پایان خدمت کارمندان ، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان خدمت کارمندان ، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” پایان خدمت کارمندان ، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان خدمت کارمندان ، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶و قانون ارتش مصوب۱۳۶۶ است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب ۱۳۶۹ انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان  کلیدی: پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

فهرست پایان خدمت کارمندان ، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

 •      چکیده۱
 • فصل اول: کلیات پژوهش.۲
 • پیشگفتار.۳
 • گفتار اول: مقدمه.۴
 • الف: بیان مسأله و اهمیت آن.۴
 • ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن۶
 • پ: سؤال ها و فرضیه ها۷
 • ت: پیشینه تحقیق۷
 • ث: مفاهیم  ۹
 • گفتار دوم: امنیت شغلی.۱۹
 • بند اول: مفهوم امنیت شغلی.۱۹
 • بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی۲۰
 • بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی.۲۳
 • بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی۲۴
 •    فصل دوم: موارد پایان خدمت۲۷
 • پیشگفتار .۲۸
 • مبحث یکم: بازنشستگی.۲۹
 • گفتار اول: بازنشستگی کارمندان۳۰
 •  بند اول: شرایط بازنشستگی.۳۱
 • بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی.۳۳
 • بند سوم: آثار بازنشستگی.۳۴
 • گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش.۳۵
 • بند اول: شرایط بازنشستگی.۳۵
 • بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی.۳۷
 • بند سوم: آثار بازنشستگی.۴۱
 • گفتار سوم: بازنشستگی کارگران.۴۳
 • بند اول: شرایط بازنشستگی.۴۳
 • بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی.۴۴
 • بند سوم: آثار بازنشستگی.۴۶
 • مبحث دوم : از کارافتادگی.۴۷
 • گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان.۴۸
 • بند اول: انواع از کارافتادگی.۴۹
 • بند دوم : آثار از کارافتادگی۵۰
 • گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت).۵۱
 • بند اول: انواع از کارافتادگی.۵۲
 • بند دوم: آثار ازکارافتادگی۵۵
 • گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.۵۷
 • بند اول: انواع از کارافتادگی.۵۸
 • بند دوم: آثار ازکارافتادگی۶۰
 • مبحث سوم: استعفاء .۶۲
 • گفتار اول: استعفاء کارمندان۶۲
 • بند اول: شرایط استعفاء۶۳
 • بند دوم: آثار استعفاء.۶۴
 • گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش۶۵
 • بند اول: شرایط استعفاء.۶۵
 • بند دوم: آثار استعفاء.۶۷
 • گفتار سوم: استعفاء کارگران .۶۸
 • بند اول: شرایط استعفاء۶۸
 • بند دوم: موارد استثنائی استعفاء.۶۹
 • بند سوم : آثار استعفاء.۷۰
 • مبحث چهارم: فوت۷۱
 • گفتار اول: فوت کارمندان.۷۲
 • بند اول: انواع فوت۷۲
 •  بند دوم: آثار فوت.۷۳
 • گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش۷۴
 • بند اول: انواع فوت۷۴
 • بند دوم: آثار فوت.۷۶
 • گفتار سوم: فوت کارگران.۷۷
 • بند اول: انواع فوت۷۸
 • بند دوم: آثار فوت.۷۸
 • مبحث پنجم: بازخرید۸۰
 • گفتار اول: بازخریدی کارمندان.۸۰
 • بند اول: انواع بازخریدی.۸۱
 • بند دوم: آثار بازخریدی.۸۲
 • گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش۸۳
 •  بند اول: انواع بازخریدی۸۳
 • بند دوم: آثار بازخریدی.۸۵
 • گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران۸۶
 • فصل سوم: اخراج……۸۷
 • پیشگفتار۸۸
 • مبحث اول: اخراج کارمندان.۸۹
 • گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.۹۰
 • بند اول: انواع اخراج.۹۰
 • بند دوم: علل اخراج.۹۱
 • گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن۹۶
 • بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.۹۷
 • بند دوم: آثار اخراج۱۰۱
 • مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش۱۰۳
 • گفتار اول: انواع اخراج و علل آن۱۰۳
 • بند اول: انواع اخراج۱۰۳
 • بند دوم: علل اخراج۱۰۴
 • گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.۱۱۱
 • بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار.۱۱۱
 •  بند دوم: آثار اخراج.۱۱۴
 • مبحث سوم: اخراج کارگران۱۱۶
 • گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار۱۱۶
 • بند اول: دلایل اخراج موجه۱۱۷
 • بند دوم: موارد منع اخراج۱۱۸
 • بند سوم: تشریفات اخراج۱۱۹
 • گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.۱۲۱
 • بند اول: انواع اخراج و دلایل آن۱۲۱
 • بند دوم: تشریفات اخراج.۱۲۸
 • بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج۱۳۲
 • بند چهارم: آثار اخراج.۱۳۸
 • مبحث چهارم: نتیجه گیری.۱۴۰
 • منابع۱۵۰

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0