بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران :پایان نامه ارشد مديريت آموزشی

بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران :پایان نامه ارشد مديريت آموزشی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت آموزشی و با عنوان بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران  در ۱۲۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ :

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بود. روش پژوهش توصيفي و همبستگی مي­باشد. جامعه آماري شامل كليه دبیران به تعداد ۲۰۳ نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد ۱۲۹ آزمودني ( ۶۷نفر مرد و ۶۲ نفر زن) برآورد گرديد. روش نمونه­گيري با استفاده از نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي نسبي انجام شد. به منظور جمع­آوری مبانی نظری و سوابق پژوهشی از روش مطالعه کتابخانه­ای استفاده شد و جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه های  هوش معنوی هیلدبرانت و انگیزه کاری محمد آقاجاری استفاده گرديد.

براي تعیین روایی پرسشنامه­ها از روش روایی محتوایی و از دیدگاه­هاي اساتيد رشته مدیریت آموزشي در دانشگاه، و متخصصان آموزش و پرورش استفاده گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، و به ترتيب۸۷/۰ و ۸۶/۰  محاسبه  گرديد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی مانند: جدول، نمودار، فراوانی، فراواني درصدي، میانگین و انحراف معیار؛ و نیز از روش­های آمار استنباطی مانند: آزمون t یکطرفه، آزمون کالموگروف- اسمیرونوف آزمون t گروه­هاي مستقل، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­ها حاکی از آن است که وضعيت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بالاتر از حد متوسط(۲۳/۴ با انحراف معیار ۳۵/۰) بوده و همچنین میزان انگیزه کاری دبیران بالاتر از حد متوسط(۰۷/۴ با انحراف معیار ۵۰/۰) است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۰۰۰/۰=p و ۳۱۹/۰=r). بین تمامی مولفه های هوش معنوی بجز میزان آگاهی و انگیزه کاری دبیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته های فرضیه بعدی نیز نشان داد که بین میزان هوش معنوی دبیران زن و مرد تفاوتی دیده نشده و میزان هوش معنوی دبیران گروههای سنی مختلف، با مدارک تحصیلی و سنوات خدمت مختلف، مشابه است. نهایتا بین انگیزه کاری دبیران از لحاظ ویژگی‌های فردی جنس، سن، سنوات خدمت و میزان تحصیلات تفاوت وجود نداشت.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت به ویژه هوش معنوی از جهات مختلف در عصر جدید و سازمان های مختلف احساس می شود، از جمله ظهور دوباره ی کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشنتری از ایمان، و کاربرد آن در حل مسائل و تصمیم گیری هاست (سهرابی، ۱۳۸۷). هوش معنوی سازه های هوش و معنویت را در یک سازه ترکیب نموده است در حالیکه معنویت جستجو برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هشیاری بالا و تعالی است، هوش معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنین موضوعاتی است که می تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کند و منجر به تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد (غباری بناب، ۱۳۸۶). آمرام معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می شود (آمرام، ۲۰۰۵). هوش معنوی مستلزم توانایی هایی است که از موضوعات معنوی برای تطابق و کشش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهای باارزش استفاده می کند (سهرابی، ۱۳۸۷). اهمیت  و ضرورت طرح موضوع هوش معنوی، از جهات مختلف در عصر جدید احساس می شود. یکی از این ضرورت ها در عرصه انسان شناسی،  توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان است .هوش معنوی، افراد را در یافتن راه حل برای مسایل زندگی توانمند می سازد (آمرام، ۲۰۰۵). ارزش های معنوی علاوه بر  بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان، کارایی کل سازمان را ارتقا می بخشند. از آنجا که یکی از وظایف مهم مدیران درآموزش و پرورش، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است، این مسئله مدیران را ناگریز می سازد تا  با شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه کاری دبیران و  محیط درونی و بیرونی حاکم بر اداره اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند.

اهداف پژوهش

هدف کلی:

شناسایی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

 اهداف جزئی:

 • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • مقایسه میزان هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).
 • مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).

