پایان نامه در رشته مدیریت با عنوان بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت

پایان نامه در رشته مدیریت با عنوان بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت

 

عنوان:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت

(مورد مطالعه: دانشگاه سمنان)

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به عنوان متغیر مستقل، اعتیاد اینترنتی به عنوان متغیر وابسته و تمایل استفاده از اینترنت به عنوان متغیر میانجی می پردازد. جامع آماری کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان هستند روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای می باشد و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است. برای انجام این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردید. برای ارزیابی پنج عامل شخصیت( برونگرایی، روان رنجوری، گشودگی نسبت به تجربه، سازگاری و وظیفه شناسی)از پرسشنامه پنج عاملی ویژگی های شخصیتی نئو ( ۶۰ ماده ای)،و به منظور سنجش اعتیاد اینترنتی از پرسشنامه ی یانگ(۱۹۹۸)و برای تعیین تمایل استفاده از اینترنت از پرسشنامه اسلانبای(۲۰۰۸)استفاده گردید. هر سه پرسشنامه استاندارد بوده و مجددا نیز روایی آن ها با اضهار نظر اساتید و صاحب نظران محترم تائید شد و پایایی آن ها نیز با استفاده از معیار آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزاری اس پی اس اس و لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی، با توجه به فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که پنج عامل شخصیت برای مناسب بودن سنجش شخصیت تائید شدند و همچنین مولفه های تمایل استفاده از اینترنت در تعیین تمایل به اینترنت تائید شدند و شاخص های اعتیاد اینترنتی نیز در نمونه تائید شدند.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی و بین اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت رابطه معنادار وجود دارد اما وجود رابطه معنادار بین ویژگی های شخصیتی و تمایل استفاده از اینترنت تائید نشد.

کلمات کلیدی: شخصیت پنج عاملی- اعتیاد اینترنتی- تمایل استفاده از اینترنت- دانشگاه

 

