free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

پایان نامه ارشد رشته عمران با موضوع تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان فایل رار

رساله کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران (مکانیک خاک و مهندسی پی)

موضوع: تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض  توپوگرافي مثلثی شکل در فضاي زمان

 

فهرست مطالب

عنوان،صفحه

۱ – مقدمه ۱

۲- تاريخچه تحقيقات و مطالعات انجام شده ۴

۲-۱-شواهد تجربي ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ  زمين ۴

۲-۲- مطالعات نظری و تحليلهای عددی عارضه مثلثی شکل ۱۹

۲-۳- مطالعات انجام شده در رابطه با تحليلهای پارامتريک عوارض تيزگوشه و مثلثی شکل ۲۶

۳-  پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن    ۳۷

۳-۱- مقدمه ۳۷

۳-۲-  ۳۸

۳-۳- علل تقویت امواج لرزه ای ۰۴

۳-۳-۱- اثر سطحی( Surface Effect) 04

۳-۳-۲- اثر کانونی شدن (Focusing Effect ) 42

۳- ۳ -۳- اثر گهواره ای (Rocking Effect ) 44

۳-۳-۴ – اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect) 54

۳-۴- معادلات انتشار امواج الاستیک ۴۵

۳-۵- حل عددی معادله انتشار امواج ۴۹

۳-۶- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتريک ۵۴

۳-۷- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی   ۵۶

۳-۸-  معرفی نرم افزار Hybrid 59

۳-۸-۱- مقدمه ۵۹

۳-۸-۲- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid 61

۳-۸- ۲-۱-  حرکت میدان آزاد نیم فضا ۶۱

۳-۸-۲-۲- دره خالی با مقطع نيم دايره ۶۲

۳-۸-۲-۳- دره آبرفتی با مقطع نيم دايره ۶۲

۳-۸-۲-۴-  تپه با مقطع نيم سينوسی ۶۲

۳-۸-۲-۵- تپه با مقطع نيم دايره ۶۳

۴-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل ۶۴

۴-۱- مقدمه ۶۴

۴-۲- متدلوژي مطالعات ۶۵

۴-۳- اعتبار سنجي مدل ۶۷

۴-۳-۱-  ابعاد مش بندي ۶۸

۴-۳-۲- طول گام زماني ۶۸

۴ -۴- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده   ۶۹

۴-۵- تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسير نمودار هاي تاريخچه زماني )             ۶۹

۴-۶- بزرگنمايي تپه در فضاي فركانسي ۷۱

۴-۶-۱ تفسير كلي نمودارهاي بزرگنمايي   ۷۱

۴-۶-۲ بزرگنمايي راس تپه     ۷۲

۴-۷-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه ۷۳

۴-۸-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل ۷۵

۴-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل   ۱۰۴

۴-۹- متدلوژي مطالعات ۱۰۴

۴-۱۰- اعتبار سنجي مدل   ۱۰۵

۴-۱۰-۱-  ابعاد مش بندي ۱۰۵

۴-۱۰-۲- طول گام زماني ۱۰۶

۴ -۱۱- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده ۱۰۶

۴-۱۲ تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسير نمودار هاي تاريخچه زماني )       ۱۰۶

۴-۱۳- بزرگنمايي دره در فضاي فركانسي ۱۰۸

۴-۱۳-۱ تفسير كلي نمودارهاي بزرگنمايي       ۱۰۸

۴-۱۳-۲ بزرگنمايي قعردره ۱۱۰

۴-۱۴-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره      ۱۱۱

۴-۱۵-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل   ۱۱۲

۵  – جمع‌بندی و نتيجه‌گيری        ۱۴۱

۵-۱-   نتايج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان ۱۴۱

۵-۲-  نتايج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فركانس ۱۴۱

۵-۳- نتايج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان  ۱۴۱

۵-۴- نتايج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فركانس   ۱۴۲

۵-۵-زمينه هاي پيشنهادي براي ادامه اين تحقيق ۱۴۲

مراجع ۱۴۳

 

