پایان نامه بررسي ميزان تبعيت دانشگاه هاي آزاد اسلامي

پایان نامه بررسي ميزان تبعيت دانشگاه هاي آزاد اسلامي از مولفه هاي سازمان یادگیرنده در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
چکیده
هدف عمده پژوهش حاضر بررسي ميزان تبعيت واحدهاي دانشگاهي ، دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل از مولفه هاي سازمان يادگيرنده از ديدگاه كاركنان و اعضاي هيات علمي در سال ۱۳۸۹ مي باشد.روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي پيمايشي بوده است و ابزار سنجش پژوهش حاضر را دو پرسشنامه ۳۰ سوالي محقق ساخته كار كنان و اساتيد تشكيل مي دهند كه در مورد روايي آنها از نظرات متخصصين و اساتيد صاخب نظر استفاده شده است و پس ا ز اجراي آزمون كرانباخ اعتبار پرسشنامه اساتيد ۹۰% و كاركنان ۸۲% محاسبه گرديد.جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از کلیه اعضاي هيات علمي تمام وقت و کارکنان دانشگاه هاي آزاد سطح استان اربيل که بر اساس آمار بدست آمده از واحدها تعداد جمع كل كاركنان ۴۳۰ نفر می باشد و تعداد جمع كل اعضاي هيات علمي ۴۲۱ نفر مي باشد ،‌ وروش نمونه گيري از نوع طبقه اي نسبتي بوده است و براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. بطوریکه ۲۰۱ نفر هیات علمی و ۲۰۵ نفر کارمندمی باشد.
پژوهش حاضر شامل سه پرسش اصلي است كه براي دو پرسش اول ، پنج سوال متناسب با پنج مولفه سازمان يادگيرنده طرح شده است . براي تحلیل شش سوال اول از آمار توصیفی و مقایسه میانگین ها، واريانس و انحراف استاندارد استفاده شده و برای تحلیل شش سوال دوم از تی تست مستقل استفاده شده است و نهايتاٌ براي تحليل سوال سوم از آزمون فريدمن استفاده شده است.پس از تحلیل و بررسی داده ها محقق به این نتیجه رسیده است که دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اردبيل از ديدگاه كاركنان و اعضاي هيات علمي در خصوص ميزان تبعيت از مولفه هاي سازمان يادكيرنده در حد مطلوب مي باشد، اما بين ديدگاه اساتيد و كاركنان از حيث ميزان رعايت هر پنج مولفه تفاوت معناداري وجود دارد، از نظر ميزان شدت تاثير مولفه نيز مولفه ؛ يادگيري تيمي بيشترين تاثير و مولفه تفكر سيستمي كمترين تاثير را دارند .

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل يكم:كليات تحقيق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………..۳
اهميت و ضرورت تحقيق ………………………………………………………………………………………………..۶
اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………۷
سئوالات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………..۸
تعاريف مفاهيم ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰
فصل دوم:ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
مباني نظري ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
پيشينۀ تحقيق در جهان …………………………………………………………………………………………………..۶۲
پيشينۀ تحقيق در ايران……………………………………………………………………………………………………..۶۵
فصل سوم : روش اجراي تحقيق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
جامعه آماري …………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
روش نمونه گيري …………………………………………………………………………………………………………….۷۳
ابزار جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………………..۷۴
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

فهرست صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
بخش توصيفي …………………………………………………………………………………………………………………۷۸
بخش استنباطي ………………………………………………………………………………………………………………۸۴
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و تفسير داده ها ……………………………………………………………………………………………………..۹۲
پيشنهادهاي كاربردي …………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
پيشنهادهاي پژوهشي ……………………………………………………………………………………………………۱۰۰
محدوديتهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره(۲-۱) مقايسه يادگيري سطح پايين و سطح بالا…………………………. ۲۵
جدول شماره (۲-۲)مقايسه يادگيري يك حلقه اي و دو حلقه اي……….. ………..۲۷
جدول شماره(۲-۳)مدل توسعه ظرفيت رهبري……………………………………… ……۴۵
جدول شماره (۳-۱)تعداد افراد جامعه به تفكيك گروهها……………………………….۷۲
جدول شماره(۳-۲)تعداد افراد نمونه به تفكيك گروهها…………………………………۷۲
جدول شماره(۴-۱)توزيع پراكندگي ميزان ابعاد سازمان يادگيرنده در دانشگاه ……….۷۸
جدول شماره (۴-۲)توزيع پراكندگي ميزان قابليتهاي شخصي دانشگاه آزاد تبريز…….۷۹
جدول شماره(۴-۳)توزيع پراكندگي ميزان مدلهاي ذهني دانشگاه آزاد تبريز…………۸۰
جدول شماره(۴-۴)توزيع پراكندگي ميزان آرمان مشترك دانشگاه آزاد تبريز………..۸۱
جدول شماره(۴-۵)توزيع پراكندگي ميزان يادگيري تيمي دانشگاه آزاد تبريز………..۸۲
جدول شماره(۴-۶)توزيع پراكندگي ميزان تفكر سيستمي دانشگاه آزاد تبريز…………۸۳
جدول شماره(۴-۷)اطلاعات مربوط به تفاوت ديدگاه كاركنان و اساتيد در خصوص
مولفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه تبريز…………………………………………..۸۴
جدول شماره (۴-۸)اطلاعات مربوط به تفاوت قابليتهاي شخصي كاركنان و اساتيد……۸۵
جدول شماره(۴-۹)اطلاعات مربوط به تفاوت مدلهاي ذهني كاركنان و اساتيد………..۸۶
جدول شماره(۴-۱۰)اطاعات مر بوط به تفاوت آرمان مشترك كاركنان و اساتيد……..۸۷
جدول شماره(۴-۱۱)اطلاعات مربوط به يادگيري تيمي كاركنان و اساتيد……………..۸۸
جدول شماره(۴-۱۲)اطلاعات مربوط به تفكر سيستمي كاركنان و اساتيد………………۸۹

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0