پرسشنامه سرسختی

نام و نام خانوادگی :                                  سن :                                  تحصیلات:

جنسیت:

با سلام

خواهشمند است جملات زیر را به دقت بخوانید و یکی از چهار گزینه که به بهترین وجه ممکن با خصوصیات شخصیتی شما انطباق دارد را جلوی جملات بنویسید.

هرگز      به ندرت    گاهی اوقات   بیشتر اوقات

 

 

این پرسشنامه دارای ۲۷ ماده است و هر ماده دارای ۴ گزینه «هرگز»، « به ندرت»، « گاهی اوقات» و « بیشتر اوقات» است. در نمره­گذاری برای هر ماده به ترتیب مقادیر ۰، ۱، ۲، ۳ در نظر گرفته شده است. به استثنای عبارات ۲۱، ۱۷، ۱۳، ۱۰، ۷، ۶ که دارای بار عاملی منفی هستند و به شیوه معکوس نمره­گذاری می­شوند. دامنه نمره در این پرسشنامه عدد ۰ تا ۸۱ است. کسب نمره بالا در این پرسشنامه نشان­دهنده سرسختی روان­شناختی بالا در فرد است.

ویژگی­های روان­سنجی

کیامرئی و همکاران(۱۳۷۷)، ضرایب پایایی پرسشنامه را به دو روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۴/۰ و ۷۶/۰ محاسبه کردند. ورنو سفادرانی، کمالی و نوری(۱۳۸۷) روایی این آزمون را به روش روایی همزمان با سه ملاک مقیاس اضطراب عمومی، پرسشنامه افسردگی و خودشکوفایی مزلو محاسبه کردند. ضریب به دست آمده به ترتیب ۶۵/۰، ۶۷/۰ و ۶۳/۰ بود که کلیه ضرایب در سطح ۰۰۱/۰ معنادر بودند. در ضمن روایی همزمان، تعریف سازه سرسختی روان­شناختی نیز محاسبه شد که روایی به دست آمده رضایت بخش بود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0