خلاصه

در پی انجام و تکمیل مطالعات تاثیر عوارض توپوگرافی سطحی بر پاسخ لرزه‌ای زمین درفرکانسهای مختلف از طریق انجام تحلیلهای پارامتریک در گستره وسیعی از اشکال هندسی، با هدف ملحوظ کردن اثر وجود چنین عوارضی بر مطالعات ریزپهنه‌بندی ۱D در این تحقیق از نرم‌افزار Hybrid که یک نرم‌افزار دو بعدی جامع و توانا برای مدلسازی مرکب اجزای محدود – اجزای مرزی می‌باشد بعنوان ابزار اصلی برای تحلیلهای پارامتریک، استفاده گردیده ، دقت و قابلیت این نرم‌افزار برای انجام تحلیلهای دوبعدی اثرات ساختگاهی از طریق حل مثالهای عددی و تحلیلی مختلف ارزیابی شده است با توجه به حساسیت بیشتر نتایج به خصوصیات هندسی مسئله در مورد عوارض سطحی، تحلیلهای پارامتریک بر تغییر خصوصیات هندسی تمرکز بیشتری یافته و از طریق بی بعد ساختن نتایج خروجی برحسب ضریب شکل (نسبت ارتفاع به نصف عرض قاعده عارضه)  و فرکانس (پریود) بی‌بعد، امکان تعمیم نتایج به ترکیبات متنوعی از هندسه و امواج برخوردی میسر گردیده است پس از انجام تحلیلهای پارامتریک، حجم وسیعی از خروجی ها به دست آمده که بایستی متناسب با اهداف تحقیق، ساماندهی و پردازش شوند نتایج تحلیلهای پارامتریک حاکی از آن هستند که در کلیه اشکال هندسی در نظر گرفته شده، تداخل سریع مجموعه امواج درون صفحه‌ای پراکنده شده که امواج انعکاس یافته، تبدیل مود یافته، تفرق یافته و سطحی را دربر می‌گیرند میدان جایجایی بسیار آشفته‌ای را بر روی عارضه ایجاد می‌نماید که تفکیک انواع مختلف موج در آن امری بسیار دشوار است یکی از یافته‌های مهم این تحلیلهای پارامتریک، مشاهده و تعیین فرکانس (پریود) مشخصه ۲D در هر یک از ترکیبهای متنوع تحلیلهای پارامتریک بود که در آن فرکانس تمامی نقاط روی تپه مثلثی شکل دارای ضریب تقویت بزرگتر از یک بوده (حداکثر آن در تاج عارضه می‌باشد) و کلیه نقاط روی عارضه حرکت هم فاز دارند وهمچنین در دره ها جهت فرکانس مزبور کلیه نقاط روی دره دارای ضریب تقویت کوچکتر از یک میباشد (حداکثر تضعیف در مر کز دره  واقع میگردد) نتیجه تحلیلهای حساسیت‌سنجی بر روی پارامترهای موثر در نظر گرفته شده در این تحقیق نشان می‌دهند که تاثیر متقابل پارامترهای موثر بر روی هم، روند مشاهده شده در یک ضریب شکل، ضریب پواسون یا محدوده پریودیک را در ترکیب دیگری از همان پارامترها کاملاً تحت تاثیر قرار می‌دهد از جمله دستاودهای این تحقیق پیدا کردن رابطه بین حداکثرضریب  تقویت و تضعیف متوسط حاصل از تحلیلهای دو بعدی به تحلیلهای یک بعدی نسبت به ضریب شکل میباشد که این مهم  حاصل شده است

