پایان نامه حکمرانی خوب

پایان نامه حکمرانی خوب

 

فهرست مطالب

۱-۱۰ قلمرو تحقیق.. ۱۳

۱-۱۱ جامعه و نمونه آماری تحقیق.. ۱۴

۱-۱۲ ساختار تحقيق.. ۱۴

۳-۱ مقدمه. ۵۵

۳-۲ روش تحقيق.. ۵۶

۳-۳ جامعه آماري.. ۵۶

۳-۴ قلمرو تحقیق.. ۵۷

۳-۵ حجم نمونه و روش اندازه گیری.. ۵۷

۳-۶  روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: ۵۸

۳-۵ روش گردآوري داده ۵۹

۳-۶  گردآوري داده‌ها و ساختار پرسشنامه. ۵۹

۳-۷  روایی (اعتبار) ۶۲

۳-۷-۱  تحلیل عاملی.. ۶۳

۳-۵-۲  تحلیل عاملی حکمرانی خوب.. ۶۶

۳-۵-۳  تحلیل عاملی پاسخگویی.. ۷۰

۳-۶ پایایی تحقیق.. ۷۳

۴-۱ مقدمه. ۷۸

۴-۲  تحلیلهای آماری توصیفی.. ۷۸

۴-۲-۱ جنسیت… ۷۹

۴-۲-۲ سن.. ۷۹

۴-۲-۳  تحصیلات.. ۸۰

۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته. ۸۰

۴-۳-۱  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۸۰

۴-۴  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی.. ۸۱

۴-۴-۱  بررسی نرمال بودن دادها ۸۱

۴-۴-۲  بررسی وضعیت پاسخ گویی و حکمرانی خوب.. ۸۳

۴-۵  آزمون فرضیات پژوهش…. ۸۴

۴-۶ فرضیات فرعی پژوهش…. ۸۹

در اینجا فرضیات فرعی پژوهش بررسی میشوند. ۸۹

۴-۶-۱ فرضیه فرعی اول.. ۸۹

۴-۶-۲  فرضیه فرعی دوم. ۹۲

۴-۶-۳  فرضیه فرعی سوم. ۹۶

۴-۶-۴  فرضیه فرعی چهارم. ۹۷

۴-۶-۵  فرضیه فرعی پنجم. ۱۰۱

۴-۷ بررسی صحت رگرسیون از طریق محاسبه هم خطی.. ۱۰۴

۴-۸  رگرسیون گام به گام. ۱۰۶

۴-۱۰ نتیجه فرضیات پژوهش…. ۱۱۰

۵-۱ مقدمه. ۱۱۳

۵-۲- نتايج آمار توصيفي.. ۱۱۵

۵-۳- نتايج فرضيه ها ۱۱۵

۵-۴- پیشنهادها ۱۲۱

بر اساس فرضیه فرعی اول پیشنهاد می شود. ۱۲۱

بر طبق نتایج فرضیه فرعی دوم پیشنهاد می شود. ۱۲۲

بر طبق نتایج فرضیه فرعی سوم پیشنهاد می شود. ۱۲۲

بر طبق نتایج فرضیه فرعی چهارم پیشنهاد می شود. ۱۲۲

۵-۴-۱- پیشنهاداتی برای تحقیق های آتی.. ۱۲۳

۵-۵- محدودیت های تحقیق.. ۱۲۳

منابع ۱۲۴

 

 

فهرست جدول ها

 

جدول ۳-۱: نشانگرهای فرایند حکمرانی خوب.. ۶۰

جدول ۳-۲: نشانگرهای فرایند پاسخگویی.. ۶۱

جدول ۳-۳: طیف لیکرت برای پاسخ به سوالات.. ۶۲

جدول ۳-۴: تحلیل عاملی حکمرانی خوب.. ۶۷

جدول ۳-۵: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای حکمرانی خوب.. ۶۸

جدول ۳-۶: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده حکمرانی خوب.. ۶۹

جدول ۳-۷: تحلیل عاملی برای پاسخگویی.. ۷۰

جدول ۳-۸: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای پاسخگویی.. ۷۱

جدول ۳-۹: نمونه ای از ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده پاسخگویی.. ۷۲

جدول ۳-۱۰: محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق با ضریب الفا کرونباخ. ۷۵

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. ۷۹

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. ۷۹

جدول ۴-۳: توزیع تحصیلات در این تحقیق.. ۸۰

جدول  ۴-۴- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۸۱

جدول ۴-۵: میزان کشیدگی و چولگی عاملهای تحقیق.. ۸۲

جدول ۴-۶ نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را برای همه متغیرها ۸۳

جدول ۴-۷: آزمون دوجمله ای برای پاسخ گویی و حکمرانی خوب.. ۸۴

جدول ۴-۸: آزمون همبستگی پیرسون برای حکمرانی خوب سازمانی و ارتقای پاسخگویی.. ۸۵

جدول ۴-۹: شاخص کفایت مدل رابطه حکمرانی خوب سازمانی و ارتقای پاسخگویی.. ۸۶

جدول ۴- ۱۰:  آزمون F جهت معنادار بودن واریانس…. ۸۷

جدول ۴-۱۱: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی حکمرانی خوب سازمانی و ارتقای پاسخگویی.. ۸۸

جدول ۴-۱۲: آزمون همبستگی پیرسون برای نتیجه گرایی با ارتقای پاسخگویی کارکنان.. ۸۹

جدول ۴-۱۳: شاخص کفایت مدل رابطه نتیجه گرایی با ارتقای پاسخگویی کارکنان.. ۹۰

جدول ۴-۱۴: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس، ۹۰

جدول ۴-۱۵: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی  نتیجه گرایی و ارتقای پاسخگویی.. ۹۱

