پایان نامه مدیریت مالی تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری و قیمت سود

پایان نامه در رشته مدیریت مالی با موضوع تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری و قیمت سود

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چكيده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول – كليات تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲) بيان مسأله تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………… ۶

۱-۴) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵) فرضيه‏هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶)اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۷) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۹)جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۱۰) تعاریف وا‍ژه ها و كلمات كليدي تحقيق………………………………………………………………. ۹

۱-۱۰-۱) متغیر مستقل………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۱۰-۲) متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق……………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲) مروری بر مبانی نظری ………………………………………………………………………………………. ۱۳

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

۲-۲-۱) نقطه سر به سر…………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۲) اهرم و ساختار آن……………………………………………………………………………………… ۱۴

۲ -۲-۲-۱) اهرم عملیاتی………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۲-۱-۱) مفروضات اصلی درجه اهرم عملیاتی…………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۲-۱-۲) کاربردهای اهرم عملیاتی……………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۲-۱-۳) محاسبه ریسک تجاری………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۲-۲) اهرم مالی ………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۲-۲-۱) تفسیر درجه اهرم مالی……………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۲-۲-۲) مفروضات درجه اهرم مالی…………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۲-۲-۳) کاربردهای اهرم مالی…………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۲-۲-۴) محاسبه ریسک مالی …………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۲-۲-۵) درجه اهرم مالی و سود هر سهم…………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۲-۳) اهرم مرکب………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۲-۳-۱) تفسیر درجه اهرم مرکب…………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۲-۳-۲) مفاهیم درجه اهرم مرکب……………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۲-۳-۳) محاسبه ریسک کل شرکت………………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۲-۴) درجه اهرم اقتصادی………………………………………………………………………………… ۲۳

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

۲-۲-۲-۴-۱) عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۲-۴-۲) ریسک…………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۳) چرخه های تجاری……………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲-۳-۱) رشد اقتصادی و سیکل های تجاری………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۴) سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۴-۱) اشکال سرمایه گذاری………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۲-۴-۱-۱) سرمایه گذاری در دارائیهای مالی…………………………………………………….. ۳۳

۲-۲-۴-۱-۲) سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی ……………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۴-۱-۳) سایر موارد(احشام واغنام،نفت وبورس کالا)………………………………………. ۳۴

۲-۲-۴-۲) اهداف سرمایه گذاری………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۴-۳) فرایند سرمایه گذاری…………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۲-۵) روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار…………………………………………………………… ۳۸

۲-۲-۶) ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۶-۱) مفاهیم و تاریخچه ارزشیابی…………………………………………………………………. ۴۰

۲-۲-۶-۲) رویکرد های ارزشیابی……………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۶-۲-۱) تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر جریان نقد………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۶-۲-۲) تکنیکهای مبتنی بر رویکردارزشیابی نسبی……………………………………………………. ۴۲

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

۲-۲-۶-۲-۲-۱) روش ضریب درآمدی ………………………………………………… ۴۳

۲-۲-۶-۲-۲-۲) نسبت قیمت به جریان نقدی( )………………………………………. ۴۵

۲-۲-۶-۲-۲-۲ نسبت قیمت به ارزش دفتری ……………………………………….. ۴۶

۲-۲-۶-۲-۲-۴) نسبت قیمت به فروش ……………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۷-۱) تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………… ۴۹

۲-۲-۷-۲) تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………….. ۵۱

فصل سوم روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۲)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۳)متدلوژی تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۴) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۵)انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۶) روش نمونه‏گيري و حجم نمونه…………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۷) روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۸) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۹) روش های آماری مورد استفاده……………………………………………………………………………. ۶۲

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

۳-۹-۱) آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۹-۲) مدل رگرسیون تلفیقی…………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۱۰) ضریب تعیین r2……………………………………………………………………………………………. 64

فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها………………………………………… ۶۷

۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۲) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۳) آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۴) آزمون مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۵)تجزیه و تحیل رگرسیون سری زمانی و مقطعی………………………………………………………… ۷۶

۴-۶) آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۶-۱) آزمون ایستایی………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۷)مدل رگرسیون تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۸) ضریب تعیین r2………………………………………………………………………………………………. 79

