پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28

معرفی پرسشنامه سلامت عمومی

اين پرسشنامه داراي چهار زير مقياس به شرح زير مي باشد:

ـ‌زير مقياس اول(A) نشانگان جسماني : شامل مواردي درباره احساس فرد نسبت به وضع سلامت خود واحساس خستگي او است ونشانه هاي بدني را دربر مي گيرد. اين زير مقياس دريافتهاي حسي بدني را كه اغلب با برانگيختگيهاي هيجاني همراهند ارزشيابي مي كند.

ـ زير مقياس دوم(B) اضطراب : شامل مواردي است كه با اضطراب وبي خوابي مرتبط هستند.

ـ زير مقياس سوم (‍C) اختلال دركنش وكاركرد اجتماعي: گستره توانايي افراد رادر مقابله با خواسته هاي حرفه اي ومسائل زندگي روزمره مي سنجد واحساسات آنها ادرباره چگونگي كنار آمدن با موقعيتهاي متداول زندگي آشكار مي كند.

ـ زير مقياس چهارم(D)  افسردگي : دربرگيرنده موادي است كه با افسردگي وخيم وگرايش شخصي به خودكشي مرتبطند.

نمره كلي هرفرد از حاصل جمع نمرات چهار زير مقياس به دست مي آيد.

نمره گذاري پرسشنامه سلامت عمومي:سؤال ۱ تا ۷، علايم جسماني را اندازه گيري ميكند. سؤال ۱۵ تا۲۱، اختلال در عملكرد رااندازه گيري مي كند.سؤال ۲۲ تا ۲۸، افسردگي را اندازه گيري مي كند.سؤال ۸ تا ۱۴، اضطراب را اندازه گيري مي كند.

نحوه نمره گذاري دراين پرسشنامه براساس ليكرت مي باشد.(۳،۲،۱،۰) خانم دادستان نمرات بين ۱۴تا۲۱ رادرهر زير مقياس ، ومنبع آزمودني را درآن عامل نشان مي دهد. دراين پژوهش دانشجوياني كه نمره كل آن ها يك انحراف استاندارد بالاتر از ميانگين (۴۲) باشد از نظر سلامت رواني درسطح بالاي متوسط تا سطح مرضي قرار دارد.

درتمامي روش ها ياد شده نمره پايين نشان دهنده سلامتي ونمره بالا حاكي از اختلال است. دراثر اجراي اين روش ها براي هرفرد پنج نمره بدست مي آيد چهار نمره به مقياس فرض يك نمره به كل مواد پرسشنامه مربوط مي شود بهترين ومناسب ترين روش نمره گذاري دراين پژوهش استفاده از روش ساده ديكرات با نمره هاي (۳،۲،۱،۰) براي گزينه هاي مواد پرسشنامه است.

باتوجه به اينكه هريك از مقياسهاي تشكيل دهنده پرسشنامه شامل ۷ ماده وكل مجموعه شامل ۲۸ ماده است. كساني كه در چند دهد اخير(گذشته)در زمينه هاي مورد نظر هيچ گونه احساس ناراحتي نكرده اند، براي هر ماده نمره صفر وجمعاًً   ۰=۰×۷  نمره مي گيرد.

اشخاصي كه در زمان ياد شده در تمامي زمينه هاي مطرح شده مقدار كمي احساس ناراحتي كرده اند ، براي هر كدام نمره «يك» وجمعاً  ۷=۱×۷ نمره مي گيرند.

كساني كه مقدار بسيار زيادي در زمينه هاي مذكور احساس ناراحتي داشتند، براي هر ماده نمره ي ۳ وجمعاً  ۲۱=۳×۷ نمره مي گيرند.

خانم دادستان اذعان مي دارد عدم سلامت در هر خرده مقياس نمره بالا تر از ۱۴ مي باشد. بدين ترتيب آزمودني هايي كه در هر خرده مقياس نمره اي كمتر از ۱۴ مي گيرند. واجدبيماري تشخيص داده نمي شوند.

