تمایل گردشگران برای خریدصنایع دستی ازمناطق گردشگری الموت شرقی والموت غربی.. ۸۵

جدول۴-۱۵- میزان هزینه کرد گردشگران برای خرید صنایع دستی.. ۸۶

جدول۴-۱۶- میزان نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری.. ۸۷

جدول۴-۱۷- انواع صنایع دستی خریداری شده توسط گردشگران. ۸۸

جدول۴-۱۸- میزان نقش صنایع دستی داخلی به جای صنایع دستی خارجی درتوسعه گردشگری.. ۸۹

جدول۴-۱۹- میزان نقش نمایشگاههای بومی ومنطقه ای درجذب گردشگر. ۹۰

جدول۴-۲۰- میزان تاثیرکیفیت وزیبایی صنایع دستی در توسعه گردشگری.. ۹۱

جدول۴-۲۱- تامین خواسته های فرهنگی گردشگران ازطریق صنایع دستی قزوین.. ۹۲

جدول۴- ۲۲- انواع صنایع دستی موردتقاضای گردشگران. ۹۳

جدول:۴-۲۳- آشنایی گردشگران باانواع صنایع دستی.. ۹۴

جدول۴-۲۴:ترکیب مسئولین برحسب جنس… ۹۵

جدول۴-۲۵ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات.. ۹۶

جدول۴-۲۶:میزان آشنایی مسئولین شهرستان باصنایع دستی.. ۹۷

جدول۴-۲۷:نظرمسئولین درخصوص انجام اقدامات برای معرفی صنایع دستی قزوین.. ۹۸

جدول۴-۲۸:میزان تاثیرفعالیتهای مسئولین درشناساندن صنایع دستی قزوین.. ۹۸

جدول۴-۲۹:میزان موجودبودن قابلیتها ومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی.. ۹۹

جدول۴-۳۰:درجه تاثیرقابلیتهای هنری ومهارتی مردم دررونق صنایع دستی.. ۱۰۰

جدول۴-۳۱:میزان وجودنیروی ماهر درتولید صنایع دستی در قزوین.. ۱۰۱

جدول۴-۳۲:میزان تاثیرنقش مهارت وتخصص برتولیدصنایع دستی.. ۱۰۲

جدول۴-۳۳:وضعیت تمایل مردم به سرمایه گذاری دربخش گردشگری.. ۱۰۳

جدول۴-۳۴:میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی.. ۱۰۳

جدول۴-۳۵:میزان تاثیرحضورگردشگران بررونق صنایع دستی.. ۱۰۵

جدول۴-۳۶:میزان نقش آموزش افرادبومی درمعرفی وتوسعه صنایع دستی.. ۱۰۶

جدول۴-۳۷:میزان تاثیر صنایع دستی دراشتغالزایی.. ۱۰۷

جدول۴-۳۸:میزان تاثیربرگزاری جشنواره بر فروش صنایع دستی.. ۱۰۸

جدول۴-۳۹:تاثیرتسهیلات وتوسعه صنایع دستی.. ۱۰۹

جدول۴-۴۰:میزان تاثیرتسهیلات درتوسعه صنایع دستی.. ۱۰۹

جدول۴-۴۱:صنایع دستی پررونق شهرستان قزوین.. ۱۱۰

جدول۴-۴۲:روندتغییرات وضعیت صنایع دستی.. ۱۱۱

جدول۴-۴۳:روندتغییرتنوع صنایع دستی.. ۱۱۲

جدول۴-۴۴:راهکارهای توسعه گردشگری.. ۱۱۳

جدول۴-۴۵:تاثیررشدصنایع دستی بردرآمد. ۱۱۴

جدول۵-۱:مولفه های مورداستفاده جهت آزمون فرضیه اول. ۱۱۸

جدول۵-۲:مولفه های مورداستفاده جهت آزمون فرضیه دوم. ۱۱۹

 

فهرست اشکال:

