پایان نامه کامل در رشته مدیریت آموزشی با عنوان رتبه‌بندي اهميت سیستم مناسب پرداخت حقوق از دیدگاه معلمان شهر ایلام

پایان نامه کامل در رشته مدیریت آموزشی با عنوان رتبه‌بندي اهميت سیستم مناسب پرداخت حقوق از دیدگاه معلمان شهر ایلام

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳ اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………. ۴

۱-۴ اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۵ فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶ سؤالات تحقيق…………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۷ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۵

۱-۸ روش تحقيق……………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۹ متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۱۰ تعریف واژه ها ………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۱۱ ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: مرور ادبيات پژوهش

۲-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲ ادبیات پژوهش……………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۱ مفهوم جبران خدمات ………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲-۲ تعريف جبران خدمات……………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۳ انواع جبران خدمات…………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲-۴ عوامل خارجي مؤثر بر جبران خدمات……………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۵ مدل جبران خدمات نيروي انساني ………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۶ ديدگاه جبران خدمات ثابت و متغير………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۷ روند كنوني در جبران خدمات كاركنان…………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۸ برخي از قوانين مهم مربوط به جبران خدمت كاركنان…………………………………. ۱۷

۲-۲-۹ حقوق و دستمزد………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۹-۱ تعاريف حقوق و دستمزد………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۹-۲ ويژگي‌هاي سيستم حقوق و دستمزد…………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۹-۳ طراحي سيستم حقوق و دستمزد به عهده‌ي كيست؟……………………………….. ۲۰

۲-۲-۹-۴ مراحل مختلف طراحي سيستم حقوق و دستمزد……………………………………. ۲۱

۲-۲-۹-۵ حداقل و حداكثر دستمزد ……………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۹-۶ضوابط تعيين حداقل دستمزد…………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۱۰ انواع دستمزد ………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۱۰-۱ انواع روش‌هاي پرداخت دستمزد…………………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۱۱ انواع كار از نظر زمان و دستمزد………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۱۲ مسائل نظام حقوق و دستمزد در بخش عمومي……………………………………….. ۳۱

۲-۲-۱۳ معيارهاي كار منصفانه ……………………………………………………………………… ۳۳

۲-۲-۱۴ فرصت اشتغال برابر ………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۲-۱۵ پرداخت حقوق به جاي دستمزد…………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۱۶ پيشينه‌ي نظام حقوق و دستمزد در ايران باستان ……………………………………… ۳۵

۲-۲-۱۷ سيستم پرداخت حقوق و دستمزد در ايران…………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۱۸ تأثير سازمان بر پرداخت……………………………………………………………………. ۴۰

۲-۲-۱۹ نظريه‌هاي حقوق و دستمزد……………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳ مبانی نظری ……………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۳-۱ انگیزش چیست ………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۳-۲ روشهای ایجاد انگیزش در کارکنان ………………………………………………………. ۵۰

۲-۳-۳ سیستمهای پاداش …………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۳-۴ نظریه انتظار ……………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۳-۵ نظریه برابری …………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۳-۶ تئوری های تقویت رفتار ……………………………………………………………………. ۵۴

۲-۳-۷ کاربردهای مدیریتی نظریه برابری …………………………………………………………. ۵۵

۲-۳-۸ خلاصه ای از پرداخت بر اساس عملکرد ……………………………………………….. ۵۶

۲-۴-۱  پیشینه تحقیق درخارج کشور ……………………………………………………………… ۵۷

۲-۴-۱  پیشینه تحقیق در داخل کشور……………………………………………………………… ۵۸

۲-۵  چارچوب نظري و مدل مفهومي………………………………………………………………. ۵۹

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۲ روش تحقیق  …………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۳ متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۴ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۵ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ……………………………………………………… ۶۲

۳-۶ ابزار سنجش ………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۷-۱ روایی …………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۷-۲ پایایی …………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۸ روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………… ۶۶

۳-۸-۱ آزمون t استیودنت ……………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۸-۲ آزمون تحلیل واریانس فریدمن ……………………………………………………………. ۶۸

۳-۹ مراحل انجام تحقیق ……………………………………………………………………………… ۷۰

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۴-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۲  یافته های توصیفی داده ها ……………………………………………………………………. ۷۲

۴-۲-۱  ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری ……………………………………………….. ۷۲

۴-۲-۲  توصیف داده های مربوط به نظر پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه ………………. ۷۹

