پایان نامه بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- چهارچوب نظری تحقیق ۶
۱-۶- مدل مفهومی تحقیق ۷
۱-۷-فرضیه های تحقیق ۸
۱-۸- قلمرو تحقیق ۹
۱-۹ – تعاریف مفهومی واژگان و اصطلاحات ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه ۱۱
۲-۲- مفهوم اهرم مالی شرکت ۱۲
۲-۳- لزوم توجه به اهرم مالی در شرکت ها ۱۳
۲-۴- عوامل موثر بر استفاده از اهرم مالی ۱۴
۲-۵- تاثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه شرکت ۱۵
۲-۶- عوامل تاثیرگذار بر اهرم مالی ۱۶
۲-۷- تغييرات اهرم مالي، مفاهيم و ديدگاه ها ۱۷
۲-۸- اهرم مالي و عملكرد شركت ۱۸
۲-۹- اهمیت توجه به بدهی ۱۹
۲-۱۰- انواع بدهی ۲۰
۲-۱۰-۱- بدهی خصوصی ۲۰
۲-۱۰-۲- بدهی عمومی ۲۱
۲-۱۱- اهمیت وجه نقد ۲۲
۲-۱۲- نظريه هاي مرتبط با وجه نقد ۲۳
۲-۱۲-۱- نظريه موازنه ۲۳
۲-۱۲-۲- نظريه سلسله مراتب تأمين مالي ۲۶
۲-۱۲-۳ – نظريه جريان وجه نقد آزاد ۲۸
۲-۱۳- طبقه بندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد ۳۱
۲-۱۴- فعالیت های عملیاتی ۳۲
۲-۱۵- فعالیت های سرمایه گذاری: ۳۴
۲-۱۶- فعالیت های تامین مالی: ۳۵
۲-۱۷- جریان های نقدی آتی و اقلام تعهدی ۳۵
۲-۱۸- متغیر های جریان نقدی آتی ۳۶
۲-۱۹- شاخص نقدینگی ۳۷
۲-۱۹-۱- شاخص های نوین نقدینگی ۳۷
۲-۱۹-۲- شاخص فراگير نقدينگي ۳۸
۲-۱۹-۳- شاخص مانده نقدي خالص ۴۰
۲-۲۰- مزایای شاخص های نوین نقدینگی نسبت به شاخص های سنتی نقدینگی ۴۰
۲-۲۱- چرخه تبديل وجه نقد ۴۱
۲-۲۲- شاخص های چرخه تبديل وجه نقد ۴۲
۲-۲۲-۱- دوره موجودی ۴۲
۲-۲۲-۲- دوره حساب های پرداختنی ۴۳
۲-۲۲-۳- دوره جمع آوری حساب های دریافتنی ۴۴
۲-۲۳- اندازه شركت ۴۶
۲-۲۴- فروش شرکت ۴۷
۲-۲۵- اهرم مالي و جريان وجوه نقد عملياتي ۴۷
۲-۲۶-پیشینه تحقیقات ۴۹
۲-۲۶-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۹
۲-۲۶-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۰
۳-۲- روش تحقیق ۶۰
۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری ۶۱
۳-۴-جمع آوری داده های پژوهش ۶۲
۳-۵- مدل رگرسیونی و روش اندازه گیری متغیر های تحقیق ۶۳
۳-۷- آزمون دیکی فولر ۶۴
۳-۸- آزمون چاو و هاسمن ۶۴
۳-۹- مدل رگرسیون داده های ترکیبی ۶۸
۳-۱۰- نیکویی برازش مدل ۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۷۱
۴-۲- آمار توصیفی ۷۱
۴-۲-۱- بررسی مانایی داده‌ها ۷۲
۴-۳- آمار استنباطی ۷۳
۴-۳-۱- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ اول ۷۳
۴-۳-۲- مدل رگرسیونی اول ۷۴
۴-۳-۳- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ دوم ۷۵
۴-۳-۴- مدل های رگرسیونی دوم ۷۶
۴-۳-۵- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ سوم ۷۷
۴-۳-۶- مدل های رگرسیونی پژوهش ۷۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۸۱
۵-۲- تفسیر نتایج پژوهش و مقایسه با پژوهش های دیگر ۸۲
۵-۲-۱- اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد. ۸۳
۵-۲-۲- اهرم مالی بر نسبت جاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد. ۸۴
