پایان نامه بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی

عنوان پایان نامه : بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی (مورد مطالعه : شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد)

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل

 

قالب پایان نامه پی دی اف ولی قابل ویرایش می باشد.

چکیده امروزه کلیه شرکت ها می بایستی رویکردهاي کسب و کار خود را متحول سازند تا بتوانند در عرصه رقابتی، رشدي سریع تر از رقبا داشته و ارزش بیشتري براي مشتري خلق نمایند. در این عرصه رقابتی عواملی که می توانند به عنوان مزیت
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندانرقابتی شرکت ها عمل کنند و آن ها را از هم متمایز سازد و سبب بهبود عملکرد آن ها شود، تاکید براستراتژي هاي بازرگانی، گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه می باشد. لذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیراستراتژي هاي رقابتی رهبري هزینه و تمایز بر عملکرد شرکت هاي تولیدي متوسط و بزرگ با نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردي است. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفاي کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماري در این پژوهش شرکت هاي تولیدي متوسط و بزرگ شهرك هاي صنعتی شهرستان مشهد می باشد. طرح نمونه گیري احتمالی بوده و از استفاده شده و تحلیل PLS نوع نمونه گیري تصادفی ساده استفاده گردیده است. براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار شرکت که به سوالات تحقیق پاسخ دادند نشان می دهد که نقش واسط رفتارکارآفرینانه دررابطه ۸۹داده هاي مربوط به بین استراتژي هاي بازرگانی و عملکرد سازمانی معنادار بوده ولی نقش واسط گرایش به بازار دررابطه بین استراتژي هاي بازرگانی و عملکرد سازمانی مورد تایید قرارنگرفت. واژگان کلیدی: استراتژي رهبري هزینه، استراتژي تمایز، گرایش به بازار، رفتارکارآفرینانه، عملکرد سازمانی.

فهرست مطالب
فصل اول :کلیات تحقیق ۲ ) مقدمه۱-۱ ۲ ) بیان مساله وتبیین موضوع ۲-۱ ۴ ) ضرورت واهمیت انجام تحقیق ۳-۱
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان

۵ ) اهداف اساسی ازانجام تحقیق۴-۱ ۶ ) فرضیه هاي تحقیق۵-۱ ۷ ) قلمروانجام تحقیق ۶-۱ ۷ ) قلمرومکانی انجام تحقیق۱-۶-۱ ۷ ) قلمرو زمانی انجام تحقیق۲-۶-۱ ۷ ) قلمروموضوعی تحقیق۳-۶-۱ ۸ ) تعریف واژگان تحقیق ۷-۱ ۸ ) استراتژي بازرگانی۱-۷-۱ ۸ ) گرایش به بازار۲-۷-۱ ۹ ) رفتارکارآفرینانه۳-۷-۱ ۹ ) عملکرد سازمانی۴-۷-۱
فصل دوم: ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق ۱۲ ) مقدمه۱-۲ ۱۲ ) پیشینه تحقیق (مرورمطالعات گذشته)۲-۲ ۱۲ ) مطالعات داخلی۱-۲-۲ ۱ ) مطالعات خارجی۲-۲-۲ ۴ ۱۶ ) مفهوم استراتژي۳-۲ ۱۷ ) تعریف اهداف واستراتژي ها۴-۲ ۱۸ ) انواع استراتژي۵-۲ ۱ ) استراتژي هاي کلان ۱-۵-۲ ۸ ۱۸ ) استراتژي توسعه۱-۱-۵-۲ ۱ ) استراتژي کاهش ۲-۱-۵-۲ ۹ ۱۹ ) استراتژي ثبات۳-۱-۵-۲ ۲۰ ) استراتژي ترکیبی ۴-۱-۵-۲ ۲۰ ) استراتژي ادغام وخریداستقراضی۵-۱-۵-۲ ۲۰ ) استراتژي هاي رقابتی۲-۵-۲ ۲۱ ) استراتژي هاي رقابتی عمومی پورتر۶-۲ ۲۱ ) استراتژي رهبري هزینه ۱-۶-۲ ۲۲ ) استراتژي تمایز۲-۶-۲ ۲۲ ) استراتژي تمرکز۳-۶-۲
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان

۲۳ ) گرایش به بازار۷-۲ ۲۴ ) سیرتحول تاریخی۸-۲ ۲۴ ) تولیدمحوري۱-۸-۲ ۲۴ ) محصول محوري۲-۸-۲ ۲۵ ) فروش محوري۳-۸-۲ ۲ ) تفکربازاریابی۴-۸-۲ ۵ ۲۶ ) دیدگاه هاي مختلف پیرامون گرایش به بازار۹-۲ ۲۶ ) دیدگاه رفتاري۱-۹-۲ ۲۶ ) دیدگاه فرهنگی۲-۹-۲ ۲۶ ) دیدگاه سیستماتیک۳-۹-۲ ۲۷ ) دیدگاه رابطه اي ۴-۹-۲ ۲۷ ) مطالعات صورت گرفته درمورد گرایش به بازار۱۰-۲ ۲۷ ) مطالعات نارورواسلاتر ۱-۱۰-۲ ۲۸ ) مشتري محوري۱-۱-۱۰-۲ ۲۹ ) رقیب محوري ۲-۱-۱۰-۲ ۳۰ ) هماهنگی بین وظیفه اي۳-۱-۱۰-۲ ۳۰ ) مطالعات کوهلی وجاورسکی ۲-۱۰-۲ ۳۱ ) تولید اطلاعات ۱-۲-۱۰-۲ ۳۲ ) انتشاراطلاعات۲-۲-۱۰-۲ ۳۳ ) پاسخ دهی به اطلاعات۳-۲-۱۰-۲ ۳۳ ) مطالعه نورالادو ۳-۱۰-۲ ۳۴ ) مطالعات کادگان ودیماندوپلوس۴-۱۰-۲ ۳۶ ) مفهوم کارآفرینی ۱۱-۲ ۳۶ ) انواع کارآفرینی۱۲-۲ ۳۷ ) کارآفرین فردي یا مستقل۱-۱۲-۲ ۳۷ ) کارآفرینی درون سازمانی۲-۱۲-۲ ۳۸ ) کارآفرین سازمانی یا سازمان هاي کارآفرین۳-۱۲-۲ ۳۸ ) ویژگی هاي سازمان هاي کارآفرین۱-۳-۱۲-۲ ۳۹ ) مدل هاي کارآفرینی سازمانی۱۳-۲ ۳۹ ) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن ۱-۱۳-۲ ۴۰ ) مدل کارآفرینی سازمانی اکهلس و نک ۲-۱۳-۲
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان

۴۰ ) مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ ۳-۱۳-۲ ۴۱ ) مدل کارآفرینی سازمانی از دید فرهنگی و صفر زاده ۴-۱۳-۲ ۴۱ ) رفتارکارآفرینانه۱۴-۲ ۴۲ ) خلاقیت ونوآوري۱-۱۴-۲ ۴۳ ) ریسک پذیري۲-۱۴-۲ ۴۳ ) پیشگام بودن۳-۱۴-۲ ۴۴ ) عملکرد سازمان۱۵-۲ ۴۴ ) رویکردهاي سنجش اثربخشی سازمان۱-۱۵-۲ ۴۵ ) روش مبتنی برتامین هدف۱-۱-۱۵-۲ ۴۶ ) روش مبتنی برتامین منابع۲-۱-۱۵-۲ ۴۷ ) روش مبتنی برفرآیند درونی۳-۱-۱۵-۲ ۴۷ ) روش هاي عینی وذهنی درسنجش عملکرد۲-۱۵-۲ ۴۷ ) مولفه هاي مربوط به سنجش عملکرد۳-۱۵-۲ ۴۹ ) مدل مفروض وروابط بین متغیرهاي تحقیق۱۶-۲ ۴۹ ) استراتژي بازرگانی وعملکرد سازمان۱-۱۶-۲ ۴۹ ) استراتژي بازرگانی وگرایش به بازار۲-۱۶-۲ ۵۰ ) استراتژي بازرگانی ورفتارکارآفرینانه۳-۱۶-۲ ۵۰ ) گرایش به بازاروعملکرد سازمان۴-۱۶-۲ ۵۱ ) رفتارکارآفرینانه وعملکرد سازمان۵-۱۶-۲
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۵ ) مقدمه۱-۳ ۵۵ ) روش تحقیق ۲-۳ ۵۶ ) جامعه آماري۳-۳ ۵۶ ) نمونه آماري۴-۳ ۵۷ ) روش وابزار گردآوري داده ها ۵-۳ ۵۸ ) روایی وپایایی پرسشنامه۶-۳ ۵۸ ) روایی پرسشنامه۱-۶-۳ ۶۰ ) پایایی پرسشنامه ۲-۶-۳ ۶۱ ) متغیرهاي تحقیق ۷-۳ ۶۱ ) متغیرمستقل تحقیق ۱-۷-۳
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان

