پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان

پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱٫ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲٫ اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳٫ اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۳-۱٫ هدف اصلي………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۲٫ اهداف فرعي………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۴٫ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۴-۱٫ سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۲ . سوالات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۵٫ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱- ۶٫ قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۱٫ قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۶-۲ . قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۷ . چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۸ . تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..

۱-۹ . مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۰٫ متدولوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………

 

فصل دوم :ادبیات  تحقیق

بخش اول : مفاهیم نظری در مورد  بانکداری الکترونیک

۲-۱-۱٫ ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي…………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۱-۱٫ سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۱-۲٫درستي(صحت)…………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۱-۳٫ تجربه ( مهارت)  مشتري…………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲٫ انواع بانكداري الكترونيك…………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۲-۱٫بانکداری خانگی……………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۲-۲٫بانکداری از راه دور…………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۲-۳٫ بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۲-۴٫ تلفن بانک………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۲-۵٫ بانکداری از طریق تلویزیون بانکی……………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-۶٫ خودپرداز…………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۳٫ تاريخچه بانكداري الكترونيك در جهان ……………………………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۱٫ تاریخچه دولت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۴٫ تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران…………………………………………………………………………………………

۲-۱-۴-۱٫ دولت الکترونیک در ایران………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۲٫ تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی……………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۳٫ بررسی اثرات دولت الکترونیک……………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۴-۳-۱٫ سطح کلان(دولت)……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۴-۳-۲٫ سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت)…………………………………………………………………………..

۲-۱-۵٫ سطوح بانكداري الكترونيك………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۵-۱٫ بانكداري الكترونيكي مصرف کننده ( در سطح مشتری)…………………………………………………………….

۲-۱-۵-۲٫ بانكداري الكترونيكي بین بانکی………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۶٫ ادوار بانكداري مدرن…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۶-۱٫ دوره اول: اتوماسيون پشت باجه……………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۶-۲٫ دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه ……………………………………………………………………………………………

۲-۱-۶-۳٫ دوره سوم: متصل كردن مشتريان به حساب هايشان………………………………………………………………….

۲-۱-۶-۴٫ دوره چهارم يكپارچه سازي سيستم ها و مرتبط كردن مشتري با عمليات بانكي………………………….

۲-۱-۷٫ مقايسه بانكداري الكترونيكي با بانكداري سنتي……………………………………………………………………………..

۲-۱-۸٫ ضرورت هاي گسترش بانكداري الكترونيكي………………………………………………………………………………..

۲-۱-۸-۱٫ افزايش كارايي مبادلات…………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۸-۲٫ صرفه های مقیاس کوچک تر…………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۸-۳٫ تقلیل هزینه های اولیه و تغییر موانع ورود به بازار……………………………………………………………………

۲-۱-۹٫ تجارت الكترونيك………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۹-۱٫ مبادله الكترونيكي داده ها………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۹-۲٫ مدل فرآيند تجاري در تجارت الكترونيك…………………………………………………………………………………

 

 

بخش دوم: مفاهیم نظری عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک

۲-۲-۱٫ مروری بر مطالعات و وضعیت موجود سایر کشورها……………………………………………………………………..

۲-۲-۲٫ مروری بر مطالعات و وضعیت موجود در ایران……………………………………………………………………………..

۲-۲-۳٫ ادراك از مفيد بودن و سهولت استفاده ………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴٫ سهولت ( راحتي- آسايش)……………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۴-۱٫ تاثير سهولت استفاده  از تكنولوژي  بر پذيرش بانكداري الكترونيكي…………………………………………

۲-۲-۵٫ ابعاد رضايت مشتريان از کیفیت خدمات بانكداري الكترونيكي………………………………………………………

۲-۲-۵-۱٫ مشتري مداري و بانكداري الكترونيكي……………………………………………………………………………………..

۲-۲-۵-۲٫ رضايت مشتريان………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۵-۳٫ وفاداري مشتريان……………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۵-۴٫ مزاياي مشتريان وفادار……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۶٫کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۶-۱٫ اهمیت کیفیت خدمت به مشتری …………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۶-۲٫ مزاياي ناشي از كيفيت……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۶-۳٫ سنجش كيفيت ………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۶-۴٫ انتظار قبلي مشتري…………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۶-۵٫ كيفيت واقعي ………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۶-۶٫ كيفيت ادراك شده …………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۷٫ مدل و مقياس كيفيت خدمت به مشتري………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۷-۱٫ اجزاي مقياس كيفيت بر اساس مدل سروكوال…………………………………………………………………………..

