پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

بهترین و جامع ترین بانک اطلاعاتی پایان نامه و مقاله در وبسایت مسترداک. دانشجویان رشته حسابداری می توانند انواع پایان نامه تا مقطع دکتری را در سایت ما تهیه نمایند.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

عنوان: بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

 

فهرست مطالب

عنوان ،  شماره صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- تشریح و بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۵

۱-۴- اهداف پژوهش… ۶

۱-۴-۱ هدف اصلی.. ۶

۱-۴-۲ اهداف فرعی.. ۶

۱-۵- پرسشهای اساسي پژوهش… ۷

۱-۵-۱ سوال اصلی.. ۷

۱-۵-۲ سوالات فرعی.. ۷

۱-۶- فرضیه های پژوهش… ۷

۱-۶-۱ فرضیه اصلی.. ۷

۱-۶-۲ فرضیات فرعی.. ۷

۱-۷- قلمرو پژوهش… ۸

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش… ۸

۱-۷-۲ قلمرو زمانی پژوهش… ۸

۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش… ۸

۱-۸- انواع متغیرها ۸

۱-۸-۱ متغیر وابسته. ۸

۱-۸-۲ متغیرهای مستقل. ۸

۱-۹- ساختار تحقیق.. ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- بازار سرمايه و نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي.. ۱۲

۲-۲-۱ آثار و فوايد بورس اوراق بهادار. ۱۳

۲-۲-۲ نقش بورس اوراق بهادار در تخصيص بهينه منابع و كارايي بنگاهها ۱۳

۲-۲-۳ نقش بورس در جذب نقدينگي.. ۱۴

۲-۳- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری.. ۱۶

۲-۳-۱ مالی رفتاری.. ۱۷

۲-۳-۲ تئوري پيش نگري.. ۱۷

۲-۳-۳ رفتارشهودی.. ۱۹

۲-۳-۴ بیش واکنشی و کم واکنشی.. ۱۹

۲-۴- رفتار توده وار. ۲۱

۲-۴-۱ طبقه بندی رفتار توده وار. ۲۱

۲-۴-۲ علل ایجاد توده واری.. ۲۲

۲-۵- نظریه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي.. ۲۳

۲-۶- مدل سه عاملي فاما و فرنچ. ۲۴

۲-۷- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. ۲۶

۲-۷-۱ عامل‌های تئوری قيمت‌گذاري آربیتراژ. ۲۸

۲-۷-۲ مفروضات مدل قيمت گذاري آربيتراژ. ۲۹

۲-۷-۳ انتخاب عامل‌ها از طریق مدل‌های آماري چند متغیره ۲۹

۲-۷-۴ انتخاب عامل‌ها از طریق مدل متغیرهای کلان اقتصادی.. ۳۰

۲-۷-۵ مشكلات و چالش هاي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ. ۳۱

۲-۸- دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس… ۳۱

۲-۹- فرضیه کارایی بازار. ۳۲

۲-۹-۱ در دنياي مالي، سه نوع كارايي در بازار سرمايه وجود دارد ۳۳

۲-۹-۲ روش های آزمون کارایی بازار. ۳۴

۲-۹-۳ ويژگي‌هاي بازار كارا ۳۵

۲-۹-۴ شواهد تجربي عدم تأييد كارايي بازار. ۳۶

۲-۱۰- مدل بازخورد ۳۷

۲-۱۱- فرض منطقي بودن سرمايه‌گذاران. ۳۷

۲-۱۲- سرمايه گذاران منطقي در مقابل سرمايه گذاران عادي.. ۴۰

۲-۱۳- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی.. ۴۰

۲-۱۳-۱ راهبرد معکوس… ۴۰

۲-۱۳-۲ اهداف راهبرد معکوس… ۴۳

۲-۱۳-۳ کاربردهای راهبرد معکوس… ۴۳

۲-۱۳-۴ عوامل موثر بر راهبرد معکوس… ۴۴

۲-۱۳-۴-۱ اندازه ۴۴

۲-۱۳-۴-۲ میزان پوشش تحلیلگران. ۴۴

۲-۱۳-۴-۳ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار. ۴۴

۲-۱۳-۴-۴ حجم معاملات.. ۴۴

۲-۱۳-۵ راهبرد توالی.. ۴۵

۲-۱۳-۵-۱ انواع راهبرد توالی.. ۴۵

۲-۱۳-۵-۲ توالی قیمت سهام منحصر به فرد ۴۶

۲-۱۳-۵-۳ توالی صنعت.. ۴۷

۲-۱۳-۵-۴ توالی کشور. ۴۸

۲-۱۳-۵-۵ راهبرد‌های شتاب/توالی جهتدار. ۴۸

۲-۱۳-۵-۶ توالی جورج- هانگ (قیمت بالای ۵۲ هفته‌ای) ۴۹

۲-۱۴- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی.. ۵۰

۲-۱۵-پيشينه پژوهش… ۵۱

۲-۱۵-۱ تحقیقات انجام شده پيرامون راهبرد معکوس و متغیرهای فاما و فرنچ در ايران. ۵۱

۲-۱۵-۲ تحقیقات انجام شده پيرامون رابطه راهبردمعکوس­ومتغيرهاي فاما و فرنچ درخارج­ازكشور. ۵۴