جدول ۴-۱۶: آزمون همبستگی پیرسون برای شفاف سازی با ارتقای پاسخگویی کارکنان.. ۹۳

جدول ۴-۱۷: شاخص کفایت مدل رابطه شفاف سازی با ارتقای پاسخگویی کارکنان.. ۹۳

جدول ۴-۱۸: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس…. ۹۴

جدول ۴-۱۹: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی  شفاف سازی با ارتقای پاسخگویی کارکنان.. ۹۶

جدول ۴-۲۰: آزمون همبستگی پیرسون برای ارتقای ارزشها با ارتقای پاسخگویی کارکنان.. ۹۷

جدول ۴-۲۱: آزمون همبستگی پیرسون برای اثربخشی با ارتقای پاسخگویی.. ۹۸

جدول ۴-۲۲: شاخص کفایت مدل رابطه اثربخشی با ارتقای پاسخگویی.. ۹۸

جدول ۴-۲۳: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس…. ۹۹

جدول ۴-۲۴: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی  اثربخشی و پاسخگویی.. ۱۰۱

جدول ۴-۲۵: آزمون همبستگی پیرسون برای ظرفیت سازی با ارتقای پاسخگویی.. ۱۰۱

جدول ۴-۲۶: شاخص کفایت مدل رابطه ظرفیت سازی با ارتقای پاسخگویی.. ۱۰۲

جدول ۴-۲۷: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس…. ۱۰۲

جدول ۴-۲۸: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی  ظرفیت سازی با ارتقای پاسخگویی.. ۱۰۴

جدول ۴-۲۹: آزمون هم خطی در رگرسیون.. ۱۰۵

جدول ۴-۲۹: آزمون هم خطی.. ۱۰۵

جدول ۴-۳۰: متغیر های ورودی و خروجی با استفاده از رگرسیون گام به گام. ۱۰۶

جدول ۴-۳۱: امارهای توصیفی متعیرهای موجود در رگرسیون گام به گام. ۱۰۶

جدول ۴-۳۲: شاخص های کفایت مدل رگرسیونی گام به گام. ۱۰۷

جدول ۴-۳۳: آزمون F برای معناداری رگرسیون.. ۱۰۸

جدول ۴-۳۴:  معناداری ضرایب رگرسیون.. ۱۰۸

جدول ۴-۳۵: نتیجه فرضیات پژوهش…. ۱۱۰

جدول ۵-۱- اصول حاکمیت خوب.. ۱۲۱

 

فهرست اشکال

 

شکل۱-۱:  مدل مفهومی تحقیق.. ۱۰

 

فهرست نمودارها

 

نمودار ۳-۱: نمودار کتل مربوط به ابعاد حکمرانی خوب.. ۶۸

نمودار ۳-۲: نمودار کتل مربوط به ابعاد پاسخگویی.. ۷۱

نمودار ۴- ۱ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۸۷

نمودار ۴- ۱ (ب): نرمال بودن باقیمانده ها ۸۸

نمودار ۴- ۲ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۹۱

نمودار ۴- ۲ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۹۲

نمودار ۴- ۳ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۹۴

نمودار ۴- ۳ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۹۵

نمودار ۴- ۵ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۱۰۰

نمودار ۴- ۵ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۱۰۰

نمودار ۴- ۶ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۱۰۳

نمودار ۴-۱۸: نرمال بودن باقی مانده ها- شکل دوم. ۱۰۹

نمودار ۴-۷: نرمال بودن باقی مانده ها ۱۰۹

نمودار ۴- ۶ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۱۰۳

 

چکیده:

حکمرانی خوب حاکی از تغییر پارادایم نقش دولت و حکومتها می باشد. حكمراني تنها در مورد دستگاهها يا كارگزاران دولتي نمي باشد، بلكه از آن مهم تر در مورد كيفيت حكمراني است كه شاخص ها و ابعاد آن را تشريح مي كند. حكمراني خوب يعني شفافيت، پاسخگويي، عدالت و ارتقاي تساوي افراد در برابر قانون که باعث می شود  صدای عامه مردم زمانیکه تصمیمات اخذ و منابع تخصیص می یابند به گوش برسد. این حکمرانی است که متعلق به مردم است و توسط مردم شکل می گیرد. در سالهای گذشته سازمانهای دولتی توجه ناچیزی به کیفیت خدمات یا پاسخگویی به ارباب رجوع معطوف ساخته اند، اما با عنایت به نهضتی که «مدیریت دولتی نوین نام گذاری شده است، مدیریت دولتی نوین بر عملیات مدیریت حرفه­ای (به جای آنکه صرفاً اداره امور باشد) تأکید دارد که شامل کیفیت خدمات، مدیریت عملکرد و مدیریت ریسک می­باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان حکمرانی خوب و ابعاد پاسخگویی  و ارائه برخی پيشنهادات جهت تبین و تلفیق این دو مولفه کاربردی  است. در این تحقیق از روش توصیفی- همبستگی از نوع پیمایشی و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پزوهش شامل ۲۰۰ نفر از کارمندان دادسرای منطقه ۱۴ تهران است. شرکت کنندگان ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد اصلاح شده مربوط به حکمرانی خوب و پاسخگویی را پر نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که سطح حکمرانی خوب و پاسخگویی کمتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان بعضی فرایند های حکمرانی خوب و پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد

 

 

کلمات کلیدی: حکمرانی، حکمرانی خوب،  پاسخگویی،

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0