پایان نامه کامل در رشته حسابداری اطلاعات سنواتي سود

پایان نامه کامل در رشته حسابداری اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱ بیان مسئله ۵

۴-۱ فرضیه های پژوهش.. ۷

۵-۱  اهداف پژوهش.. ۸

۶-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۸

۷-۱ حدود مطالعاتی. ۹

۸-۱ روش پژوهش.. ۹

۹-۱ متغیر های پژوهش.. ۱۰

۱۰-۱ گرد آوری اطلاعات.. ۱۰

۱۱-۱ واژگان کلیدی و اصطلاحات.. ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۴

۲-۲ گفتار نخست : مفاهیم سود ۱۴

۱-۲-۲سود سهام ۱۴

۲-۲-۲ مفهوم سود و تعاریف.. ۱۵

۳-۲-۲ حساب سود واقعی یا صوری. ۱۷

۴-۲-۲ ویژگی های سود حسابداری. ۱۸

۵-۲-۲ نقاط ضعف سود حسابداری. ۱۸

۶-۲-۲ نقاط قوت سود حسابداری. ۱۹

۷-۲-۲هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود : ۲۰

۱-۷-۲-۲ پایداری سود ۲۰

۲-۷-۲-۲ قابلیت پیش بینی. ۲۰

۳-۷-۲-۲ مربوط بودن سود به ارزش سهام : ۲۱

۴-۷-۲-۲  به موقع بودن سود : ۲۱

۵-۷-۲-۲ محافظه كارانه بودن سود : ۲۲

۸-۲-۲ سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی. ۲۳

۳-۲ گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود ۲۳

۱-۳-۲ پیش بینی سودهای حسابداری آینده ۲۳

۲-۳-۲ پیش بینی یک رویداد اقتصادی. ۲۴

۳-۳-۲ تخمین سود ۲۴

۴-۳-۲ خطای پیش بینی سود ۲۵

۵-۳-۲ مدلهای مختلف پیش بینی. ۲۶

۶-۳-۲ اهداف پیش بینی. ۲۶

۱-۶-۳-۲ موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی. ۲۶

۷-۳-۲ عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی. ۲۶

۸-۳-۲ انواع شیوه های پیش بینی. ۲۸

۱-۸-۳-۲ پیش بینی های قضاوتی ۲۸

۲-۸-۳-۲ روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی ) ۳۱

۳-۸-۳-۲ پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی ۳۲

۴-۲ گفتار سوم : سیاست ها ی سود ۳۳

۱-۴-۲سیاست تقسیم سود ۳۳

۲-۴-۲ اهداف سیاست تقسیم سود ۳۴

۳-۴-۲مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود ۳۴

۱-۳-۴-۲ نظریه عدم ارتباط تقسیم سود ۳۵

۴-۴-۲ تئوری انتظارات.. ۳۶

۵-۴-۲ تئوری های تقسیم سود ۳۷

۶-۴-۲ تئوری درآمد باقی مانده ۳۷

۵-۲ گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن. ۳۸

۱-۵-۲ شاخص و تعریف آن. ۳۸

۲-۵-۲ تاریخچه شاخص قیمت سهام ۳۹

۳-۵-۲ شاخص‌های بورس تهران. ۳۹

۱-۳-۵-۲ شاخص کل قیمت.. ۳۹

۲-۳-۵-۲ شاخص صنایع. ۴۰

۳-۳-۵-۲ شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر. ۴۰

۴-۳-۵-۲ شاخص قیمت و بازد نقدی. ۴۱

۵-۳-۵-۲ شاخص بازده نقدی. ۴۳

۶-۳-۵-۲ شاخص سهام شناور آزاد ۴۳

۱-۶-۳-۵-۲ تعدیل ضریب سهام شناور آزاد ۴۵

۲-۶-۳-۵-۲ تعدیل ضریب سهام شناور آزاد ۴۵

۶-۲ گفتار پنجم : بازده و انواع آن. ۴۷

۱-۶-۲بازده ۴۷

۱-۱-۶-۲ انواع بازده ۴۸

۲-۱-۶-۲بازده کمی. ۴۸

۳-۱-۶-۲بازده کیفی. ۵۱

۲-۶-۲نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی. ۵۲

۱-۲-۶-۲ نرخ بازده مورد انتظار. ۵۳

۲-۲-۶-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش اول) ۵۴

۳-۲-۶-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم) ۵۶

۳-۶-۲ بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) ۵۶

۴-۶-۲ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران. ۵۷

۷-۶-۲الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده مورد انتظار. ۵۷

۱-۷-۶-۲استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی. ۵۸

۷-۲ گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری كارآیی بازار. ۵۹