شکل۱-۱-نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان قزوین.. ۹

شکل۳-۱: متوسط بارندگی سالانه شهرستان قزوین سال۱۳۹۰(میلی متر) ۴۰

شکل۳-۲:متوسط دمای ماهیانه ایستگاه قزوین سال۱۳۹۰(درجه سانتیگراد) ۴۱

شکل۳-۳:متوسط رطوبت نسبی ماهیانه ایستگاه قزوین سال۱۳۸۱(درصد) ۴۲

شکل۳-۴:روند نرخ رشدجمعیت شهرستان قزوین از۱۳۵۵ تا۱۳۹۰٫ ۴۵

شکل۴-۱:جاذبه های طبیعی شهرستان قزوین.. ۵۴

شکل۴-۲:نمایی از شاهزاده حسین(ع) ۵۵

شکل۴-۳: خانه امینی ها ۵۶

شکل۴-۴-سرای سعدالسلطنه. ۵۷

شکل۴-۵-قلعه الموت در شهرستان قزوین.. ۵۹

شکل۴-۶- نقشه پراکندگی صنایع دستی شهرستان قزوین.. ۶۲

شکل۴-۷ – بازارچه دائمی صنایع دستی قزوین۱۳۹۳٫ ۶۲

شکل۴-۸-خوشنویسی هنرمندان قزوین.. ۶۳

شکل۴-۹- هنر موج بافی توسط احمد بامشاد۱۳۹۳٫ ۶۴

شکل۴-۱۰- بازارچه دائمی صنایع دستی قزوین ۱۳۹۳٫ ۶۴

شکل۴-۱۱- بازارچه دائمی صنایع دستی ۱۳۹۳٫ ۶۵

شکل۴-۱۲-هنرپن بافی.. ۶۶

شکل۴-۱۳-هنرنگارگری.. ۶۶

شکل۴-۱۴- بازاچه دائمی صنایع دستی قزوین۱۳۹۳٫ ۶۷

شکل۴-۱۵-بازار قزوین.. ۶۸

شکل۴-۱۶-بازارچه دائمی صنایع دستی ۱۳۹۳٫ ۶۹

شکل۴-۱۷-گره چینی حسینیه امینی ها ۶۹

شکل۴-۱۸-باقلوا ۷۰

شکل۴-۱۹-قیمه نثار. ۷۰

شکل۴-۲۰ ترکیب پاسخ دهندگان برحسب جنس… ۷۲

شکل۴-۲۱ ترکیب پاسخگویان برحسب سن.. ۷۳

شکل۴-۲۲ ترکیب پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات.. ۷۴

شکل۴-۲۳ میزان آشنایی گردشگران با شهرستان قزوین.. ۷۵

شکل۴-۲۴ میزان علاقمندی گردشگران جهت مسافرت مجدد به شهرستان قزوین.. ۷۶

شکل۴-۲۵: عوامل موثر درانتخاب قزوین بعنوان مقصدگردشگری.. ۷۷

شکل۴-۲۶:تاثیرتنوع صنایع دستی درمسافرت مجدد. ۷۸

شکل۴-۲۷:تاثیرتنوع صنایع دستی درانگیزه خرید. ۷۹

شکل۴-۲۸:نقش تبلیغات درمعرفی صنایع دستی.. ۸۰

شکل۴-۲۹:نقش تبلیغات در فروش صنایع دستی شهرستان قزوین.. ۸۱

شکل۴-۳۰:میزان علاقمندی به خریدصنایع دستی محلی به جای خارجی.. ۸۳

شکل۴-۳۱:میزان علاقمندی گردشگران به خریدصنایع دستی بعنوان سوغات.. ۸۴

شکل۴-۳۲:تمایل گردشگران برای خریدصنایع دستی ازمناطق گردشگری الموت شرقی والموت غربی.. ۸۵

شکل۴-۳۳:میزان هزینه کرد گردشگران برای خرید صنایع دستی.. ۸۶

شکل۴-۳۴:میزان نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری.. ۸۷

شکل۴-۳۵:انواع صنایع دستی خریداری شده توسط گردشگران. ۸۸

شکل ۴-۳۶ – میزان نقش صنایع دستی داخلی بجای صنایع دستی خارجی در توسعه گردشگری.. ۸۹

شکل۴-۳۷:میزان نقش نمایشگاههای بومی ومنطقه ای درجذب گردشگر. ۹۰

شکل۴-۳۸:میزان تاثیرکیفیت وزیبایی صنایع دستی در توسعه گردشگری.. ۹۱

شکل۴-۳۹:تامین خواسته های فرهنگی گردشگران ازطریق صنایع دستی قزوین.. ۹۲

شکل۴-۴۰:انواع صنایع دستی موردتقاضای گردشگران. ۹۳

شکل:۴-۴۱:آشنایی گردشگران باانواع صنایع دستی.. ۹۴

شکل۴-۴۲:ترکیب مسئولین برحسب جنس… ۹۶

شکل۴-۴۳: ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات.. ۹۶

شکل۴-۴۴:میزان آشنایی مسئولین شهرستان باصنایع دستی.. ۹۷

شکل۴-۴۵:میزان تاثیرفعالیتهای مسئولین درشناساندن صنایع دستی قزوین.. ۹۹

شکل۴-۴۶:میزان موجودبودن قابلیتها ومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی.. ۱۰۰

شکل۴-۴۷:میزان وجودقابلیتهاومهارتهابرای رونق صنایع دسنی.. ۱۰۱

شکل۴-۴۸:میزان تاثیرنقش مهارت وتخصص برتولیدصنایع دستی.. ۱۰۲

شکل۴-۴۹:وضعیت تمایل به سرمایه گذاری.. ۱۰۳

شکل۴-۵۰:میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی.. ۱۰۴

شکل۴-۵۱:میزان تاثیرحضورگردشگران بررونق صنایع دستی.. ۱۰۵

شکل۴-۵۲:میزان نقش آموزش افرادبومی درمعرفی وتوسعه صنایع دستی.. ۱۰۶

شکل۴-۵۳:میزان تاثیر صنایع دستی دراشتغالزایی.. ۱۰۷

شکل۴-۵۴-جشنواره صنایع دستی سرای سعدالسلطنه. ۱۰۸

شکل۴-۵۵:میزان تاثیربرگزاری جشنواره بر فروش صنایع دستی.. ۱۰۸

شکل۴-۵۶:میزان تاثیرتسهیلات درتوسعه صنایع دستی.. ۱۰۹

شکل۴-۵۷:صنایع دستی پررونق شهرستان قزوین.. ۱۱۰

شکل۴-۵۸:روندتغییرات وضعیت صنایع دستی.. ۱۱۱

شکل۴-۵۹:روندتغییرتنوع صنایع دستی.. ۱۱۲

شکل۴-۶۰:راهکارهای توسعه گردشگری.. ۱۱۳

شکل۴-۶۱:تاثیررشدصنایع دستی بردرآمد. ۱۱۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0