بررسی تاثير سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی تاثير سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی تاثير سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس :

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس مي باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کليات ، چارچوب مفهومي و نظري پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقيق ، توصيف و تجزيه و تحليل نتايج پژوهش ، نتيجه گيري و پيشنهادات مي باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقيق حاضر “بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس” مي باشد؛ بدين منظور مولفه هاي سبک زندگي شامل «نمادهاي منزلتي، نمادهاي اجتماعي ، نمادهاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي» و سنجش شاخص هاي مربوط به هر کدام از اين مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو اين تحقيق از پائيز 92 با حجم نمونه 384 نفر از ميان افراد محدوده سني 60-18 ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه هايي در جهت بررسي مولفه ها و شاخص هاي انتخابي در بين افراد توزيع و تکميل شدو نمونه هاي آماري تحقيق به طور تصادفي انتخاب و با روش نمونه گيري خوشه اي انجام شد.

به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي از نرم افزار SPSS استفاده گرديد و براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که از بين مولفه هاي سبک زندگي مورد بررسي، تنها دو متغيير نمادهاي فرهنگي و متغيير آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي سبک زندگي در تبيين متغيير نگرش به جرم مورد تاييد قرار گرفت.

کلمات کليدي: سبک زندگي، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد هاي فرهنگي ، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي

ضرورت مسأله

با توجه به اينکه شهر بندرعباس به خاطر دارا بودن شرايط خاصي از جمله مهاجر پذير بودن و وجود بخش عظيمي از غير بوميان با فرهنگ هاي متفاوت در اين شهر ، ايجاب مي نمايد که محيطي با نگرش هاي متفاوت را دارا باشد،‌از مسائلي که مي توان به اين بحث تعميم داد تنوع جرايم در اين شهر مي باشد به طوري که خرده فرهنگهاي موجود و مهاجر پذير بودن شهر و قرار داشتن شهر در نقطه مرزي مي تواند نقش مهمي در نگرش افراد به جرم در اين شهررا ايفا نمايد به طوري که اين امر خود در تشديد يا تکرار جرايم بي تأثير نمي باشد بايد اذعان داشت شايد تحقيقات گسترده اي جهت ريشه يابي چنين مسائلي صورت نگرفته است اما پر واضح است که پرداختن به چنين مباحثي هم در بحث پيشگيري از جرم وهم در کاهش از جرم مي تواند نقش به سزايي را ايفا نمايد. به طوري که اگر در يک دسته بندي کلي بخواهيم مسائلي که در نگرش شهروندان به جرم وجود دارد را بيان کنيم بايد گفت:

  • مهاجر پذير بودن شهر که خود تعدد فرهنگ ها با نگرش هاي متفاوت را به همراه دارد
  • مشخص بودن نقاط و محله هاي جرم خيز به صورت محسوس در شهر بندرعباس که در اذهان عمومي شناخته شده اند.
  • وجود بازارها ،‌هايپر مارکت ها و پاسا‍ژها در شهر با مشتري هاي زياد که اين خود نگرش خاصي را در افراد ايجاد نموده که چنين مکانهايي ويژ افراد خاصي است نه هر کسي که اين خود بر سطح کيفيت زندگي شهروندان تأثير گذار است و محلات پايين شهر هم سبک هاي خاصي را براي زندگي برگزيده اند که به نوعي عادت محسوب مي گردد.

 

فهرست مطالب

چکيده     1

مقدمه     2

بخش اول:کليات پژوهش،چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق…..

فصل اول کليات پژوهش      3

1-بيان مساله پژوهش           4

2ضرورت مساله    5

3-پيشينه پژوهش    6

1-3 پژوهش هاي داخلي      6

2-3 پژوهش هاي خارجي     7

4- اهداف پژوهش  8

1-4اهداف کلي      8

2-4اهداف جزيي    9

5-پرسش هاي  پژوهش        9

6-روش پژوهش    10

7- مشکلات وموانع پژوهش   10

 