۴-۳  تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۳-۱ بررسي نتايج آزمون  كلموگرف- اسميرنف………………………………………………. ۸۳

۴-۳-۲  آزمون فرضیه ۱ ………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۳-۳  آزمون فرضیه۲ ……………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۳-۴  آزمون فرضیه ۳ ………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۳-۵  آزمون فرضیه ۴ ………………………………………………………………………………. ۹۰

۴-۴  نتايج حاصل از تحليل آماري داده های پرسشنامه ……………………………………….. ۹۱

 

فصل پنجم: يافته‌ها، بحث و تفسير

۵-۱  جمع‌بندي …………………………………………………………………………………………. ۹۴

۵-۲  يافته‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۳  بحث و تفسير………………………………………………………………………………………………….۹۸

۵-۴  نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۵  محدوديت‌هاي پژوهش  ………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۶  پيشنهادات و توصيه‌هاي كاربردي …………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۷  پيشنهادها براي پژوهش‌هاي بعدي ………………………………………………………….. ۱۰۰

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

پیوستها…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول۲-۱ انواع دستمزدها…………………………………………………………………………….. ۲۸

جدول ۲-۲ تطبيق گروهها با تحصيلات …………………………………………………………… ۳۹

جدول ۲-۳ مقايسه برنامه‌هاي جبران خدمات مبتني بر آگاهي (دانش) و مبتني بر شغل … ۴۴

جدول۳-۱ پرسشنامه و مقولات آن………………………………………………………………….. ۶۴

جدول ۴-۱ توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب جنسیت …………………………………. ۷۳

جدول ۴-۲ توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب سن ………………………………………. ۷۴

جدول ۴-۳ توزيع فراواني افراد برحسب ميزان تحصيلات …………………………………… ۷۵

جدول ۴-۴ توزيع فراواني افراد برحسب رشته تحصيلی ……………………………………… ۷۶

جدول ۴-۵ توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب سابقه تدريس ………………………….. ۷۷

جدول۴-۶ توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب مقطع تدريس …………………………… ۷۸

جدول ۴-۷ توزيع فراوانی پاسخگويان به فرضیه۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۹

جدول ۴-۸ توزيع فراوانی پاسخگويان به فرضیه ۲ …………………………………………….. ۸۰

جدول ۴-۹ توزيع فراوانی  پاسخگويان به فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۱

جدول ۴-۱۰ توزيع فراوانی پاسخگويان به فرضیه ۴ …………………………………………… ۸۲

جدول ۴-۱۱ نتايج آزمون كلموگرف- اسميرنف………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۲: نتايج آزمون T استيودنت فرضيه ۱ ……………………………………………….. ۸۷

جدول ۴-۱۳: نتايج توصيفي آزمون T استيودنت فرضيه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۸

جدول ۴-۱۴: نتايج آزمون T استيودنت فرضيه ۲ ……………………………………………….. ۸۸

جدول ۴-۱۵: نتايج توصيفي آزمون T استيودنت فرضيه ۲  …………………………………… ۸۹

جدول ۴-۱۶: نتايج آزمون T استيودنت فرضيه ۳ ……………………………………………….. ۸۹

جدول ۴-۱۷: نتايج توصيفي آزمون T استيودنت فرضيه ۳ ……………………………………. ۹۰

جدول ۴-۱۸: نتايج آزمون T استيودنت فرضيه ۴ ……………………………………………….. ۹۰

جدول ۴-۱۹: نتايج توصيفي آزمون T استيودنت فرضيه ۴ ……………………………………. ۹۱

جدول ۴-۲۰: نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن …………………………………………….. ۹۱

جدول ۴-۲۱: اولويت ميزان اهميت هر يك از مباني پرداخت از ديدگاه معلمان …………. ۹۲

 

فهرست نمودارها 

عنوان                                                                                      صفحه