۵-۲-۳- اهرم مالی بر حاشیه جریانات نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد. ۸۴
۵-۳- پيشنهادهای پژوهش ۸۵
۵-۳-۱- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش ۸۵
۵-۳-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش گران آتی ۸۵
۵-۴- محدودیتهای تحقیق ۸۶
منابع ۸۷
پیوست ۹۱

فهرست جداول و نمودارها
نمودار (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ۸
جدول (۲-۱) پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل کشور ۵۳
جدول (۲-۲) پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در خارج از کشور ۵۸
جدول (۳-۱) حجم نمونه با توجه به روش غربالگري ۶۲
جدول (۴-۱) آمار توصیفی متغیرها ۷۰
جدول ۴-۲- نتایج مربوط به آزمون مانایی متغیرها ۷۳
جدول ۴-۳- نتایج آزمون چاو براي مدل رگرسیونی تحقیق ۷۴
جدول ۴-۴- نتایج آزمون مدل رگرسیونی اول ۷۴
جدول ۴-۵- نتایج آزمون چاو براي مدل رگرسیونی تحقیق ۷۵
جدول ۴-۶- نتایج آزمون مدل رگرسیونی دوم ۷۶
جدول ۴-۷- نتایج آزمون چاو براي مدل رگرسیونی تحقیق ۷۷
جدول ۴-۸- نتایج آزمون مدل رگرسیونی سوم ۷۸
جدول ۵-۱- خلاصه نتایج فرضیه های پژوهش ۸۳

چکیده
در این پژوهش به بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای دستیابی به این هدف، تعداد ۱۱۸ شرکت در بازه زمانی بین سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ (در مجموع ۵۹۰ سال- شرکت) با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی است توصیفی (غیرآزمایشی). تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews صورت پذیرفت و شواهد تجربی به دست آمده با بهره گیری از آزمون های آماری مناسب تشریح گردید. نتایج به دست آمده نشان داد اهرم مالی اثر معناداری بر نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی دارد اما این تاثیر در مورد چرخه تبدیل وجه نقد مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه: اهرم مالی، تبدیل وجه نقد، نسبت جاری، حاشیه جریانات نقدی.

فصل اول
كليات تحقيق

۱-۱- مقدمه
محیطی که شركت ها اكنون در آن فعاليت مي كنند محيطي در حال رشد و بسيار رقابتي است و شركت ها براي ادامه حيات مجبور به رقابت با عوامل متعددي در سطح ملي و بین المللی و همچنين بسط فعاليت هاي خود از طريق سرمايه گذار ي هاي جديد مي باشند. در نظريات نوين مالي وظايف يك مدير مالي در يك شركت، تصميمات مربوط به سرمايه گذاري، تأمين مالي و تقسيم سود مي باشد. تصميمات تأمين مالي از وظايف مهم شركت در تعيين بهترين تركيب مالي و به عبارت ديگر اهرم مالي (ساختار سرمايه) است. انتخاب اهرم مالي مناسب به عنوان معياري براي ساختار سرمايه از اهميت بالايي برخوردار است زيرا می تواند تأثير بسزايي بر مزيت هاي رقابتي موجود در يك صنعت داشته باشد، به نحوي كه در صنعتي، بالا بودن اهرم مالي سبب افزايش رقابت و در صنعتي ديگر به كاهش توان رقابتي منجر خواهد شد (سینایی و همکاران، ۱۳۹۰).
