هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع “ هم سنجی برآورد  Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده هم سنجی برآورد  Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

رشد سنجی (آلومتری) برقراری یک رابطه ریاضی میان شرایط یک مولفه فیزیولوژیک، آناتومیکی یا متابولیک با تغییرات جثه یا اندازه بدن( وزن) به ویژه در فرایند رشد و تکامل را تشریح می کند. هدف از تحقیق حاضر هم سنجی برآورد vo2peak  به روش معادلات آلومتری منتخب برای دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیر چاق است.

روش اجرا: ۴۴ دانش آموز دختر ۱۰ تا ۱۲ سال مقاطع تحصیلی ابتدایی غیر انتفاعی ناحیه یک شهرستان همدان که بر اساس درصد BMI به دو گروه ۲۲ نفری با ترکیب بدنی نرمال و اضافه وزن + چاق تفکیک شدند.

ظرفیت عملی آن ها در یک نوبت فعالیت هوازی درمانده ساز بروس برآورد شد و اعتبار آن با معادلات آلومتری منتخب(بیونن، میلانو و نویل) ارزیابی گردید. نتایج: معادلات آلومتری منتخبی که برای هریک از گروه های  چاق و یا نرمال به کار می رود، برای تعیین vo2peak افراد بالیده کاربرد ندارد.

این معادلات آلومتری و آزمون شاخص (بروس) در دو گروه تحت مطالعه ما نشان داد در شرایط متفاوت بودن ترکیب بدنی دو گروه (چاق-غیرچاق) با سطح بلوغ یکسان(طبیعی یا بلوغ غیرطبیعی)، مقدار ظرفیت عملی دختران قابل تشخیص خواهد بود ولی در صورت متفاوت بودن ترکیب بدنی (نرمال یا چاق) و تفاوت در سطح بلوغ (بلوغ طبیعی و غیرطبیعی) نمی تواند ظرفیت عملی دختران ۱۰ تا ۱۲ سال را با ملاحظه دو عامل مداخله گر متمایز سازد. به نظر می رسد برای تعیین ظرفیت عملی دختران نوجوان با رعایت عوامل ترکیب بدن و سطح بلوغ نیازمند طراحی فرمول آلومتریک اختصاصی برای جمعیت دانش آموزان دختر ۱۰-۱۲ ساله غیر ورزشکار باشیم.

 

اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی

هم سنجی برآورد  Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب برای دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

معادلات آلومتری منتخب در این مطالعه عبارت است از : بیونن، نویل، میلانو و آزمون بروس روش معیار می باشد.

 

۱-۴-۲ اهداف جزئی

بررسی رابطه  Vo2maxدختران نوجوان در دو روش آزمون بروس و معادله آلومتری

بررسی رابطه میزان  Vo2maxدختران نوجوان  با ترکیب بدنی نرمال و اضافه وزن-چاق به دو روش آزمون بروس و سه معادله آلومتری منتخب (بدون مداخله بلوغ)

تعیین رابطه میزان  Vo2maxدختران نوجوان نرمال و اضافه وزن-چاق در دو روش آزمون بروس و معادله آلومتری ( با مداخله بلوغ)

مقایسه ظرفیت هوازی به روش آزمون بروس و معادلات آلومتریک منتخب در دختران با وزن نرمال و اضافه وزن – چاق( بدون ملاحظه بلوغ)

مقایسه ظرفیت هوازی به روش های آلومتریک در دختران با وزن نرمال و اضافه-وزن چاق همراه با مداخله بلوغ زیستی

 

فرضیه های پژوهش

بین میزان  Vo2maxدختران نوجوان در دو روش آزمون بروس و معادله آلومتری رابطه وجود دارد.

بین براورد میزان Vo2maxدختران نوجوان  با ترکیب بدنی نرمال و اضافه وزن-چاق به دو روش آزمون بروس و سه معادله آلومتری منتخب (بدون مداخله بلوغ) رابطه وجود دارد.