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱۰

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۱۰

۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۱۱

۱-۷- جامعه و نمونه آماری تحقیق.. ۱۱

۱-۹- نوع تحقیق.. ۱۲

۱-۱۰- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق.. ۱۲

۱-۱۰-۱- شخصیت.. ۱۲

۱-۱۰-۲-روان رنجوری: ۱۳

۱-۱۰-۳-برون گرایی.. ۱۳

۱-۱۰-۷- اعتیاد به اینترنت: ۱۵

۱-۱۰-۸- تمایل استفاده از اینترنت: ۱۶

فصل دوم ادبیات تحقیق.. ۱۹

۲-۱- مقدمه. ۲۱

۲-۲- شخصيت (تعاريف و نظريه ها ) ۲۲

۲-۳- نظريه ويژگي هاي شخصيت.. ۲۴

۲-۴- سه بعد شخصيت آيزنک.. ۲۴

۲-۵- ۱۶عامل شخصيت ريموند کاتل. ۲۶

۲-۶- نظريه پنج عامل شخصيت.. ۲۷

۲-۷- رويکرد صفات.. ۲۷

۲-۸- رويکرد يادگيري اجتماعي.. ۳۱

۲-۹- رويکرد پديدار شناختي (نظريه ي انسان گرا ) ۳۶

۲-۱۰- شبکه جهانی اینترنت.. ۳۸

۲-۱۱- ویژگی های کار کردی اینترنت.. ۳۹

۲-۱۲- اعتیاد. ۴۰

۲-۱۳- اعتیاد به اینترنت.. ۴۱

۲-۱۴- تشخیص اعتیاد به اینترنت.. ۴۲

۲-۱۵- نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت.. ۴۳

۲-۱۶- مراحل اعتیاد به اینترنت.. ۴۳

۲-۱۷-  تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت.. ۴۳

۲-۱۸- دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن. ۴۶

۲-۱۹- پیامد های اعتیاد اینترنتی.. ۴۹

۲-۲۰- تمایل استفاده از اینترنت.. ۵۰

۲-۲۱- مولفه های تمایل استفاده از اینترنت.. ۵۰

۲-۲۲- پیشینه تحقیق.. ۵۲

۲-۲۲-۱- تحقيقات انجام شده در داخل کشور ۵۲

۲-۲۲-۲- تحقيقات انجام شده در خارج کشور ۵۴

۲-۲۳- جمع بندی تحقیقات انجام شده در پیشینه. ۵۸

۲-۲۴ مدل مفهومی تحقیق.. ۶۰

فصل سوم روش تحقیق.. ۶۱

۳-۱- مقدمه. ۶۲

۳-۲- هدف تحقیق.. ۶۳

۳-۳- موضوع تحقیق.. ۶۳

۳-۴- روش تحقیق.. ۶۳

۳-۵- قلمرو تحقیق.. ۶۴

۳-۵-۱- قلمرو زمانی.. ۶۵

۳-۵-۲- قلمرو مکانی.. ۶۵

۳-۵-۳- قلمرو موضوعی.. ۶۵

۳-۶- جامعه آماری.. ۶۵

۳-۷- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۶۶

۳-۸- ابزار گردآوری داده ها ۶۷

۳-۹- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ۶۸

۳-۹-۱- روایی پرسشنامه. ۶۸

۳-۹-۲- پایایی پرسشنامه. ۶۹

۳-۱۰-روشهاي آماري مورد استفاده ۷۱

۳-۱۰-۱-آمار توصیفی.. ۷۱

۳-۱۰-۲-آمار استنباطی.. ۷۱

۳-۱۱-متغیرهای تحقیق.. ۷۲

۳-۱۲- نتیجه گیری.. ۷۳

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

۴-۱- مقدمه. ۷۶

۴-۲- آمار توصیفی.. ۷۷

۴-۲-۱- جنسیت پاسخ دهندگان. ۷۷

۴-۲-۲- سن پاسخ دهندگان. ۷۷

۴-۲-۳- رشته های تحصیلی پاسخ دهندگان. ۷۸

۴-۲-۴- میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان. ۷۹

۴-۳- آمار استنباطی.. ۷۹

۴-۳-۱- آزمون کفایت نمونه گیری.. ۸۰

۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش… ۸۱

۴-۳-۳- وضعیت متغیر های پژوهش… ۸۲

۴-۳-۴- بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش… ۸۳

۴-۳-۴-۱- تحلیل عاملی تأییدی.. ۸۴

۴-۳-۴-۱-۱- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر تمایل استفاده از اینترنت.. ۸۵

۴-۳-۴-۱-۲- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر تمایل استفاده از اینترنت.. ۸۹

۴-۳-۳-۱-۳- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ویژگی های شخصیتی.. ۹۱

۴-۳-۴-۱-۴- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ویژگی های شخصیتی.. ۹۵

۴-۳-۴-۱-۵- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر اعتیاد اینترنتی.. ۹۷

۴-۳-۴- همبستگی متغیرهای پژوهش… ۱۰۲

۴-۳-۵- آزمون فرضیات پژوهش… ۱۰۳

۴-۴- جمع بندی.. ۱۰۷

فصل پنجم بحث نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۱۰

۵-۱- مقدمه. ۱۰۹

۵-۲- یافته های تحقیق.. ۱۰۹

۵-۲-۱- یافته های توصیفی.. ۱۰۹

۵-۲-۲- یافته های آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معدلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر  ۱۱۰

۵-۲-۲-۱- آزمون فرضیات اصلی.. ۱۱۰

۵-۳- بحث در مورد یافته های تحقیق.. ۱۱۱

۵-۴- پیشنهادات کاربردی.. ۱۱۳

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۱۴

۵-۶- محدودیت های تحقیق.. ۱۱۴

منابع. ۱۱۶

منابع انگلیسی: ۱۲۰

پیوست.. ۱۲۳

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱-  جامعه آماری.. ۶۶

جدول ۳-۲- نمونه آماری.. ۶۷

جدول ۳-۳ پايايي پرسشنامه. ۷۰

جدول ۳-۴ متغير هاي تحقيق.. ۷۲

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت… ۷۷

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی آزمودنی­ها براساس سن.. ۷۸

جدول ۴-۳-  توزیع فراوانی آزمودنی­ها براساس رشته های تحصیلی.. ۷۸

جدول ۴-۴-  توزیع فراوانی آزمودنی­ها براساس میزان تحصیلات… ۷۹

جدول ۴-۵-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف… ۸۱

جدول ۴-۶-  نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش…. ۸۲

جدول ۴-۷- علائم اختصاری به‌ کار رفته در تحلیل عاملی تأئیدی ومدل سازی معادلات ساختاری.. ۸۴

جدول ۴-۸-  ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…. ۱۰۲

جدول ۹-۴-  نتایج آزمون فرضیه های پژوهش…. ۱۰۷

 

فهرست نمودار

نمودار ۴-۱- مدل اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت با استفاده تحلیل عامل تأییدی در حالت تخمین استاندارد  ۸۶

نمودار  ۴-۲-  مدل اصلاحی اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت با استفاده تحلیل عامل تأییدی در حالت تخمین استاندارد. ۸۷

نمودار ۴-۳-  اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت.. ۸۸

نمودار ۴-۴-  مدل دوم اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت درحالت تخمین استاندارد. ۸۹

نمودار ۴-۵-  مدل دوم اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت درحالت معناداری.. ۹۰

نمودار ۴-۶-  مدل اول اندازه گیری ویژگی های شخصیتی درحالت تخمین استاندارد. ۹۲

نمودار ۴-۷-  مدل اول اصلاحی اندازه گیر یویژگی های شخصیتی درحالت تخمین استاندارد. ۹۳

نمودار ۴-۸-  اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری ویژگی های شخصیتی.. ۹۴

نمودار ۴-۹-  مدل دوم اندازه گیری ویژگی های شخصیتی در حالت تخمین استاندارد. ۹۵

نمودار ۴-۱۰- مدل دوم اندازه گیری ویژگی های شخصیتی در حالت معناداری.. ۹۶

نمودار ۴-۱۱-  مدل اول اندازه گیری اعتیاد اینترنتی در حالت تخمین استاندارد. ۹۹

نمودار ۴-۱۲- مدل اول اصلاحی اندازه گیری اعتیاد اینترنتی درحالت تخمین استاندارد. ۱۰۰

نمودار ۴-۱۳-  اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری اعتیاد اینترنتی.. ۱۰۱

نمودار ۴-۱۴-  مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد. ۱۰۵

نمودار ۴-۱۵-  مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری.. ۱۰۶

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0