فصل دوم:چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق           12

مبحث  اول :مفهوم جرم 12

گفتار اول: تعريف  لغوي ومفهومي جرم:   13

گفتار دوم:  جايگاه جامعه شناسي جنايي در حقوق جزا          13

گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم       …..14

1-در سطح خانواده  14

1-1سکونت در محلات جرم خيز         .15

2-1خانواده هاي نابسامان     ..15

2-در سطح رفتارها 16

1-2شکاف طبقاتي ونابرابري اجتماعي    ….16

2-2فقر اقتصادي    16

3-درمحيط  تحصيلي            16

1-3محيط فرهنگي  16

4-در سطح دوستان………….17

مبحث دوم تعريف مفاهيم :       18

گفتاراول:تعريف مفهومي نگرش……………..18

گفتار دوم:ابعاد نگرش…………..20

گفتار سوم شکل گیری نگرش ها………..20

گفتار چهارم :تغيير نگرش ها    21

1-1تغيير ناموافق يا معکوس   21

2-1تغيير موافق يا هم جهت……………….. 21

 

مبحث سوم:مفهوم سبک زندگي   23

گفتار اول: مولفه هاي سبک زندگي          27

گفتار دوم: سبک زندگي اسلامي 28

گفتار سوم :مولفه هاي سبک زندگي اسلامي          28

مبحث چهارم مباني نظري تحقيق :         30

گفتار اول زيست شناختي وجرم 30

گفتار دوم ديدگاه روانشناختي(جرم وشخصيت روان رنجور)………….31

گفتار سوم:  نظريه هاي جامعه شناسي     33

1-1جامعه وجرم       33

2-1نظريه ادوين اچ . ساترلند….           ……….39

3-1نظريه جامعه شناختي دورکيم          33

4-1نظريه رابرت ک.برتون     35

مبحث پنجم منابع نظري استخراج فرضيه ها        36

1-1نظريه انحراف فرهنگي     36

2-1نظريه تغيير محيط فرهنگي             36

3-1نظريه پيوند (معاشرت)افتراقي (ترجيحي)        38

4-1نظريه وجدان جمعي        38

5-1نظريه انتخاب عقلاني      39

6-1نظريه برچسب زني         39

مبحث ششم :فرضيه هاي تحقيق…………..40

1-فرضيه اصلي………………40.

2-فرضيه هاي فرعي………………………..40

مبحث سوم :مدل مفهومي        41

1-بررسي منابع نظري استخراج فرضيه ها…………..42

2-بررسي مولفه هاي سبک  زندگي………………..42

3-مدل تحليلي بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم………………43

4-مدل تحليلي بررسي عوامل خطر در بروز جرم…………44.

بخش دوم روش تحقيق،توصيف وتجزيه وتحليل نتايج پژوهش ،نتيجه گيري وپيشنهادها

فصل سوم روش تحقيق       45

مبحث اول:تعريف عملياتي          46

گفتار اول :تعريف عملياتي متغير ها ومعرف           46

گفتار دوم :روش تحقيق         ….47

گفتار سوم :روش نمونه گيري  ..47

گفتار چهارم :تعيين حجم نمونه………50

مبحث دوم :متغير هاي تابع ومتغير هاي مستقل    51

گفتار اول:متغير تابع يا وايسته… 51

1-متغير  وابسته نگرش به جرم    51

1-1بعد احساسي        52

2-1بعد شناخت ورفتاری       ………..53

گفتار دوم :متغير  هاي مستقل      …..54

1-متغير سبک زندگي:           54

1-1نمادهاي منزلتي 55

2-1نمادهاي فرهنگي           57

3-1 نمادهاي اجتماعي         58

4-1 آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي     59

مبحث سوم کد گذاري واستخراج داده ها……….60

گفتار اول  :ارزيابي ابزار سنجش           .60

1-گفتار دوم :پايايي 60

2-محاسبه ميزان قابليت اعتماد (پايايي )ابزار پژوهش             61

فصل چهارم توصيف و تجزيه وتحليل نتايج پژوهش

مبحث اول :يافته هاي توصيفي       63

گفتار اول :متغير  هاي زمينه اي     63

1-1توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک گروه هاي سني…………..63

2-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب جنسيت……………………..63

3-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيلات……………67

4-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي سني………………….69

5-1- توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک وضعيت تاهل………………….71

6-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان هزينه ……………………73

7-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان در آمد…………………75

8-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب بومي وغير بومي………….77

9-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مدت سکونت………………….79

10-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مناطق شهري……………..81

مبحث دوم :متغيرهاي تحقيق…………………..83

گفتار اول1—متغير وابسته نگرش به جرم……………….83

گفتار دوم 2-متغيرهاي مستقل 87

1-1 نمادهاي فرهنگي          87

2-1نمادهاي منزلتي 91

3-1 نمادهاي اجتماعي         ………94

4-1آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي      96

گفتار سوم :تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش…………..100

فصل پنجم  نتيجه گيري و پيشنهادات: 100

گفتار اول : نتيجه گيري………………..107

گفتار دوم پيشنهادها:…………………..109

منابع و ماخذ…………………………….110

چکيده انگليسی…………………….114

ضمايم و پيوست ها  115

پرسشنامه……………………………116

 

