نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی : پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت دولتی گرایش تحول

نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی : پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت دولتی گرایش تحول

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  در  ۱۳۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی:

هدف این تحقیق” بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش” می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت هایی در پیش می گیرند تا کیفیت مطلوب تضمین شود. از سوی دیگر، فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشيابي دانش، ارايه ي دانش، توزيع دانش و كاربرد دانش است. مدیریت دانش یک رویکرد همه جانبه برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهترین استفاده از دانش می باشد. به منظور استقرار یک سیستم سطح بالای آموزشی در دانشگاه که با رویکرد مدیریت دانش منطبق باشد، یک سیستم کیفیت گرا می بایست پیاده سازی شود.

این تحقیق رابطه ی بین فرهنگ کیفیت و مدیریت دانش را بررسی می نماید. به این منظور یک فرضیه ی اصلی و سه فرضیه ی فرعی استخراج شده است. برای ارزیابی فرضیات فرعی یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید. تعداد ۱۰۰ پرسشنامه بین مدیران، معاونین و کارمندان دانشگاههای پیام نور استان مرکزی توزیع شد که از این میان، ۹۶ پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. آزمون فرضیات برای سه فرضیه ی فرعی انجام گرفت و پس از اثبات این سه فرضیه، نتیجه ی نهایی اثبات فرضیه ی اصلی بود.

واژگان کلیدی: فرهنگ کیفیت؛ مدیریت دانش؛ نوآوری؛ گرایش به تغییر؛ بهبود مستمر کیفیت

 

مدل پژوهشی تحقیق

در چند دهه اخير فرهنگ سازماني به يكي از مباحث عمده مطالعات سازماني تبديل شده است. به طوركلي ميتوان اذعان كرد، در جهان امروز هرگاه از بهره وري سازماني بحث مي شود مفهوم فرهنگ سازماني نيز به ذهن راه مي يابد و صاحب نظران مي كوشند ضرورت توجه به آن را به

عنوان يكي از عوامل اثرگذار در سازمانها نشان دهند

در قرن بيست و يكم ، به عنوان قرن دانش- بنيان ، آموزش عالي براي توليد دانش ،  از اهميت بسزائي برخوردار است. در اين راستا ، دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي در توسعه كشورها نقشي بسيار مهمتر از گذشته بايد ايفاكنند. بدين جهت است كه كيفيت دانشگاهي در قرن بيست و يكم يكي از دغدغه هاي اصلي كشورها بشمار مي رود. دستيابي به كيفيت مستمر فعاليتهاي دانشگاهي مستلزم اشاعه اين فرهنگ از طريق نو آوری و ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر و بهبود مستمر کیفیت امكان پذيراست.

به طوركلي مي توان گفت، كيفيت و تعهد به بهبود مستمر براي موفقيت پايدار ضروري هستند

 

فهرست مطالب پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی:

 

چکيده    ۱

فصل اول: کلیات تحقیق  ۲

مقدمه

۱-۱ بیان مسأله     ۳

۱-۲ چارچوب نظری تحقیق            ۷

۱-۳-مدل پژوهشی تحقیق   ۸

۱-۴ سوال های تحقیق        ۹

۱-۵ فرضیه های تحقیق      ۱۰

۱-۶ اهداف تحقیق            ۱۰

۱-۷ اهمیت و ضرورت تحقیق         ۱۱

۱-۸حدود مطالعاتی تحقیق  ۱۲

۱- ۹ تعریف واژگان و اصطلاحات    ۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق    ۱۴

۲-۱- مقدمه        ۱۵

۲-۱- ۱بخش اول : فرهنگ کیفیت محور         ۱۶

۲-۱-۲- مدیریت کیفیت    ۱۸

۲-۱-۳- تاریخچه کیفیت    ۱۹

۲-۱-۴- اهمیت افزایش کیفیت        ۲۱

۲-۱-۵ فرهنگ کیفیت        ۲۱

۲-۱-۶- مؤلفه هاي فرهنگ كيفيت    ۲۴

۲-۱-۷- چالشها و چگونگي اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه       ۲۶

