بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم : پایان نامه ارشد کشاورزی

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم:

نظر به اهمیت بالاي بیمه ي محصولات کشاورزي در افزایش تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزي این مطالعه تلاشی در راستاي شناسایی عوامل  مؤثر بر احتمال پذیرش بیمه ي محصول گندم و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به بیمه گندم در منطقه بیضا استان فارس با استفاده از الگوی لاجیت بوده است. همچنین در این مطالعه سعی شد به بررسی و مقایسه خصوصیات فردی و اجتماعی بیمه شدگان و بیمه نشدگان و علل تمایل یا عدم تمایل به پذیرش بیمه محصول گندم از سوی گندم کاران منطقه پرداخته شود.

اين پژوهش از طريق روش اسنادي و پيمايشي با تکمیل پرسشنامه در بهار ۱۳۹۳ انجام شد. نتایج مطالعه مشخص کرد که در مورد متغیرهای تعداد افراد خانواده، سطح زیر کشت، تعداد ساعات شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی، رضایت از پرداخت صندوق بیمه بابت خسارت، رضایت از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، آگاهی کشاورزان از اهداف و فواید بیمه بین کشاورزان گندم کار بیمه شده و نشده تفاوت معنی داری در سطح ۱۰ درصد وجود دارد.

همچنین نتایج مدل لاجیت نشان داد متغیرهای سابقه کار کشاورزی، تعداد افراد خانوار، سطح زیر کشت، تعداد ساعات شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی ونیز رضایت از عملکرد صندوق از عوامل تأثیرگذار بر پذیرش (تقاضای) بیمه گندم توسط کشاورزان گندمکار منطقه بیضا استان فارس بوده است. بعلاوه متغیرهای سطح زیر کشت، تعداد قطعات زمین زراعی، داشتن شغل دوم، تعداد دفعات خسارت، رضایت از عملکرد بیمه و رضایت از پرداخت بیمه بر نگرش کشاورزان منطقه نسبت به بیمه گندم مؤثر بوده است.

واژه های کلیدی: بیمه محصولات کشاورزی، تقاضای بیمه، مدل لاجیت، گندم.

 

اهداف مطالعه

– بررسی و مقایسه خصوصیات فردی بیمه شدگان و بیمه نشدگان

– شناسائی و تعیین ویژگی های فردی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر پذیرش و تقاضای بیمه محصول گندم در منطقه مورد مطالعه

– شناسائی و تعیین ویژگی های فردی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به بیمه محصول گندم در منطقه مورد مطالعه

– برآورد دو مدل رگرسیونی لاجیت

– تعیین اثرات نهایی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم

– تعیین اثرات نهایی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به بیمه محصول گندم

– بررسی علل پذیرش بیمه از سوی بیمه شدگان

– بررسی علل عدم پذیرش بیمه از سوی بیمه نشدگان

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه  ۲

۱-۲- ضرورت مطالعه  ۵

۱-۳- اهداف مطالعه  ۸

۱-۴- فرضیات مطالعه  ۹

۱-۵- کلیات   ۱۰

۱-۵-۱- بيمه در بخش كشاورزي   ۱۰

۱-۵-۲- پیدایش بیمه کشاورزی در جهان  ۱۴

۱-۵-۳- تاریخچه بیمه کشاورزی در ایران  ۱۵

۱-۵-۴- نظريه بيمه محصولات كشاورزي   ۱۶

فصل دوم: مروری بر پژوهش های انجام شده

فصل سوم: تئوري و روش پژوهش

۳-۱- روش و تئوری تحقیق  ۲۸

۳-۲- مدل رگرسيوني لاجيت   ۲۹

۳-۳- طراحی مدل لاجیت برای مطالعه حاضر  ۳۶

۳-۴- برآورد مدل لاجیت   ۳۸

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات   ۳۹

۳-۶- روش نمونه گیری   ۴۰

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۴۱

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۴-۱- ویژگی های آماری متغیرهای مورد مطالعه  ۴۲

۴-۲- مقایسه ي میانگین خصوصیات اجتماعی– اقتصادي کشاورزان بیمه شده و بیمه نشده ۴۵

۴-۳- تخمین مدل های لاجیت   ۴۹

۴-۴- عوامل مؤثر بر تقاضای (پذیرش) بیمه گندم از سوی کشاورزان  ۵۱

۴-۵- اثرات نهایی احتمال تقاضای بیمه گندم از سوی کشاورزان منطقه  ۵۶

۴-۶- عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به بیمه گندم ۵۸

۴-۷- بررسی علل پذیرش و عدم پذیرش بیمه از سوی بیمه شدگان و بیمه نشدگان  ۶۳

۴-۸- نتیجه گیری و مقایسه نتایج حاصل از مطالعه با برخی مطالعات دیگر  ۶۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری   ۶۸

۵-۲- پيشنهادت ۷۱

منابع و مآخذ

منابع  ۷۴

 

فهرست جداول

جدول (۴-۱): برخی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی نمونه مورد بررسی       ۴۴

جدول (۴-۲): بررسی وضعیت پذیرش بیمه گندم در نمونه مورد بررسی          ۴۵

جدول (۴-۳): مقایسه میانگین خصوصیات کشاورزان گندم کار بیمه شده و نشده ۴۶

جدول (۴-۴): نتایج عدم وجود هم خطی بین متغیر های لحاظ شده در مدل تقاضای بیمه گندم          ۵۲

جدول (۴-۵): برآورد ضرایب رگرسيون الگوي لاجيت براي شناسايي عوامل مؤثر بر تقاضاي                 بيمه گندم      ۵۴

جدول (۴-۶): محاسبه اثرات نهایی احتمال تقاضای بیمه گندم از سوی کشاورزان منطقه   ۵۷

جدول (۴-۷): نتایج عدم وجود هم خطی بین متغیر های لحاظ شده در مدل نگرش کشاورزان نسبت        به بیمه          ۵۹

جدول (۴-۸): برآورد ضرایب رگرسيون الگوي لاجيت براي شناسايي عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به بيمه گندم           ۶۱

جدول (۴-۹): محاسبه اثرات نهایی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه گندم         ۶۳

جدول (۴-۱۰): بررسی علل تمایل به پذیرش بیمه گندم      ۶۴

جدول (۴-۱۱): بررسی علل عدم تمایل به پذیرش بیمه گندم ۶۵

جدول (۴-۱۲): مقایسه نتایج حاصل از مطالعه با برخی مطالعات دیگر           ۶۶

 

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل ۱: تابع توزیع تجمعی انباشته  ۳۲

شکل ۲: نمايش هندسي مدل پروبیت  ۳۳

شکل ۳: توزیع تجمعی پروبیت و لاجیت   ۳۵

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0