مقدمه

تجربیات بدست آمده از خرابیهای زلزله های اخیر نشان دهنده اهمیت تاثیر شرایط محلی خاک وتوپوگرافی سطحی و شرایط ساختگاه  بر شدت و وسعت خرابی ساختمانها و توزیع مکانی آنها حین زلزله می باشد بررسی تاثیر شرایط ساختگاه در برابر امواج لرزه ای، از جمله مباحث مهم در زمینه دانش مهندسی زلزله می باشد فلسفه اهمیت این موضوع، الگوهای رفتاری پیچیده عوارض توپوگرافی بوده که منجر به ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین امواج گسیل شده از چشمه و امواج رسیده به سطح زمین می شود شرایط ساختگاه و توپوگرافی می تواند بر تمام پارامترهای مهم یک جنبش نیرومند زمین از قبیل دامنه، محتوای فرکانس، مدت و غیره اثر گذار باشد اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در” طراحی مقاوم در برابر زلزله” ایفا نموده و بایستی بصورت مجزا با آن برخورد گردد مهندسان بطور سنتی، چنین اثراتی را با استفاده از مدلهای ساده مبتنی بر توصیف ۱D از پروفیل محلی خاک و انتشار امواج لرزه‌ای و با موفقیت ارزیابی نموده‌اند لذا ساختگاهایی برای این نوع مدلسازی مناسب خواهند بود که از گستردگی نسبتأ وسیعی در پهنای منطقه مورد مطالعه نسبت به ضخامت لایه رسوبی برخوردار باشند لیکن حوادث اخیر نظیر زلزله هیوگوکن نانبو ژاپن با کمربند باریک خسارت تشدید یافته خود که شهر کوبه را قطع می‌نمود و سبب مرگ ۶۰۰۰ تن گردید، پیچیدگی قابل ملاحظه در الگوهای تقویت لرزه‌ای حاصل از اثرات ساختگاهی ۲D و ۳D آشکار ساخت دقیق نبودن و تخمین دست پایین شدت زلزله های مخرب حاصل از آنالیزهای یک بعدی می تواند در تخمین خسارات وارده بحرانی و خطرساز باشد چرا که اثرات ساختگاهی ۲D و ۳D در دره‌های رسوبی پر شده و یا بر روی توپوگرافی‌هایی که شهرها آنجا واقع شده‌اند بیشتر بوقوع می‌پیوندد

در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان ناهمواریهای موجود در یک ساختگاه را به “ناهمواریهای زیرسطحی” و “ناهمواریهای سطحی” طبقه‌بندی نمود هر دو نوع ناهمواریها منجر به افزایش دامنه و نیز تداوم حرکات بر روی سطح زمین در اثر عبور امواج زلزله می‌گردند، لیکن از نقطه‌نظر مهندسی تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین عوارض سطحی و ناهمواریهای زیرسطحی وجود دارد و از سوی دیگر حتی درون یک دسته مشخص نظیر ناهمواریهای زیرسطحی نیز الگوی تقویت بشدت به وضعیت زمین‌شناسی سطحی وابسته است

فعالیتهای قابل توجهی از سوی محققین در جهت رسیدن به درکی جامع از رفتار ناهمواریهای سطحی در برابر امواج لرزه ای زمین صورت گرفته است ولی در این زمینه نتیجه ای قطعی و کاربردی به گونه ای که قابل استفاده در آیین نامه های مهندسی باشد ارائه نشده است

