پایان نامه مدیریت بازرگانی بازاریابی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی نقش برند درون سازمانی در بهره گیری آن در خرید سبد سهام شرکت های بورسی با رویکرد وفاداری مشتریان و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های بیمه ای)

قالب پی دی اف با قابلیت ویرایش

 

فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ فصل اول: کلیات تحقیق )مقدمه۱-۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. )بیان مسأله ۲-۱ ۵ …………………………………………………………………………………………………………… )اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳-۱ ۱ )اهداف ﭘژوهش ۴-۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱ )ﭘرسش های ﭘژوهش ۵-۱ ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲ )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها ۶-۱ ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲ ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ تعریف های مفهومی ۱-۶-۱ تعریف های عملیاتی ٢-۶-۱ ………………………………………………………………………………………………….۲ ۳ )قلمرو ﭘژوهش ۷-۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴ )خلاصه فصل اول و ساختار ﭘایان نامه ۸-۱ ………………………………………………………………………………………………….۱۵ فصل دوم:ادبیات و چارچوب نظری ﭘژوهش )مقدمه۱-۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷ ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ )مبانی نظری و ادبیات ﭘژوهش ۲-۲ )بخش دوم وفاداری مشتریان ۳-۲ ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱ ۱ …………………………………………………………………………………………………….. )وفاداری مشتری ۱-۳-٢ ۲ ۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ) تاریخچه وفاداری ٢-۳-٢ ………………………………………………………………………………………………………………… )تعریف وفاداری مشتری ۳-۳-۲ ۲ ۲ …………………………………………………………………………………………………………………… )وفاداری مارک تجاری ۴-۳-۲ ۲ ۴
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان
ط

. )وفاداری و برند ۵-۳-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………… ۲۷ )وفاداری مصرف کننده ۶-۳-۲ . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. .. ۲۸ ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ )تعریف عملکرد سازمانی ۷-۳-۲ ۳۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ) ارزیابی عملکرد ۸-۳-۲ ۳۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ) ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد ۱-۳-۲ ۳۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ) اندازه گیری عملکرد سازمان ۱۲-۳-۲ ۳۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ) سیستم ارزیابی عملکرد ۱۱-۳-۲ ۳۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ) ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی و خصوصی ۱۲-۳-۲ ) بخش دوم ادبیات مربوط به متغیر مستقل مدیریت سیستم برند ۴-۲ . ………………………….. ………………………….. ……….. ۴۱ . )تعریف برند ۱-٤-٢ ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………..۱۲ . ) برندسازی ٢-٤-٢ ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………….۱۱ . )معانی و ویژگی های برند ۳-۴-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………….. ۴۵ . )خصوصیات یک برند خوب ۴-۴-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………. ۴۶ . ) مزیت استفاده از برند ۵-۴-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………. ۷۴ . )دیدگاه های شناسایی برند ۶-۴-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………. ۴۱ . )روش های نام گذاری محصولات ۷-۴-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………۵۲ . )توسعه برند ۸-۴-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………….. ۵۱ )استراتژی های توسعه برند ۱-۴-۲ . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………. ۵۲ . )تعمیم خط ۱۲-۴-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………….. ۵ ۴ . )تعمیم برند ۱۱-۴-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………….. ۵ ۵ . )مزایای تعمیم برند ۱۲-۴-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……. ۵۷ )ایجاد منافع بازخوردی برای شرکت و برند اصلی ۱۳-۴-۲ . ………………………….. ………………………….. …………………… ۵۱ )معایب تعمیم برند ۱۴-۴-۲ . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …….. ۵۱ . )استفاده از استراتژی تعمیم نام تجاری ۱۵-۴-۲ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……… ۶۱
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان
ي