۲-۱۶- خلاصه فصل. ۵۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۷

۳-۲- روش تحقیق.. ۵۷

۳-۳- جامعه آماری.. ۵۸

۳-۴- روش نمونه گيري و حجم نمونه. ۵۸

۳-۵- روش جمع آوري اطلاعات.. ۵۹

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹

۳-۷- راهبرد معکوس… ۵۹

۳-۷-۱ نحوه تشکیل پرتفوی.. ۶۰

۳-۷-۲ مدل فاما – فرنچ. ۶۰

۳-۷-۳ عامل بازار. ۶۱

۳-۷-۴ اندازه شرکت.. ۶۱

۳-۷-۵ عامل ارزش دفتری به بازار. ۶۲

۳-۷-۶ بازده ماهانه سهام ۶۲

۳-۸- روش آزمون فرضیه ها ۶۲

۳-۸-۱ آزمون نرمال بودن. ۶۳

۳-۸-۲ بهترین برآورد خطی نااریب.. ۶۳

۳-۸-۳ آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون: (آزمون F) 63

۳-۹- خلاصه فصل. ۶۴

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۶۶

۴-۲- توصيف داده‌ها ۶۶

۴-۲-۱ توصيف كمي متغير عامل اندازه شرکت(SMB) 66

۴-۲-۲ توصيف كمي متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) 68

۴-۲-۳ توصيف كمي متغير عامل بازار() ۶۹

۴-۲-۴ توصيف كمي متغير راهبرد معکوس() ۷۱

۴-۳- تحليل داده‌ها (بررسي فرضيه‌هاي تحقيق) ۷۲

۴-۳-۱ فرضيه اصلی.. ۷۳

۴-۳-۲ فرضیه فرعی اول. ۷۴

۴-۳-۳ فرضیه فرعی دوم ۷۵

۴-۳-۴ فرضیه فرعی سوم ۷۷

۴- ۴- رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین. ۷۸

۴-۵- خلاصه فصل. ۸۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه. ۸۴

۵-۲- نتایج فرضیه ها تحقیق.. ۸۵

۵-۲-۱ فرضیه اصلی.. ۸۵

۵-۲-۲ فرضیه فرعی اول. ۸۵

۵-۲-۳ فرضیه فرعی دوم ۸۶

۵-۲-۴ فرضیه فرعی سوم ۸۶

۵-۳- بحث وبررسی.. ۸۷

۵-۴- پیشنهادات.. ۸۸

۵-۴-۱ پیشنهادات مبتنی بر پژوهش… ۸۸

۵-۴-۲ پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۸۸

۵-۵- خلاصه. ۸۹

منابع و مآخذ ۹۰

فهرست منابع فارسی.. ۹۰

فهرست منابع انگلیسی.. ۹۲

چکیده انگلیسی. ۹۳

فهرست جداول

عنوان ، شماره صفحه

جدول ۴-۱: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل اندازه شرکت (n=60) 66

جدول ۴-۲: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار(n=60) 68

جدول ۴-۳: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل بازار (n=60) 69

جدول ۴-۴: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير راهبرد معکوس (n=60) 71

جدول ۴-۵: آزمون کولموگوروف- اسميرنوف يک نمونه‌اي براي متغيرهاي تحقيق. ۷۲

جدول ۴-۶: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین راهبرد معکوس بر میزان سود آوری در بورس اوراق بهادار تهران در سطوح مختلف عامل های مربوطه ۷۳

جدول ۴-۷: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و اندازه شرکت.. ۷۴

جدول ۴-۸: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و ارزش دفتری به ارزش بازار. ۷۵

جدول ۴-۹: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و عامل بازار. ۷۷

جدول۴-۱۰: متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی. ۷۹

جدول۴-۱۱: خلاصه مدل  Model Summary. 79

جدول۴-۱۲: آماره های آزمون ANOVA (تحلیل واریانس) برای بررسی رابطه متغیر ملاک(راهبرد معکوس) با متغیرهای پیش بین (اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل بازار) ۸۰

جدول ۴-۱۳: جدول ضرایب رگرسیونی مدل ۲٫ ۸۰

جدول ۵-۱: خلاصه ای از نتایج. ۸۷

فهرست نمودارها

عنوان ،  شماره صفحه

نمودار ۴-۱: نمودار جعبه ای متغیر عامل اندازه شرکت در میان پاسخگویان. ۶۷

نمودار ۴-۲: هیستوگرام برای متغیر عامل اندازه شرکت.. ۶۷

نمودار ۴-۳: نمودار جعبه ای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازاردر میان پاسخگویان. ۶۸

نمودار ۴-۴: هیستوگرام برای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار. ۶۹

نمودار ۴-۵: نمودار جعبه ای متغیر عامل بازار در میان پاسخگویان. ۷۰

نمودار ۴-۶: هیستوگرام برای متغیر عامل بازار. ۷۰

نمودار ۴-۷: نمودار جعبه ای متغیر راهبرد معکوس در میان پاسخگویان. ۷۱

نمودار ۴-۸: هیستوگرام برای متغیر راهبرد معکوس.. ۷۲

نمودار ۴-۹: پراکندگي اندازه شرکت * راهبرد معکوس.. ۷۵

نمودار ۴-۱۰: پراکندگي ارزش دفتری به ارزش بازار * راهبرد معکوس.. ۷۶

نمودار ۴-۱۱: پراکندگي عامل بازار * راهبرد معکوس.. ۷۸

چکیده

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده­های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می­باشد و می­توان با بکارگیری راهبرد. سرمایه­گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه­گذاری معکوس و ارزيابي اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار بر روي بازده می باشد. اين تحقیق طي دوره زماني ۱۳۸۳تا۱۳۹۰می­باشد. نتايج حاصل از فرضيه ها نشان می­دهد، استراتژي معکوس در بازه هاي زماني مورد نظر در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود. همچنین نتایج بدین گونه است که بین متغير مستقل عامل اندازه و ارزش دفتری به بازار و عامل بازار و استراتژی معکوس رابطه معنی­داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: بازار سرمایه، استراتژی سرمایه­گذاری، استراتژی معکوس، عامل اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل بازار

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0