هدف اصلي از انجام اين تحقيق برطرف نمودن اين کمبود و حداقل در حوزه نتايج حاصل از مدلهاي عددي مي‌باشد آنچه که در اين تحقيق بطور مشخص مورد بررسي قرار خواهد گرفت ارزيابي رفتار لرزه‌اي عوارض روسطحي (توپوگرافي) تحت اثر بارهاي لرزه‌اي از طريق انجام مطالعات پارامتريک بر روي گستره وسيعي از اشکال هندسي رايج، مرسوم و قابل تطابق با طبيعت و با فرض رفتار خطی مي‌باشد از ميان پارامترهاي موثر بر رفتار لرزه‌اي عوارض توپوگرافي يعني مشخصات هندسي، ژئومکانيکي و حرکت ورودي، بيشتر تمرکز در اين تحقيق بر مشخصات هندسي خواهد بود پارامترهاي هندسي را به اشکال مختلفي مي‌توان در مطالعات پارامتريک مورد توجه قرار داد ليکن رويه رايج و عرف متداول آن است که با معرفي پارامترهاي بي‌بعد (نظير ضرايب شکل يا فرکانس بي‌بعد يا زمان بي‌بعد) و در واقع تلفيق تعدادي از پارامترها با هم، هم تعداد تحليلهاي لازم را کاهش داد و هم وابستگي نتايج حاصله به هندسه تحت تحليل را برطرف نمود لذا رويکرد اصلي در اين زمينه در اين تحقيق هم انجام تحليلهاي مربوطه بر روي يک هندسه پايه از مسئله تحت بررسي و سپس ارائه نتايج بصورت بي‌بعد برحسب ضريب شکل و فرکانس بي‌بعد (يا زمان بي‌بعد) خواهد بود همچنین فرضیات حرکت ورودي در قالب موج درون صفحه‌ايP وSV بصورت قائم در نظر گرفته خواهد شد در این تحقیق، از مطالعات پارامتریک بر روی تاثیر ضریب پواسون مصالح بر طبق مطالعات انجام شده توسط استاد راهنما و استاد مشاور این تحقیق(دکتر رزمخواه و دکتر کمالیان)، به علت کم بودن تاثیر ضریب پواسون مصالح در نتایج بدست آمده، صرفنظر شده است مدل سازي هندسي مسئله نیز بصورت نيم فضا و بدون لايه بندي انجام شده و حركت ورودي بصورت موجك ريكراعمال مي شود، نهايتاً با استفاده از نمودارهاي بي‌بعد حاصله، سعي خواهد گرديد سازوکاري براي ملحوظ نمودن اثرات ۲D با استفاده از نتايج تحليلها بدست آيد

این تحقیق در پنج فصل و با تشریح مطالبی شامل مروری بر سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در زمینه بررسی تاثیرات عوارض توپوگرافی بر رفتار لرزه‌ای سطح زمین، کلیاتی در مورد برنامه مورد استفاده و ارزیابی اعتبار آن و پدیده انتشار امواج در محیطهای دو بعدی و راه حل عددی آن، تحلیلهای پارامتریک عوارض توپوگرافی با اشکال مثلثی و نتایج حاصله، و نهایتاً جمع‌بندی مطالب و پیشنهاد مطالعات تکمیلی ارائه شده است

در فصل اول (فصل حاضر)، مقدمات، ضرورت انجام تحقیق و مراحل مختلف پایان‌نامه شرح داده می‌شود در فصل دوم که به سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده اختصاص دارد، ابتدا مطالعات و شواهد تجربی، سپس مطالعات نظری و تحلیلهای عددی و متعاقب آن مطالعات ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای ۲D ارائه گردیده است

فصل سوم ، با مروری بر پدیده انتشار امواج لرزه‌ای ومعادلات حاکم بر آن آغاز می‌گردد و روشهای حل عددی این معادله تشریح شده و آنگاه روش عددی مورد استفاده در این تحقیق معرفی می‌گردد در بخش بعدی این فصل برخی تفاسیر فیزیکی از مسائل دو بعدی انتشار امواج که در فصول بعدی برای تفسیر و نتیجه‌گیری مورد استفاده قرار گرفته‌اند تشریح می‌شوند همچنین در این فصل به معرفی نرم‌افزار Hybrid ، بعنوان برنامه مرجع مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده و نمونه‌هایی از تائید اعتبار و دقت این برنامه در مسایل مشابه ارائه گردیده است

فصل چهارم ، شامل تحلیلهای پارامتریک تپه ها و دره های مثلثی شکل بوده، نتایج بدست آمده و تفاسیر مربوطه،  با تمرکز بر ضریب شکل می‌باشد

فصل پنجم، جمع‌بندی و ارائه نتایج کلی تحلیلهای پارامتریک و کاربرد آنها را در بر می‌گیرد و در انتها پیشنهاداتی در زمینه ادامه این تحقیق ارائه گردیده است

