نمونه سوال استخدامی حسابداری

سؤال هاي حسابرسی
است؟ « چه موسسهاي » به عهده « حسابرسی دستگاه هاي دولتی ایران » .۱
۱) دیوان محاسبات ۲) بازرسان قانونی
۳) سازمان حسابرسی ۴) وزارت امور اقتصادي و دارایی
پاسخگو است؟ « چه کسانی » ۲٫ حسابرس داخلی، از نظر حدود مسئولیت، به
۱) رئیس حسابداري ۲) مدیران موسسه
۳) حسابرس مستقل ۴) اشخاص ثالث
مورد رسیدگی حسابرس مستقل، چیست؟ « موضوع اصلی » .۳
۱) صورت هاي مالی ۲) دفاتر حسابداري
۳) اسناد و مدارك ۴) هر سه مورد
است؟ « چه کسی » ، ۴٫ مسئول اصلی صحت صورت هاي مالی موسسه مورد رسیدگی
۱) حسابدار ۲) حسابرس داخلی
۳) صاحب کار ۴) حسابرس مستقل
وقتی بجز موارد مشخصی، بقیه مطالب مندرج در صورت هاي « از لحاظ نوع اظهار نظر » ۵٫ گزارش حسابرس
است؟ « چگونه » ، مالی، مورد تأیید باشد
۱) مقبول ۲) مردود
۳) مشروط ۴) عدم اظهار نظر
مربوط می گردد؟ « کدام اصل حسابرسی » ۶٫ پیشنهاد اصلاح اشتباهات اساسی به صاحب کار، به
۱) اهمیت ۲) بی طرفی ۳) رازداري ۴) افشاي حقایق
۷٫ کسب اطلاعات و مدارك کافی و قابل اطمینان جهت اظهار نظر بر مبناي آن ها نسبت به صور ت هاي مالی
می شود؟ « کدام استاندارد حسابرسی » موسسه مورد رسیدگی، مربوط به
۱) عمومی ۲) گزارشگري
۳) اجراي عملیات ۴) اعمال مراقبت هاي تخصصی
است؟ « کنترل هاي داخلی عملیاتی » ۸٫ کدام، از
۱) نگاهداري حساب هاي کنترل ۲) تهیه صورت مغایرت بانکی
سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري
۳
۳) کنترل مرغوبیت کالا ۴) تهیه نوار جمع فروش روزانه
استخراج گردد؟ « چه کسی » ۹٫ رعایت کنترل هاي داخلی، ایجاب می کند که صورت مغایرت بانکی توسط
۱) کارمند ثبت کننده حساب بانک ۲) صادر کنندگان چک ها
۳) صندوق دار ۴) مسئولی دیگر
چیست؟ « آزمایشات حسابرسی » ۱۰ . منظور از
۱) محاسبه مجدد ۲) ردیابی ۳) سندرسی ۴) هر سه مورد
چه نام دارد؟ « روش به دست آوردن مدرك از طریق اظهارات مقامات دستگاه مورد رسیدگی » .۱۱
۱) مصاحبه و پرسش ۲) اخذ تأییدیه ۳) مشاهده عینی ۴) بازرسی
۱۲ . با ارسال چه نوع تأییدیه اگر شخص بدهکار پاسخ ندهد، حسابرس به مانده حساب وي در دفاتر اطمینان
می کند؟
۱) بدون مانده ۲) مثبت ۳) حساب هاي بانکی ۴) منفی
۱۳ . کدام اطلاعات، در پرونده دائم حسابرسی موسسه مورد رسیدگی، بایگانی می شود؟
۱) حسابرسی ضمنی ۲) روش هاي استهلاك
۳) حساب هاي انتظامی ۴) موجودي کالا
کار برگ هایی در حسابرسی، نشان دهنده اقلام تشکیل دهنده سرفصل هاي مختلف ترازنامه « چه نوع » .۱۴
هستند؟
۱) حسابرسی داخلی ۲) رسیدگی ۳) فرعی ۴) اصلی
از رسیدگی هاي اثباتی آن اقلام مر بوط « کدام جنبه » به « اینکه دارایی یا بدهی ثبت نشده اي وجود ندارد » .۱۵
می گردد؟
۱) وجود ۲) تمامیت ۳) صحت انعکاس ۴) مالکیت و تعلق
۱۶ . یک گزارش حسابرسی مقبول معمولاً کدام یک از موارد زیر را به صراحت بیان نمی کند؟
۱) موضوع رسیدگی حسابرسی
۲) رضایت بخش بودن ساختار کنترل داخلی صاحب کار
۳) رعایت استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسی در اجراي عملیات حسابرسی
۴) نظر حسابرس در مورد انطباق صورت هاي مالی با اصول پذیرفته شده حسابداري
سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري
۴
۱۷ . کدام یک از موارد زیر را قبل از تاریخ ترازنامه نمی توان انجام داد؟
۱) آزمون محتوا ۲) آزمون کنترل
۳) صدور نامه مدیریت ۴) برآورد احتمال خطر کنترل
۱۸ . کدام یک از موارد زیر در خصوص رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه در صور ت هاي مالی به نحو مطلوب
منعکس شده است؟
۱) نیاز مواد اولیه یک واحد تولیدي بعد از تاریخ ترازنامه در اثر آتش سوزي از بین رفته است و واحد مورد
نظر ذخیره لازم را در تاریخ ترازنامه براي زیان ناشی از آتش سوزي در نظر گرفته است.
۲) سرمایه شرکت بعد از پایان سال مالی و قبل از تهیه صورت هاي مالی ۱۰
برابر شده و مدیریت شرکت در
صورت هالی مالی تنها به افشا این مورد اکتفا نموده است.
۳) مدارك مربوط به بخشی از فروش هاي شرکت تا تاریخ ترازنامه به امور مالی شرکت تحویل نشده و شرکت
براي این مورد به میزان فروش هاي تحقق یافته و ثبت نشده، ذخیره هزینه هاي معوق منظور نموده است.
۴) قبل از پایان سال مالی واحد مورد رسیدگی اقدام به انعقاد قرارداد فروش نموده و بعد از تاریخ ترازنامه و
قبل از ارائه صورت هاي مالی، منبع فروش و بهاي تمام ش
ده کالاي فروش رفته مشخص گردیده است
واحد رسیدگی مبلغ فروش و قیمت تمام شده کالاي فروش رفته را در صورت حساب سود و زیان سال
مورد رسیدگی منظور نموده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0