پایان نامه خدمات فناوری برای معلولین

دانلود پایان نامه خدمات فناوری برای معلولین

چکیده
افراد معلول به دلیل ناتوانی خود، از پیشرفت هر روزه جامعه عقب مانده اند, از این رو فناوري اطلاعات می تواند همانند پلی این شکاف را بپوشاند. فناوري اطلاعات همان معجونی معجزه آساست که به افراد ناتوانکمک می کند تا با روشی مناسب و دقیق گام بزرگی به جلو بردارند. بهترین حرکت، ایجاد التزام براي فراهمکردن فضایی براي دسترسی بهینه این افراد به منابع فناوري اطلاعات است.
از آن جایی که فناوري اطلاعات و ارتباطات یک مساله جهانی است و تکنولوژي به سرعت در حالپیشرفت است، ما نیز باید خود را با این رشد بین امللی هماهنگ کنیم. بنابراین بررسی روند پیشرفت اینفناوري و گسترش فعالیت هاي کاربردي بسیار اهمیت دارد. به منظور درگیر کردن افراد معلول جامعه با فناورياطلاعات و ارتباطات و یا افزایش امکانات براي آن ها در نظر گرفتن مواردي همچون : درك صحیح از امکانات وسرویس هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور , ارزیابی دقیق نیازها براي برنامه ریزي مناسب , طراحی وگسترش دادن محصولات خاص فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند نرم افزارهاي کمکی و آوانویس و سختافزارها و محصولاتی که تکنیک هاي استفاده بهینه از فناوري اطلاعات و ارتباطات را براي افراد معلول در زمینهفیزیکی، شنیداري، گفتاري محیا می کنند , مفید می باشد.
کلمات کلیدي :
فناوري اطلاعات , معلولین , خط بریل , نابینایان , ناشنوایان , موس , صفحه کلید