۴-۹) آزمون خود همبستگی جملات اخلال (مستقل بودن)…………………………………………………. ۸۰

۴-۱۰) آزمون معناداری مدل رگرسیون…………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۱۱) برآورد مقادیر ثابت و غیرثابت متغیرها در رگرسیون………………………………………………… ۸۱

 

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

۴-۱۲) نتایج برآوردی آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………. ۸۲

۴-۱۲-۱) فرضيه اول……………………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۱۲-۲) فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۱۳) نتایج تخمین مدل رگرسیون………………………………………………………………………………. ۸۴

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………. ۸۵

۵-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۵-۲) مروری کلی بر چهارچوب کلی تحقیق …………………………………………………………………. ۸۶

۵-۳) نتایج برآورد فرضیه ها………………………………………………………………………………………. ۸۷

۵-۴) پیشنهادات مبتني بر نتايج حاصل ازتحقيق………………………………………………………………. ۸۹

۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………..۸۹

۵-۴-۲) پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………… ۹۰

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. ۹۲

ب)منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

جدول ۱ – مشخصات شرکتهای نمونه منتخب در تحقیق …………………………………………………. ۹۷

جدول ۲- آماره های توصیفی درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/B)و (P/E) برای شرکت های مورد بررسی    ۹۸

جدول ۳- نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول و دوم …………………………………………………….. ۹۹

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول ۴- آزمون هادری برای درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/B) و (P/E)………………… 101

جدول۵- آزمون (لوین ، لو و چو) برای متغیرهای درجه اهرم اقتصادی (DEL) و نسبتهای (M/B) و

(P/E) ………………………………………………………………………………………………………………… 103

جدول ۶ – نتایج  ،آماره Fو ضرایب برآوردی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق ………………. ۱۰۵

 

 

  چکیده

از عوامل مهم در زمان تصمیم گیری سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل برای سرمایه­گذاری در شرکت ها ارزیابی عملکرد شرکت های موردنظر است . این فرایند زمانی که اطلاعات بطور برابر در بازار توزیع نمی شود ، دشوارتر می گردد. نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود هر سهم (P/E) ، دو روش مهم تکنیکهای ارزشیابی نسبی بشمار می روند . درجه اهرم اقتصادی یکی از تکنیکهای جدید در تبیین و شناسایی ریسک در چهاچوب مبانی نظری اهرم ها می باشد . در اهرم های دیگر فروش به عنوان متغیر مستقل اما در درجه اهرم اقتصادی متغیر وابسته می باشد ، که متاثر از تغییرات متغیر اقتصادی است . بطوریکه در این تحقیق هزینه بهره برای سنجش متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

سرمایه­گذاران عموما به نسبت ارزش بازار و ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه داشته و برای ارزیابی سهام شرکت ها از این دو بیش از سایر عوامل استفاده می کنند . با توجه به عدم شناخت کافی سرمایه گذاران از درجه اهرم اقتصادی ، در این تحقیق سعی می شود با محاسبه درجه اهرم اقتصادی شرکت ها در سال های مختلف و پیدا کردن رابطه معنی­دار تغییرات آن با تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ، به سرمایه گذاران و سهامداران برای تصمیم­گیری بهتر در خرید و فروش سهام شرکت های مختلف کمک کنیم. با توجه به محدودیت امکانات و زمان، تعداد ۶۰ شرکت از صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۹ به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردید.تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی ،با کمک نرم افزار Eveiws انجام و بر اساس۰۵/۰=α یعنی در سطح ۹۵% اطمینان نتایج نهایی ذیل حاصل گردید :

۱- بر اساس فرضیه یک ،بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد و ضرایب محاسبه شده نیز حاکی از قوی بودن این رابطه می­باشد و بدین ترتیب فرضیه مذکور تایید می شود .

۲- بر اساس نتایج حاصل از فرضیه دوم بدلیل کوچکتر بودن t استیودنت از مقدار ۲ بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ارتباط معناداری ملاحظه نگردید .

 

كلمات كليدي: اهرم اقتصادي– ارزش بازار به ارزش دفتري (M/B) – ارزش بازار به سود هر سهم (P/E)

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0