)عوامل شکست تعمیم برند ۱۶-۴-۲ ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۲ )دلایل روی آوردن شرکت ها به تعمیم برند ۱۷-۴-۲ …………………………………………………………………………………….. ۶۳ )مفروضات تعمیم برند ۱۸-۴-۲ ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵ )اصول موفقیت تعمیم برند ۱۱-۴-۲ …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵ ……………………………………………………………………………………… )خطرهایی که تعمیم برند را تهدید می کنند ۲۲-۴-۲ ۶۶ )اثرات تعمیم برند بر ارزش ویژه برند ۲۱-۴-۲ ………………………………………………………………………………………………. ۶۷ ……………………………………………………………………………………………………………….. )خلق ارزش ویژه برند ۲۲ -۴-۲ ۶۱ )تناسب برند ۲۳-۴-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱ ۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ )کیفیت ۲۴-۴-۲ ۷۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ )دیدگاه های اساسی درباره تعریف کیفیت ۲۵-۴-۲ ۷۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ )کیفیت ادراک شده ۲۶-۴-۲ …………………………………………………………………………………………. )چگونگی ارزیابی کیفیت توسط مشتریان ۲۷-۴-۲ ۸۲ )تصویر شرکت ۲۸-۴-۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱ )ماهیت تصویر شرکت ۲۱-۴-۲ …………………………………………………………………………………………………………………..۸۳ …………………………………………………………………………………………………………………. )گستره تصویر شرکت ۳۲-۴-۲ ۸۴ …………………………………………………………………………………………………. )فرایند شکل گیری تصویر شرکت ۳۱-۴-۲ ۸۵ )ابعاد تصویر شرکت ۳۲-۴-۲ …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶ )نگرش مصرف کننده نسبت به برندتجاری ۳۳-۴-۲ ………………………………………………………………………………………. ۱۳ )تعریف نگرش و ابعاد آن ۳۴-۴-۲ …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴ )فرایند طبقه بندی اشیاء یا فرآورده ها در ذهن مصرف کننده ۳۵-۴-۲ ………………………………………………………………. ۱۷ …………………………………………………………………………………………………………………. )تاریخچه برند تجاری ۳۶-۴-۲ ۱۸ )بخش چهارم معرفی شرکت بیمه ایران ۶-۲ ………………………………………………………………………………………………… ٢-۶-۱)تاریخچه بیمه ایران ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸ ۱۰۸
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان
ك

) مأموریت شرکت سهامی بیمه ایران ٢-۶-٢ ………………………………………………………………………………. ۲۰۱ ) چشمانداز شرکت سهامی بیمه ایران ۳-۶-٢ ……………………………………………………………………………… ۲۰۱ )ﭘیشینه ﭘژوهش ۶-۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱ پﮋوهش های انجام شده در داخل کشور ۱-۶-٢ …………………………………………………………………………… ۲۲۲ پﮋوهش های انجام شده در خارج از کشور ٢-۶-٢ ……………………………………………………………………….. ۲۲۳ ……………………………………………………………………………………………………. )چارچوب نظری و ادبیات ﭘژوهش ۷-۲ ۱۱۶ )مدل مفهومی ﭘژوهش ۸-۲ …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷ )فرضیه های ﭘژوهش ۱-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸ ۱۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫) خلاصه فصل دوم۱۲-۲ فصل سوم : روش اجرای ﭘژوهش )مقدمه ۱-۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. )روش تحقیق ۲ -۳ ۱۲۲ ) دسته بندی روشهای تحقیق بر اساس هدف ۱-٢-۳ ………………………………………………………………………. ۲۱۲ ۲۱۲ ……………………………………………………. ) دسته بندی روشهای تحقیق بر اساس نحوه گردﺁوری دادهها ٢-٢-۳ ۱۲۱ ………………………………………………………………………………………………………………. )روش جمع آوری داده ها ۳-۳ )ابزار های جمع آوری داده ها ۴-۳ …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱ ……………………………………………………………………………………………. )جامعه آماری و حجم نمونه مورد مطالعه ۵-۳ )نمونه و نمونه گیری ۶-۳ ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵ )برآورد حجم نمونه ۷-۳ ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶ ۲۱۴ …………………………………………………………………………………………… ) روایی / اعتبار پﮋوهش ۱-۸-۳ ۲ ……………………………………………………………………………………………………. )پایایی پﮋوهش ٢-۸-۳ ۱۲ )روش های آماری مورد استفاده ۱-۳ ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱ ……………………………………………………………………………………………………………… )مقیاس اندازهگیری تحقیق ۱۲-۳ ۱۲۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. )طیف ها ۱۱-۳ ۱۳۱ ۱۲۵
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان
ل