۱-۷-۲ تئوری گام تصادفی. ۵۹

۲-۷-۲ تئوری بازار کارآ ۶۰

۱-۲-۷-۲ نظریه بازار کارآی سرمایه ۶۰

۲-۲-۷-۲گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه ۶۲

۳-۲-۷-۲ انواع الگوهای کارایی بازار. ۶۴

۸-۲ گفتار هفتم : درصد پوشش سود ۶۵

۱-۸-۲درصد پوشش سود ۶۵

۲-۸-۲ صورتهای مالی استاندارد شده ۶۶

۳-۸-۲ صورتهای مالی با مقیاس مشترک.. ۶۷

۱-۳-۸-۲ ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک) ۶۷

۲-۳-۸-۲ صورت سود و زیان هم مقیاس.. ۶۷

۹-۲ گفتار هشتم :پیشینه پژوهش.. ۶۸

۱-۹-۲ پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. ۶۸

۱-۱-۹-۲ پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور. ۶۸

۲-۱-۹-۲ پژوهشهای انجام شده دردرون کشور. ۷۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۸۲

۲-۳ جامعه آماری. ۸۲

۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق. ۸۳

۴-۳ تعیین حجم نمونه ۸۳

۵-۳ فرضیه های پژوهش.. ۸۳

۶-۳ روش پژوهش.. ۸۴

۷-۳ گرد آوری اطلاعات.. ۸۴

۸-۳ متغیر های پژوهش و شیوه محاسبه آنها ۸۴

۹-۳ تابع آماره ۸۷

۱-۹-۳ تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های یک و دو. ۸۷

۲-۹-۳ تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های سه ،چهار و پنج. ۸۷

۳-۹-۳ آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 87

۴-۹-۳ آزمون دوربین – واتسون (DW) 88

۵-۹-۳ تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه ۸۹

۶-۹-۳ دیاگرام پراکنش و معادله خط. ۹۰

۷-۹-۳ تحلیل رگرسیون. ۹۱

۸-۹-۳ ضریب همبستگی پیرسون. ۹۱

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۹۳

۲-۴ شاخص توصیفی متغیرها ۹۳

۱-۲-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: ۹۴

۳-۴ آزمون فرضیه ها ۹۶

۱-۳-۴ آزمون فرضیه اول. ۹۶

۴-۴ آزمون فرضیه یک پژوهش.. ۹۶

۱-۴-۴ فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: ۹۶

۵-۴ آزمون فرضیه دوم : ۱۰۱

۱-۵-۴ آزمون فرضیه دو پژوهش.. ۱۰۱

۱-۱-۵-۴ فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: ۱۰۲

۶-۴ آزمون فرضیه سوم ۱۰۶

۷-۴ آزمون فرضیه چهارم ۱۱۲

۸-۴ آزمون فرضیه پنجم ۱۱۷

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۲۵

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۱۲۵

۱-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه اول. ۱۲۵

۲-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه دوم ۱۲۶

۳-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه سوم ۱۲۶

۴-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۱۲۷

۵-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه پنجم ۱۲۷

۳-۵ ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۷

۴-۵ پیشنهاد ها ۱۲۸

۱-۴-۵ پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. ۱۲۸

۲-۳-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۱۲۹

۴-۵ محدودیت های پژوهش.. ۱۲۹

پیوست ها

پیوست شماره (۱) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۸۸٫ ۱۳۲

پیوست شماره (۲) جامعه مورد مطالعه و تاریخ مجامع. ۱۳۹

پیوست شماره (۳) درصد سهام شناور آزاد و محاسبات متغیرهای مستقل و وابسته ۱۴۴

پیوست شماره (۴) جدول روش های آماری. ۱۶۹

منابع و ماخذ

منابع فارسي: ۱۸۱

منابع لاتین: ۱۸۴

چکیده لاتین. ۱۸۷

 

 

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0