پایان نامه در رشته حسابداري با عنوان بررسي تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي بر اجراي اثر بخش حسابرسي صورتهاي مالي از ديدگاه حسابرسان شاغل

فهرست مطالب
چكيده ۱

فصل اول ۳
۱-۱- مقدمه ۴
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- ضرروت انجام تحقيق ۶
۱-۴- اهداف تحقيق ۸
۱-۴-۱- اهداف آرماني ۸
۱-۴-۲- اهداف كلي ۸
۱-۴-۳- اهداف ويژه و كاربردي ۹
۱-۵- فرضيه‌هاي تحقيق ۹
۱-۶- روش تحقيق ۱۰
۱-۷- قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی ۱۱
۱-۷-۲- قلمرو مکانی ۱۱
۱-۷-۳- قلمرو زمانی ۱۱
۱-۸- تعاریف اصطلاحات و مفاهيم ۱۱

فصل دوم ۱۳
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- تاريخچه حسابرسي در ایران ۱۴
۲-۳- كيفيت در حرفه حسابرسي ۱۸
۲-۴- كيفيت: تصوير خرد، تصوير كلان ۱۹
۲-۵- کنترل کیفیت کار حسابرسی ۱۹
۲-۵-۱- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی ۲۰
۲-۵-۲- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی ۲۱
۲-۶-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی ۲۲
۲-۶-۱- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت ۲۳
۲-۶-۲- سیستم کنترل کیفیت‌ ۲۴
۲-۷- حسابداری ۲۵
۲-۸- حسابرسی ۲۵
۲-۹- گزارشگری مالی ۲۵
۲-۱۰- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی ۲۶
۲-۱۱- رابطه حسابداری و حسابرسی ۲۶
۲-۱۲- نقش حسابرسی ۲۷
۲-۱۳- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی ۲۷
۲-۱۴- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری ۲۸
۲-۱۴-۱- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود. ۲۸
۲-۱۴-۲- ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. ۲۸
۲-۱۵- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی ۲۸
۲-۱۵-۱- تضاد منافع ۲۹
۲-۱۵-۲- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت ۲۹
۲-۱۵-۳- پیچیدگی ۲۹
۲-۱۵-۴- عدم دسترسی مستقیم ۳۱
۲-۱۶- سابقه انجام تحقیقات ۳۱
۲-۱۶-۱- تحقیقات داخلی ۳۱
۲-۱۶-۲- تحقیقات خارجی ۳۲

فصل سوم ۴۱
۳-۱- مقدمه ۴۲
۳-۲- روش تحقيق ۴۲
۳-۳- گروه‌هاي استفاده كننده از خدمات حسابرسي ۴۴
۳-۴- استاندارد کنترل کيفيت ۱ ۴۵
۳-۴-۱- كليات ۴۵
۳-۴-۲- اجزاي سيستم كنترل كيفيت (همان ماخذ) ۴۵
۳-۴-۳- مسئوليتهاي مديريت درباره كيفيت در درون مؤسسه (همان ماخذ) ۴۶
۳-۴-۴- الزامات اخلاقي (همان ماخذ) ۴۷
۳-۴-۵- استقلال (همان ماخذ) ۴۸
۳-۴-۶- پذيرش یا ادامه كار (همان ماخذ) ۵۰
۳-۴-۷- منابع انساني (همان ماخذ) ۵۳
۳-۴-۸- تعيين گروه كاري (همان ماخذ) ۵۴
۳-۴-۹- اجراي كار (همان ماخذ) ۵۵
۳-۴-۱۰- مشاوره (همان ماخذ) ۵۷
۳-۴-۱۱- اختلاف نظر (همان ماخذ) ۵۸
۳-۱۴-۱۲- بررسي كنترل كيفيت كار ۵۸
۳-۴-۱۳- نظارت (همان ماخذ) ۵۹
۳-۵- ابزار اندازه گيري ۶۲
۳-۶- جامعه و نمونه (در رابطه با توزيع پرسشنامه) ۶۳
۳-۷- جمعآوري اطلاعات ۶۳
۳-۸- تهيه پرسشنامه ۶۴
۳-۹- قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه ۶۴
۳-۱۰- اعتبار (روايي) پرسشنامه ۶۵
۳-۱۱- روش توزيع پرسشنامه ۶۵
۳-۱۲- معايب پرسشنامه ۶۵
۳-۱۳- تجزيه و تحليل اطلاعات ۶۶

