اثر بسترهای مختلف کاشت بر پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Borzicactus aurantiacus : پایان نامه ارشد زیست شناسی علوم گیاهی

اثر بسترهای مختلف کاشت بر پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Borzicactus aurantiacus : پایان نامه ارشد زیست شناسی علوم گیاهی

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثر بسترهای مختلف کاشت بر پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Borzicactus aurantiacus در گرایش زیست شناسی علوم گیاهی  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثر بسترهای مختلف کاشت بر پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Borzicactus aurantiacus :

 

در پژوهش حاضر اثر بسترهای مختلف کاشت بر پاسخ های فیزیولوژیکی (رشد اندام هوایی و زمینی)، بیوشیمیایی (فعالیت آنتی اکسیدان، میزان ترکیبات فنلی، پرولین و قند) و اثرات ضدباکتری Borzicactus aurantiacus مورد بررسی قرار گرفت. کل نمونه ­های برزی­کاکتوس که در بسترهای متفاوت کشت شده بودند با آب شسته، سپس خشک شدند و جهت آنالیزهای فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت. نمونه گیاهان مورد آزمایش پس از شستشو، حذف گل و لای و قسمت‌های زائد در دمای اتاق به دور از نور مستقیم خورشید خشک گردیدند سپس از نظر پتانسیل آنتی اکسیدانی، میزان ترکیبات فنلی مورد بررسی قرار گرفتند. پتانسیل آنتی اکسیدانی با استفاده از DPPH(1,1-diPHeny1-2-picryl-hydrazyl)، میزان ترکیبات فنلی توسط Folin-Ciocalteu بررسی شدند.

بیشترین طول ساقه مربوط به بسترکشت D و بیشترین وزن تر در بستر کشت C مشاهده شد. وزن خشک ساقه و وزن اشباع ساقه اثر معنی داری در سطح احتمال %۵/۰ مشاهده نشد. بیشترین تعداد ریشه در بستر کشت H، بیشترین وزن اشباع ریشه مربوط به بستر کشت E، بیشترین طول ریشه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه در بستر کشت F مشاهده شد. بالاترین پتانسیل آنتی اکسیدانی و بالاترین میزان ترکیبات فنلی در بستر کشت G مشاهده شد. یک ارتباط بین پتانسیل آنتی اکسیدانی با میزان ترکیبات فنلی گیاهان مورد مطالعه مشاهده شد. با توجه به پتانسیل آنتی اکسیدانی برزی کاکتوس می توان در صنعت تغذیه، داروسازی مورد استفاده قرار گیرند. بیشترین مقدار پرولین در بستر کشت C و بیشترین مقدار قند محلول در بستر کشت H بود که اختلاف معنی داری با بقیه بستر های کشت داشت. بیشترین میزان کلروفیل، بیشترین میزان کارتنوئید بیشترین میزان آنتو­سیانین در بستر­کشت E بدست آمد. عصاره هیدرو الکلی گرفته شده از اندام هوایی بیشترین اثر مهار کنندگی را بر روی  Pseudomonas aeruginosa و E.coli گذاشته است. بهترین بستر­کشت برای کاشت برزی­کاکتوس بستر کشت  Cو D توصیه می شود.

 

 

