free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

پایان نامه کامل بررسی و مقایسه قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی شرکت ایران خودرو

پایان نامه کامل بررسی و مقایسه قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی شرکت ایران خودرو

 

) مقدمه
در طول تاريخ همواره حمل و نقل جداي از توليد بوده و بالعكس. اما در عصر جديد به واسطه گستردگي و افزايش حجم معاملات اقتصادي، حمل و نقل و توليد به يكديگر پيوند خوردهاند. ليكن اين پيوند به هيچ وجه زائيده يك تكامل گريز ناپذير تاريخي يا دارويني نبوده، بلكه اين تكامل به واسطه دركي كه انسان از ماهيت فعاليتها و اقدامات تجاري خود داشته در قالب مفهومي به نام لجستيك شكل گرفته است(عیسایی و مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، ۱۳۹۰، ۲۲۵).
در دهههای اخیر لجستیک برای سازمانها به عنوان موضوعی اجتناب ناپذیر درآمده و در سبد هزینههای آنها، نقش تعیینکنندهای پیدا کرده است، به طوری که فعالیتهای لجستیکی میتواند تأثیر چشمگیری بر کارآیی و اثربخشی سازمان بگذارد. هدف لجستیک حداقل کردن هزینههای سازمان با ایجاد مطلوبیت زمانی و مکانی برای کالا میباشد و این هدف با کمی کنکاش در تمام روشهای لجستیکی قابل رؤیت است. روشهایی مانند لجستیک ناب، برون سپاری، لجستیک مجازی، لجستیک معکوس، مدیریت زنجیره تأمین، لجستیک یکپارچه و سایر نظریهها و روشهای لجستیکی به دنبال ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان و افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای لجستیکی به عنوان بخش مهمی از هزینههای تولید یا سازمان میباشند. این بدان معناست که توجه به لجستیک در سازمان، ضامن ادامه بقا و بیتوجهی به این بخش از سازمان موجب کاهش سهم بازار، کاهش سودآوری و زوال سازمان خواهد گردید(واترز، ۱۳۸۴، ۱).
به نظر میرسد که یکی از اولویتهای ضروری امروزی برای بسیاری از شرکتها، درک لجستیک است و در حال حاضر اغلب طرحهای با اولویت نخست دارای ویژگی لجستیکی مشخص هستند. لجستیک به عنوان فناوری کنترل جریان فیزیکی مواد و کالا و اطلاعات مربوط به آن که توسط یک شرکت ارسال، انتقال و دریافت میشود؛ ظاهراً به عنوان یک روش سازمانی به نظر میرسد که بتواند انعطافپذیری و واکنش شرکت را در برابر محیطش حفظ کند و بهبود بخشد. لجستیک به منظور حصول اهداف ایده آل خود؛ یعنی تداوم(جلوگیری از اتمام موجودی) و روانی(محدود ساختن ظرفیت) تا حدود زیادی نقش کاربردی اولیه خود را پشت سر گذاشته است که این نقش ترکیبی از حمل و نقل، بررسی و تأمین عملیات است. مفهوم زنجیره لجستیک که امروزه به عنوان«زنجيره تأمين» تلقی میشود، شرکتها را قادر میسازد که جریان را از پایین به بالاکنترل و بهینه نمایند(همان منبع، ۸۸ ).