سئوالات پژوهش

 • وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران چگونه است؟
 • وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران چگونه است؟

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی: بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 1. بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.
 2. بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.
 3. بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.
 4. بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.
 5. بین میزان هوش معنوی دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و میزان تحصیلات) تفاوت وجود دارد.
 6. بین میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و میزان تحصیلات) تفاوت وجود دارد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهشي

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش… ۶

۱-۴- اهداف پژوهش… ۷

۱-۱-۴-هدف کلی: ۷

۲-۱-۴ – اهداف جزئی: ۷

۱-۵- سئوالات پژوهش… ۸

۱-۶- فرضیه های پژوهش… ۸

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲-  مقدمه. ۱۳

قسمت اول : مبانی نظری تحقیق: ۱۳

الف) ۲- ۲- هوش معنوی.. ۱۳

۱- ۲- ۲- تعریف هوش… ۱۳

۲- ۲- ۲- مفهوم معنویت… ۱۵

۳- ۲- ۲- تاریخچه هوش معنوی.. ۱۶

۴- ۲- ۲- تعاریف هوش معنوی.. ۱۷

۳- ۲- ابعاد و مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه دانشمندان. ۱۹

۱- ۳- ۲- ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام. ۲۰

۲-۳- ۲- ابعاد هوش معنوی از زهر و مارشال. ۲۰

۳-۳ – ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه امونز. ۲۱

۴-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل.. ۲۱

۵-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه فریدمن و مک دونالد. ۲۱

۶-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی وگان. ۲۱

۷-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و گان. ۲۲

۸-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه مک مولن.. ۲۲

۹-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه سیسک… ۲۲

۱۰-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه عبداله زاده و دیگران. ۲۲

۴- ۲- مدل های هوش معنوی.. ۲۳

۱-۴- ۲- مدل زهر و مارشال (۲۰۰۰ ) ۲۳

۲-۴- ۲- مدل هوشی معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث ( ۲۰۰۴ / ۲۰۰۸ ) ۲۴

