نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

چکیده نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار:

پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي برگزاري مسابقات بربروز رفتار هاي  نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق تاثير محيط ورزشگاه، رسانه هاي گروهي ،داوري و زمان برگزاري مسابقات مورد بررسي قرار گرفت در‌پژوهش ‌حاضر ‌جهت ‌سنجش ‌سوالهاي ‌پژوهش ‌از‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌استفاده ‌شدکه پرسشنامه‌هاي‌مذکورداراي‌سوال‌هاي ‌پنج‌گزينه‌اي (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودي ‌موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) مي‌باشد

پرسشنامه اوليه با ۲۷ سوال به چند تن از اساتيد و متخصصان داده شد که در نهايت آنها بر روي ۲۴ سوال از پرسشنامه اي تماشاگران اتفاق نظر داشتند که بدين ترتيب روايي محتوايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت و جهت سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب الفاي کرونباخ استفاده شد که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضريب پايايي پرسشنامه  ۸۶/۰ بدست آمد که ضريب مطلوبي بود.

از آنجايي که جامعه آماري تماشاگران، مسابقات فوتبال  بود،انجام يک مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور ،تعيين واريانس جامعه ضرورت داشت که در نهايت حجم نمونه محاسبه شده براي تماشاگران برابر با ۷۹۷ نفر شد.

به منظور تحليل استنباطي داده هاي بدست آمده از ابزار اندازه گيري از روشهاي من ويتني،كراسكال واليس و فريدمن  استفاده شد. بررسي يافته هاي کلي نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال تيم هاي ورزشي سپاهان وذوب آهن محيط ورزشگاه مي تواند بيشترين نقش را در بروز رفتارهاي نا بهنجار  داشته باشد.

همچنین در این تحقیق تفاوت بین نظرات تماشاگران تیمها در مورد عامل محیط ورزشگاه،زمان برگزاری مسابقه، نحوه داوری و رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار بررسی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی:

رفتارهاي نا بهنجار، اوباشگري، خشونت، پرخاشگري، فوتبال، تماشاگر

اهداف تحقيق:

۱-۳-۱ هدف كلي: تعيين نقش مديريتي برگزاري مسابقات وبروز رفتار هاي نابهنجار در تماشاگران تيم هاي  فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان

۱-۳-۲ اهداف اختصاصي:

۱ـ نقش محيط ورزشگاه در  بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران

۲ـ نقش حضور رسانه ها ي ورزشي دربروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران

۳ـ نقش نحوه ي  داوري  در بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران

۴ـ نقش زمان برگزاري مسابقات در بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران

۵- تعيين تفاوت ديدگاه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال در زمينه عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي نا بهنجار به تفکيک متغير هاي شغل ، ميزان تحصيلات ، وضعيت تاهل ، سن وميزان درآمد ماهيانه

 

فرضيات ويژه پژوهش:

۱ـ بين نقش مولفه هاي عامل محيطي ورزشگاه بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.

۲ـ بين نقش مولفه هاي عامل نحوه داوري بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.

۳ـ بين نقش مولفه هاي عامل زمان برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.

۴- بين نقش مولفه هاي عامل رسانه هاي ورزشي بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.

۵ـ بين نقش عوامل مديريتي بربروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.

۶– بين ديدگاه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال در زمينه نقش عوامل مديريتي مؤثر بر بروز رفتارهاي نابهنجار به تفكيك متغيرهاي شغل،ميزان تحصيلات،وضعيت تاهل،سن وميزان درآمد ماهيانه تفاوت معني داري وجود ندارد.

 

 قلمرو تحقيق:

۱-۵-۱ قلمرو مكاني: اين تحقيق در ورزشگاه فولادشهر استان اصفهان انجام گرفت .

۱-۵-۲ قلمرو زماني: اين تحقيق از اوايل ارديبهشت ماه ۸۸تا اواخر شهريور ماه۹۰به طول انجاميده است.

 

 محدوديت هاي تحقيق :

۱-محدود بودن نتايج پژوهش به تماشاگران دو تيم ذوب آهن وسپاهان واحتياط در تعميم نتايج به ساير تماشاگران تيم هاي ديگر

۲-محدود بودن ابزار اندازه گيري به پرسشنامه محقق ساخته ونبودن پرسشنامه استاندارد که براي رفع اين محدوديت اقدام به سنجش روايي وپاياني پرسشنامه گرديد که مورد تاييد قرار گرفت.