از طرفی تمامی سازمانها خواهان اصلاح زنجيره تأمين خود هستند. آنها همواره به دنبال پیشنهادهای جدید و اصول مدیریتی بهتر هستند تا بتوانند هزینهها را کاهش داده، خدمات را بهبود بخشیده و به یک مزیت رقابتی دست یابند. اما قبل از آن که آنها به طور جدی درباره اصلاحات سخن بگویند، باید این سؤال آسان را بپرسند که چگونه میتوان عملکرد لجستیک را سنجید؟ متأسفانه پاسخ این سؤال آسان نیست. لجستیک، خدمات غیر محسوس ارائه میدهد وکیفیت آن تا حد زیادی بستگی به ارزیابی ذهنی(نظری) دارد. ما از مشتریان درباره کیفیت خدمات سؤال میکنیم و پاسخهای آنها نشان میدهد که آیا سازمان به اهداف خود دست یافته یا خیر. البته، چند ویژگی قابل سنجش وجود دارد، لذا ما سه روش برای قضاوت درباره خدمات لجستیک داریم:
دیدگاههای ذهنی مشتریان و دیگران؛
معیارهای قابل اندازهگیری(کمیتپذیر) از قبیل: خدمات ارائه شده برحسب تن یا مشتریان مورد مراجعه؛
مقایسه با عملکرد گذشته و غیره(همان منبع، ۱۹۵ و ۱۹۶).
مدیران ازریابی عملکرد باید به صورت مستمر در فکر الگوبرداری زنجیره باشند تا از نتایج بدست آمده، عملکرد داخلی زنجیره را با دیگر عملکردهای بدست آمده مقایسه نمایند(غضنفری و فتح اله، ۱۳۸۹، ۲۸۷ و ۲۸۸).
به طور سنتي، اندازهگيري عملكرد به عنوان فرآيند كمي سازي اثربخشي و كارآيي عمليات تعريف شده است. در مديريت كسب و كار جديد، اندازهگيري عملكرد نقش بسيار مهمتري از كمي سازي و فرآيند حسابداري دارد. سينك و توتل(۱۹۸۹) بيان ميكنند كه «آنچه را كه نميتوانيد اندازه گيري كنيد، نميتوانید مديريت کنید» (آذر و کزازی و زنگویی، ۱۳۸۹، ۴ و ۵).
در این فصل سعی شده است جهت آشنایی اولیه، مطالبی پیرامون کلیات تحقیق ارائه گردد که شامل بیان مسئله، اهداف و سؤالات پژوهش، اهمیت و ضرورت موضوع، جنبه نوآوری پژوهش، محدودیتهای تحقیق و نحوه مقابله با آنها، تعاریف مفهومی و عملیاتی و نیز ساختار تحقیق میباشد.
۱-۲) بیان مسئله
موضوع لجستیک، بخش فیزیکی جریان مواد و کالا از مرحله تهیه مواد خام تا محصول نهایی، از جمله حمل و نقل، انبارداری و امثال آن را شامل میشود. این امر تحت عنوان لجستیک و مدیریت مواد بخش مهمی از نظام مدیریت زنجیره تأمین را شامل میگردد. بدیهی است حجم زیادی از ارزش ایجاد شده در طول یک زنجیره تأمین، منوط به طرح اصولی لجستیک و مدیریت اثربخشی جریان مواد از مرحله تأمین تا مشتری نهایی و حتی برعکس است که توأم با مدیریت اصولی جریانهای اطلاعاتی و نیز جریانات مالی، چارچوب اصلی نظام مدیریت زنجیره تأمین را تشکیل میدهد(غضنفری و فتح اله، ۱۳۸۹، ۲۵۵).
به لحاظ تاریخی، سازمانها همواره تمام کوشش خود را صرف ساخت محصولات کردهاند و در مورد روشهایی که این محصولات به دست مشتریان میرسند، کمتر اندیشیدهاند. بنابراین، «زنجیره تأمين» به صورت مفهومی انتزاعی باقی ماند و لجستیک نیز اصطلاحی نبود که به طور متداول در کسب و کار و تجارت به کار رود. برای انجام کسب و کار، توزیع، هزینهای اجتناب ناپذیر بود و منظور از توزیع، عملاً همان حمل و نقل بود. دراکر در سال ۱۹۶۲ این وضعیت را تشخیص داد و توزیع فیزیکی را به عنوان «قلمرو تاریک اقتصاد» توصیف کرد و گفت این وضعیت موجب شده است که بیشترین غفلت در امید بخشترین حوزه کسب و کار صورت گیرد.