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل ۱ – تعاریف اولیه
۱ تعریف فناوري اطلاعات ۳ -۱
۲ تعریف معلولیت ۵ -۱
۳ تاریخچه استفاده از فناوري اطلاعات براي رفاه معلولین ۵ -۱
فصل ۲ – فعالیت هاي انجام شده براي معلولان
۱-۲ سخت افزارهاي مخصوص نابینایان ۱۰
۲ -۲ نرم افزار هاي مخصوص نابینایان ۲۰
۳-۲ سخت افزارهاي مخصوص ناشنوایان ۲۵
۴-۲ نرم افزار هاي مخصوص ناشنوایان ۲۸
۵-۲ فعالیت هاي وب مخصوص ناشنوایان ۳۱
۶-۲ سخت افزارهاي مخصوص معلولان جسمی ۳۳
۷-۲ نرم افزار هاي مخصوص معلولان جسمی ۴۱
فصل ۳ – شهر الکترونیکی در خدمت معلولین
۱-۳ شهروند کم توان الکتریکی ۴۶
د
۲-۳ آموزش الکترونیکی سرآغاز برابري آموزش افراد معلول در شهرهاي الکترونیکی ۴۷
۱-۲-۳ ابزارهاي آموزش الکترونیکی ۴۸
۲-۳ مزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی براي معلولین ۵۰ -۳
۳-۳ تجارت الکترونیک آغازي در خودباوري کم توانان درشهرهاي الکترونیکی ۵۱
۴-۳ بانکداري الکترونیکی و خدمات آن براي معلولین ۵۳
۵-۳ گردشگري و معلولین در شهر الکترونیک ۵۳
۶-۳ مبانی توانمندسازي الکترونیکی افراد کم توان در شهر الکترونیکی ۵۴
۷-۳ جمعبندي ۵۷
فصل ۴ – مقایسه خدمات انجام شده در ایران و جهان
۱ فراهمکردن فرصتهاي برابر در حوزه فناوري اطلاعات ۵۹ -۴
۲ ایران و پیوند با معلولان در دسترسی به فرصتهاي برابر در حوزه فناوري اطلاعات ۶۱ -۴
۳ اقدامات صورت گرفته در این ضمینه ۶۱ -۴
فصل ۵ – نتیجه گیري ۶۴
منابع و مآخذ ۶۸
ه
فهرست شکل ها
فصل ۱ – تعاریف اولیه
۱-۱ صفحه کلید قدیم مخصوص نابینایان ۷
۲-۱ لب تاب جدید نابینایان ۷
۳ صفحه نمایش بریل ۷ -۱
۴-۱ دستگاه درشتنماي قدیمی ۸
۵-۱ لب تاب با قابلیت خواندن متن ۸
۶-۱ نرم افزار مخصوص ناشنوایان ۹
فصل ۲ – فعالیت هاي انجام شده براي معلولین
۱-۱-۲ صفحه کلید پورتست ۱۱
۲ -۱ پورتست توسعه یافته ۱۱ -۲
۳-۱-۲ صفحه کلید کیوورتی ۱۲
۴-۱-۲ صفحه کلید البا ۱۲
۵-۱-۲ دستگاه لایت ۱۳
۶-۱ دستگاه نمایش بریل ۱۳ -۲
و
۷-۱ دستگاه اویشن ۱۴ -۲
۸-۱ موبایل نابینایان ۱۴ -۲
۹-۱ موبایل مخصوص نابینایان ۱۵ -۲
۱۰-۱ دستگاه تشخیص رنگ ۱۵ -۲
۱۱-۱ دستگاه بریل ساز ۱۶ -۲
۱۲-۱ دستگاه کمک کارت ۱۶ -۲
۱۳-۱ دستگاه مترجم بریل ۱۷ -۲
۱۴-۱-۲ دستگاه کتاب خوان بریل ۱۷
۱۵-۱-۲ دستگاه اسکن صوتی ۱۸
۱۶-۱-۲ ساعت زنگ دار براي نابینایان ۱۹
۱۷-۱-۲ ساعت مچی باخط بریل ۱۹
۱-۲ نرم افزار ویمتز ۲۰ – ۲
۲-۲ پشتیبانی سمبل ها ۲۰ -۲
۳-۲-۲ نرم افزار تبدیل متن به صدا ۲۲
۴-۲-۲ نمایی از نرم افزار جاوز ۲۳
۵-۲-۲ نرم افزار درشتنمایی صفحه ۲۳
ز
۱-۳-۲ کاشت دستگاه شنوایی مصنوعی ۲۵
۲-۳-۲ دستگاه تی تدي ۲۶
۳-۳-۲ دستگاه ارسال و دریافت آلارم ۲۶
۴-۳ دستگاه تشخیص آلارم ۲۷ – ۲
۵-۳-۲ گوشی آي فون همراه با ابزار تشخیص آلارم براي ناشنوایان ۲۸
۱-۴-۲ نرم افزار تبدیل صدا به متن و اشاره ۲۹
۲-۴-۲ نرم افزار آموزش زبان اشاره ۳۰
۳-۴-۲ نرم افزار تبدیل صدا به متن دراگون ۳۰
۱-۵-۲ نمونه اي از سایت آموزش الکترونیک ۳۲
۲-۵ نمونه اي از سایت مخصوص ناشنوایان ۳۲ – ۲
۱-۶ موس مخصوص افراد ناتوان ۳۴ -۲
۲ -۶-۲ موس پیشرفته مخصوص افراد ناتوان ۳۴
۳-۶-۲ موس اینتگرا ۳۵
۴-۶-۲ موس پا ۳۶
۵-۶-۲ موس سر ۳۶
۶-۶-۲ سیستم اي گیز ۳۷
ح
۷-۶-۲ شکل صفحه منو ۳۸
۸-۶-۲ برنامه تلفن ۳۸
۹-۶-۲ صفحه کلید ۳۹
۱۰-۶-۲ برنامه کنترل منزل ۳۹
۱۱-۶-۲ برنامه خواندن متن ۴۰
۱۲-۶-۲ بازي در سیستم اي گیز ۴۰
۱-۷-۲ نرم افزار پیشگوي کلمات ۴۱

مقدمه
فناوري اطلاعات یکی از علوم جدید است که هر روز بر رشد آن افزوده می شود اما مسئلهمهم در استفاده از این فناوري است . تنها گروهی که در جامعه براي همگام کردن خود با فناورياطلاعات دچار مشکل هستند معلولین می باشند زیرا حداقل یکی از ابزار هاي ارتباط با اطلاعات راندارند . مثلا افراد نابینا از دیدن صفحه کامپیوتر و تعامل راحت با آن محروم هستند ویا افراد ناتوانجسمی از استفاده راحت و صحیح سخت افزارها محروم هستند . پس باید همگام با پیشرفتفناوري اطلاعات , راه هاي دسترسی به آن را هم آسان تر و تکنولوژي هاي دسترسی را پیشرفته ترکنیم .
پس باید شکاف موجود بین معلولین و پیشرفت را روز به روز کم رنگ تر کنیم تا زمانی کهافراد معلول همانند دیگر افراد جامعه خدمت رسانی کنند . در تعدادي از کشورها , بسیاري ازنیازهاي جامعه توسط معلولین برطرف می شود و این نشان دهنده شناخت پتانسیل موجود در اینقشر از جامعه است . اگر نیاز هاي این افراد در ضمینه اینترنت و کامپیوتر و به طور کلی تر یعنیفناوري اطلاعات شناخته شود و بستر مناسبی براي آنها محیا شود , تعداد زیادي از آنها پس ازمدتی به نیروي متخصص و ماهر جامعه افزوده می شوند که باعث کمک به قسمت هاي دیگرجامعه می باشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0