 

فهرست اشکال

عنوان،صفحه

شکل (۲-۱)-  کوه کاگل، توپوگرافی، زمين‌شناسی و محل ايستگاه‌ها ۵

شکل (۲-۲)-  کوه ژوزفين پيک، توپوگرافی، زمين‌شناسی در محل ايستگاه‌ها ۶

شکل (۲-۳)- کوه باتلر، توپوگرافی، زمين‌شناسی و محل ايستگاه‌ها ۶

شکل (۲-۴)- کوه پاول و ايستگاههای انتخاب شده     ۸

شکل (۲-۵)- کوه بيز و ايستگاه‌های انتخاب شده ۸

شکل(۲-۶)- کوه گپ و ايستگاه‌های انتخاب شده ۸

شکل(۲-۷)- کوه پاول، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور ۹

شکل (۲-۸)- کوه بيز، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور ۹

شکل (۲-۹)- کوه گپ، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور ۱۰

شکل (۲-۱۰)- ضريب بزرگنمايی سطح زمين براساس فاصله از قله برای کوههای پاول ، بيز و گپ ۱۱

شکل (۲-۱۱)- شتابهای ماکزيمم نرمال  شده در کوه Matsuzaki ژاپن ۱۲

شکل (۲-۱۲)- هندسه کوه Sourpi و ايستگاههای اندازه‌گيری  ۱۴

شکل (۲-۱۳)- مقايسه نسبتهای طيفی نظری (خطوط توپر) و نسبتهای طيفی مشاهده شده بعلاوه و منهای انحراف معيار(ناحيه سايه زده شده) ۱۴

شکل(۲-۱۴)- هندسه کوه  Mt St Eynard و ايستگاههای اندازه‌گيری  ۱۵

شکل(۲-۱۵)- نسبتهای طيفی نظری  S2/S3 (خط‌چين‌ها) نسبتهای طيفی مشاهده شده (خطوط توپر) و انحراف معيار نسبتهای طيفی مشاهده شده (نواحی سايه خورده) (a ) گروه T ، مولفه Z ،) (b گروه T ، مولفه(c) , E-W گروه R، مولفه (d) , Z گروه R ، مولفهE-W  ۱۶

شکل (۲-۱۶)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ايستگاههای مستقر در Castillon ، پايين) مقطع عرضی سايت Castillon 17

شکل (۲-۱۷)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ايستگاههای مستقر در Piene ، پائين) مقطع عرضی سايت Piene 17

شکل (۲-۱۸)- نتايج تحليلهای طيفی برای مولفه E-W سايت Castillon 18

شکل (۲-۱۹)-   نتايج تحليلهای طيفی برای مولفه E-W سايتPiene  ۱۸

شکل (۲-۲۰)- حساسيت حرکت سطحی به زاويه برخورد برای امواج SV صفحه‌ای مايل الف) شکل چپ- وابستگی حرکت سطحی به زاويه برخورد برای امواج SV مهاجم(برای ضريب پواسون برابر۲۵/۰)و ب)شکل راست– تغييرات زاويه انعکاس و دامنه امواج منعکس شده موضعی سطحی برای امواج SV مهاجم قائم ۲۳

شکل (۲-۲۱)- پاسخ يک دسته مشخص از گوه‌ها به امواج SH 24

شکل (۲-۲۲)- دامنه‌های سطحی همپايه شده برحسب تابعی از مختصات بی‌بعد در راستای محور xهادر امتداد رويه خارجی يک گوه با زاويه داخلی ۱۲۰ درجه در سه زاويه برخوردمختلف ۲۶

شکل (۲-۲۳)- دامنه‌های تغييرمکان در سطح آزاد برای پشته‌های با ضرايب شکل مختلف تحتبرخورد امواج SH قائم و فرکانس بی‌بعد برابر۵۰/۰    ۲۶

شکل (۲-۲۴)- )- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °۳۰ به يک پشته مثلثیشکل با SR=1 0 33

