پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

 

عنوان:

بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- تشریح و بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۵

۱-۴- اهداف پژوهش… ۶

۱-۴-۱ هدف اصلی.. ۶

۱-۴-۲ اهداف فرعی.. ۶

۱-۵- پرسشهای اساسي پژوهش… ۷

۱-۵-۱ سوال اصلی.. ۷

۱-۵-۲ سوالات فرعی.. ۷

۱-۶- فرضیه های پژوهش… ۷

۱-۶-۱ فرضیه اصلی.. ۷

۱-۶-۲ فرضیات فرعی.. ۷

۱-۷- قلمرو پژوهش… ۸

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش… ۸

۱-۷-۲ قلمرو زمانی پژوهش… ۸

۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش… ۸

۱-۸- انواع متغیرها ۸

۱-۸-۱ متغیر وابسته. ۸

۱-۸-۲ متغیرهای مستقل. ۸

۱-۹- ساختار تحقیق.. ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- بازار سرمايه و نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي.. ۱۲

۲-۲-۱ آثار و فوايد بورس اوراق بهادار. ۱۳

۲-۲-۲ نقش بورس اوراق بهادار در تخصيص بهينه منابع و كارايي بنگاهها ۱۳

۲-۲-۳ نقش بورس در جذب نقدينگي.. ۱۴

۲-۳- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری.. ۱۶

۲-۳-۱ مالی رفتاری.. ۱۷

۲-۳-۲ تئوري پيش نگري.. ۱۷

۲-۳-۳ رفتارشهودی.. ۱۹

۲-۳-۴ بیش واکنشی و کم واکنشی.. ۱۹

۲-۴- رفتار توده وار. ۲۱

۲-۴-۱ طبقه بندی رفتار توده وار. ۲۱

۲-۴-۲ علل ایجاد توده واری.. ۲۲

۲-۵- نظریه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي.. ۲۳

۲-۶- مدل سه عاملي فاما و فرنچ. ۲۴

۲-۷- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. ۲۶

۲-۷-۱ عامل‌های تئوری قيمت‌گذاري آربیتراژ. ۲۸

۲-۷-۲ مفروضات مدل قيمت گذاري آربيتراژ. ۲۹

۲-۷-۳ انتخاب عامل‌ها از طریق مدل‌های آماري چند متغیره ۲۹

۲-۷-۴ انتخاب عامل‌ها از طریق مدل متغیرهای کلان اقتصادی.. ۳۰

۲-۷-۵ مشكلات و چالش هاي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ. ۳۱

۲-۸- دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس… ۳۱

۲-۹- فرضیه کارایی بازار. ۳۲

۲-۹-۱ در دنياي مالي، سه نوع كارايي در بازار سرمايه وجود دارد ۳۳

۲-۹-۲ روش های آزمون کارایی بازار. ۳۴

۲-۹-۳ ويژگي‌هاي بازار كارا ۳۵

۲-۹-۴ شواهد تجربي عدم تأييد كارايي بازار. ۳۶

۲-۱۰- مدل بازخورد ۳۷

۲-۱۱- فرض منطقي بودن سرمايه‌گذاران. ۳۷

۲-۱۲- سرمايه گذاران منطقي در مقابل سرمايه گذاران عادي.. ۴۰

۲-۱۳- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی.. ۴۰

۲-۱۳-۱ راهبرد معکوس… ۴۰

۲-۱۳-۲ اهداف راهبرد معکوس… ۴۳

۲-۱۳-۳ کاربردهای راهبرد معکوس… ۴۳

۲-۱۳-۴ عوامل موثر بر راهبرد معکوس… ۴۴

۲-۱۳-۴-۱ اندازه ۴۴

۲-۱۳-۴-۲ میزان پوشش تحلیلگران. ۴۴

۲-۱۳-۴-۳ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار. ۴۴

۲-۱۳-۴-۴ حجم معاملات.. ۴۴

۲-۱۳-۵ راهبرد توالی.. ۴۵

۲-۱۳-۵-۱ انواع راهبرد توالی.. ۴۵

۲-۱۳-۵-۲ توالی قیمت سهام منحصر به فرد ۴۶

۲-۱۳-۵-۳ توالی صنعت.. ۴۷

۲-۱۳-۵-۴ توالی کشور. ۴۸

۲-۱۳-۵-۵ راهبرد‌های شتاب/توالی جهتدار. ۴۸

۲-۱۳-۵-۶ توالی جورج- هانگ (قیمت بالای ۵۲ هفته‌ای) ۴۹

۲-۱۴- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی.. ۵۰

۲-۱۵-پيشينه پژوهش… ۵۱

۲-۱۵-۱ تحقیقات انجام شده پيرامون راهبرد معکوس و متغیرهای فاما و فرنچ در ايران. ۵۱

۲-۱۵-۲ تحقیقات انجام شده پيرامون رابطه راهبردمعکوس­ومتغيرهاي فاما و فرنچ درخارج­ازكشور. ۵۴