۳- ازبين رفتن پرسشنامه هاي متعدد در بين تماشاگران که محقق مجبورشد مجددا پرسشنامه ها را تکميل کندبدين ترتيب وقت زيادي جهت جمع آوري اطلاعات هدر رفت.

۴ـ در اين تحقيق فقط عوامل بيروني در نظر گرفته شده و عوامل دروني مثل هيجان، و…. مد نظر قرار نگرفت.

۵ـ جمع آوري داده ها در مراحل پاياني ليگ بر تر و فشردگي كار ها

 

 

فهرست نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار

 • فصل اول: مقدمه ومعرفي پژوهش
 • مقدمه     ۲
 • ۱-۱ بيان مساله      ۴
 • ۱- ۲ اهميت و ارزش پژوهش            ۶
 • ۱-۳ اهداف تحقيق  ۸
 • ۱-۳-۱هدف کلي    ۸
 • ۱-۳-۲ اهداف اختصاصي     ۸
 • ۱-۴ فرضيات ويژه پژوهش   ۹
 • ۱-۵ قلمرو تحقيق   ۹
 • ۱-۵-۱ قلمرو مکاني           ۹
 • ۱-۵- ۲ قلمرو زماني           ۹
 • ۱-۶ محدوديت هاي پژوهش  ۱۰
 • ۱-۷ واژه هاواصطلاحات کليدي         ۱۰
 • ۱-۷-۱ فوتبال       ۱۰
 • ۱-۷-۲ رفتارهاي نابهنجار     ۱۱
 • ۱-۷-۳ عوامل مديريتي        ۱۱
 • ادامه فهرست مطالب
 • ۱-۷-۴ تماشاگر     ۱۱
 • ۱-۷-۵ پرخاشگري ۱۱
 • ۱-۷-۶ خشونت     ۱۲
 • ۱-۷-۷ اوباشگري  ۱۲
 • فصل دوم: ادبيات تحقيق
 • مقدمه     ۱۴
 • ۲-۱ مباني نظري تحقيق       ۱۴
 • ۲-۱-۱ رفتارهاي نابهنجار     ۱۴
 • ۲-۱-۲عوامل رفتار نابهنجار درجامعه  ۱۵
 • ۲-۱-۲-۱نقش خانواده          ۱۵
 • ۲-۱-۲-۲ عوامل اجتماعي    ۱۶
 • ۲-۱-۲-۳عوامل اقتصادي     ۱۶
 • ۲-۱-۲-۴نقش دوستان وهمسالان         ۱۷
 • ۲-۱-۲-۵عوامل روانشناختي ۱۷
 • ۲-۱-۲-۶علتهاي ديگر نابهنجاري        ۱۷
 • ۲-۱-۳عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه           ۱۹
 • ۲-۱-۳-۱عامل محيط ورزشگاه          ۱۹
 • ادامه فهرست مطالب
 • ۲-۱-۳-۲عامل نحوه ي داوري           ۱۹
 • ۲-۱-۳-۳عامل رسانه هاي ورزشي      ۲۰
 • ۲-۱-۳-۴عامل زمان برگزاري مسابقه  ۲۱
 • ۲-۱-۲ اوباشگري  ۲۲
 • ۲-۱-۳ خشونت     ۲۴
 • ۲-۱-۴ پرخاشگري ۲۴
 • ۲-۱-۴-۱ تعريف پرخاشگري            ۲۴
 • ۲-۱-۴-۲ نظريه هاي پرخاشگري در ورزش      ۲۹
 • ۲-۱-۴-۲-۱ نظريه غرايز    ۳۰
 • ۲-۱-۴-۲-۲ نظريه يادگيري اجتماعي   ۳۱٫
 • ۲-۱-۴-۲-۳ نظريه تخليه     ۳۳
 • ۲-۱-۴-۲-۴ نظريه ناكامي ـ پرخاشگري           ۳۴
 • ۲-۱-۴-۲-۵ نظريه تجديدنظر ناكامي ـ پرخاشگري           ۳۵
 • ۲-۱-۴-۳ انواع پرخاشگری در ورزش ۳۶
 • ۲-۱-۴-۴ عوامل اثر گذار در پرخاشگری ورزشی           ۳۸