۲-۱-۸-چرا فرهنگ کیفیت مهم است ۲۹

۲-۱-۹-ایجاد فرهنگ کیفیت           ۲۹

۲-۱-۲- ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر      ۳۰

۲-۱-۳- نوآوری  ۳۸

۲-۱-۴- بهبود مستمر کیفیت           ۴۶

۲-۲- استقرار مدیریت دانش            ۴۹

۲-۳- پیشینه تحقیق           ۸۳

فصل سوم : روش تحقیق ۸۶

۳-۱مقدمه           ۸۷

۲-۳  روش تحقیق            ۸۸

۳-۳ متغیرهای پژوهش       ۸۸

۳-۴ روش ها و ابزار  گردآوری اطلاعات        ۸۹

۳-۵ جامعه و نمونه آماري تحقیق      ۹۱

۳-۶ روایی پرسشنامه         ۹۱

۳-۷ پایایی پرسشنامه         ۹۲

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۹۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  ۹۵

۴-۱ مقدمه          ۹۶

۴-۲آمار توصیفی ۹۶

۴-۲-۱   بررسي  وضعیت پاسخ‌دهندگان از نظر مدرک تحصیلی   ۹۶

۴-۲-۲ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت   ۹۷

۴-۲-۳ وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سن        ۹۸

۴-۲-۴ وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سمت سازمانی      ۹۹

۴-۲-۵ آمار توصیفی گویه های تحقیق            ۱۰۱

۴-۳ آمار استنباطی            ۱۰۶

۴-۳-۲ بررسی فرضیات تحقیق         ۱۰۷

۴-۴  جمع بندی   ۱۱۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۲

۵-۱ مقدمه          ۱۱۲

۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها   ۱۱۳

۵-۲-۱ بررسی فرضیه اول   ۱۱۳

۵-۲-۲ بررسی فرضیه دوم ۱۱۳

۵-۲-۳ بررسی فرضیه سوم  ۱۱۳

۵-۳ مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین            ۱۱۴

۵-۴ پیشنهادات    ۱۱۵

۵-۵ مشکلات تحقیق         ۱۲۰

پیوست   ۱۲۰

منابع و مواخذ      ۱۲۵

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- فرایند های مدیریت دانش در ادبیات پژوهش          ۷۷

جدول ( ۳-۱ ):وضعیت پرسشنامه های توزیع شده و جمع شده     ۸۹

جدول( ۳-۲) : مقادیر بدست آمده از روش آلفای کرونباخ          ۹۳

جدول ۴-۱ : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی    ۹۷

جدول ۴-۲ : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت  ۹۸

جدول ۴-۳ : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن       ۹۹

جدول ۴-۴ : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی      ۱۰۰

جدول ۴-۵ : اماره های توصیفی متغیر مدیریت دانش      ۱۰۱

جدول ۴-۶ : اماره های توصیفی متغیر ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر      ۱۰۳

جدول ۴-۷ : اماره های توصیفی متغیر بهبود مستمر کیفیت           ۱۰۴

جدول ۴-۸ : اماره های توصیفی متغیر نوآوری  ۱۰۵

جدول ۴-۹ : نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف     ۱۰۶

جدول ۴-۱۰ : نتایج بررسی فرضیه اول         ۱۰۷

جدول ۴-۱۱ : نتایج بررسی فرضیه دوم         ۱۰۸

جدول ۴-۱۲ : نتایج بررسی فرضیه سوم        ۱۰۹

 

فهرست اشکال

شکل (۱-۱) : مدل مفهومی پژوهش   ۹

شکل۲-۱: تاریخچه کیفیت در جهان   ۲۰

شکل ۲-۲:  فرهنگ کیفیت محوری از نظر زارعی متین و همکاران (۱۳۹۰)             ۳۰

شکل ۲-۳- مدل پيشنهادي گونه شناسي انواع نوآوري سازماني (رضوانی و گرایلی نژاد، ۱۳۹۰)        ۳۹

شكل ۲-۴: مدل پيشنهادي نايت (۱۹۶۷)       ۴۰

شكل ۲-۵ : هرم دانش ليبووتيز         ۵۵

شکل ۲-۶ – ابعاد مدیریت دانش       ۷۶

شکل ۴-۱ – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی  ۹۷

شکل ۴-۲ – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت  ۹۸

شکل ۴-۳ – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن      ۹۹

شکل ۴-۴ – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی      ۱۰۰

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0