نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته حسابداری

نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته حسابداری

 

اقتصاد خرد و کلان

 

شیب منحنی امکانات تولید چگونه است؟
۱) همیشه مثبت
۳) همیشه صفر
۲) همیشه منفی
۴) میتواند مثبت یا منفی باشد


کدام گزینه یکی از سوالات مهم هر اقتصاد است؟
۱) با چه قیمتی کالا تولید شود؟
۳) با چه قیمتی کالا به فروش رسد؟
۲) چگونه کالا به فروش رسد؟
۴) چگونه کالا تولید شود؟
در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد وظیفه دولت چیست؟
۱) دخالت در امر توزیع ۲) دخالت در امر تولید
۳) دخالت در بازار ۴) عدم دخالت در بازار
تغییر کدام عامل باعث جابهجایی منحنی تقاضا نمیشود
۱) قیمت کالاي جانشین ۲) قیمت کالا
۳) درآمد ۴) سلیقه
؟ .۴
سیاست تبعیض قیمت مربوط به کدام بازار است؟
۱) رقابت کامل ۲) انحصار کامل

۳) رقابت انحصاري ۴) موازي
کدام گزینه از ابزار کنترل بانک مرکزي نیست؟
۱) خرید و فروش اوراق قرضه
۳) نسبت ذخیره قانونی

۲) نرخ تنزیل مجدد
۴) خرید و فروش سهام
پایه پولی چیست؟
۱) اسکناس و مسکوك نزد مردم به علاوه سپردههاي دیداري
۲) اسکناس و مسکوك نزد مردم به علاوه ذخایر بانکها
۳) اسکناس و مسکوك نزد مردم به علاوه سپرده جاري و مدت دار
۴) اسکناس و مسکوك منتشره به علاوه سپردههاي مدت دار

۸٫ فروش اوراق قرضه توسط دولت چه تأثیري روي سرمایهگذاري بخش خصوصی خواهد داشت؟
۱) کاهش مییابد ۲) افزایش مییابد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0