نگاه به لجستیک زمانی کم کم تغییر پیدا کرد که سازمانها پی بردند فقط برای حمل و نقل و انبارداری چه میزان هزینه میکنند. اما آنها از هزینههای واقعی اطلاع چندانی نداشتند. در سال ۱۹۷۶، ری گفت که کل حوزه هزینهيابي لجستیک را ابری از رویکردهای خاص و رویههای مبهم حسابداری پوشانده است و به نظر میرسد که ایدئولوژی نظاممند ضعیفی بر آنها حاکم است. در سال ۱۹۷۷، لیتل این نکته را افزود که تعیین هزینههای لجستیک از طریق صورتحسابهای پذیرفته شده حسابداری در شرکتها بسیار گمراه کننده است. در دهه ۱۹۸۰، طی بررسیهایی که از سوی محققانی چون مکی بین، ری، گاتورنا و آلن، فیرث و دیگران، و دلنی، به عمل آمد، این نتیجه حاصل شد که به طور کلی هزینههای لجستیک معمولاً ۱۵ تا ۲۰ درصد کل هزینههاي سازمان را به خود اختصاص میدهند؛ البته سازمانها به این هزینهها یکباره و اتفاقی پی نبردند. همچنین در سال ۱۹۹۴، هیل توانست اعلام کند که بسیاری از توزیع کنندگان از هزینه خدمات توزیعی که خود فراهم میکنند، خبر ندارند.
به رغم دشواریهای تعیین هزینههای لجستیک، بسیاری از سازمانها از شاخصهای خود شگفت زده شدند و در صدد صرفهجویی برآمدند. این امر موجب افزایش توجه به لجستیک شد تا آنجا که امروزه آن را به عنوان عاملی مهم و ضروری در همه سازمانها میشناسند. اگرچه کاهش هزینهها، انگیزه اولیه سازمانها برای بازنگری لجستیک خود بود. البته، فهرست کامل تری از دلایل شامل موارد زیر میباشد:
شناخت سازمانها از این جهت که جابه جایی و انبار محصولات پرهزینه است و این هزینهها را میتوان کاهش داد؛
تأکید روز افزون بر رضایت مشتری، تکیه بر لجستیک مؤثر را اجتناب ناپذیر میکند؛
سازمانهای زیادی به فرآیند محوری روی آوردهاند یعنی لجستیک را به عنوان بخش جامعی از فرآیند کلی تأمین نیاز مشتری میدانند(واترز، ۱۳۸۴، ۹-۷).
در مطالعات صورت گرفته توسط انجمن مدیریت لجستیک مشخص شد که کارخانجات برای بکارگیری و اجرای بهترین فرآیندها و عملیات لجستیک در جهت قرار گرفتن در کلاس جهانی، فعالیتهایشان را در زمینههای خاص متمرکز میکنند، از جمله اندازهگیری عملکرد داخلی و خارجی(غضنفری و فتح اله،۱۳۸۹، ۲۶۵).
در حال حاضر به سيستمهاي اندازهگيري عملكرد سنتي كه نشانگرهاي مالي را مورد توجه قرار مي دهند، انتقادات زيادي از قبيل داشتن نگرش كوتاه مدت و سود محور بودن، بهينهسازي بخشي و محدود، ضعف در پشتيباني در بهبود مستمر و داشتن معيارهاي تك بعدي، وارد ميگردد. علاوه بر اين، سيستمهاي اندازهگيري عملكرد در زمينه مديريت زنجيره تأمين با مشكلات عديدهاي مواجه هستند؛ به عنوان مثال:
در ارتباط با استراتژيها نيستند؛
فاقد رويكرد توازني به يكپارچه سازي معيارهاي مالي و غير مالي هستند.
