نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت  مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در ۸۱ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است.  مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

چکیده پایان نامه نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود:

 

هدف:سلامت اجتماعي تابعي از عوامل مختلف اجتماعي و فرهنگي است و دانش آموز دوره ابتدایی پس از ورودبه دوره دبیرستان و مرحله نوجوانی و بلوغ با محيط وشرایط جديدي روبرو مي شود كه بازندگي قبلي اوومحيط اجتماعي گذشته اش متفاوت مي باشد. اين پژوهش به منظور بررسي نقش سلامت اجتماعي مبتنی‏بر آموزه‏های اسلامی در پرخاشگری نوجوانان كه فرضيات آن از تئوريهاي مختلف سلامت اجتماعي و نظريه هاي مختلف پرخاشگری استخراج و انجام گرفته‏ است.

روش : بررسي ، تلفيقي از روش كتابخانه اي و ميداني است. در بررسي ميداني ۳۵۱   نفراز دانش آموزان دوره اول دبیرستان شاهرود. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه سلامت اجتماعي مبتنی بر آموزه های اسلامی (شمسایی، شریفی و جدیدی، ۱۳۹۳) و پرسش‏نامه  پرخاشگری (آیزنگ [۱]وگلینویلسون[۲]،۱۹۷۵) . نمونه این پژوهش عبارت بود از تعداد ۳۵۱نفر از ۴۰۱۳نفر کل دانش‏آموزان دوره اول دبیرستانهای شهرستان شاهرود  که به روش نمونه گيري تصادفی طبقه ای [۳]انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. و برای تجزیه و تحلیل داده های آماری پس از بررسی نرمال بودن توزیع در جامعه، از روش آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.

نتایج: یافته‏های پژوهش حاضر  نشان می دهد بین سلامت اجتماعی مبتنی‏بر آموزه‏های اسلامی و هر پنج مولفه آن که شامل(صداقت و پایبندی به پیمان،به معنویت دینی،به رعایت حقوق وبرادری،به رعایت ادب وعفت،به مشارکت و همبستگی) با پرخاشگری نوجوانان رابطه معنی‏دار منفی و معکوس وجود دارد یعنی با افزایش سلامت اجتماعی پرخاشگری نیز کاهش می یابد.

همچنین در جدول ناحیه معنی داری  و آماره آزمون f  جهت بررسی معنی داری مدل رگرسیون آمده است همانگونه که نتایج نشان می دهد ناحیه معنی داری ۰٫۰۰۰ می باشد که از ۵% سطح خطای آزمون کمتر است لذا می توان تشخیص داد مدل برازش شده معنی دار می باشد.

همچنین در ادامه با بررسی جدول  میزان عرض از مبدا مدل برازش شده ۱٫۱۷ استخراج گردیده است و بدلیل آنکه ناحیه معنی داری آزمون مدل سلامت ۰٫۰۰۰ استخراج گردیده و از ۵% سطح خطای آزمون کمتر است معنی داری مدل پیشنهادی تایید می گردد.

واژگان کلیدی: سلامت اجتماعی، پرخاشگری، آموزه های اسلامی

 

اهداف پژوهش

هدف کلی:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش احتمالی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر پرخاشگری نوجوانان است.

در ادامه بر اساس نتایجی که حاصل خواهد شد راهکارهایی به مسئولین آموزش و پرورش ،اولیاءو مربیانی که تربیت نوجوانان را بر عهده دارند ارائه می گردد .

اهداف فرعی:       

  • تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعین رابطه بین معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین رعایت کرامت وعفت باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان می باشد .

 

سؤالات و فرضيه های پژوهش

۱٫بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.

۲٫بین معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.

۳٫بین رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.

۴٫بین رعایت کرامت وعفت باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.

۵٫بین مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.

۶٫بین سلامت اجتماعی مبتنی برآموزه های اسلامی و پرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.

