پایان نامه کامل در رشته مدیریت اجرایی با عنوان بررسي عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ۳
۲-۱ بیان مسئله ۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۴-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴-۱ هدف کلی ۱۰
۲-۴-۱ هدف اختصاصی ۱۰
۵-۱ پرسش تحقیق ۱۰
۶-۱ مدل مفهومی تحقیق ۱۱
۷-۱ فرضيه تحقیق ۱۲
۸-۱ روش تحقیق ۱۲
۱-۸-۱ جامعه آماري و حجم نمونه ۱۲
۹-۱ قلمرو زماني و مكاني تحقيق ۱۳
۱۰-۱ تعریف مفهومي و عملياتي متغيرها و اصطلاحات پژوهش ۱۳
۱-۱۰-۱: شايسته سالاري ۱۳
۲-۱۰-۱ شايسته گزيني ۱۴
۳-۱۰-۱ شایسته پروری ۱۵
۴-۱۰-۱ شایسته داری ۱۵
۱۱-۱ ساختار تحقیق ۱۶

 

عنوان صفحه
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۷
۲-۲ بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق ۱۸
۱-۲-۲- تعريف شایستگی ۱۸
۱-۱-۲-۲ ضرورت‏های شایسته سالاری ۳۰
۲-۱-۲-۲ مبانی و اصول شایسته سالاری ۳۰
۳-۱-۲-۲ محدودیت‏های شایسته سالاری ۳۱
۴-۱-۲-۲ ابعاد شایسته‏ سالاری ۳۲
۵-۱-۲-۲  شایسته‏خواهی ۳۳
۶-۱-۲-۲ شایسته‏یابی ۳۴
۷-۱-۲-۲ شایسته گزینی ۳۵
۸-۱-۲-۲  شایسته‏گماری ۳۸
۹-۱-۲-۲  شایسته‏پروری ۳۹
۱۰-۱-۲-۲ شایسته‏داری ۴۰
۱۱-۱-۲-۲ بررسي و مقايسه فراگرد شايسته سالاري و ناشايسته ۴۴
۱۲-۱-۲-۲ شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن ۴۷
۳-۲ بخش دوم جامعه آماری تحقيق (صنعت لاستیک) ۴۹
۱-۳-۲ معرفي صنعت لاستيك ۴۹
۱-۱-۳-۲ شركت لاستيك البرز (كيان تاير) ۵۰
۲-۱-۳-۲ شركت ايران ياسا تاير ورابر ۵۰
۳-۱-۳-۲ شركت ايران تاير ۵۱
۴-۱-۳-۲ لاستيك دنا ۵۱
۵-۱-۳-۲ شركت لاستيك پارس ۵۲
۶-۱-۳-۲ گروه صنعتي بارز (مجتمع صنايع لاستيك كرمان) ۵۲
۷-۱-۳-۲ شركت آرتاويل تاير ۵۲
۸-۱-۳-۲ شركت لاستيك يزد (يزد تاير) ۵۳
عنوان صفحه
۹-۱-۳-۲ شركت كوير تاير ۵۳
۴-۲ پيشينه تحقيق ۵۴
۱-۴-۲ تحقیق های داخلي ۵۴
۲-۴-۲ تحقیق های خارجي ۵۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱-۳ مقدمه ۵۹
۲-۳ روش تحقیق ۵۹
۳-۳   جامعه آماری و روش نمونه گیری ۶۰
۴-۳ ابزار گرد آوري و روش جمع‌آوري داده‌ها ۶۱
۵-۳ روايي (اعتبار) ۶۳
۶-۳ پایایی (اعتماد پذيري) ۶۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(یافته­ها)
۱-۴ مقدمه ۶۷
۲-۴ بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۶۸
۱-۲-۴ توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی ۶۹
۲-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات ۷۰
۳-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر حسب سابقة کار ۷۲
۴-۲-۴ بررسی نرمال بودن داده­ها ۷۳
۳-۴ آزمون فرضيه اول ۷۶
۴-۴ آزمون فرضيه دوم ۷۸
۵-۴ آزمون فرضيه سوم ۸۰
۶-۴ اولويت­بندي عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك به ترتيب اهميت ۸۲
فصل پنجم: نتيجه­گيري و پیشنهادها
عنوان صفحه
۱-۵ مقدمه ۸۵
۲-۵ مرور فصول تحقیق ۸۶
۳-۵ نتیجه گیری تحقیق ۸۷
۴-۵ نتایج فرضیه ها و مقایسه آن با تحقیق های پیشین ۸۸
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۸۸
۶-۵ پیشنهادها ۸۹
۱-۶-۵ پيشنهادهاي مبتني بر نتایج و يافته هاي پژوهش ۸۹
۱-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اول ۸۹
۲-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه دوم ۹۰
۳-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه سوم ۹۱
۲-۶-۵ پيشنهادها به پژوهشگران آتي ۹۲
فهرست منابع ۹۵
پیوست ها ۱۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه
جدول ۱-۳ مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد ۶۰
 جدول ۲-۳ پایایی پرسشنامه ۶۳
جدول ۳-۳ ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها ۶۴
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۶۸
جدول ۲-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی ۶۹
جدول ۳-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۷۰
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۷۲
جدول ۵-۴ بررسي نرمال بودن توزيع داده ها ۷۴
جدول ۶-۴ آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته گزيني و شايسته سالاري ۷۶
جدول ۷-۴ الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی ۷۷
جدول ۸-۴ آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته پروري و شايسته سالاري ۷۸
جدول ۹-۴ الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری ۷۹
جدول ۱۰-۴ آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته داري و شايسته سالاري ۸۰
جدول ۱۱-۴ الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری ۸۱
جدول۱۲-۴ نتايج حاصل از آزمون فریدمن ۸۲
جدول۱۳-۴ مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل ۸۳
جدول(۱-۵) نتایج آزمون فرضیه ها ۸۵

فهرست شکل­ها و نمودارها

شکل ۵-۱ مدل مفهومی تحقیق ۱۱
نمودار ۱-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۶۷
نمودار ۲-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی ۶۸
نمودار ۳-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۷۰
نمودار ۴-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۷۱
جدول(۱-۵) نتایج آزمون فرضیه ها ۸۴

 

چكيده:            

هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با ۲۶۰۰ نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع محدود، تعداد ۳۳۵ نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. به لحاظ روش‌شناسي، پژوهش از نوع پيمايشي- كاربردي بوده و مبتني ‌بر روش‌هاي توصیفی است. داده‌هاي مورد نياز، از طريق پرسشنامه محقق­ساخته و بر اساس
شاخص ها و مدل مفهومي، جمع‌آوري گرديد. در بومی­سازی این مقیاس­ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج­، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء­شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهاي آماري، تأييدكننده فرضیه­ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به اين معني كه رابطه تمامی عوامل موثر بر شايسته سالاري مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء­شده تبیین­کننده­های مناسبی از توسعه فرهنگ شايسته سالاري بوده­اند.

 

واژگان‌کلیدی: شايسته سالاري، شايسته گزيني، شايسته پروري، شايسته داري

 

 

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0