بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران : پایان نامه ارشد حقوق

بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران :

امروز دیگر اذن پدروجدپدری بر دختر باکره آن هم دختری که به سن بلوغ رسیده مورد انتقاد می باشد این اذن بیشتر جنبه اخلاقی وارزشی دارد .بنابراین درازدواج دخترباکره ،بدون اذن پدریاجدپدری حتی المقدور بایدسعی دردوام عقد نکاح که به عقد عمر می ماند،کنیم.اذن دردخترصغیره مطابق اصل واذن دردختر کبیره برای نکاح امری استثنایی می باشد اذن پدریاجدپدری از دیدگاه فقه امامیه واهل سنت وقانون ما اذنی می باشد که به نظم عمومی مربوط بوده وقابل انتقال به دیگری حتی مادر دختر نمی باشد ومنحصر به پدر وجد پدری بوده وغیر قابل رجوع میباشد.

دیدگاههایی درمورداستقلال باکره  یا استقلال پدر یا جد پدری وهمچنین تشریک دختر واذن پدر یاجدپدری بین فقهای امامیه واهل سنت وقانون وجود دارد که قانون مانظریه تشریک را که بیشتر جنبه فقهی دارد پذیرفته است برعکس فقهای اهل سنت که هرکدام از فقهای حنفی وحنبلی وشافعی ومالکی دیدگاههای خود رابیان نموده اندو در مجموع چه فقه امامیه چه اهل سنت وچه قانون ما قبول دارند که مادامی که دختر باکره می باشد در هرسنی باشد اذن پدر یاجدپدری را لازم دارد، همچنین مشروعیت وعدم مشروعیت دخول وازاله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر یا جد پدری نمی باشد درتعارض اذن پدر وجد پدری امروزه مسلما اذن پدر مقدم بوده چراکه  هسته خانواده دیگر در زمان کنونی جد پدری را جزء خانواده  نمدانند از طرفی عدم دسترسی ومحجوریت پدر یاجد پدری وممانعت غیرموجه انان موجب سقوط اذن آنان به سبب حکم بودن این اذن، می گردد.

کلمات کلیدی: اذن،  باکره، ثیبه، صغیره، کبیره، ولایت

 

مقدمه:

در میان شرایط حاکم بر ازدواج آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد اذن پدریا جد پدری بر دختر باکره در عقد نکاح می باشد دلیل خاصی بررد اذن ولی نسبت به دختر باکره صغیره که قانون مدنی ازدواج آن را با مصلحت مولی علیه اجازه داده وجود ندارد، اما بررسی چگونگی این اذن در رابطه با پدروجدپدری حائز اهمیت می باشد.

آیا می توان در زمان حاضر قایل به عدم اذن پدر و جد پدری بود و نظریه خود استقلالی را برای دختر باکره از بین نظریه های موجود که مورد اختلاف حقوقدانان می باشد پسند یده دانست، در این زمینه بررسی مورد سقوط اذن ولی در ازدواج دختر باکره مورد نیاز می باشد، میتوان گفت اذن ذکر شده آیاهمان اذن در عقد دائم یا عقد موقت یا هر دو عقد را شامل می شود که خود جای تفحص و تحقیق دارد. در مواردی هم که پدر و جد پدری فوت کرده باشند دختر باکره مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

دختر باکره ای که یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد برای ازدواج دوم نیاز به اذن پدر وجد پدری دارد.

در مواردی هم که قبل از عقد دختر از باکره بودن خارج شود مشروعیت و  عدم مشروعیت دخول و از اله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر نیست.

به نظر می رسد موارد غیر موجه در اذن پدر موارد شخصی را شامل نشده و نظریه نوعی و عرف جامعه ملاک قرار گیرد می توان به مقدم بودن اذن پدر در صورت مخالف بودن اذن جد پدر در اذن بر دختر باکره را مورد کنجکاوی و بررسی قرار داد یا فراتر از آن، آیا اذن هر دو برای نکاح شرط نفوذ می باشد یا اذن یکی از دو کافی می باشد.

در مورد ضمانت اجرای دختر باکره ای که بدون اذن پدریاجدپدری ازدواج کرده نظریه های متفاوتی بیان نمود که غالب آن غیر نافذ بودن نکاح را مورد تایید قرار می دهند.

دختر باکره صغیری که توسط پدریاجدپدری به عقد ازدواج فردی در آمده می توان گفت بعد از بلوغ حق خیار فسخ دارد، البته  مشهور فقها حق فسخ برای صغیر بعد از بلوغ قایل نیستند که جای تحقیق و بررسی دارد.