۷٫ از روی مؤلفه های سلامت اجتماعی می‏توان پرخاشگری نوجوانان را پیش بینی نمود

 

فهرست مطالب:

چکیده.. ۱

فصل اول.. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه.. ۲

۱-۲- بيان مسأله.. ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۸

۱-۴-اهداف پژوهش.. ۱۱

۱-۵- سؤالات و فرضيه های پژوهش.. ۱۱

۱-۶- متغيرهاي پژوهش :.. ۱۲

۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.. ۱۲

تعریف مفهومی :.. ۱۲

فصل دوم.. ۱۵

پیشینه پژوهش.. ۱۵

۲-۱- مقدمه.. ۱۶

۲-۲- بخش اول: سلامت اجتماعی و راه های ارتقاع آن.. ۱۸

۲-۲-۱- سلامت.. ۱۸

۲-۲-۲- سلامت اجتماعي.. ۲۰

۲-۲-۳-رويکردهاي موجود در تعريف سلامت اجتماعي.. ۲۲

۲-۲-۴-اجتماعي:.. ۲۴

۲-۲-۵- انسجام اجتماعي:.. ۲۶

۲-۲-۶-شکوفایی اجتماعی:.. ۲۶

۲-۲-۷-بعد فردي سلامت اجتماعي مبتني بر آموزه هاي اسلام.. ۲۸

۲-۲-۸-بهداشت روانی در اسلام.. ۲۹

۲-۲-۹- نقش مذهب در بهداشت روانی.. ۳۰

۲-۲-۱۰- نقش مذهب در پیشگیری از بیماری های روانی.. ۳۱

رهنمودهای قرآنی برای تسکین و درمان بیماری های روانی: ۳۲

۱-درمان، با ذکر و یاد خدا:.. ۳۲

۲-درمان، با خواندن قرآن و دعا.. ۳۲

۲-۲-۱۱-چارچوب نظري سلامت اجتماعی.. ۳۳

۲-۳- بخش دوم:پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن.. ۳۴

۲-۳-۱- پرخاشگری: ۳۴

۵-بازیهای ویدیویی و رایانه ای: ۳۷

۶-سلیقه کودکان به عنوان عامل موثر پرخاشگری:.. ۳۸

۲-۳-۳- راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری: ۳۹

۲-تنبیه:.. ۳۹

۳-پاداش به نمونه های دیگر رفتار :.. ۳۹

۴-ایجاد هم حسی نسبت به دیگران:.. ۳۹

۵- آموزش مهارت های اجتماعی:.. ۴۰

۶-موسیقی:.. ۴۱

۲-۳-۴- مبانی نظری پرخاشگری.. ۴۲

۲-۴- مرور تحقيقات انجام شده.. ۴۴

۲-۵- فرضيه هاي تحقيق: ۴۵

فصل سوم.. ۴۶

روش اجرای پژوهش.. ۴۶

۳-۱- مقدمه.. ۴۶

۳-۲-روش پژوهش.. ۴۶

۳-۳-تكنيك ها و ابزارهاي گردآوري اطلالاعات.. ۴۷

۳-۴- ابزار پژوهش.. ۴۷

۳-۵- پایایی و روایی.. ۴۹

۳-۶- جامعه آماري پژوش.. ۴۹

۳-۷- روش نمونه گيري، فرمول و برآورد حجم نمونه.. ۴۹

۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. ۵۰

فصل چهارم.. ۵۰

تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها).. ۵۰

۴-۱مقدمه.. ۵۱

۴-۲-۱:آزمون پایایی پرسشنامه ها.. ۵۲

۴-۲-۱-۱- پرخاشگری.. ۵۲

۴-۲-۱-۲- سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام.. ۵۲

۴-۲-۲:آزمون فرضیه پژوهش.. ۵۳

فصل پنجم.. ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۵۵

۵-۱مقدمه.. ۵۵

۵-۳-پیشنهادات پژوهش:.. ۵۹

۵-۴- محدودیت های تحقیق.. ۶۰

۵-۵-پيشنهادهاي پژوهشي.. ۶۰

منابع و مأخذ.. ۶۱

ضميمه.. ۶۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0