شکل (۲-۲۵)- برخورد يک موج رايلی به يک پشته مثلثی شکل باSR=1 0 33

شکل (۲-۲۶)-  برخورد يک موج P  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °۳۰ به يک دره مثلثی شکل با SR= 34

شکل (۲-۲۷)- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °۳۰ به يک دره مثلثیشکل با SR= 34

شکل (۲-۲۸)- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °۴۵ به يک دره مثلثیشکل با SR=0 577 34

شکل (۲-۲۹)-  برخورد موج P,SH,SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم به يک دره مثلثیشکل با SR=0 62 35

شکل (۲-۳۰)-  برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °۳۰ به يک دره نیم بیضیشکل با ۰۳SR= 36

شکل (۲-۳۱)- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °۴۵ به يک دره نیم بیضی شکل با ۰۳SR=   ۳۶

شکل(۲-۳۲)- برخورد موج SH  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم به يک دره مثلثی شکل ۳۶

شکل (۲-۳۳)- برخورد موجSH  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم و ° ۳۵ به یک تپه ۳۶

شکل (۲-۳۴)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم به يک تپه ذوزنقه ائی شکل ۳۶

شکل (۳-۱)- نمونه‌هايی از ناهمواريهای سطحی   ۳۹

شکل (۳-۲)-  نمونه‌هايی از ناهمواريهای زيرسطحی ۴۰

شکل(۳- ۳)- تغییرات بزرگنمایی ناشی از اثر سطحی در زوایای برخورد مختلف امواج P ، SV وSH 42

شکل(۳-۴)-a) ،b) ،c) – اثر کانونی شدن موجهای انعکاسی ۴۴

شکل (۳-۵)- مدل اثر گهواره ای ۴۴

شکل (۳-۶)- اثر عبور موج و پراکنش موج در تقویت و تغییر سرشت کلی یک نگاشت ثبت شده بر روی توپوگرافی ۴۵

شکل (۳-۷)- تصاوير آنی ميدان تغيير مکان ناشی از انتشار امواج رايلی از سمت چپ به راست (Fuyuki & Motsumoto, 1980) 51

شکل (۳-۸)- الف- تاریخچه زمانی موجک ریکر ۵۶

شکل(۳-۸)- ب- طیف دامنه فوریه موجک ریکر ۵۶

شکل (۳-۹)-  نمای شماتيک نواحی اجزاء محدود و اجزای مرزی    ۶۱ اشکال تپه های مثلثی شکل

شکل (۴-۱)- هندسه تپه مثلثی شکل ۷۶

شکل(۴-۲)- تاریخچه زمانی موجک ریکر ۷۶

شکل۴-۳-)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV 77

شکل (۴-۴)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P 78

شکل )۴-۵(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV    ۷۹

شکل) ۴-۶(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP   ۸۰

شکل(۴-۷)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۸۱

شکل(۴-۸)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل به ازائ موج  Pبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱     ۲۸

شکل(۴-۹)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه   در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱   ۸۳

شکل(۴-۱۰)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱    ۸۴

شکل(۴-۱۱)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۸۵

شکل( ۴-۲۱)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول ۵ برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۸۶

شکل(۴-۱۳)تغييرات پريود مشخصه در مرکز عارضه باضريب پواسون ثابت و ضرايب شکل مختلف  برای عوارض روسطحی تيزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV 87

شکل(۴-۱۴)تغييرات پريود مشخصه در مرکز عارضه باضريب پواسون ثابت و ضرايب شکل ۸۸   p مختلف برای عوارض روسطحی تيزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

شکل(۴-۱۵) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0 33مر بوط به مولفه موافق ۸۹

شکل(۴-۱۶)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو۰٫۳۳ = V  مربوط به مولفه مخالف ۹۰

شکل (۴-۱۷)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳V= مربوط به مولفه موافق ۹۱

شکل(۴-۱۸) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳=V مربوط به مولفه مخالف    ۹۲

