free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

پایان نامه مدیریت فرهنگی

امروز با یک پایان نامه دیگه در رشته مدیریت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.امیدوارم لذت ببرید.با مسترداک به روز باشید.

پایان نامه مدیریت فرهنگی رابطه میان هویت فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در زنان سرپرست خانوار کمیته امداد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- بیان مساله تحقیق.. ۳

۱-۲- سابقه  و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۹

۱-۴- فرضیه های تحقیق.. ۹

۱-۵-  روش تحقیق.. ۹

۱-۶- جامعه آماری.. ۱۰

۱-۷-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات… ۱۱

۱-۸- مدل تحقیق.. ۱۲

۱-۹- تعریف متغییرهای تحقیق.. ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. ۱۶

۲-۱- مقدمه. ۱۷

۲-۲- تعريف هويت… ۱۸

۲-۲-۱- هويت از نظر انديشمندان.. ۱۸

۲-۲-۲- انواع هويت… ۱۹

۲-۲-۳- عوامل آسيب زاي هويت ملي(بصورت فهرست وار). ۲۵

۲-۲-۵- شيوه هاي تكوين هويت اجتماعي.. ۲۶

۲-۳- بحران هويت… ۲۹

۲-۳-۱- آشفتگي هويت… ۲۹

۲-۳-۲- اختلال هويت… ۳۰

۲-۳-۳- پيامدهاي فقدان هويت… ۳۰

۲-۴- فرهنگ…. ۳۰

۲-۴-۱- ابعاد فرهنگ…. ۳۱

۲-۵- هویت… ۳۲

۲-۶- دیدگاه روانشناسی به هویت  و  فرهنگ…. ۳۴

٢-۶-١- اریک اریکسون.. ۳۷

٢-۶-٢- ژان پیاژه. ۳۸

٢-۶-٣- جورج لند.. ۳۹

۲-۶-۴- ٢-٢-٤- هربرت اسپنسر ( ١٨٢٠ – ١٩٣٠ ): ۴۰

٢-۶-٥- جورج زیمل ( ١٨٥٨- ١٩١٨ ). ۴۰

٢-۶-٦- گی روشه: ۴۱

٢-۶-٧- نظریه برگرو لاکمن: ۴۱

٢-۶-٨- نظریه ژان کروجر: ۴۲

٢-۶-٩- پیر بوردیو. ۴۲

٢-۶-١٠- جورج هربرت مید.. ۴۳

٢-۶-١١- آنتونی گیدنز. ۴۴

٢-۶-١٢- مانفردکان.. ۴۷

٢-۶-١٣- آگوست کنت (١٨٥٧- ١٧٩٨). ۴۹

٢-۶-١٤- تالکوت پارسونز. ۴۹

٢-۶-١٦- جنکینز: ۵۳

٢-۶-١٧- ماکس وبر. ۵۵

٢-۷- مفهوم لغوی هویت: ۵۵

٢-۸- اجتماعی شدن و هویت یابی فرد: ۵۵

٢-۹- ویژگی های عمومی هویت… ۵۶

٢-۱۱- عاملان جامعه پذیری.. ۵۷

٢-۱۲- آموزش و پرورش دوره متوسطه. ۵۹

٢-۱۳- نسبت هویت و فرهنگ…. ۶۰

٢-۱۴- جایگاه هویت… ۶۱

۲-۱۵- کيفيت زندگي کاري.. ۶۲

۲-۱۶- مفاهیم کیفیت زندگی کاری.. ۶۲

۲-۱۷- پیشینه کیفیت زندگی کاری.. ۶۴

۲-۱۸- اهداف کیفیت زندگی کاری.. ۶۴

۲-۱۹- متغیرهای کیفیت زندگی کاری.. ۶۵

۲-۱۹-۱- گری دسلر: ۶۵

۲-۱۹-۲- محورهای کیفیت زندگی کاری: از دیدگاه « جان بلچر» ۶۵

۲-۱۹-۳- افت کیفیت زندگی کاری و کم کاری.. ۶۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۷۰