میتوان گفت اذن در ازدواج ولایتی مطلق نبوده بلکه نوع خاصی از ولایت است نکاح دختر باکره بالغ بر ایجاب و قبول زوجین واقع میگرددو اذن پدریاجدپدری جزء ا خیر علت تامه است و تنها به عقد اعتبار می بخشد.

یکی از مسائل که پایه ارزشی واخلاقی دارد وامروز جنبه حقوقی نیز برای خود باز نموده است،احترام به پدر یا جد  پدری در امر ازدواج می باشد نقش خانواده در تامین امنیت وسلامت جامعه از اهمیت زیادی برخورداراست،از این رو اسلام با هدف تامین سلامت وسعادت جامعه شرایطی را برای تشکیل خانواده وانعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا ازاین طریق ضامن سلامت جامعه باشد.یکی از شرایط بر این امر مهم ازدواج،اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره می باشد، برای واکاوی موضوع ابتدا باید مفهوم ومعنی مطالب ذکر شده را مقدم بربررسی آن دانست.

بنابراین ماابتدادر بخش اول به کلیات اذن وبخش دوم به ویژگیهای اذن ودر ادامه در بخش سوم به مفهوم ولایتی که پدر یا جد پدری در نکاح بر باکره اعم از صغیره وکبیره دارند پرداختیم که در خود مباحثی درباره ماهیت اذن پدر به تنهایی وجدپدری جداگانه ودر پایان تعارض اذن آنها می پردازیم.

 

فهرست مطالب

چکیده: ۴

مقدمه  ۵

فصل اول  ۷

مقدمه  ۷

بخش اول: کلیات اذن  ۹

مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست    ۹

مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد  ۹

بخش دوم: ۱۱

مبحث اول: اذن یک طرفه است    ۱۱

مبحث دوم:اذن قابل رجوع است. ۱۲

مبحث سوم: اذن حق است یا حکم  ۱۳

مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد. ۱۴

بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره ۱۵

مبحث اول: ولایت در لغت    ۱۶

مبحث دوم: ولایت در اصطلاح   ۱۶

مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح   ۱۸

-گفتار نخست: اذن پدر  ۱۹

گفتار دوم: اذن جد پدری   ۱۹

مبحث چهارم: تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح   ۲۰

مبحث پنجم:اذن پدروجدپدری برباکره صغیره درنکاح   ۲۱

مبحث ششم: اذن پدر یا جد پدری در برباکره کبیره درنکاح   ۲۴

مقدمه  ۲۶

بخش اول:دیدگاههای حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره ۲۷

مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ۲۷

گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی   ۲۷

گفتاردوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه  ۲۸

گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت    ۲۹

مبحث دوم: استقلال  دختر باکره در نکاح   ۳۱

گفتارنخست: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه حقوقی حقوقی   ۳۱

گفتاردوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه  ۳۱

گفتارسوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت    ۳۴

مبحث سوم: تشريك بین دخترو پدریاجدپدری در نکاح   ۳۵

مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری درنکاح دایم واستقلال دختر باکره درنکاح منقطع   ۳۶

مبحث پنجم: استقلال باکره درنکاح دایم ووجوداذن پدروجدپدری درنکاح منقطع   ۳۷

گفتارنخست: فقه شافعي   ۳۸

گفتار دوم: فقه حنبلي و مالكي   ۳۸

گفتارسوم: فقه حنفي   ۳۹

بخش دوم: بررسی تطبیقی فقهی و  وسنی وحقوقی اذن پدروجدپدری   ۳۹

بخش سوم: تبعیت قانون مدنی ازنظریه تشریک    ۴۲

نتيجه بخش سوم: ۴۳

مقدمه  ۴۵

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری درنکاح باکره ۴۶

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوريت پدر یاجدپدری   ۴۶

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری   ۴۷

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه  ۴۸

بخش دوم: ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره ۵۱

مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن. ۵۲

مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن  ۵۳

مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن  ۵۴

بخش سوم: رویه قضاییه  و نکاح بدون اذن  ۵۶

بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن  ۵۸

مبحث اول :آثار اذن درنکاح باکره ۵۹

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی : ۶۰

در ابتدای تحلیل این ماده به بررسی باکره ، آلت بکارت و انواع آن در علم پزشکی می پردازیم . ۶۰

باتوجه به مطالب آورده شده انواع بکارت به شرح زیر می باشد: ۶۱

مبحث دوم :باکره وثیبه درنکاح   ۶۱

خو ارضائی   ۶۲

ثیبه در فقه : ۶۳

مبحث سوم :اجازه واذن در نکاح   ۶۵

نتيجه بخش چهارم: ۷۶

نتیجه: ۷۹

منابع وماخذ  ۸۰

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0