بررسی تاثیرات هوش مذهبی در استرس شغلی : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیرات هوش مذهبی در استرس شغلی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان بررسی تاثیرات هوش مذهبی در استرس شغلی(مطالعه موردی کارکنان بانک سپه شهرکرمان)  در ۹۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تاثیرات هوش مذهبی در استرس شغلی :

كار جنبه اي از زندگي است كه صرف نظر از منابع مالي برخي از نياز هاي اساسي آدمي نظير تحرك رواني و بدني، نياز هاي اجتماعي و احساسات خود ارزشمندي را ارضاء مي كند. با وجود اين كار مي‌تواند منبع فشار رواني نيز باشد. در دهه اخير موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسيار واقع گرديده است. استرس شغلی در سازمان همچون آفتی فعالیت­ها را تقلیل داده و از بین می­برد. فاکتورهایی که در کاهش این استرس شغلی نقش مهمی دارند هوش مذهبی وحمایت اجتماعی ادراک شده می­باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش مذهبی با استرس شغلی کارکنان بانک سپه استان کرمان تدوین یافته و از میان کارکنان بانک سپه استان کرمان در سال ۹۳- ۱۳۹۲، ۲۰۱ نفر (۴۹ نفر زن و ۱۵۲ نفر مرد) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش مبانی نظری وسیعی در زمینه هوش مذهبی و استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت.

مدل  مفهومی پژوهش حاضر براساس پیشینه علمی و مراجعه به نظر صاحب نظران شکل گرفت و تمامی فرضیه های این پژوهش بر این اساس بنا نهاده شده ­اند. داده ­های پژوهش با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده است و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ­ها نشان داد که بین هوش مذهبی و استرس شغلی با متغیر تعدیل کننده حمایت اجتماعی ارتباط معنی ­داری وجود دارد، وجود حمایت اجتماعی بالا موجب ایجاد ارتباط بین دو متغیر  و معنی دار شدن این ارتباط گشته است. بعبارتی حمایت اجتماعی درک شده ارتباط بین هوش مذهبی و کاهش استرس شغلی را میانجی میکند.

کلمات کلیدی: هوش مذهبی، حمایت اجتماعی، استرس شغلی، بانک سپه.

 

هدف پژوهش

 هدف اصلی

هدف اصلی از انجام اين تحقيق بررسی رابطه بین تأثیرات هوش مذهبی بر استرس شغلی کارکنان بانک سپه استان کرمان است. با توجه به نقش و وظیفه حساس کارمندان بانک، این گروه بیشتر از سایر کارمندان در معرض استرس ناشی از شغلشان قرار می­گیرند. لذا همین عامل سبب شد که به بررسی نقش هوش مذهبی (عواملی از قبیل حمایت اجتماعی ادراک شده، میزان گذشت، توکل به خدا و شرح صدر و …) در کاهش استرس شغلی کارمندان بانک سپه کرمان پرداخته شود.

اهداف فرعی

۱- بررسی تأثیرات انجام فرایض دینی کارکنان بانک سپه دراسترس شغلی آنان .

۲- بررسی وتوصیف تفکر وجودی کارکنان بانک سپه شهر کرمان ونقش آن در کاهش  استرس شغلی انان

۳- بررسی تاثیرات شرح صدر (ظرفیت روانی) کارکنان بانک سپه شهر کرمان در استرس شغلی آنان

۴- بررسی میزان توکل به خدا در بین کارکنان بانک سپه ورابطه آن با استرس شغلی انان

۵- بررسی تأثیرات گذشت کارکنان بانک سپه در استرس شغلی.انان

۶- بررسی تأثیرات حمایت اجتماعی ادارک شده دراسترس شغلی کارکنان بانک سپه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱- ۱- مقدمه

۱- ۲- بیان مسأله

۱- ۳- هدف پژوهش

۱- ۳- ۱- هدف اصلی

۱- ۳- ۲- اهداف فرعی

۱- ۴- سؤال­های پژوهش

۱- ۴- ۱- سؤال اصلی پژوهش

۱- ۴- ۲- سؤال فرعی پژوهش

۱- ۵- فرضیه­ های پژوهش

۱- ۵- ۱- فرضیه اصلی

۱- ۵- ۲- فرضیه­ های فرعی

۱- ۶- قلمرو پژوهش

۱- ۶- ۱- قلمرو مکانی پژوهش

۱- ۶- ۲- قلمرو زمانی پژوهش

۱- ۷- روش تحقیق

۱- ۸- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

۱- ۹- تعاریف واژگان

۱- ۹- ۱- تعریف نظری استرس شغلی

۱- ۹- ۱- ۱- تعریف عملیاتی استرس شغلی

۱- ۹- ۲- تعریف نظری هوش مذهبی

۱- ۹- ۲- ۱- تعریف عملیاتی هوش مذهبی

۱- ۹- ۳- تعریف نظری حمایت اجتماعی ادراک شده

۱- ۹- ۳- ۱- تعریف عملیاتی حمایت اجتماعی ادراک شده

۲

۳

۴

۴

۴

۴

۵

۵

۵

۵

۵

۵

۶

۶

۶

۶

۶

۷

۷

۷

۷

۷

۷

۸

 