توسعه يك ابزار ارزيابي عملكرد جهت توسعه و موفقيت مديريت زنجيره تأمين بسيار پيچيده است و همواره با سؤالاتي اساسي، مانند: آيا سيستم ارزيابي بايد شامل يك يا چند سازمان گردد؟ آيا سيستم ارزيابي بايد شامل يك يا چند محصول گردد؟ مواجه است. به طور رسمي، زنجيره تأمين داراي چهار سطح يا پلكان تأمين، توليد، توزيع و مشتريان است كه هر سطح يا پلكان زنجيره ميتواند شامل تسهيلات متعددي باشد؛ بنابراين، پيچيدگي زنجيره تأمين از تعداد سطوح در زنجيره و تعداد تسهيلات در هر سطح ناشي ميشود. پيچيدگي ذاتي در زنجيرههاي تأمين، طراحي سيستم ارزيابي عملكرد آن را مشكل ميسازد (آذر، کزازی و زنگویی، ۱۳۸۹، ۴ و ۵).
مدل SCOR يك مثال خيلي خوب از معيارهاي زنجيره تأمين است. استفاده از مدل SCOR مزيت ديگري نيز دارد و آن اينكه زنجيره را به سمت يك استاندارد هدايت ميكند( تیموری و احمدی، ۱۳۸۸، ۶۸و ۶۹).
عنصر قابلیت اطمینان نیز یکی از تاثیرگذارترین این معیارهاست و عبارت است از «احتمال کارکرد سالم و بدون اشکال سیستم برای یک مدت مشخص و از پیش تعیینشده». صنعت خودرو بر اساس گفته پیتردراکر به عنوان صنعت صنعتها شناخته میشود و دارای طیف وسیعی از مشتریان و تأمینکنندگان در زنجیره تأمین خود میباشد. این صنعت همواره به دنبال معرفی محصولات جدیدتر با امکانات و گزینههای سفارشی بیشتری بوده است. رقابت بر سر افزایش سهم بازار بین خودروسازان منجر به ایجاد یک بازار ابر رقابتی در صنعت خودرو در سراسر جهان شده است. این اهمیت تا بدان حد بوده است که در مواردی شاخص برخورداری از خودرو در سطح جهان، بعنوان یکی از ملاکهای سنجش و ارزیابی درجه توسعه یافتگی ملل تلقی گردیده است. در کشور ما نیز سالیان درازی است که صنعت خودرو پایهگذاری شده است، ولی علیرغم این دوره طولانی این صنعت نتوانسته است از جایگاه مناسبی برخوردار گردد (شیرمحمدی، ۱۳۸۶، ۲۵۲).
شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان یکی از اعضای اصلی خانواده بزرگ ایران خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. حال سئوال اصلی این است که، قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان یک معیار عملکردی، به چه میزان میباشد؟
۱-۳) اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش عبارت است از: محاسبه قابلیت اطمینان کل زنجیره لجستیک داخلی شرکت ایران خودرو خراسان با استفاده از مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین.
اهداف جزئی تحقیق را میتوان به صورت زیر خلاصه نمود :
محاسبه قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی خط تولید خودرو پژو پارس در شرکت ایران خودرو خراسان.
محاسبه قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی خط تولید خودرو سوزوکی ویتارا در شرکت ایران خودرو خراسان.
محاسبه قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی خط تولید خودرو پژو ۴۰۵ در شرکت ایران خودرو خراسان.
مقایسه قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی خطوط تولید خودروهای پژو پارس، سوزوکی و پژو ۴۰۵ در شرکت ایران خودرو خراسان.