فصل چهارم ۶۷
۴-۱- مقدمه ۶۸
۴-۲- توصيف نمونه ۶۸
۴-۳- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۶۹
۴-۴- متغيرهاي مورد مطالعه ۷۰
۴-۵- آمار توصيفي ۷۱
۴-۶- آمار استنباطي ۷۵
۴-۶-۱- آزمون تحليل عاملي ۷۵
۴-۷- آزمونهاي همبستگي ۷۷
۴-۸- آزمونهاي رگرسيون ۸۱
۴-۸-۱- آزمونهاي رگرسيون خطي ساده ۸۱
۴-۸-۲- آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره ۸۵
۴-۸-۲-۱- آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره (روش همزمان) ۸۵

فصل پنجم ۸۷
۵-۱- مقدمه ۸۸
۵-۲- خلاصه تحقیق ۸۸
۵-۳- پيشنهادات مبتني بر نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق ۹۰
۵-۴- پيشنهادات براي تحقيقات آتي ۹۴
۵-۵- خلاصه فصل پنجم ۹۵

فهرست منابع و مآخذ ۹۶
پیوست‌ها ۱۰۰
چكيده انگليسي: ۱۰۸

فهرست جداول
جدول شماره (۴-۱) : توزيع فراواني مطلق و نسبي جامعه آماري بر حسب جنس ۷۰
جدول شماره (۴-۲) : توزيع فراواني مطلق و نسبي جامعه آماري بر حسب سن ۷۰
جدول شماره (۴-۳): توزيع فراواني مطلق و نسبي جامعه آماري بر حسب رشته اصلي تحصيلي ۷۰
جدول شماره (۴-۴): توزيع فراواني مطلق و نسبي جامعه آماري بر حسب مدرك تحصيلي ۷۱
جدول شماره (۴-۵): توزيع فراواني مطلق و نسبي جامعه آماري بر حسب سابقه كاري ۷۱
جدول شماره (۴-۶): آمار توصيفي متغيرهاي مستقل تحقيق ۷۱
جدول شماره (۴-۷): آمار توصيفي هر يك از اجزاي سيستم كنترل كيفيت به تفكيك جنسيت ۷۲
جدول شماره (۴-۸): آمار توصيفي هر يك از اجزاي سيستم كنترل كيفيت به تفكيك مدرك تحصيلي ۷۳
جدول شماره (۴-۹): آمار توصيفي هر يك از اجزاي سيستم كنترل كيفيت به تفكيك سابقه كاري ۷۴
جدول شماره (۴-۱۰): جدول تحليل عاملي (شناسايي عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي) ۷۵
جدول شماره (۴-۱۱) : همبستگي بين كيفيت حسابرسي و مسوليت‌هاي مديريت ۷۷
جدول شماره (۴-۱۲): همبستگي بين كيفيت و الزامات اخلاقي ۷۷
جدول شماره (۴-۱۳): همبستگي بين كيفيت و پذيرش و ادامه كار ۷۷
جدول شماره (۴-۱۴): همبستگي بين كنترل كيفيت و منابع انساني ۷۸
جدول شماره (۴-۱۵): همبستگي بين كيفيت و اجراي كار ۷۸
جدول شماره (۴-۱۶): همبستگي بين كيفيت و نظارت ۷۹
جدول شماره (۴-۱۷): جدول همبستگي بين كليه اجزاي كنترل كيفيت با هم و با كيفيت حسابرسي صورت‌هاي مالي (ماتريس همبستگي) ۷۹
جدول شماره (۴-۱۸): جدول مربوط به رگرسيون خطي (مسئوليت‌هاي مديريت) ۸۱
جدول شماره (۴-۱۹): جدول مربوط به رگرسيون خطي (الزامات اخلاقي) ۸۱
جدول شماره (۴-۲۰): جدول مربوط به رگرسيون خطي (پذيرش وادامه كار) ۸۲
جدول شماره (۴-۲۱): جدول مربوط به رگرسيون خطي (منابع انساني) ۸۲
جدول شماره (۴-۲۲): جدول مربوط به رگرسيون خطي (اجراي كار) ۸۳
جدول شماره (۴-۲۳): جدول مربوط به رگرسيون خطي (نظارت) ۸۳
جدول شماره (۴-۲۴): جدول مربوط به همبستگي، ميانگين و انحراف معيارها ۸۴
جدول شماره (۴-۲۵): جدول مربوط به رگرسيون خطي چندمتغيره ۸۵