۲-۲-۷-۲٫ مزاياي بكار گيري سروكوآل…………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۷-۳٫ انتقادهايي بر عليه سروكوال……………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۸٫ مفهوم کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۹٫ عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۹-۱٫ افزايش انتظارات مشتريان………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۹-۲٫ فعاليت رقبا………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۹-۳٫ عوامل محيطي………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۹-۴٫ ماهيت خدمت به مشتري…………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۹-۵٫ عوامل درون سازماني……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۰٫ مفهوم کیفیت خدمات الكترونيكي………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۱٫کیفیت خدمات در بانكداري الكترونيكي……………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۲٫ بانكداري الكترونيكي و نقش آن در كيفيت خدمات………………………………………………………………………

۲-۲-۱۳٫ امنيت…………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱۳-۱٫ امنيت در بانكداري الكترونيك………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۳-۲٫ مساله امنيت در بانكداري موبايل…………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۳-۳٫ امنيت سرور……………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱۳-۴٫ امنيت رسانه انتقال………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۳-۵٫ امنيت سمت كاربر………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۴٫ خود اثر بخشی استفاده از رایانه…………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۵٫ ریسک ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۶٫ اعتماد مشتري…………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۶-۱٫ اهميت اعتماد…………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱۶-۲٫ مشخصات اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱۶-۳٫ عوامل موثر بر اعتماد……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۶-۳-۱٫ متغيرهاي فردي………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۶-۳-۲٫ متغيرهاي مربوط به سازمان………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۶-۳-۳٫ متغيرهاي زير ساختي…………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱۷٫ تصویر ذهنی………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱۷-۱٫ عوامل موثر بر تصویر ذهنی…………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۸٫ اينترنت………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱۸-۱٫گستره اينترنت………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۸-۲٫ میزان دسترسی و کیفیت اینترنت…………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۹٫ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۱ . روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۲٫ جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۳٫ حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………….

۳-۴٫ ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………

۳-۵٫ روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۶٫ پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………….

۳-۸٫ روش گردآوري داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۹٫ روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۱٫ تجزیه و تحلیل آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….

۴-۲٫ آمار توصیفی سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………

۴-۳٫ بررسی روابط بین فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………

۴-۴٫ بررسی  تاثیر عوامل دموگرافیک………………………………………………………………………………………………………..

۴-۴-۱٫ بررسی رابطه بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………..

۴-۴-۲٫ رابطه بین سن و پذیرش بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………..

۴-۴-۳٫ رابطه بین تحصیلات و پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………….

۴-۴-۴٫ رابطه بین میزان درآمد و پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………..

۴-۵٫ تجزیه و تحلیل مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۵-۱٫ نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی………………………………………………………………………………………………….

۵-۲٫ نتایج یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………

۵-۳٫ مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیق مشابه دیگر……………………………………………………………………………………

۵-۴ . محدوديت های تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….

۵- ۵٫ پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..

۵-۶٫ پیشنهادهایی به مدیران………………………………………………………………………………………………………………………

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

جدول ۲–۱٫ مقايسه ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي و بانكداري سنتي………………………………………………….

جدول ۳-۱٫ طیف سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….

جدول ۳-۲٫ شماره سوالات پرسشنامه در مورد فرضیه ها………………………………………………………………………….

جدول ۴-۱-۱٫ توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب سن…………………………………………………………………………………

جدول ۴-۱-۲٫ توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب جنس………………………………………………………………………………

جدول ۴-۱-۳٫ توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب تحصیلات………………………………………………………………………

جدول ۴-۱-۴٫ توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب میزان درآمد…………………………………………………………………….

جدول ۴-۱-۵٫ توزیع پاسخ دهنده ها  به سوال استفاده از خدمات  بانکداری الکترونیک……………………………

جدول ۴-۱-۶٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال هرچند وقت یکبار از این خدمات استفاده می کنید؟…………..