۳-۱- مقدمه. ۷۱

٣-۲- روش تحقيق.. ۷۱

٣-۳- روش نمونه گيري.. ۷۳

٣-۳-١- جمعيت آماري.. ۷۴

٣-۳-٢- نمونه ي آماري و شيوه ي نمونه گيري و تعيين حجم نمونه. ۷۴

٣-۴- ابزار جمع آوري اطلاعات… ۷۶

۳-۵- روش گرد آوري اطلاعات « ميداني ، كتابخانه اي و غيره». ۷۶

۳-۶- روش تجزيه وتحليل اطلاعات… ۷۷

٣-۷- مراحل اجراي تحقيق.. ۷۷

٣-۸- سنجش روايي و پايايي داده ها ۷۸

۳-۸-۱- پیش تست… ۷۸

۳-۸-۲- سنحش پایایی  نهایی تحقیق.. ۷۹

۳-۳-سنجش روایی  (اعتبار) نهایی تحقیق.. ۸۱

۳-۸-۱-۳- تحلیل عاملی.. ۸۲

۳-۸-۱-۴- استخراج عامل ها ۸۷

۳-۸-۱-۳- تحلیل عاملی هویت فرهنگی.. ۸۷

٣-۸-۱-۴- روايي کیفیت زندگی کاری.. ۹۰

٣-۹-روش تجزيه و تحليل.. ۹۱

۳-۱۰- بررسی نرمال بودن داد ها ۹۲

فصل چهارم: آنالیز داده های تحقیق.. ۹۴

۴-۱- مقدمه. ۹۵

۴-۲- تحليل هاي آماري توصيفي.. ۹۵

۴-۲-۱- سن.. ۹۵

۴-۲-۲-  سابقه کار. ۹۶

۴-۲-۳ – تحصيلات… ۹۷

۴-۳- آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق.. ۹۷

۴-۴-  آزمون فرضيه ها با آمار استنباطي.. ۹۸

۴-۴-۱-  فرضيه فرعی اول.. ۹۸

۴-۵- فرضیه فرعی دوم. ۱۰۱

۴-۵- بررسی فرضیه اصلی با رگرسیون گام به گام. ۱۰۳

۴-۵- بررسی وضعیت محیط کار ایمن برای زنان سرپرست خانوار. ۱۰۷

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات.. ۱۰۹

٥-١-مقدمه. ۱۱۰

٥-٢- مروري بر خطوط کلي تحقيق.. ۱۱۰

۵-۳- يافته هاي مهم تحقيق.. ۱۱۰

٥-٤- بحث و نتيجه گيري.. ۱۱۱

٥-۵- پيشنهادات… ۱۲۶

۵-۵-۲- پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آينده. ۱۲۷

۵-۶- محدودیت های تحقیق.. ۱۲۸

منابع.. ۱۲۹

پیوست ها ۱۳۶

 

 

فهرست جدول ها

جدول ۱-۱- مولفه های تحقیق.. ۱۱

جدول ۳-۱: محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق با ضریب الفا کرونباخ.. ۷۹

جدول ۳-۲: محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق با ضریب الفا کرونباخ.. ۸۱

جدول ۳-۳: تحلیل عاملی هویت فرهنگی.. ۸۸

جدول ۳-۴: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای هویت فرهنگی.. ۸۹

نمودار ۳-۱: نمودار کتل مربوط به ابعاد هویت فرهنگی.. ۸۹

جدول ۳-۵: روایی کیفیت زندگی کاری.. ۹۰

جدول ۳-۵: پایایی کل تحقیق.. ۹۱

جدول ۳-۶: میزان کشیدگی و چولگی عاملهای تحقیق.. ۹۲

جدول ۳-۷: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف همه متغیرها ۹۳

جدول ۴-۱: توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان  در اين تحقيق.. ۹۶