۱-۴) سؤالات پژوهش
سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: میزان قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی شرکت ایران خودرو خراسان چقدر است؟
سؤالات فرعی تحقیق را میتوان به صورت زیر خلاصه نمود :
میزان قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی خط تولید خودرو پژو پارس در شرکت ایران خودرو خراسان چقدر است؟
میزان قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی خط تولید خودرو سوزوکی ویتارا در شرکت ایران خودرو خراسان چقدر است؟
میزان قابلیت اطمینان زنجیره لجستیک داخلی خط تولید خودرو پژو ۴۰۵ در شرکت ایران خودرو خراسان چقدر است؟
زنجیره لجستیک داخلی کدامیک از خطوط تولید خودروهای پژو پارس، سوزوکی ویتارا و پژو ۴۰۵ از قابلیت اطمینان بیشتری و به چه میزان برخوردار است؟
۱-۵) اهمیت و ضرورت پژوهش
میتوان ادعا کرد که موضوع مدیریت لجستیک اگر چه در سازمانهای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی یک موضوع نسبتاً جدید است، ولی عمری به اندازه قدمت حیات انسان دارد. بدون شک موضوع حمل و نقل، انبار کردن و توزیع تولیدات، مدتهای مدیدی است که مورد توجه مدیران و سازمانها بوده است. اما نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه بررسی سیستماتیک و تجزیه و تحلیل موضوعهای مربوط به لجستیک است(غلامزاده، ۱۳۷۷، ۳۲).
در گذشته نه چندان دور، لجستیک به ندرت حتی در برنامههای دراز مدت شرکتهای بزرگ، مورد توجه قرار میگرفت ولی اکنون نقش راهبردی دارد و به عنوان بخش حیاتی هر سازمانی به حساب ميآید. این تغییر تا حد زیادی نتیجه نگاهی گسترده به لجستیک است که اکنون همه فعالیتهای مرتبط به زنجيره تأمين، از عرضه کنندگان اولیه تا مشتریان نهایی را دربر میگیرد(واترز،۱۳۸۴، ۱).
بهرهمندي از سيستم لجستيك مناسب، يكي از عوامل كليدي موفقيت در كسب و كار است. بررسي فضاي كسب وكار خودروسازان در ايران نشان دهنده پشت سر گذاردن مرحله رشد سريع اوليه و اشباع بازار است. يكي از استراتژيهاي معمول شركتها در چنين حالتي، كاهش هزينه به منظور حفظ سوددهي و شناسايي فرصتهاي بهبود در سازمان است. اولين جايي كه ميتوان كاهش هزينه و شناسايي فرصتهاي پيش رو را از آن شروع كرد، لجستيك و زنجيره تأمين سازمان است(ماکویی و فضل الهی، ۱۳۸۶، ۱).
در مطالعات صورت گرفته توسط انجمن مدیریت لجستیک مشخص شد که کارخانجات برای بکارگیری و اجرای بهترین فرآیندها و عملیات لجستیک در جهت قرار گرفتن در کلاس جهانی، فعالیتهایشان را در زمینههای خاص متمرکز میکنند، از جمله اندازهگیری عملکرد داخلی و خارجی (غضنفری و فتح اله،۱۳۸۹، ۲۶۵).
به آسانی میتوان گفت که سازمانها همواره به دنبال راههایی برای بهبود امور لجستیک خود هستند، اما آنها در کجا میتوانند به این اصلاحات دست یابند؟ گای میگوید که آنها باید به مقایسههای داخلی توجه داشته باشند(واترز، ۱۳۸۴، ۱۹۷).
یکی از مهمترین ملاحظاتی که از بررسی کارخانجات حاصل میشود، این است که زنجیره تأمین شامل سه بخش عمده یعنی: عملیات درون کارخانه، جریان بالادستی با تأمینکنندگان و جریان پاییندستی با مشتریان میباشند. اولین بخش مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت عملیات داخلی کارخانه یعنی فرآیندهای مختلفی است که بر روی ورودیهای فراهم شده به وسیله شبکه تأمینکنندگان، اعمال میشود. به عنوان مثال در مورد یک شرکت خودروسازی، عملیات داخلی دربرگیرنده تمام فعالیتهایی است که سرانجام در عملیات مونتاژ نهایی، اتومبیل تمام شده را روانه کانالهای توزیع میکنند(همان منبع، ۱۰).
ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین به مفهوم اندازهگیري کارایی زنجیره است. براي سیستم ارزیابی عملکرد، سه ویژگی مطرح میباشد؛ اول اینکه قاعدهمند باشد، پس از آن لازم است سیستم با سایر سیستمهاي سازمان یکپارچه بوده و در نهایت قابل بکارگیري و کارآ باشد. بدین ترتیب باید مشخص کرد که چه چیزي و چگونه اندازهگیري خواهد شد و لازم است شاخصها و روشهاي اندازهگیري مشخص گردند. در مدلهاي سنتی، سیستم ارزیابی عملکرد تنها بر کنترل هزینههاي تولید و کارآیی مبتنی بوده است. درحال حاضر به دلیل وجود تغییرات غیرقابل پیشبینی در محیط کسب و کار و دشواریهاي مدیریتی و فضاي رقابتی بین بنگاهها ایجاد شده، توجه به برخی فاکتورهاي غیر مالی لازم گشته است. ساختار سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس سه مؤلفه زیر قابل بررسی بوده و این سه مؤلفه میتوانند در یک ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار گیرند.
مدل ارزیابی عملکرد(نظیر EFQM.،SCOR ، B.S.C)
شاخصهاي ارزیابی عملکرد(اعم از مالی و غیر مالی)
روشهاي اندازهگیري عملکرد(اندازهگیري ورودیها، فرآیندها، خروجیها و نتایج)(حافظی، ۱۳۸۸، ۴۱).
مدل SCOR، ابزاری عالی است تا ساختار زنجیره تأمین را تحلیل، تصویر و بحث کند و افزونیها و کاستیها را آشکار کند. این مدل قادر است استراتژیها و تغییرات ساختاری را مدل کند تا عملکرد زنجیره تأمین به عنوان یک کل بهبود یابد(استدلر و کیلگر،۱۳۸۵، ۹۱ ).
به منظور رسیدن به یک مرور ابتدایی زنجیره تأمین، متدولوژی SCOR میتواند به عنوان قسمتی از ارزیابی زنجیره تأمین به کار برده شود. با SCOR ، ساختار لجستیکی زنجیره تأمین میتواند با استفاده از «تارهای زنجیره تأمین» و فرآیندهای زنجیره تأمین، مستند شود و این کار به وسیله تصویرکردن آنها بر سطح دوم از طبقات فرآیند SCOR صورت میپذیرد. در فصل دوم، به جزئیات متدولوژی SCOR و تکنیکهای بیشتر برای تحلیل زنجیرههای تأمین به تفصیل پرداخته خواهد شد(همان منبع، ۴۰۱).
۱-۶) جنبه نوآوری
در سالهای اخیر، فرآیندهایی که توانایی ارضای نیازهای مشتریان را به ما میدهند و برای هر سازمانی اهمیتی حیاتی دارند، شهرت فزایندهای یافتهاند. این فرآیندها ابزارهایی هستند که به وسیله محصولات تولید میگردند، توسعه مییابند و به مشتریان تحویل داده میشوند و از این طریق، نیازهای مشتریان، همراه با خدمات مستمر برآورده میشوند. مفهوم لجستیک، رشتهای است که با این فرآیندهای حیاتی تلاقی پیدا میکند و برای طراحی اینگونه سیستمها، به شکل اثربخش به مشتریان ارزش ارائه میکند(واترز، ۱۳۸۴، ۴۱ ).
در دهههای اخیر لجستیک برای سازمانها به عنوان موضوعی اجتناب ناپذیر درآمده و در سبد هزینههای سازمانها، نقش تعیین کنندهای پیدا کرده است، به طوری که فعالیتهایی لجستیکی میتواند تأثیر چشمگیری بر کارآیی و اثربخشی سازمان بگذارد(واترز، ۱۳۸۴، ۱ ).