جدول ۴-۱-۷٫توزیع پاسخ دهنده ها به سوال به طورمتوسط چند دفعه درماه ازاین خدمات استفاد می کنید؟……

جدول ۴-۱-۸٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال تعداد انجام تراکنش در هر بار استفاده ………………………………

جدول ۴-۱-۹٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های جاری اولیه ……………………………

جدول ۴-۱-۱۰٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از کارت های اعتباری………………………………….

جدول ۴-۱-۱۱٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های سرمایه گذاری……………………..

جدول ۴-۱-۱۲٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از بیمه های بانکی……………………………………….

جدول ۴-۱-۱۳٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال منابع کسب اطلاعات………………………………………………………

جدول ۴-۱-۱۴٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال  چگونگی استفاده از خدمات الکترونیک…………………………..

جدول ۴-۲- ۱٫ توزیع پاسخ سوال اول توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………….

جدول ۴-۲- ۲٫ توزیع پاسخ سوال دوم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………….

جدول ۴-۲- ۳٫ توزیع پاسخ سوال سوم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………

جدول ۴-۲- ۴٫ توزیع پاسخ سوال چهارم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………

جدول ۴-۲- ۵٫ توزیع پاسخ سوال پنجم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………..

جدول ۴-۲- ۶٫ توزیع پاسخ سوال ششم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………..

جدول ۴-۲- ۷٫ توزیع پاسخ سوال هفتم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………….

جدول ۴-۲- ۸٫ توزیع پاسخ سوال هشتم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………….

جدول ۴-۲- ۹٫ توزیع پاسخ سوال نهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………..

جدول ۴-۲- ۱۰٫ توزیع پاسخ سوال دهم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………….

جدول ۴-۲- ۱۱٫ توزیع پاسخ سوال یازدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………..

جدول ۴-۲- ۱۲٫ توزیع پاسخ سوال دوازدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………

جدول ۴-۲-۱۳٫ توزیع پاسخ سوال سیزدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………..

جدول ۴-۲-۱۴٫ توزیع پاسخ سوال چهاردهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………

جدول ۴-۲-۱۵٫ توزیع پاسخ سوال پانزدهم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………

جدول ۴-۲-۱۶٫ توزیع پاسخ سوال شانزدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………….

جدول ۴-۲-۱۷٫ توزیع پاسخ سوال هفدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………….

جدول ۴-۲-۱۸٫ توزیع پاسخ سوال هجدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………..

جدول  ۴-۲- ۱۹٫ توزیع پاسخ سوال نوزدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………

جدول ۴-۲- ۲۰٫ توزیع پاسخ سوال بیستم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………….

جدول ۴-۲- ۲۱٫ توزیع پاسخ سوال بیست و یکم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………….

جدول ۴-۲- ۲۲٫ توزیع پاسخ سوال بیست و دوم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………….

جدول ۴-۳-۱٫نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین مفید بودن با پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………

جدول ۴-۳-۲٫ نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین سهولت استفاده با پذیرش بانکداری الکترونیکی………..

جدول ۴-۳-۳٫نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین لذت بخش بودن و پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی……..

جدول ۴-۳-۴٫نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین  ارائه اطلاعات با پذیرش بانکداری الکترونیکی………….

جدول ۴-۳-۵ . نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین امنیت با پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………..

جدول ۴-۳- ۶٫ نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت خدمات اینترنتی با پذیرش بانکداری الکترونیکی..

جدول ۴-۴-۱- بررسي اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق……………………………………………

جدول ۴-۴-۲- درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق (جنسیت)…………………………………………………………..

جدول ۴-۴-۳- بررسي اثر سن پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق…………………………………………………..

جدول ۴-۴-۴- درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق (سن)…………………………………………………………………

جدول ۴-۴-۵- بررسي اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق………………………………………..

جدول ۴-۴-۶- درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق (تحصیلات)………………………………………………………

جدول ۴-۴-۷- بررسي اثر میزان درآمد پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق………………………………………

جدول ۴-۴-۸- درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق (میزان درآمد)…………………………………………………….

جدول ۴-۵-۱، ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیرمستقل برمتغیروابسته(پذیرش بانکداری اینترنتی)…………..

جدول۴-۵-۲٫ خلاصه مدل……………………………………………………………………………………………………………………..

جدول۴-۵-۳ . نتایج آزمون F( تحلیل واریانس)………………………………………………………………………………………

 

 

فهرست شكل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

شكل ۱-۱٫  مدل نظري تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..