۲-۱۶- خلاصه فصل. ۵۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۷

۳-۲- روش تحقیق.. ۵۷

۳-۳- جامعه آماری.. ۵۸

۳-۴- روش نمونه گيري و حجم نمونه. ۵۸

۳-۵- روش جمع آوري اطلاعات.. ۵۹

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹

۳-۷- راهبرد معکوس… ۵۹

۳-۷-۱ نحوه تشکیل پرتفوی.. ۶۰

۳-۷-۲ مدل فاما – فرنچ. ۶۰

۳-۷-۳ عامل بازار. ۶۱

۳-۷-۴ اندازه شرکت.. ۶۱

۳-۷-۵ عامل ارزش دفتری به بازار. ۶۲

۳-۷-۶ بازده ماهانه سهام ۶۲

۳-۸- روش آزمون فرضیه ها ۶۲

۳-۸-۱ آزمون نرمال بودن. ۶۳

۳-۸-۲ بهترین برآورد خطی نااریب.. ۶۳

۳-۸-۳ آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون: (آزمون F) 63

۳-۹- خلاصه فصل. ۶۴

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۶۶

۴-۲- توصيف داده‌ها ۶۶

۴-۲-۱ توصيف كمي متغير عامل اندازه شرکت(SMB) 66

۴-۲-۲ توصيف كمي متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) 68

۴-۲-۳ توصيف كمي متغير عامل بازار() ۶۹

۴-۲-۴ توصيف كمي متغير راهبرد معکوس() ۷۱

۴-۳- تحليل داده‌ها (بررسي فرضيه‌هاي تحقيق) ۷۲

۴-۳-۱ فرضيه اصلی.. ۷۳

۴-۳-۲ فرضیه فرعی اول. ۷۴

۴-۳-۳ فرضیه فرعی دوم ۷۵

۴-۳-۴ فرضیه فرعی سوم ۷۷

۴- ۴- رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین. ۷۸

۴-۵- خلاصه فصل. ۸۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه. ۸۴

۵-۲- نتایج فرضیه ها تحقیق.. ۸۵

۵-۲-۱ فرضیه اصلی.. ۸۵

۵-۲-۲ فرضیه فرعی اول. ۸۵

۵-۲-۳ فرضیه فرعی دوم ۸۶

۵-۲-۴ فرضیه فرعی سوم ۸۶

۵-۳- بحث وبررسی.. ۸۷

۵-۴- پیشنهادات.. ۸۸

۵-۴-۱ پیشنهادات مبتنی بر پژوهش… ۸۸

۵-۴-۲ پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۸۸

۵-۵- خلاصه. ۸۹

منابع و مآخذ ۹۰

فهرست منابع فارسی.. ۹۰

فهرست منابع انگلیسی.. ۹۲

چکیده انگلیسی. ۹۳

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

جدول ۴-۱: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل اندازه شرکت (n=60) 66

جدول ۴-۲: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار(n=60) 68

جدول ۴-۳: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل بازار (n=60) 69

جدول ۴-۴: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير راهبرد معکوس (n=60) 71

جدول ۴-۵: آزمون کولموگوروف- اسميرنوف يک نمونه‌اي براي متغيرهاي تحقيق. ۷۲

جدول ۴-۶: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین راهبرد معکوس بر میزان سود آوری در بورس اوراق بهادار تهران در سطوح مختلف عامل های مربوطه ۷۳

جدول ۴-۷: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و اندازه شرکت.. ۷۴

جدول ۴-۸: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و ارزش دفتری به ارزش بازار. ۷۵

جدول ۴-۹: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و عامل بازار. ۷۷

جدول۴-۱۰: متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی. ۷۹

جدول۴-۱۱: خلاصه مدل  Model Summary. 79

جدول۴-۱۲: آماره های آزمون ANOVA (تحلیل واریانس) برای بررسی رابطه متغیر ملاک(راهبرد معکوس) با متغیرهای پیش بین (اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل بازار) ۸۰

جدول ۴-۱۳: جدول ضرایب رگرسیونی مدل ۲٫ ۸۰

جدول ۵-۱: خلاصه ای از نتایج. ۸۷

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

نمودار ۴-۱: نمودار جعبه ای متغیر عامل اندازه شرکت در میان پاسخگویان. ۶۷

نمودار ۴-۲: هیستوگرام برای متغیر عامل اندازه شرکت.. ۶۷

نمودار ۴-۳: نمودار جعبه ای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازاردر میان پاسخگویان. ۶۸

نمودار ۴-۴: هیستوگرام برای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار. ۶۹

نمودار ۴-۵: نمودار جعبه ای متغیر عامل بازار در میان پاسخگویان. ۷۰

نمودار ۴-۶: هیستوگرام برای متغیر عامل بازار. ۷۰

نمودار ۴-۷: نمودار جعبه ای متغیر راهبرد معکوس در میان پاسخگویان. ۷۱

نمودار ۴-۸: هیستوگرام برای متغیر راهبرد معکوس.. ۷۲

نمودار ۴-۹: پراکندگي اندازه شرکت * راهبرد معکوس.. ۷۵

نمودار ۴-۱۰: پراکندگي ارزش دفتری به ارزش بازار * راهبرد معکوس.. ۷۶

نمودار ۴-۱۱: پراکندگي عامل بازار * راهبرد معکوس.. ۷۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده­های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می­باشد و می­توان با بکارگیری راهبرد         سرمایه­گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه­گذاری معکوس و ارزيابي اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار بر روي بازده می باشد. اين تحقیق طي دوره زماني ۱۳۸۳تا۱۳۹۰می­باشد. نتايج حاصل از فرضيه ها نشان می­دهد، استراتژي معکوس در بازه هاي زماني مورد نظر در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود. همچنین نتایج بدین گونه است که بین متغير مستقل عامل اندازه و ارزش دفتری به بازار و عامل بازار و استراتژی معکوس رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: بازار سرمایه، استراتژی سرمایه­گذاری، استراتژی معکوس، عامل اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل بازار

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0