اطلاعات مربوط به جریان هاي نقدي ، می تواند در ارزیابی کیفیت سودآوري واحد انتفاعی سودمند واقع شود و کیفیت سودآوري به نزدیکی سود به جریان وجوه نقد و همبستگی با آن اشاره دارد. هر قدر همبستگی بین سود و جریان هاي وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوري بالاتر خواهد بود. جریان هاي نقدي ناشی از فعالیت هاي عملیاتی یکی از شاخص هاي اصلی ارزیابی توان واحد تجاري جهت بازپرداخت وام ها و حفظ توان عملیاتی واحد تجاري و پرداخت سود سهام بدون استفاده از منابع برون سازمانی می باشد. در صورتی که بعضی از جریان هاي نقدي را نتوان به یک سرفصل خاص محدود کرد چنین اقلامی به عنوان جریان هاي نقدي ناشی از فعالیت هاي عملیاتی طبقه بندي می شوند(دارابی و همکاران،۱۳۹۲). در اين فصل ابتدا به موضوع تحقيق و اهميت آن اشاره کرده و سپس به تشریح بيان مسئله می پردازیم. و در ادامه هدف از اين تحقيق بيان خواهد شد، سپس فرضيه، سوال و اهداف تحقيق، قلمرو تحقيق و تعريف واژگان و اصطلاحات در نهایت ساختار تحقیق بيان خواهد شد.
۱-۲- بیان مساله
يكي از اهداف نهايي هر شركت بيشينه كردن سود در درازمدت است، اما حفظ نقدينگي شركت نيز يك هدف مهم است .مسئله اين است كه به دست آوردن سود به قيمت از دست دادن نقدينگي مي تواند مشكلات جدي براي يك شركت ايجاد نمايد. بنابراين بايد يك تعادل بين اين دو هدف برقرار شود و يك هدف نبايد به بهاي هدف ديگر به دست آيد زيرا هر دوي آنها اهميت خود را دارند اگر يك شركت به سودآوري توجه نداشته باشد، نمي تواند به مدت زيادي دوام يابد و از طرف ديگر اگر نگران نقدينگي نباشد ممكن است با مشكلات ورشكستگي يا عدم پرداخت به موقع بدهي ها مواجه گردد .با توجه به دلايل فوق مديريت سرمايه در گردش بايد مورد توجه خاص قرار گيرد و در نهايت سود آوري شركت را تحت تاثير قرار مي دهد(رحمان و نصر،۲۰۰۷). شركت ها مي توانند سطح بهينه اي از سرمايه در گردش را دارا باشند كه ارزش آنها را بيشينه نمايد. موجودي فراوان وسياست اعتباري سخاوتمندانه، مي تواند منجر به افزايش فروش گردد .موجودي زياد ريسك كمبود موجودي را كاهش مي دهد و اعتبار تجاري به دليل اينكه امكان ارزيابي كيفيت محصول را قبل از پرداخت براي مشتريان فراهم مي سازد،مي تواند باعث افزايش فروش گردد (دمتریف و همکاران،۲۰۰۸).
جزء ديگر سرمايه در گردش حساب هاي پرداختني است به تعويق انداختن پرداخت ها به عرضه كنندگان اين امكان را براي واحد تجاري فراهم مي سازد تا كيفيت محصولات خريداري شده را مورد ارزيابي قرار دهد ومي تواند يك منبع انعطاف پذير و ارزان تامين مالي براي شركت ها باشد .از طرف ديگر، اگر عرضه كننده به منظور پرداخت پيش از موعد،تخفيف پيشنهاد نمايد تاخير در پرداخت صورتحساب مي تواند بسيار هزينه بر باشد. يك معيار رايج براي سنجش مديريت سرمايه در گردش چرخه تبديل نقد،فاصله زماني بين انجام هزينه براي خريد مواد اوليه و وصول مبالغ كالاهاي فروش رفته ،است. هر چه اين فاصله زماني طولاني تر باشد، سرمايه گذاري بيشتري در سرمايه در گردش انجام شده است. چرخه ي نقدي طولاني ممكن است سودآوري را افزايش دهد زيرا منجر به افزايش فروش گردد. با اين وجود، اگر هزينه هاي سرمايه گذاري بيشتر در سرمايه در گردش از منافع حاصل از نگهداري موجودي بيشتر يا اعطاي اعتبار تجاري بيشتر به مشتريان فراتر باشد، سودآوري واحد تجاري ممكن است با افزايش چرخه ي نقدي كاهش يابد(نوروش و همکاران،۱۳۸۹).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0