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- بخش اول: استرس شغلی ۱۱
۲-۱- ۱- تعریف استرس و دیدگاه­ های مربوط به آن ۱۲
۲-۱-۲- نگرش­های مختلف نسبت به استرس ۱۲
۲-۱-۳- ماهیت استرس ۱۲
۲-۱-۴- انواع استرس ۱۳
۲-۱-۵-سندروم سازگاری عمومی ۱۳
۲-۱-۶- ایجاد کننده­ های استرس ۱۴
۲-۱- ۷- منابع استرس ۱۴
۲-۱- ۸- علل کاری استرس ۱۵
۲-۱- ۸- ۱- بار زیاد کاری ۱۶
۲-۱- ۸- ۲- فشار کاری کم ۱۶
۲-۱- ۸- ۳- نوبت کاری ۱۶
۲-۱- ۸- ۴- روابط بین شخصی ۱۶
۲-۱- ۸- ۵- تغییر ۱۷
۲-۱- ۸- ۶- جو سازمانی ۱۷
۲-۱- ۸- ۷- محیط فیزیکی ۱۷
۲-۱- ۸- ۸- ابهام نقش ۱۷
۲-۱- ۸- ۹- عوامل شخصی ۱۸
۲-۱- ۸- ۱۰- عوامل خارجی ۱۸
۲-۱- ۸- ۱۱- شرایط اقتصادی ۱۸
۲-۱- ۸- ۱۲- مقررات و قوانین دولتی ۱۸
۲-۱- ۸- ۱۳- مسافرت ۱۸
۲-۱- ۸- ۱۴- ارزش­های جامعه ۱۹
۲-۱- ۸- ۱۵- جرم وجنایت ۱۹
۲-۱- ۸- ۱۶- موضوعات خانوادگی و شخصی ۱۹
۲-۱- ۹- استرس و عملکرد کاری ۲۰
۲-۱- ۱۰- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری

 

۲۰

 

۲-۱- ۱۱- تصمیم گیری و استرس ۲۱
۲-۱- ۱۲- علائم استرس ۲۱
۲-۱- ۱۳- مدیریت استرس ۲۲
۲-۱- ۱۳- ۱- استراحت ۲۲
۲-۱- ۱۳- ۲- ورزش