۳-۴- ۲- مدل آمرام (۲۰۰۷ ) ۲۴

۴-۲ مدل کینگ (۲۰۰۸ ) ۲۵

۵-۲- معنویت و دین در سازمان. ۲۶

۶-۲- معنویت به مثابه هوش… ۲۸

۷-۲- هوش معنوی در محیط کار. ۳۰

۸-۲ هم سویی هوش و تجربه ی معنوی در توانایی حل مسئله. ۳۲

۹-۲- اندازه گیری هوش معنوی.. ۳۴

۱۰-۲- کاربرد های هوش معنوی.. ۳۵

۱۱-۲-  انگیزه کاری.. ۳۶

۱-۱۱-۲- مفهوم انگیزه ۳۷

۲-۱۱-۲- مفهوم انگیزه کاری.. ۳۸

۳-۱۱-۲- مفهوم انگیزش… ۳۹

۱-۱۲- ۲- مدل سنتی.. ۴۱

۲-۱۲- ۲- مدل روابط انسانی.. ۴۲

۳-۱۲- ۲-  مدل منابع انسانی.. ۴۲

۱۳- ۲-  نظریه‌های محتوایی.. ۴۳

۱- ۱۳- ۲-  نظریه سلسه مراتب نیازها ۴۴

۲-۱۳-۲- نظریه انگیزش و بهداشت روانی.. ۴۵

۳- ۱۳- ۲- نظریه دو ساحتی انسان، نظریه X و Y. 46

۱۴-۲- بکارگیری نظریات انگیزش… ۴۷

۱۵- ۲-  فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان. ۴۷

۱۶- ۲- پاداش مالی.. ۴۷

۱۷- ۲- هدف گذاری.. ۴۷

۱۸- ۲- اشتراک مساعی.. ۴۷

۱۹- ۲- اصلاح رفتار. ۴۸

۲۰- ۲- عدالت در پرداخت‌ها ۴۸

۲۱- ۲- خلاصه. ۴۸

۲-۱۷- ایجاد انگیزه در کارکنان. ۴۹

۲-۱۸-  موانع انگیزه کاری.. ۵۶

۱- ۲-۱۸- استراتژی هائی برای غلبه برموانع انگیزه کاری در سازمان. ۵۶

۲- ۱۹- خودکارآمدی معلم به عنوان یک سازه انگیزشی.. ۵۷

قسمت دوم : مبانی تجربی و پیشینه تحقیق: ۵۸

الف: تحقیقات داخلی.. ۵۸

ب: تحقیقات خارجی.. ۶۲

جمع بندی.. ۶۵

فصل سوم:تبيين پژوهش

۳-۱) مقدمه. ۶۹

۳-۲) روش تحقیق.. ۶۹

۳-۳) جامعه آماری.. ۷۰

۳-۴) حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۰

۳-۵) ابزار جمع آوری داده های تحقیق.. ۷۱

۳-۵-۱ : ۱٫ پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت(۲۰۱۱) ۷۱

 1. پرسشنامه انگیزه کاری محمدآقاجاری (۱۳۷۵) ۷۲

۳-۶)روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. ۷۲

۱-۶-۳- روايي پرسشنامه‌ها ۷۲

۲-۶-۳- پايايي پرسشنامه‌ها ۷۲

۳-۷) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۷۳

فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش

۴-۱- مقدمه. ۷۷

۴-۲)یافته های توصیفی.. ۷۷

۴-۲-۱ : اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. ۷۷

۳-۴- پیش‌فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک. ۸۱

۴-۴- تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: ۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱)مقدمه. ۹۳

۵-۲) -خلاصه پژوهش… ۹۳

۳- ۵- بحث و بررسي یافته ها ۹۴

نتیجه‌گیری کلی.. ۱۰۰

۴- ۵- پیشنهادهای پژوهش… ۱۰۰

۱- ۴-۵-  پيشنهادات كاربردي.. ۱۰۰

۲-۴-۵- پيشنهادات پژوهشي.. ۱۰۲

۵- ۵- محدوديتهاي تحقيق.. ۱۰۲

۱- ۵- ۵- محدوديت هاي در كنترل محقق: ۱۰۳

۲- ۵- ۵-  محدوديت هاي خارج از كنترل محقق: ۱۰۳

 

فهرست جداول

جدول ۱-۲ : تعاریف هوش معنوی از نظر دانشمندان. ۱۸

جدول ۲-۲ : ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال. ۲۰

جدول ۳-۲ : مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث… ۲۴

جدول شماره ۴-۲ جنبه های مختلف سه مدل سنتی، روابط انسانی و منابع انسانی.. ۴۳

جدول۵ –۲ پیش  فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار. ۴۶

جدول۶-۲ سبک های مدیریتی برمبنای پیش فرض های X و Y.. 46

جدول۳-۱ جامعه‌ی آماری.. ۷۰

جدول۳-۲ حجم نمونه آماری.. ۷۰

جدول ۳-۳: اطلاعات مربوط به پرسشنامه هوش معنوی.. ۷۱

جدول (۴-۳). پايايي پرسشنامه هوش معنوی.. ۷۳

جدول (۵-۳). ضریب پایایی پرسشنامه‌ی انگیزه کاری.. ۷۳

جدول ۱-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس: ۷۷

جدول۲-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی: ۷۸

جدول۳-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران مورد مطالعه به لحاظ سابقه خدمت… ۷۹

جدول۴-۴- نتیجه آزمون کالموگروف –  اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها ۸۱

جدول۵-۴- بررسی وضعیت هوش معنوی دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با استفاده از آزمون t یکطرفه: ۸۲

جدول۶-۴- بررسی وضعیت انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با استفاده از آزمون t یکطرفه: ۸۳

جدول۷- ۴- بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۴

جدول۸-۴- بررسی رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۵

جدول۹- ۴- بررسی رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۶

جدول ۱۰-۴- بررسی رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۶

جدول۱۱- ۴- بررسی رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون: ۸۷

جدول۱۲-۴- مقایسه هوش معنوی دبیران زن و مرد با استفاده از آزمونt برای گروههای مستقل: ۸۸

جدول۱۳-۴- مقایسه هوش معنوی دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: ۸۸

جدول۱۴-۴- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران زن و مرد با استفاده از آزمونt برای گروههای مستقل: ۸۹

جدول۱۵-۴- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: ۹۰

 

فهرست اشکال

شکل۱-۱: مدل مفهومی تحقیق.. ۶

شکل ۱-۲: مدل زوهر و مارشال(۲۰۰۰) ۲۳

شکل ۲-۲: مدل آمرام(۲۰۰۷) ۲۵

شکل ۳-۲: مدل کینگ (۲۰۰۸) ۲۶

 

فهرست نمودار

نمودار ۱-۴- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس… ۷۸

نمودار۲-۴- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی.. ۷۹

نمودار۳-۴- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت… ۸۰

نمودار۴-۴- توزیع فراوانی هوش معنوی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال. ۸۱

نمودار۵-۴- توزیع فراوانی انگیزه کاری نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال. ۸۲

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0