فهرست مطالب تحقیق اثر بسترهای مختلف کاشت بر پاسخ های فیزیولوژیکی

فصل اول: مقدمه

۱-۱-برزی کاکتوس     ۲

۱-۲-رده بندی برزی کاکتوس     ۲

۱-۳-خصوصيات گياه شناسي و اكولوژيكي   ۳

۱-۴- اهمیت ویژه پیوندزدن در کاکتوسها ۴

۱-۵-موارد استفاده از گیاه کاکتوس     ۴

۱-۶-خاک و عناصر غذايی مورد نياز  ۵

۱-۶-۱-خاک    ۵

۱-۶-۲-ویژگی های فیزیکی   ۶

۱-۶-۳-ویژگیهای شیمیایی   ۸

۱-۶-۳-۱-اسیدیته محیط    ۸

۱-۶-۳-۲-نمکهای محلول   ۱۰

۱-۶-۳-۳-عناصر غذایی   ۱۰

۱-۷-اجزای تشکیل دهنده بسترکشت    ۱۱

۱-۷-۱- زغال   ۱۱

۱-۷-۲-پیت ماس(peat mass)  ۱۱

۱-۷-۳- پرلیت    ۱۲

۱-۷-۴-کوکوپیت (الیاف نارگیل)  ۱۳

۱-۷-۶-ماسه  ۱۴

۱-۷-۷-ورمی کمپوست    ۱۵

۱-۷-۸-رس     ۱۶

۱-۷-۹-خاک برگ    ۱۷

۱-۸-بررسی فعالیت های زیستی   ۱۸

۱-۸-۱-گونه هاي فعال اکسیژن(ROS)    ۱۸

۱-۸-۱-۱-تنش اکسیداتیو در گیاهان و عوامل ایجاد کننده آن   ۱۹

۱-۸-۱-۲-سیستم هاي آنتی اکسیدانی آنزیمی   ۲۰

۱-۸-۱-۳-سیستم هاي آنتی اکسیدان غیر آنزیمی در گیاهان   ۲۰

۱-۸-۲-ترکیبات فنلی   ۲۲

۱-۹-برخی از جنبه هاي کاربردي آنتی اکسیدان هاي گیاهی   ۲۲

مروری بر پژوهشهای پیشین   ۲۵

۲-۱-مطالعات انجام شده در زمینه اثر بستر کشت بر رشد اندام زمینی واندام هوایی   ۲۶

۲-۲-مطالعات انجام شده در زمینه اثر بستر کشت بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی گیاهان   ۲۷

۲-۳-مطالعات انجام شده در زمینه کار میکروبی   ۳۱

اهداف پژوهش:  ۳۲

۳-۱-مکان آزمایش     ۳۴

۳-۲-تهیه محیط کشت های مختلف برای کاشت برزی کاکتوس     ۳۴

۳-۳-گونه مورد مطالعه  ۳۵

۳-۴- شرح کلی آزمایش     ۳۵

۳-۵- دمای محیط آزمایش     ۳۶

۳-۶- نور محیط آزمایش     ۳۶

۳-۷- آزمایش های تاثیر بستر کشت بر رشد اندام زمینی واندام هوایی برزی کاکتوس     ۳۶

۳-۸-آزمايش هاي اثر بسترکشت بر مقدار كلروفيل وكاروتنوئيد برزی کاکتوس     ۳۷

۳-۸-۱-مواد و محلول هاي  مورد نياز  ۳۷

۳-۸-۲-اندازه گيري كلروفيل و كاروتنوئيد   ۳۷

۳-۹-آزمايشهاي اثر بستر کشت بر مقدار آنتوسيانين   ۳۸

۳-۹-۱-مواد و محلولهاي مورد نياز  ۳۸

۳-۹-۲-روش آزمايش     ۳۸

۳-۱۰-  آزمايش هاي اثر بستر کشت بر مقدار اسيدآمينه پرولين در اندام هوایی برزی کاکتوس     ۳۸

