پرسشنامه سبكهاى انطباقى کاتب زاده و جدیدی

دانلود پرسشنامه سبكهاى انطباقى کاتب زاده و جدیدی

 پرسشنامه سبک‏های انطباقی (APSI-35):

سبک‏های انطباقی ویژگی‏های شخصی هستند که به فرد اجازه می‏دهند در روابط اجتماعی مشارکت نماید و روابط خود را تنظیم نماید (لادرُت، ۲۰۰۲). سبک‏های انطباقی مفهوم‏سازی نوینی از سازه‏های روان‏کاوی است که در قالب بافت‏گرایی مطرح گردیده و اذعان می‏دارد برخی از مفاهیم روان‏کاوی نظیر مکانیسم‏های دفاعی در بافتارهای خاص می‏تواند نقش مثبتی برای زندگی فرد بازی کند. واینبرگر(۱۹۹۰) در نوشته‏های مؤخر خود «سبک مقابله‏ای واپس‏رانی» و همچنین «دفاع‏های واپس‏رانی» را تعریف می‏کند؛ بر این اساس، افرادی‏که سبک مقابله‏ای واپس‏رانی مرتبط با استرس را نشان می‏دهند در شناسایی پاسخ‏‏های عاطفی‏اشان شکست می‏خورند و سطوح عاطفی منفی سطح پایین را به عنوان اساس خودپنداره‏اشان در نظر می‏گیرند و متعاقباً برای اجتناب از آگاهی هشیار نسبت به واکنش‏های اصیلشان درگیر راهبردهای مختلف می‏شوند. این چنین است که واپس‏ران‏ها تفکیک قابل مشاهده‏ای بین هیجانات و شناخت نشان می‏دهند. به خاطر این‏که واینبرگر واپس‏رانی را به عنوان یک مکانیسم دفاعی مفهوم‏سازی می‏کند همچنین او نظریه‏ای را بر این مبنا نهاده که این مکانیسم دفاعی خارج از آگاهی هشیار اتفاق می‏افتد. از نظر واینبرگر واپس‏رانها راهبردهای شناختی را برای متقاعد کردن خودشان به کار می‏برند که مستعد عاطفه منفی نشوند. اما رفتار و فیزیولوژی آنها دال بر ضد این ماجراست؛ این مفهوم وجود فرایندهای ناهشیار را نشان می‏دهد. مفهوم‏سازی واینبرگر درباره سبک‏های دفاعی واپس‏رانی ریشه در مفهوم‏سازی فروید دارد. انگیزه‏ی واپس‏ران‏ها برای اجتناب آگاهی از هیجانات منفی سرچشمه می‏گیرد از سنت روان‏کاوی که در آن فرض می‏شود که اطلاعات واپس‏رانی می‏شود به این خاطر که با عقاید هشیار مرتبط با خویشتن همساز نیست. به همین ترتیب واینبرگر استدلال نمود که اشخاص با سبک‏های دفاعی واپس‎رانی از عواطف و تکانه‎های ناهمساز با تصویر خویشتن آگاهانه اجتناب  اجتماعی قرار دارد.

رویکرد سبک انطباقی در ابتدا توسط واینبرگر و دیگران تدوین گردید و یک الگوی مناسب برای ارزیابی اشخاصی فراهم کرد که درجات پایین درماندگی روان‏‏شناختی را گزارش می‏نمودند.

پرسشنامه‏ی مذکور دارای ۳۵ سوال می‏باشد که به پنج خرده مقیاس تقسیم می‏شود. پرسشنامه‏ی مذکور از برحسب همسانی درونی اعتبار مناسبی دارد و همچنین از روش بازآزمایی نیز اعتبار مناسبی را نشان داده است. ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاس‏های شوخ‏طبعی، پیش‏بینی، توافق، فراکنش‏گرایی[۱]، مراعات (ملاحظه)[۲] به ترتیب عبارتند از: ۰٫۹۲، ۰٫۸۱، ۰٫۸، ۰٫۸۲، ۰٫۸۴٫ همان‏گونه که ملاحظه می‏گردد پرسشنامه از اعتبار مناسبی برخوردار است. همچنین روایی صوری پرسشنامه نیز مطلوب می‏باشد (لادروت، ۲۰۰۲).

در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ خرده مقیاس‏های شوخ‏طبعی، پیش‏بینی، توافق، فراکنش‏گرایی[۳]، مراعات (ملاحظه)[۴] به ترتیب عبارتند از: ۰٫۸۶، ۰٫۷۹، ۰٫۸۳، ۰٫۷۹، ۰٫۷۸ (کاتب زاده و جدیدی، ۱۳۹۷).

  • خرده مقیاس شوخ‏طبعی (۷ گویه): در این پرسشنامه گویه‏های ۱، ۴، ۱۴، ۱۸، ۲۱، ۲۷، و ۲۹ این خرده مقیاس را می‏سنجد.
  • خرده مقیاس پيش‏بيني (۷ گویه): در این پرسشنامه گویه‏های ۶، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۲۰، ۲۶، و ۳۱ این خرده مقیاس را می‏سنجد.
  • خرده مقیاس توافق (۷ گویه): در این پرسش‏نامه گویه‏های ۲۳، ۲۸، ۱۵، ۳۰، ۳۲، ۳۳، و ۳۵ این خرده مقیاس را می‏سنجد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0