شكل۲-۱٫ مدل شكل گيري رضايت مشتري………………………………………………………………………………………………

شكل۲-۲٫ ضرورت توجه به كيفيت…………………………………………………………………………………………………………..

نمودار ۴-۱- ۱٫ توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب سن………………………………………………………………………………..

نمودار ۴-۱- ۲٫ توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب جنس…………………………………………………………………………….

نمودار ۴-۱- ۳٫ توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………..

نمودار ۴-۱- ۴٫توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب میزان درآمد…………………………………………………………………….

نمودار ۴-۱- ۵٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال استفاده از خدمات  بانکداری الکترونیک…………………………..

نمودار ۴-۱- ۶٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال هر چند وقت یک بار از این خدمات استفاده می کنید؟……..

نمودار ۴-۱- ۷٫ توزیع پاسخ دهنده هابه سوال به طورمتوسط چند دفعه درماه ازاین خدمات استفاده می کنید؟…

نمودار ۴-۱- ۸٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال تعداد انجام تراکنش در هر بار استفاده………………………………

نمودار ۴-۱- ۹٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های جاری اولیه…………………………..

نمودار ۴-۱- ۱۰٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از کارت های اعتباری………………………………..

نمودار ۴-۱- ۱۱٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های سرمایه گذاری……………………

نمودار ۴-۱- ۱۲٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از بیمه های بانکی………………………………………

نمودار ۴-۱- ۱۳٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان منابع کسب اطلاعات…………………………………………….

نمودار ۴-۱- ۱۴٫ توزیع پاسخ دهنده ها به سوال چگونگی استفاده از خدمات الکترونیک………………………….

نمودار ۴-۲-۱٫ توزیع پاسخ سوال اول توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………..

نمودار ۴-۲-۲٫ توزیع پاسخ سوال دوم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………..

نمودار ۴-۲-۳٫ توزیع پاسخ سوال سوم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………….

نمودار ۴-۲-۴٫ توزیع پاسخ سوال چهارم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………….

نمودار ۴-۲-۵٫ توزیع پاسخ سوال پنجم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………

نمودار ۴-۲-۶٫ توزیع پاسخ سوال ششم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………

نمودار  ۴-۲- ۷٫ توزیع پاسخ سوال هفتم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………….

نمودار ۴-۲- ۸٫ توزیع پاسخ سوال هشتم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………

نمودار ۴-۲- ۹٫ توزیع پاسخ سوال نهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………………….

نمودار ۴-۲- ۱۰٫ توزیع پاسخ سوال دهم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………….

نمودار ۴-۲- ۱۱٫ توزیع پاسخ سوال یازدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………..

نمودار ۴-۲- ۱۲٫ توزیع پاسخ سوال دوازدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………..

نمودار ۴-۲-۱۳٫ توزیع پاسخ سوال سیزدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………..

نمودار ۴-۲-۱۴٫ توزیع پاسخ سوال چهاردهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………

نمودار ۴-۲-۱۵٫ توزیع پاسخ سوال پانزدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………..

نمودار ۴-۲-۱۶٫ توزیع پاسخ سوال شانزدهم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………………….

نمودار ۴-۲-۱۷٫ توزیع پاسخ سوال هفدهم توصیفی پرسشنامه…………………………………………………………………

نمودار ۴-۲-۱۸٫ توزیع پاسخ سوال هجدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………..

نمودار  ۴-۲- ۱۹٫ توزیع پاسخ سوال نوزدهم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………

نمودار ۴-۲- ۲۰٫ توزیع پاسخ سوال بیستم توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………….

نمودار ۴-۲- ۲۱٫ توزیع پاسخ سوال بیست و یکم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………….

نمودار ۴-۲- ۲۲٫ توزیع پاسخ سوال بیست و دوم توصیفی پرسشنامه……………………………………………………….

شکل ۴-۵-۱- تحلیل مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………

 

 

چکیده

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان می پردازیم. تعداد ۳۲۲ نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقیق به صورت نظری و پیمایشی می باشد که ابزار گردآوری پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر است:

متغیرهای امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، ارائه اطلاعات ، کیفیت ارتباط اینترنتی و مفید بودن  به ترتیب بالاترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک ، کیفیت ارتباطات اینترنتی ، امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، لذت ادارکی ، مفید بودن ، ارائه اطلاعات.

 

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0