بین میزان Vo2maxدختران نوجوان نرمال و اضافه وزن-چاق در دو روش آزمون بروس و معادله آلومتری ( با مداخله بلوغ) رابطه وجود دارد.

ظرفیت هوازی به روش آزمون بروس و معادلات آلومتریک منتخب دردختران با وزن نرمال و اضافه وزن – چاق( بدون ملاحظه بلوغ) متفاوت نیست.

ظرفیت هوازی به روش های آلومتریک در دختران نرمال و اضافه-وزن چاق با مداخله بلوغ زیستی متفاوت نیست.

 

روش تحقیق

این پژوهش یک مطالعه علی-مقایسه ای است که به صورت میدانی و در مقطع زمانی خاص انجام شده است. روش نمونه گیری در آن هدفمند است، واز بین ۸۰  دانش آموزان سنین ۱۰ تا ۱۲ سال، ۴۴ نفر پس از بررسی با توجه به دستگاه ایمپدانس[۱] ترکیب بدن[۲] و با توجه به صدک های ۵ تا ۹۵ درصدی ترکیب بدن، به دو گروه  چاق (  BMI> 85 % ) وغیرچاق(  BMI< 85% ) تفکیک می شوند. از سوی دیگر، برای گروه بندی  آزمودنی ها از جنبه بالیدگی یا بلوغ بیولوژیک، ازروش سن دندانی استفاده گردید. همچنین برای سنجش Vo2max از آزمون بروس و معادلات آلومتری منتخب استفاده شد. به طور خلاصه می توان گفت که دو گروه از دختران با ترکیب بدنی متفاوت چاق و غیر چاق در سه سطح از بالیدگی، آزمون بروس را اجرا می کنند و حداکثر اکسیژن مصرفی آن ها با توجه به این آزمون تعیین می شود، سپس حداکثر اکسیژن مصرفی از طریق معادلات آلومتری منتخب نیز سنجیده می شود و نتایج با هم مقایسه می شود.

در تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی و MANOVA استفاده می شود

 

 فهرست هم سنجی برآورد  Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

 • -۱ مقدمه             ۳
 • ۱-۲ بیان مساله      ۴
 • ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش         ۸
 • ۱-۴ اهداف پژوهش            ۹
 • ۱-۴-۱ هدف کلی   ۹
 • ۱-۴-۲ اهداف جزئی           ۹
 • ۱-۵  فرضیه های پژوهش    ۹
 • ۱-۶ روش تحقیق   ۱۰
 • ۱-۷ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی           ۱۱
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
 • ۲-۱- مقدمه          ۱۵
 • ۲-۲- مبانی نظری  ۱۵
 • ۲-۲-۱- فیزیولوژی کودک و نوجوان   ۱۶
 • ۲-۲-۲  سن زیستی یا بیولوژیک        ۱۶
 • ۲-۲-۳ اهمیت اندازه و جثه   ۱۷
 • ۲-۲-۴ وزن بدن    ۱۸
 • ۲-۲-۵ قامت         ۱۸
 • ۲-۲-۶ وزن خالص بدن       ۱۸
 • ۲-۲-۷ بالیدگی یا بلوغ         ۲۰
 • ۲-۲-۸ بلوغ ریختی یا مورفولوژیک    ۲۱
 • ۲-۲-۹ بلوغ اسکلتی           ۲۲
 • فهرست مطالب