در بسیاری از شرکتها، لجستیک جزو وظایف مهم است. علت این امر آن است که هماهنگی جهانی تولید و توزیع به عنوان یک فرصت و مسئله مهم مطرح شده است. بنابراین، این مسئله فرصتی بزرگ برای لجستیک ایجاد میکند و لجستیک میتواند در توسعه و بهرهگیری از راه کارهای راهبردی ابتکارآفرین باشد. آن دسته از متخصصین لجستیک که از این موضوعات شناخت دارند، دو فرصت طلایی پیش رو دارند:
۱) کمک به سازمان خود برای دستیابی به یک مزیت رقابتی مهم؛
۲) ایفای نقش رهبری در سازمانهای خود.
متخصصین لجستیک، برای انجام این کار باید از مجموعه فرصتهای سیستمهای اطلاعات و طیف وسیع موضوعات در جهانی سازی آگاه باشند و علاوه بر این باید توان رهبری در نوآوری درون سازمانهای خود را داشته باشند(همان منبع، ۱۷۱ ).
قابلیت اطمینان معمولاً به عنوان معیاری در سنجش و ارزیابی عملکرد، در روابط بین سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی با توجه به موضوع این پژوهش و با استفاده از معیار قابلیت اطمینان به عنوان مقیاس سطح یک در مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین(SCOR) به صورت درون سازمانی میتوان عملکرد یک سازمان را به طور مجزا و در بازههای مختلف زمانی بهدست آورد و از آن برای بهبود عملکرد بهره جست.
امید است با بهرهگیری از مطاب ارائه شده در این پژوهش، که سعی شده است نگاهی تفصیلیتر بر مفهوم مدیریت لجستیک و ارزیابی عملکرد استاندارد با استفاده از مدل SCOR ارائه دهد، زمینه توسعه و تعالی صنعت کشورمان، را بیش از پیش فراهم آید.
۱-۷) محدودیتهای تحقیق و نحوه مقابله با آنها
عدم آشنایی شرکت مورد مطالعه با مقوله زنجیره لجستیک و زنجیره تأمین و شاخصهای ارزیابی قابلیت اطمینان آن.
نحوه مقابله: این کار سبب شد وقت زیاد محقق صرف تشکیل جلسات با مسئولین مربوطه گردد.
ارزیابی عملکرد لجستیک بسیار دشوار است خصوصاً به این دلیل که با دیگر فعالیتها کاملاً آمیخته است. به طور کلی شاخصهای موجود دربرگیرنده ارزیابی ذهنی و مقایسه به بعضی استانداردها هستند(واترز،۱۳۸۴، ۲۱۲ ).
نحوه مقابله: با بکارگیری مدل SCOR که مدلی مرجع میباشد، از مقیاسهای استاندارد این مدل براي ارزيابي عملكرد زنجیره لجستیک استفاده شده است.
مدل SCOR به عنوان یک مدل مرجع، هیچ روش بهینهسازی را ارائه نمیدهد(استدلر و کیلگر، ۱۳۸۵، ۵۷).
نحوه مقابله: با محاسبه میزان شاخصهای این مدل در دورههای زمانی مختلف، میتوان رشد و افول عملکرد زنجیره لجستیک را مشخص کرد و در صورت نیاز میتوان برای بهبود آن اقدامات اصلاحی انجام داد.
۱-۸) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۸-۱) متغیرهای وابسته
قابلیت اطمینان:
الف) تعریف مفهومی
قابلیت اطمینان سیستم احتمال کارکرد سالم و بدون اشکال آن برای یک مدت مشخص و از پیش تعیین شده میباشد. یک سیستم معمولاً از تعدادی اجزاء یا زیرسیستم تشکیل شده است. نحوه استقرار اجزاء سیستم در کنار یکدیگر و وابستگی و همبستگی بین این اجزاء بر قابلیت اطمینان سیستم تأثیرگذار خواهند بود(شیر محمدی، ۱۳۸۶، ۲۵۲).

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0