چكيده
بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجه‌ای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارت پذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصه‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وصنعتی قطعا” فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت
صورتهاي مالي به عنوان مهمترين مجموعه اطلاعات مالي محسوب ميشود. اما مسئله مهم ترديد درمورد قابليت اتكاي اطلاعات مزبور ميباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسايل ديگري از قبيل عدم دسترسي مستقيم استفاده كنندگان، پيچيدگي رويدادهاي اقتصادي و فرايند تهيه اطلاعات و آمار زيانبارو گمراه كننده موجب تقاضا براي خدمات حسابرسي مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزيابي كيفيت اطلاعات براي استفاده كنندگان است و از طرفي وظيفه سنگين اظهار نظر و پاسخ گويي به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از ديگران باحسن شهرت، قابليت حرفه‌اي و سياستهاي عملياتي خود ميتوانند از عهده اين پاسخ گويي وريسك برايند. لذا استقرار سيستم كنترل كيفيت مناسب توسط موسسات حسابرسي جهت بهبود حسابرسي و اثربخشي هر چه بيشتر صورتهاي مالي كه پاسخ گويي نیازهاي مطرح شده باشد اجتناب ناپذير است. در اين ميان سوال اصلي اين است كه “آيا استقرارسيستم كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده سازمان از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي موفق است يا خير؟ و اجزاي استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي تا چه ميزان رعايت شده ودر اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي موثر بوده است؟”
روش جمع اوري اطلاعات تحقيق بصورت كتابخانه‌اي و ميداني است. از كتاب ومقالات و اينتر نت براي مباحث تئوريك و از پرسشنامه براي آزمون فرضيه‌ها‌ي تحقيق استفاده شده است هم چنين روش آزمون فرضيه‌هاي تحقيق آزمونهاي ميانگين، آلفاي كرونباخ، آزمونهاي همبستگي و رگرسيون با استفاده از نرم افزار spssمي باشد.

يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه كليه اجزاي كنترل كيفيت مطرح شده در استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبي رعايت مي‌شود و اين اجزا داراي ارتباط مستقيم (مثبت) با كيفيت حسابرسي صورت‌هاي مالي مي‌باشد بطوريكه با افزايش رعايت سياست‌ها وروشهايي اجزاي كنترل كيفيت اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي به ميزان بالايي افزايش مي‌يابد.لذابا توجه به اينكه واحد كنترل كيفيت مسئولیت استقرار و اجراي استاندارد كنترل كيفيت را بعهده دارد پس بر اجراي اثر بخش حسابرسي صورتهاي مالي به میزان بالایی اثر دارد.
واژگان كليدي: سازمان حسابرسي، استاندارد كنترل كيفيت، مسئوليت‌هاي مديريت، الزامات اخلاقي، پذيرش وادامه كار، منابع انساني، اجراي كار و نظارت

 

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0