جدول ۴-۲: سابقه استفاده از بیمه بدنه اتومبیل.. ۹۶

جدول ۴-۳: توزيع تحصيلات در اين تحقيق.. ۹۷

جدول ۴-۴: آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق.. ۹۸

جدول ۴-۵: نتايج فرضيات فرعی اول.. ۹۹

جدول ۴-۶: رابطه میان تعهد فرهنگی و ابعاد کیفیت زندگی کاری.. ۱۰۱

جدول: ۴-۷: متغير هاي ورودي و خروجي با استفاده از رگرسيون گام به گام. ۱۰۳

جدول ۴-۸: امارهاي توصيفي متعيرهاي موجود در رگرسيون گام به گام. ۱۰۴

جدول ۴-۹: شاخص هاي کفايت مدل رگرسيوني گام به گام. ۱۰۵

جدول ۴-۱۰: آزمون F براي معناداري رگرسيون.. ۱۰۵

جدول ۴-۱۱:  معناداري ضرايب رگرسيون.. ۱۰۶

جدول ۴-۱۲: آزمون دوجمله ای برای محیط کار ایمن.. ۱۰۸

 

 

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱- مدل تحقیق.. ۱۳

 

 

فهرست نمودار ها

نمودار ۴-۱: نرمال بودن باقي مانده ها (الف). ۱۰۶

نمودار ۴-۲: نرمال بودن باقي مانده ها (ب). ۱۰۶

 

 

چکیده

هویت فرهنگی یکی از مهم ترین شاخص های  فرهنگی هر جامعه ای می باشدو نسبت تعهد و تعلق افراد به فرهنگ خود می تواند میزان کیفیت کاری را تعیین کند و بر آن اثر بگذارد. درجه  کيفيت زندگي کاري درون سازمان از طريق اندازه گيری رضايت، غيبت کم؛ و انگيزه بالا در کارکنان برآورد مي‌شود. يکي از آفت هاي مهم مديريت، بي توجهي به کيفيت زندگي کاري کارکنان سازمان مي باشد. اين بی توجهی، اثر بخشي و کارايي سازمان را به شدت کاهش مي دهد. به دليل عـدم شناخت مديران سازمان از کيفيت زندگي کاري، اين مقوله، تناسب و اندازه‌هاي واقعي خود را در سازمان ها از دست داده است.  کيفيت زندگي کاري يا کيفيت نظام کار يکي از جالب ترين روش هاي ايجاد انگيزش و راهگشاي مهم در طراحي و غني سازي شغل کارکنان است که ريشه در نگرش کارکنان و مديران به مقوله ي انگيزش دارد. ضرورت توجـه به کيفيـت زنـدگي کاري و بهبود آن، يک منطق دارد وآن هم اين است که ۶۵ درصـد عمر مفيد انسان ها در محيط کار سپري مي شود. بدین ترتیب با توجه به اهمیت نقش کيفيت زندگي کاري در عملکرد کارکنان، هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان کيفيت زندگي کاري (پرداخت منصفانه، محيط كار ايمن، فضاي كلي زندگي، توسعه قابليت هاي انساني، يكپارچگي اجتماعي، قانونگرايي و تامين فرصت رشد و امنيت) و هویت فرهنگی ( تعلق و تعهد فرهنگی) در زنان سرپرست خانوار پرداخته است. در این تحقیق از روش توصیفی- همبستگی از نوع پیمایشی و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پزوهش شامل ۱۰۹ نفر از زنان سرپرست خانوار است. شرکت کنندگان ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد اصلاح شده مربوط به کيفيت زندگي کاري و هویت فرهنگی را پر نمودند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان بیشتر فرایند های کيفيت زندگي کاري و هویت فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد  و رگرسیون گام به گام هم نشان داد که از میان همه متغییر ها، سه متعییر محیط ایمن ، توسعه قابلیت، قانون گرایی رابطه مهمتری با هویت فرهنگی دارند

 

 

کلمات کلیدی: هویت فرهنگی، کيفيت زندگي کاري، محیط ایمن ، سرپرست خانوار

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0