نمودار۲-۱ جبران خدمات ……………………………………………………………………………. ۱۱

نمودار۲-۲ عوامل تعيين‌كننده ممكن در سياست‌هاي پرداخت ………………………………… ۱۲

نمودار۲-۳ مدل جبران خدمات نيروي انساني ……………………………………………………. ۱۴

نمودار ۲- ۴ مراحل مختلف طراحي سيستم حقوق و دستمزد ……………………………….. ۲۲

نمودار۲-۵  عوامل موثر بر عدالت در پرداخت ………………………………………………….. ۲۶

نمودار ۲-۶- روشهاي پرداخت دستمزد ………………………………………………………….. ۳۰

نمودار۲-۷- انواع كار از نظر زمان و دستمزد……………………………………………………… ۳۱

نمودار ۲-۸ تناسب تصميمات جبران خدمات سازمان و محيط آن ………………………….. ۴۰

نمودار ۲-۹ برخي نتايج ساختار پرداخت متعادل  ………………………………………………. ۴۳

نمودار ۲-۱۰ نظريه مزد براساس سطح  …………………………………………………………… ۴۶

نمودار ۲-۱۱ فهرست روشهاي ايجاد انگيزش در كاركنان …………………………………….. ۵۰

نمودار ۲-۱۲: عوامل اساسي در ارزيابي برابري ………………………………………………….. ۵۳

نمودار۲-۱۳ مدل اساس نظريه ………………………………………………………………………. ۵۶

نمودار۲-۱۴ مدل مفهومي سيستم مناسب پرداخت ……………………………………………… ۵۹

نمودار ۳-۱ مراحل انجام تحقيق …………………………………………………………………….. ۷۰

نمودار ۴-۱درصد فراواني پاسخ دهندگان برحسب جنسیت…………………………………… ۷۳

نمودار ۴-۲  درصد فراواني پاسخ دهندگان برحسب سن………………………………………. ۷۴

نمودار ۴-۳ درصد فراواني افراد برحسب ميزان تحصيلات …………………………………… ۷۵

نمودار ۴-۴  درصد فراواني افراد برحسب رشته تحصيلی ……………………………………. ۷۶

نمودار ۴-۵ درصد فراواني پاسخ دهندگان برحسب سابقه تدريس ………………………….. ۷۷

نمودار۴-۶ درصد فراواني پاسخ دهندگان برحسب مقطع تدريس …………………………… ۷۸

نمودار ۴-۷ درصد فراوانی پاسخگويان به فرضيه ۱ …………………………………………….. ۷۹

نمودار ۴-۸ درصد فراوانی پاسخگويان به فرضيه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۰

نمودار ۴-۹ درصد فراوانی  پاسخگويان به فرضيه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۱

نمودار ۴-۱۰ درصد فراوانی پاسخگويان به فرضيه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۲

 

چکیده

هدف این پژوهش، اولویت بندی سیستم های مناسب پرداخت حقوق و دستمزد به معلمان استان ایلام می باشد.به همین منظور ۴ سؤال پژوهشی مطرح گردیده که بر اساس آنها تمایل معلمان شهر ایلام نسبت به سیستمهای مناسب پرداخت مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفته است. سعی گردید تا     طبقه بندی از سیستم پرداخت حقوق موجود در ایران(سیستم ثابت پرداخت ماهیانه) و سیستمهای متداول کشورهای دیگر از دیدگاه معلمان(سیستم پرداخت بر اساس شایستگی، عملکرد، و دانش و مهارت)      ارائه گردد. برای انجام این پژوهش از بین کلیه معلمان درسه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه استان ایلام، که مجموع  تعداد آنها ۱۱۸۸ نفر می باشد، بعنوان جامعه آماری، تعداد ۱۶۹ نفر به عنوان نمونه آماری مورد پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب گردید، و برای گردآوری اطلاعات  پرسشنامه ۵۴ سوالی استاندارد ((آنتونی میلانوفسکی۲۰۰۶)) و ((جاکوب و اسپرینگر۲۰۰۸)) استفاده شده است. تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، ضریب اعتبار و در آمار تحلیلی از آزمون رتبه ای فریدمن، آزمون نرمالیته و آزمون t استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان دهنده آن است که سیستم پرداخت حقوق بر اساس دانش و مهارت از بیشترین امتیاز، و سیستم ثابت پرداخت ماهیانه که هم اکنون در ایران متداول است از بین چهار سیستم مورد بررسی جهت رتبه بندی کمترین امتیاز را از دیدگاه معلمان داراست و معلمان نسبت به سیستم های دیگر پرداخت پذیرش بیشتری از خود نشان داده اند و متمایل به استفاده از آنها نیز بوده اند.

 

واژه های کلیدی:

پرداخت بر اساس عملکرد، پرداخت بر اساس شایستگی، پرداخت بر اساس دانش و مهارت، پرداخت ثابت ماهیانه

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0