شکل(۴-۱۹) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد   ۹۳٫

شکل(۴-۲۰)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد ۴ ۹

شکل(۴-۲۱)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0 33 اشکال  مربوط به مولفه موافق میباشد    ۹۵

شکل(۴-۲۲)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو۰٫۳۳= V اشکال  مربوط به مولفه مخالف میباشد ۹۶

شکل(۴-۲۳)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به مولفه موافق وسمت راست مربوط به  مولفه مخالف میباشد ۹۷

شکل(۴-۲۴)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به مولفه موافق وسمت راست مربوط به  مولفه مخالف میباشد ۹۸

شکل(۴-۲۵)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق ۹۹

شکل(۴-۲۶)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به  مولفه مخالف ۱۰۰

شکل(۴-۲۷)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق ۱۰۱

شکل(۴-۲۸)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل  مربوطبه مولفه مخالف    ۱۰۲

شکل(۴-۲۹)- ضريب تقويت نسبی ۲D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV 103

شکل(۴-۳۰)- ضريب تقويت نسبی ۲D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه موافق و مخالف در اثر برخورد موج P     ۱۰۳ اشکال دره های مثلثی شکل

شکل (۴-۳۱)- هندسه دره مثلثی شکل     ۱۱۳

شکل(۴-۳۲)- تاریخچه زمانی و طیف فوریه موجک ریکر     ۱۱۳

شکل۴-۳۳)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV 114

شکل (۴-۳۴)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P   ۱۱۵

شکل )۴-۳۵(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV     ۱۱۶

شکل) ۴-۳۶(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP 117

شکل(۴-۳۷)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۱۱۸

شکل(۴-۳۸)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل به ازائ موج  Pبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱   ۱۱۹

شکل(۴-۳۹)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه  در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱    ۱۲۰

شکل(۴-۴۰)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۱۲۱

شکل(۴-۴۱)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۱۲۲

شکل( ۴-۲۴)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول ۵ برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱    ۱۲۳

شکل(۴-۴۳)تغييرات پريود مشخصه در مرکز عارضه باضريب پواسون ثابت و ضرايب شکل مختلف  برای عوارض روسطحی تيزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV    ۱۲۴

شکل(۴-۴۴)تغييرات پريود مشخصه در مرکز عارضه باضريب پواسون ثابت و ضرايب شکل ۱۲۵       p مختلف برای عوارض روسطحی تيزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

شکل(۴-۴۵) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0 33مر بوط به مولفه موافق ۱۲۶

شکل(۴-۴۶)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو۰٫۳۳ = V  مربوط به مولفه مخالف ۱۲۷

شکل (۴-۴۷)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳V= مربوط به مولفه موافق ۲۸۱

شکل(۴-۴۸) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳=V مربوط به مولفه مخالف    ۹۱۲

شکل(۴-۴۹) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد   ۱۳۰

شکل(۴-۵۰)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد    ۱۳۱

شکل(۴-۵۱)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0 33 اشکال  مربوط به مولفه موافق میباشد    ۱۳۲

شکل(۴-۵۲)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو۰٫۳۳= V اشکال  مربوط به مولفه مخالف میباشد ۱۳۳

شکل(۴-۵۳)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در دره های مثلثی شکل با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به مولفه موافق وسمت راست مربوط به  مولفه مخالف میباشد ۱۳۴

شکل(۴-۵۴)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط دردره های مثلثی شکل با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به مولفه موافق وسمت راست مربوط به  مولفه مخالف میباشد ۱۳۵

شکل(۴-۵۵)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق ۱۳۶

شکل(۴-۵۶)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به  مولفه مخالف   ۱۳۷

شکل(۴-۵۷)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج pدردره های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق   ۱۳۸

شکل(۴-۵۸)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج pدر دره های مثلثی شکل  مربوطبه مولفه مخالف     ۱۳۹

شکل(۴-۵۹)- ضريب تضعیف نسبی ۲D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV   ۱۴۰

شکل(۴-۶۰)- ضريب تضعیف نسبی ۲D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موج P         ۱۴۰

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0