۲- ۱- ۱۳- ۳- صحبت کردن

۲- ۱- ۱۳- ۴- برنامه ریزی و مدیریت زمان

۲- ۱- ۱۳- ۵- تفویض

۲- ۲- بخش دوم: هوش مذهبی

۲- ۲- ۱- انواع هوش

۲- ۲- ۲- واژه دین

۲- ۲- ۳- تعریف دین از دیدگاه اسلامی

۲- ۲- ۴- تعریف دین از دیدگاه روانشناختی

۲- ۲- ۵- فرد دیندار کیست؟

۲- ۲- ۶- نظریه­ های هوش مذهبی

۲- ۲- ۷- نظریه آلپورت

۲- ۲- ۸- اجزای هوش مذهبی

۲- ۲- ۹- عوامل مؤثر بر هوش مذهبی

۲- ۲- ۱۰- مقیاس­ه ای سنجش هوش مذهبی بصورت یک بعد کلی

۲- ۲- ۱۱- مقیاس­ه ای چند جنبه­ای (چند بعدی) سنجش مذهبی

۲- ۲- ۱۲- مقیاس­های سنجش مذهبی مسلمانان

۲-۳- پیشینه تحقیق

۲- ۴- مدل مفهومی پژوهش

۲۲

۲۲

۲۳

۲۳

۲۳

۲۴

۲۴

۲۵

۲۵

۲۶

۲۶

۲۷

۲۸

۳۰

۳۱

۳۲

۳۵

۳۷

۳۸

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

۳۹

۳-۱- مقدمه ۴۰
۳-۲- روش تحقیق ۴۰
۳-۲- ۱- تحقیق کاربردی ۴۰
۳-۲- ۲- تحقیق توصیفی ۴۰
۳-۳- متغیرهای تحقیق ۴۱
۳-۳- ۱- متغیر وابسته ۴۱
۳-۳- ۲- متغیر مستقل ۴۱
۳-۳- ۳- متغیر تعدیل کننده ۴۲
۳-۴- روش گردآوری داده ­ها ۴۲
۳-۴- ۱- روش کتابخانه ­ای ۴۲
۳-۴- ۲- روش میدانی ۴۲
۳-۵- پایائی و روائی پرسشنامه ۴۳
۳-۵- ۱- پایائی ۴۳
۳-۵- ۲- روائی (اعتبار) ۴۴
۳-۶- جامعه و نمونه آماری ۴۵
۳-۶- ۱- قلمروی مکانی تحقیق ۴۵
۳-۶- ۲- قلمروی زمانی تحقیق ۴۵
۳-۶- ۳- جامعه آماری ۴۵
۳-۶- ۴- نمونه آماری ۴۵
۳-۶- ۵- تعیین حجم نمونه ۴۵
۳-۶- ۶- روش­های نمونه­ گیری ۴۶
۳-۷- تجزیه و تحلیل داده­ها ۴۷
۳-۷- ۱- رگرسیون خطی

۳- ۷- ۲- تعیین فرضیات آزمون

۳- ۷- ۳- محاسبه آماره آزمون

۳- ۷- ۴- تعیین مقادیر بحرانی

۳- ۷- ۵- تصمیم­ گیری

۴۷

۴۷

۴۷

۴۸

۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها ۴۹
۴- ۱- مقدمه ۵۰
۴-۲- ۱- بخش اول: نمونه­ گیری و آمار توصیفی ۵۰
۴-۲- ۱- ۱- توصیف آماری مشخصات سنی پاسخ دهندگان ۵۰
۴-۲- ۱- ۲- نتایج توصیف آماری سابقه کاری ۵۱
۴-۲- ۱- ۳- نتایج توصیف آماری تحصیلات ۵۲
۴-۲- ۱- ۴- نتایج توصیف آماری جنسیت ۵۳
۴-۲- ۲- آزمون کولمگروف- اسمیرنوف ۵۴
۴-۳- آزمون فرضیات ۵۵
۴-۳- ۱- آزمون فریدمن ۵۹
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات ۶۰
۵- ۱- مقدمه ۶۱
۵- ۲- آمار توصیفی ۶۲
۵- ۳- یافته­های فرضیات تحقیق ۶۳
۵- ۴- پیشنهادهای حاصل از تحقیق بر اساس نتایج تحقیق ۶۵
۵- ۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۶۶
۵- ۶- محدودیت­های تحقیق ۶۷

 

منابع ۷۰

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱- داده ­های مربوط به سن نمونه آماری ۵۰
جدول ۴-۲- داده ­های مربوط به سابقه کاری نمونه آماری ۵۱
جدول ۴-۳- داده ­های مربوط به تحصیلات نمونه آماری ۵۲
جدول ۴-۴- داده ­های مربوط به جنسیت نمونه آماری ۵۳
جدول ۴-۵- آزمون کولمگروف ۵۴
جدول ۴-۶- آزمون همبستگی بین هوش مذهبی و استرس شغلی ۵۵
جدول ۴-۷- آزمون همبستگی بین فرایض دینی و استرس شغلی ۵۵
جدول ۴-۸- آزمون همبستگی بین تفکر وجودی و استرس شغلی ۵۶
جدول ۴-۹- آزمون همبستگی بین شرح صدر و استرس شغلی ۵۶
جدول ۴-۱۰- آزمون همبستگی بین توکل و استرس شغلی ۵۷
جدول ۴-۱۱- آزمون همبستگی بین گذشت و استرس شغلی ۵۷
جدول ۴-۱۲- آزمون همبستگی بین هوش مذهبی و استرس شغلی با متغیر تعدیل­ گر حمایت پایین ۵۸
جدول ۴-۱۳- آزمون همبستگی بین هوش مذهبی و استرس شغلی با متغیر تعدیل ­گر حمایت بالا ۵۹
جدول ۴-۱۴- آزمون فریدمن ۵۹
جدول ۴-۱۵- ابعاد بر اساس اهمیت ۶۰

 

فهرست شکل­ها

شکل۳ -۱- منابع استرس ۱۵
شکل ۳-۲- منحنی استرس و عملکرد ۲۰
شکل ۴-۱- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن ۵۱
شکل ۴-۲- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کاری ۵۲
شکل ۴-۳- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات ۵۳
شکل ۴-۴- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت ۵۴

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0