 فهرست جداول

جدول شماره (1) توزيع فراواني جمعيت (55-20) سال ساکن در شهر بندرعباس ………………………………………….63

جدول شماره( 2)-توزيع پاسخگويان برحسب جنسيت…………………………………………………………………………………65

جدول شماره( 3 )-توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات………………………………………………………………….. 67

جدول شماره ( 4):توزيع فراواني نمونه مورد بررسي برحسب گروههاي سني…………………………………………………..69

جدول شماره( 5)-توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت تاهل…………………………………………………………………………71

جدول شماره( 6)-توزيع پاسخگويان برحسب ميزان هزينه ماهيانه………………………………………………………………….73

جدول شماره( 7)-توزيع پاسخگويان برحسب ميزان درآمد ماهيانه………………………………………………………………….75

جدول شماره ( 8)-توزيع پاسخگويان برحسب بومي وغير بومي بودن ……………………………………………………………77

جدول  شماره(9): توزيع پاسخگويان برحسب  مدت سکونت: ………………………………………………………………………79

جدول شماره (10): توزيع پاسخگويان برحسب مناطق شهري : ……………………………………………………………………..81

جدول شماره( 11)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان عوامل موثر بر نگرش به جرم…………………………………83

جدول شماره(12)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان عوامل موثر برگرايش  به جرم…………………………………84

جدول شماره(13)  توزيع فراواني پاسخگويان  در خصوص تاثير نصب دوربين در کاهش جرم در اماکن شهري…..85

جدول شماره(14)  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب پاسخ به گويه هاي مربوط به نگرش به جرم………………….86

جدول شماره(15)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تاثير  نمادهاي  فرهنگي  در نگرش به جرم…………….87

جدول شماره(16)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان چگونگي گذران اوقات فراغت………………………………..88

جدول شماره(17)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان اهميت پوشش وآرايش  زنان……………………………89

جدول شماره(18)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان اهميت پوشش وآرايش  مردان………………………….90

جدول شماره(19)-توزيع فراواني پاسخگويان   برحسب ميزان تاثير نمادهاي  منزلتي  در نگرش به جرم……….91

جدول شماره  (20) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان اهميت مصرف امکانات زندگي ……………………..92

جدول شماره  (21)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نحوه  مصرف امکانات زندگي ………………………………..93

جدول شماره(22)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تاثير  نمادهاي  اجتماعي در نگرش به جرم………..94

جدول شماره(23)توزيع فراواني پاسخگويان   برحسب  نوع ونحوه روابط بين افراد……………………………………95

جدول شماره(24)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تاثير آداب ورسوم وارزشهاي اجتماعي…………….96

جدول شماره(25)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان تاثير آداب ورسوم وارزشهاي اجتماعي……………….97

جدول شماره (26)  ميانگين متغير هاي تحقيق …………………………………………………………………………………….98

جدول شماره (27)  همبستگي بين متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته (نگرش به جرم )………………………………….99

جدول شماره  ( 28 ) آزمون پيرسون براي نمادهاي  فرهنگي…………………………………………………………………..101

جدول شماره(29)  آزمون پيرسون براي نمادهاي  منزلتي ………………………………………………………………………..102

جدول شماره (30)  آزمون پيرسون براي نمادهاي اجتماعي……………………………………………………………………..103

 

فهرست نمودار ها

نمودارشماره ١ :توزيع پاسخگويان بر حسب گروههاي سني 64

نمودار شماره٢ : توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت    65

نمودارشماره٣  : توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات    67

نمودار  شماره٤: توزيع پاسخگويان بر حسب گروههاي سني    69

نمودار شماره٥ : توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل    71

نمودارشماره ٦ : توزيع پاسخگويان بر حسب هزينه ماهيانه 73

نموارشماره ٧  : توزيع پاسخگويان بر حسب در آمدماهيانه    75

نمودار شماره٨ : توزيع پاسخگويان بر حسب بومي وغير بودن افراد    77

نمودارشماره ٩ : توزيع پاسخگويان بر حسب مدت  سکونت    79

نمودارشماره١٠ : توزيع پاسخگويان بر حسب مناطق شهري    81

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0