۳-۱۰-۱-مواد و محلول هاي مورد نياز  ۳۸

۳-۱۰-۲- تهيه  محلول نين هيدرين   ۳۹

۳-۱۰-۳- روش آزمايش     ۳۹

۳-۱۱- بررسي اثر بستر کشت بر مقدار قندهاي محلول در اندام هوایی برزی کاکتوس     ۴۰

۳-۱۱-۱- مواد و محلولهاي مورد نياز  ۴۰

۳-۱۱-۲- تهيه معرف مس  قليايي   ۴۰

۳-۱۱-۳- تهيه محلول آرسنوموليبدات    ۴۰

۳-۱۱-۴- روش آزمايش     ۴۱

۳-۱۲- آزمایش اثر بستر کشت بر میزان ترکیبات فنلی کل (Total phenolics)  ۴۲

۳-۱۲-۱- مواد و محلول های مورد نیاز  ۴۲

۳-۱۲-۲- روش آزمایش     ۴۲

۳-۱۲-۳- تهیه محلول استاندارد  ۴۳

۳-۱۳-آزمایش اثر بستر کشت بر پتانسیل آنتی اکسیدانی بااستفاده از روش DPPH    ۴۳

۳-۱۳-۱- مواد و محلول های مورد نیاز  ۴۴

۳-۱۳-۲- روش آزمایش     ۴۴

۳-۱۳-۳- تهیه محلول استاندارد  ۴۵

۳-۱۴-بررسی خاصیت ضد میکروبی اندام هوایی کاکتوس برزیکاکتوس طی روشهای متفاوت    ۴۵

۳-۱۴-۱-فهرست وسایل مورد استفاده شده برای کار میکروبی   ۴۶

۳-۱۴-۲-فهرست مواد استفاده شده برای کار ضد میکروبی   ۴۷

۳-۱۴-۳-تهیه محیط کشت میکروبی   ۴۷

۳-۱۴-۴-کشت ۲۴ ساعته  ۴۸

استاندارد نیم مک فارلند   ۴۸

۳-۱۴-۵-تهیه عصاره آبی   ۴۹

۳-۱۴-۶-تهیه عصاره هیدروالکلی   ۴۹

۳-۱۴-۷-سنجش انتشار دیسک   Disc diffusion   ۵۰

۳-۱۴-۸-انتقال میکروب به محیط کشت    ۵۱

۳-۱۴-۹-آماده سازی دیسکهای حاوی عصاره گیاهی   ۵۱

۳-۱۴-۱۰-نحوه خواندن و گزارش کردن   ۵۲

تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۵۳

۴-۱-نتایج اثر بسترهای کشت مختلف بر اندام هوایی برزیکاکتوس     ۵۵

۴-۱-۱-اثر بسترکشتهای مختلف بر طول ساقه  ۵۶

۴-۱-۲-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن تر ساقه  ۵۶

۴-۱-۳-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن خشک ساقه  ۵۶

۴-۱-۴-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن اشباع ساقه  ۵۶

۴-۲-نتایج اثر محیطهای کشت مختلف بر اندام زمینی برزیکاکتوس     ۵۷

۴-۲-۱-اثر بسترکشتهای مختلف بر تعداد ریشه  ۵۷

۴-۲-۲-اثر بسترکشتهای مختلف بر طول ریشه  ۵۷

۴-۲-۳-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن تر ریشه  ۵۸

۴-۲-۴-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن خشک ریشه  ۵۸

۴-۲-۵-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن اشباع ریشه  ۵۸

۴-۳-نتایج بررسی اثر محیط کشت های مختلف بر میزان کلروفیل و کارتنوئید برزی کاکتوس     ۵۹

۴-۴- نتایج بررسی اثر محیط کشت های مختلف بر میزان آنتوسیانین   ۶۱

۴-۵-نتایج بررسی اثر بسترکشت های مختلف بر میزان پرولین   ۶۲

۴-۶-نتایج بررسی اثر بسترکشت های مختلف بر میزان قندهای محلول   ۶۳

۴-۷-نتایج بررسی اثر بسترکشت های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی کل   ۶۴

۴-۸-نتایج بررسی اثر بسترکشت های مختلف بر میزان پتانسیل آنتی اکسیدانی با استفاده از روش DPPH    ۶۵

۴-۹-نتایج بررسی اثر بسترکشت های مختلف بر میزان درصد مهار رادیکال‌های DPPH    ۶۶

۴-۱۰-اندازه گیری فعالیت ضدمیکروبی   ۶۷

۴-۱۰-۱-روش انتشار دیسک     ۶۷

۴-۱۰-۲-میکروب E.coli 68

۴-۱۰-۳-میکروب Staphylococcus aureus  ۶۹

۵-۱-بررسی اثر بسترهای کشت مختلف براندام هوایی برزی کاکتوس     ۷۱

۵-۲-بررسی اثر بسترهای کشت مختلف براندام زمینی برزی کاکتوس     ۷۱

۵-۳-بررسی اثر بسترهای کشت مختلف بر میزان کلروفیل ، کارتنوئید و آنتوسیانین برزی کاکتوس     ۷۱

۵-۴-بررسی اثر بسترهای کشت مختلف بر میزان پرولین و قند برزی کاکتوس     ۷۲

۵-۵-بررسی میزان ترکیبات فنلی کل  (Total phenolics)  برزی کاکتوس     ۷۳

۵-۶-بررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی نمونه های گیاهی با استفاده از روش DPPH    ۷۳

۵-۷-بررسی خاصیت ضد میکروبی اندام هوایی برزی کاکتوس با روشهای متفاوت    ۷۴

پیشنهادات پژوهشی آینده  ۷۵

فهرست منابع و مآخذ   ۷۶

 

 

فهرست جدول ها

جدول (۱-۱) فراهمی عناصر با   pHدر محیط کشت بر پایه پیت تغییر می کند. ۹

جدول(۱-۲)آنالیز کود ورمی کمپوست گیلدا ۱۶

جدول(۱-۳) تاثير کلی ذرات اجزای خاک بر بعضی از خصوصيات و رفتار خاک ها ۱۷

جدول (۴-۱) مقایسه میانگین اثر بسترهای کشت مختلف بر اندام هوایی برزی کاکتوس    ۵۵

جدول(۴-۲) مقایسه میانگین اثر محیطهای کشت مختلف بر اندام زمینی برزی کاکتوس    ۵۷

جدول(۴-۳) نتایج مربوط به هاله ی عدم رشد(mm) بر میکروب E.coli 68

جدول(۴-۴)  نتایج مربوط به هاله ی عدم رشد(mm) برمیکروب StaPHylococcus aureus  ۶۹

 

 

فهرست نمودارها

نمودار(۴-۱) میزان کلروفیل در بسترکشتهای متفاوت   ۵۸

نمودار (۴-۲ ) میزان کارتنوئید در محیط کشتهای متفاوت   ۵۹

نمودار ( ۴-۳) میزان آنتو سیانین در محیط کشتهای متفاوت را نشان میدهد. ۶۰

نمودار(۴-۴) اثر بستر کشت بر مقدار پرولین   ۶۱

نمودار(۴-۵) اثر بسترکشت های مختلف بر میزان قندهای محلول استخراج شده ازاندام هوايی   ۶۲

نمودار(۴-۶) میزان ترکیبات فنلی کل   ۶۳

نمودار (۴-۷) پتانسیل آنتی اکسیدانی نمونه های برزی کاکتوس    ۶۴

نمودار (۴-۸) اثر بسترکشت های مختلف بر میزان درصد مهار رادیکال‌های DPPH   ۶۵

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0