 • ۲-۲-۱۰ سن دندانی            ۲۲
 • ۲-۲-۱۱ ترکیب بدنی          ۲۴
 • ۲-۳ تاثیر فعالیت ورزشی بر کودکان و نوجوانان ۲۵
 • ۲-۴ تغییرات  Vo2max دوره پیش از بالیدگی    ۲۸
 • ۲-۵ آیا Vo2max در افراد نابالغ واقعا همان Vo2max است؟         ۲۹
 • ۲-۶ تاثیر تمرینات ورزشی درمرحله پیش ازبلوغ ۳۰
 • ۲-۷ تاثیر تمرینات هوازی دردوره پس از بلوغ   ۳۲
 • ۲- ۸ ارزیابی آمادگی هوازی             ۳۳
 • ۲-۹ مقیاس آلومتری، رشد و بالیدگی    ۳۴
 • ۲-۳-پیشینه پژوهش            ۴۱
 • ۲-۳-۱- پیشینه پژوهش در ایران        ۴۱
 • ۲-۳-۲- پیشینه پژوهش در خارج از کشور         ۴۳
 • ۲-۴ جمع بندی      ۵۵
 • فصل سوم: تبیین پژوهش
 • ۳-۱- مقدمه          ۵۹
 • ۳-۲- روش تحقیق  ۵۹
 • ۳-۳- جامعه آماری ۵۹
 • ۳-۴- محدودیت های تحقیق   ۵۹
 • ۳-۵ تجهیزات و ابزار اندازه گیری      ۶۰
 • ۳-۶ روش گردآوری داده¬ها ۶۱
 • ۳-۷ روش اجرای آزمون آزمایشگاهی بروس      ۶۳
 • ۳-۸ روش¬های آماری        ۶۴
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش
 • ۴-۱- مقدمه          ۶۷
 • ۴-۲- آمار توصیفی ۶۷
 • ۴-۳- آزمون فرضیات         ۷۲
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • ۵-۱- مقدمه          ۸۳
 • ۵-۲ خلاصه پژوهش           ۸۳
 • ۵-۳- بحث و نتیجه¬گیری    ۸۷
 • ۵-۴- پیشنهادات پژوهش      ۸۹
 • ۵-۴-۲- پیشنهادات برای پژوهش¬های آتی        ۸۹
 • منابع فارسی         ۹۳

 

 • فهرست جداول

 • جدول ۳-۲٫ تغييرات سرعت و درصد شيب نوارگردان در آزمون بروس…………………………….. ۶۳
 • جدول ۱-۴: توزیع نرمال ظرفیت هوازی دختران تحت مطالعه (تعداد : ۴۴ نفر)…………………… ۶۷
 • جدول ۲-۴: بررسی همگنی واریانس ظرفیت هوازی در ۴ روش تحت مطالعه(آزمون لون )……. ۶۸
 • جدول ۳-۴: مشخصات  دموگرافیک دختران به تفکیک گروه نرمال و ( چاق+ اضافه وزن )……. ۶۹
 • جدول۴-۴: توصیف(میانگین±انحراف معیار) ظرفیت هوازی دو گروه از دختران دانش آموز……. ۷۰
 • جدول ۵-۴: توزیع فراوانی دختران نوجوان به تفکیک وضعیت بلوغ (طبیعی و غیر طبیعی  )…… ۷۱
 • جدول۶-۴: همبستگی Vo2max دختران نوجوان در دو روش آزمون بروس و معادلات آلومتری   ۷۲
 • جدول ۷-۴: همبستگی پیرسون بین میزان Vo2max نوجوانان نرمال و اضافه وزن-چاق………. ۷۳
 • جدول۸-۴: همبستگی میزان Vo2max دختران نوجوان با  مداخله ترکیب بدن و سطح بلوغ….. ۷۴
 • جدول۹-۴: تحلیل واریانس تفاوت میان متغیرهای وابسته در دو گروه تحت مطالعه………………. ۷۵
 • جدول ۱۰-۴: نتایج آزمون اثرات بین گروهی درمقادیر Vo2max دختران نرمال و چاق+اضافه وزن         ۷۶
 • جدول۱۱-۴٫ تحلیل واریانس تفاوت ظرفیت هوازی دختران چاق و غیر چاق با سطح بلوغ…….. ۷۷
 • جدول۱۲-۴:نتایج اثرات بین گروهی مقادیر ظرفیت هوازی به۴ روش با مداخله بلوغ و ترکیب بدن۷۸
 • جدول ۱۳-۴: نتایج آزمون تعقیبی LSD درتحلیل تفاوت ظرفیت هوازی به ۴ روش منتخب….. ۷۹

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0