۶۲ ) متغیروابسته تحقیق ۲-۷-۳ ۶۲ ) متغیرهاي واسطه تحقیق۳-۷-۳ ۶۲ ) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۸-۳ ۶۲ ) روش هاي آزمون آماري۱-۸-۳ ۶۲ ) مدل یابی معادلات ساختاري۲-۸-۳ ۶۳ )براي مدل ساختاريPLS) حداقل مربعات جزئی(۳-۸-۳
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها و ارائه یافته ها ۶۶ ) یافته هاي توصیفی۱-۴ ۶۶ ) تجزیه وتحلیل داده هاي جمعیت شناختی۱-۱-۴ ۶۶ ) سابقه خدمت۱-۱-۱-۴ ۶۸ ) سن۲-۱-۱-۴ ۶۹ ) سابقه خدمت درپست مدیریت ۳-۱-۱-۴ ۷۰ ) جنسیت۴-۱-۱-۴ ۷۱ ) میزان تحصیلات۵-۱-۱-۴ ۷۲ ) رشته تحصیلی۶-۱-۱-۴ ۷۴ ) نوع صنعت۷-۱-۱-۴ ۷۵ ) تعداد کارکنان۸-۱-۱-۴ ۷۶ ) بررسی مدل تحقیق۲-۴ ۷۷ ) برازش مدل اندازه گیري (مدل بیرونی)۱-۲-۴ ۷۷ ) کفایت نمونه گیري ۱-۱-۲-۴ ۷۸ ) نتایج تحلیل عاملی تاییدي۲-۱-۲-۴ ۷۹ ) ارزیابی پایایی، روایی و همبستگی متغیرها ۳-۱-۲-۴ ۸۱ ) ارزیابی مدل ساختاري (مدل درونی)۲-۲-۴ ۸۱ ) تحلیل مسیر۱-۲-۲-۴ ۸۳ ) ضرایب تعیین۲-۲-۲-۴ ۸۴ ) شاخص هاي برازندگی ۳-۲-۲-۴ ۸۵ ) بررسی فرضیه هاي تحقیق۳-۴ ۸۶ ) بررسی فرضیه نخست۱-۳-۴ ۸۶ ) بررسی فرضیه دوم۲-۳-۴ ۸۷ ) بررسی فرضیه سوم۳-۳-۴
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان

۸۸ ) بررسی فرضیه چهارم۴-۳-۴ ۸۸ ) بررسی فرضیه پنجم۵-۳-۴ ۸۹ ) بررسی فرضیه ششم۶-۳-۴ ۹۰ ) بررسی فرضیه هفتم۷-۳-۴ ۹۱ ) خلاصه نتایج فرضیه ها و مدل پیشنهادي ۴-۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۴ ) مرورکلی تحقیق۱-۵ ۹۵ ) بحث ونتیجه گیري۲-۵ ۹۸ ) تحلیل مدل مفهومی پژوهش۳-۵ ۹۹ ) پیشنهادات۴-۵ ۹۹ ) پیشنهادات کاربردي۱-۴-۵ ۱۰۱ ) پیشنهادات براي تحقیقات آتی ۲-۴-۵ ۱۰۱ ) محدودیت ها۵-۵ ۱۰۲ ) محدودیت هاي تحقیق۱-۵-۵ ۱۰۲ ) محدودیت هاي پژوهشگر۲-۵-۵
منابع وماخذ ۱۰۴ ) منابع فارسی۱ ۱۰۶ ) منابع لاتین۲
پیوست ها ۱۱۳ ۱پیوست شماره
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان

فهرست جداول

۴۶ )اهداف شرکت هاي آمریکایی ۱-۲جدول ۴۸ ) مولفه هاي عملکرد درتحقیقات پیشین۲-۲جدول ۵۲ ) نتایج کلی فرضیههایی با روابط مستقیم تحقیق با پیشینه ۳-۲جدول ۵۳ ) نتایج کلی فرضیههایی با روابط غیر مستقیم (نقش واسط) تحقیق با پیشینه ۴-۲جدول ۵۹ ) تحلیل اکتشافی گویه ها۱-۳جدول ۶۰ ) تحلیل اکتشافی گویه ها۲-۳جدول ۶۱ )ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق ۳-۳جدول ۶۱ )ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق ۴-۳جدول ۶۷ ) توزیع فراوانی سابقه خدمت مدیران ارشد شرکتها ۱-۴جدول ۶۸ ) توزیع فراوانی سن مدیران ارشد شرکتها ۲-۴جدول ۶۹ ) توزیع فراوانی سابقه خدمت درپست مدیریت ، مدیران ارشد شرکتها ۳-۴جدول ۷۱ ) توزیع فراوانی مدیران ارشد شرکت ها۴-۴جدول ۷۲ )توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران ارشد ۵-۴جدول ۷۳ ) توزیع فروانی رشته تحصیلی مدیران ارشد شرکتها ۶ -۴جدول ۷۴ ) توزیع فروانی نوع صنعت شرکت هاي تولیدي متوسط و بزرگ ۷-۴جدول ۷۵ ) توزیع فروانی تعداد کارکنان شرکت هاي تولیدي متوسط و بزرگ ۸-۴جدول ۷۸ براي بررسی کفایت نمونهها KMO ) آزمون بارتلت و شاخص ۹ -۴جدول ۷۸ براي بررسی کفایت نمونهها KMO ) آزمون بارتلت و شاخص ۱۰ -۴جدول ۷۹ ) تحلیل عاملی تاییدي۱۱-۴جدول ۸۰ ) پایایی مرکب و روایی همگراي و روایی پیشبین هر یک از متغیرها ۱۲-۴جدول ۸۱ ) ضریب مسیر و معناداري آنها در مدل تحقیق۱۳-۴جدول ۸۴ ) ضرایب تعیین مدل تحقیق۱۴-۴جدول ۸۵ ) شاخصهاي برازندگی مدل تحقیق ۱۵-۴جدول ۸۶ ) ضریب مسیر استراتژي بازرگانی بر عملکرد سازمانی ۱۶-۴جدول ۸۷ ) ضریب مسیر استراتژي بازرگانی بر گرایش به بازار۱۷-۴جدول
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان

۸۷ ) ضریب مسیر گرایش به بازار بر عملکرد سازمانی۱۸-۴جدول ۸۸ ) ضریب مسیر استراتژي بازرگانی بر رفتارکارآفرینانه۱۹-۴جدول ۸۹ ) ضریب مسیر رفتارکارآفرینانه بر عملکرد سازمانی۲۰-۴جدول ۸۹ ) نتایج روابط بین استراتژي بازرگانی با عملکرد با نقش واسط گرایش به بازار۲۱-۴جدول ۹۰ ) نتایج روابط بین استراتژي بازرگانی با عملکرد با نقش واسط رفتارکارآفرینانه۲۲-۴جدول ۹۱ ) نتایج کلی فرضیههایی با روابط مستقیم تحقیق ۲۳-۴جدول ۹۲ ) نتایج کلی فرضیههایی با روابط غیر مستقیم (نقش واسط) در تحقیق ۲۴-۴جدول

فهرست شکل ها

۲۸ ) مدل گرایش به بازارنارورواسلاتر۱-۲شکل
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان

۳۱ ) مدل گرایش به بازارکوهلی وجاورسکی۲-۲شکل ۳۴ ) مدل گرایش به بازارنورولادو۳-۲شکل ۳۵ ) مدل گرایش به بازار کادگان ودیماندوپلوس ۴-۲شکل ۳۹ ) مدل کارآفرینی سازمانی کورن وال و پرلمن ۵-۲شکل ۴۰ ) مدل کارآفرینی سازمانی اکهلس و نک ۶-۲شکل ۴۱ ) مدل کارآفرینی سازمانی فرهنگی وصفرزاده ۷-۲شکل ۴۵ ) رویکردهاي سنجش اثربخشی سازمان۸-۲شکل ۵۳ ) مدل تئوریک تحقیق۹-۲شکل ۸۳ ) مدل معادلات ساختاري و نمودارمسیر۱-۴شکل ۹۳ )نتیجه نهایی از مدل تحقیق ۲-۴شکل ۹۹ )نتیجه نهایی از مدل تحقیق ۱-۵شکل

فهرست نمودارها

۶۷ ) نمودار فراوانی سابقه خدمت مدیران ارشد شرکت ها ۱-۴ نمودار ۶۸ ) نمودار فراوانی سن مدیران ارشد شرکت ها ۲-۴ نمودار ۶۹ ) نمودار فراوانی سابقه خدمت درپست مدیریت، مدیران ارشد شرکت ها ۳-۴ نمودار ۷۰ ) نمودار فراوانی جنسیت مدیران ارشد شرکت ها ۴-۴ نمودار
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان

۷۱ )نمودار فراوانی میزان تحصیلات مدیران ارشد شرکت ها ۵-۴ نمودار ۷۲ ) نمودار فروانی رشته تحصیلی مدیران ارشد شرکت ها ۶-۴نمودار ۷۴ ) نمودار فروانی نوع صنعت شرکت هاي تولیدي متوسط و بزرگ ۷-۴نمودار ۷۵ ) نمودار فروانی تعداد کارکنان شرکت هاي تولیدي متوسط و بزرگ ۸-۴نمودار

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0