 • ۲-۱-۴-۵پرخاشگری در فوتبال ايران   ۴۷
 • ۲-۲ پيشينه تحقيق  ۵۱
 • ۲-۲-۱ تحقيقات داخل کشور  ۵۱
 • ۲-۲-۲ تحقيقات خارج کشور  ۵۳
 • فصل سوم: روش شناسي پژوهش
 • مقدمه     ۵۶
 • ۳-۱ روش پژوهش ۵۷
 • ۳-۲ جامعه آماري  ۵۷
 • ۳-۳ حجم نمونه     ۵۸
 • ۳-۴ روش نمونه گيري        ۵۹
 • ۳-۵ ابزار اندازه گيري         ۵۹
 • ۳-۶ روايي پرسشنامه          ۶۰
 • ۳-۷ پايايي پرسشنامه           ۶۱
 • ۳-۸ روشهاي تجزيه و تحليل داده ها    ۶۲
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
 • مقدمه     ۶۴
 • ۴-۱ بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه    ۶۴
 • ۴-۲  بررسي ويژگي هاي استنباطی گرونمونه    ۷۰
 • ۴-۲-۱ فرضيه اول ۷۰
 • ۴-۲-۲ فرضيه دوم ۷۱
 • ۴-۲-۳ فرضيه سوم            ۷۲
 • ۴-۲-۴ فرضيه چهارم          ۷۳
 • ۴-۲-۵ فرضيه پنجم            ۷۴
 • ۴-۲-۶ فرضيه ششم            ۷۴
 • ۴-۲-۷ فرضيه هفتم            ۷۵
 • ۴-۲-۸ فرضيه هشتم           ۷۸
 • ۴-۲-۹ فرضيه نهم ۷۶
 • ۴-۲-۱۰ فرضيه دهم           ۷۷
 • ۴-۲-۱۱ فرضيه يازدهم       ۷۸
 • ۴-۲-۱۲ فرضيه دوازدهم     ۷۸
 • ۴-۲-۱۳ فرضيه سيزدهم      ۷۹
 • ۴-۲-۱۴ فرضيه چهاردهم     ۸۰
 • ۴-۲-۱۵ فرضيه پانزدهم      ۸۰
 • ۴-۲-۱۶ فرضيه شانزدهم     ۸۱
 • ۴-۲-۱۷ فرضيه هفدهم        ۸۲
 • ۴-۲-۱۸ فرضيه هجدهم       ۸۲
 • ۴-۲-۱۹ فرضيه نوزدهم      ۸۳
 • ۴-۲-۲۰ فرضيه بيستم         ۸۴
 • ۴-۲-۲۱ فرضيه بيست ويکم ۸۴
 • ۴-۲-۲۲ فرضيه بيست ودوم ۸۵
 • ۴-۲-۲۳ فرضيه بيست وسوم ۸۵
 • ۴-۲-۲۴ فرضيه بيست وچهارم          ۸۶
 • ۴-۲-۲۵ فرضيه بيست وپنجم            ۸۷
 • فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
 • مقدمه     ۸۹
 • خلاصه تحقيق       ۹۰
 • ۵-۱ بحث و نتيجه گيري فرضيه هاي پژوهش    ۹۵
 • ۵-۱-۱ فرضيه اول ۹۵
 • ۵-۱-۲ فرضيه دوم ۹۶
 • ۵-۱-۳ فرضيه سوم            ۹۹
 • ۵-۱-۴ فرضيه چهارم          ۱۰۰
 • ۵-۱-۵ فرضيه پنجم            ۱۰۳
 • ۵-۱-۶ فرضيه ششم            ۱۰۵
 • ۵-۲ پيشنهادهاي کاربردي     ۱۰۶
 • ۵-۳ پيشنهاد هاي پژوهشي    ۱۰۷
 • ۵-۴ استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه ۱۰۸
 • فهرست منابع – نقش مديريت برگزاري مسابقات
 • پيوست ها – نقش مديريت برگزاري مسابقات
 • چکیده لاتین – نقش مديريت برگزاري مسابقات

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0