)خلاصه فصل سوم ۱۴-۳ ……………………………………………………………………………………………………………………….. فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها )مقدمه ۱-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ ۳۴ )آمار توصیفی ۲-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ ۳۴ )آمار استنباطی ۳-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ ۳۶ ۲۳۴ …………………………………………………………………………………………………… ) ﺁزمون پیرسون ۱-۳-٤ )خلاصه فصل ۴-۴ …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ ۴۸ فصل ﭘنجم: بحث ونتیجه گیری )مقدمه ۱-۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲ )بحث و نتیجه گیری ۲-۵ ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲ )محدودیت های تحقیق ۳-۵ …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳ …………………………………………………………………………………………………………. )ﭘیشنهاد های کاربردی ﭘژوهش ۴-۵ ۱۵۴ ……………………………………………………………………………………………………….. )ﭘیشنهاد برای ﭘژوهش های آتی ۵-۵ ۱۵۵ منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست ها ۶۱ ۱ …………………………………………………………………….الف ) پرسشنامه ……………………………………………………………………………. ۶٢ ۱ …………………………………………………………………….. ب) پایایی پرسشنامه ( خروجی ﺁماری)……………………………………………. ۶۶ چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ ۷۶

۱۳۲ ۱۵۶ ۱۵۸
(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان
م

فهرست اشکال . .مدل مفهومی با اقتباس تاثیر مدیریت سیستم برند بر وفاداری مشتریان و عملکرد سازمان ۳-۲شکل …………………….. ۱۱۷

(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان
ن

فهرست جداول :تفاوت دیدگاه سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد ۱-۲جدول . ………………………….. ………………………….. …………………۳۲ . .طیف لیکرت ۲-۳جدول ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………. ۱۳۱ وضعیت جنسیت ﭘاسخ دهندگان ۱-۴جدول . ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………… ۱۳۳ وضعیت تحصیل ﭘاسخ دهندگان ۲-۴جدول . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………….. ۱۳۳ . .وضعیت سابقه شغلی کارکنان ۳-۴جدول ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………. ۱۳۴ .ﭘرسشنامه ۴-۴جدول . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………… ۱۳۴ . .آزمون کیسر-مایر ۵-۴جدول ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. .. ۱۳۶ :نتایج آزمون ﭘیرسون ۶-۴ جدول . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………….. ۱ ۳۷

(از پایگاه اطلعات علمی ایران )گنج (در پژوهشگاه علوم و فننناوری ۱۳۹۵/۹/۶ /و تاریخ ۱۹۵۹۲۹ دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها )وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة . (و الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است ۱۳۴۸) اطلعات ایران )ایرانداک (فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان
۱

چکیده پﮋوهش حاضر با هدف بررسی نقش برند درون سازمانی و بهره گیری ﺁن در خرید سبد سهام شرکت های بورسی با رویکرد وفاداری مشتریان و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های بیمه ای) انجام شده است. روش پﮋوهش توصیفی از نوع همبستگی است، به همین منظور پﮋوهشگر در پﮋوهش حاضر تمامی به عنوان جامعه ﺁماری در نظر گرفته با استفاده ، نفر بوده اند٤٤۴ کارکنان بیمه ایران شهر تهران را که شامل ٢ از فرمول کوکران نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به صورت نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس می ۱۴ عملکرد سازمانی و ، برند درون سازمانی، باشد. در این پﮋوهش از دو پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته وفاداری مشتریان استفاده گردیده است. روایی پرسشنامه ها از طریق محتوایی حاصل شده است .و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب ﺁلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از ﺁزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است و نتایج ﺁزمون نشان داد که رابطه میان متغیرهای تحقیق همگی معنادار بوده و فرضیه ها تحقیق تایید شدند. واژگان کلیدی: ، برند درون سازمانی مدیریت استراتﮋیک برند، برند داخلی،،گرایش برند وفاداری مش تریان ، عملکرد مشتریان.

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0