پالا هنگ: بهترين نقطه برش را باروش نمره گذاري ساده براي مردان ۲۲ وبراي زنان ۲۱ معين نمود

دادستان: نقطه برش براي مداخلات درماني ۱۷ وبراي مقاصد پژوهشي ۲۱ اعلام نموده است.

يعقوبي: بهترين نقطه برش را با روش نمره گذاري ساده ليكرت نمره ي ۲۳ اعلام كرده است.

همين نقطه نمره ۲۳ به عناون نقطه برش وتفكيك كننده افراد داراي سلامت رواني از افراد نا سالم منظور شده است.

 

اعتبار و روايي آزمون GHQ

پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ(GHQ) در تحقيقات گوناگون مورد آزمون قرار گرفته است وپايايي واعتبار آن به اثبات رسيده است. اعتباريابي وتحليل آماري مواد نسخه فارسي پرسشنامه ۲۸ ماده اي سلامت عمومي بر مبناي نمره گذراي ساده ليكرت، با استفاده از نرم افزار كامپيوتريSPSS انجام گرفته است. به نمونه تحقيقاتي كه در تأييد اعتبار ازمون انجام گرفته است اشاره مي شود. دستجه دي (۱۳۷۷) طي پژوهشي تحت عناون )هنجار يابي آزمون سلامت عمومي براي دانشجويان مراكز تربيت معلم) ضريب همبستگي براي كل افراد خرده مقياس هاي آزمون رابرابر ۸۴% گزارش مي دهد. مجاهد(۱۳۸۴) در پژوهشي تحت عنوان( بررسي وضعيت رفتار كودكان وسلامت روان والدين در خانواده هاي چند همسري) از ضريب همبستگي نمرات در دو نوبت استفاده كرد وضريب همبستگي بدست آمده ۶۲% بوده كه از لحاظ آماري معناداري است در نتيجه پايايي نسبي پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفت. همچنين ازنظر بعضي از روان پزشكان وروان شناسان عضو هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران ،ارتباط سؤالات با موضوع سلامت رواني تأييد شده وآنها را مناسب با فرهنگ جامعه ايران ارزيابي كرده اند.(مباشر مقدم ـ ۱۳۸۲)

تنات(۱۹۷۷) بيان كرد كه پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ داراي اعتبار است وبهترين وسيله اندازه گيري جهت ارزيابي حالات سلامت رواني مي باشد وپايايي دروني مقياس ۱۲ آيتمي اين پرسشنامه ۹۰% به دست آمده است كه پايايي آن بالاتر از پايايي حاصل ازاين مقياس توسط(اسكات واسكات)(۸۶%) درسال(۱۹۸۹)مي باشد. (آقاجاني ـ ۱۳۸۱). جونگ واسپيدز(۱۹۹۴) ضريب پايايي كلي اين پرسشنامه را ۵۵% وضريب پايايي خرده آزمون ها را بين ۴۲% ـ ۴۷% گزارش كرده اند. همچنين ويليامز، گلدبرگ وماري (۱۹۸۸) چندين مطالعه انجام شده با استفاده ازاين آزمون را فراتحليل كردند ونتيجه گرفتند كه اعتبار آزمون درحد ۸۰% است(جمالي ـ ۱۳۸۱). ودراين جا به تحقيقاتي كه درتأييد روايي آزمون انجام گرفته است اشاره مي شود.

پوپوف (۱۹۶۹) نشان داد كه اين پرسشنامه قادر به شناسايي ۳۵% بيماران افسرده است و گلدبرگ و بلك، نيز روايي آن را با استفاده ازيك چك ليست مصاحبه باليني در مورد ۲۰۰ نفر از بيماران بخش جراحي در انگلستان مشخص نمودند. طبق مطالعه آنان به كارگيري پرسشنامه مذكور توانست بيش از ۹۰% گروه نمونه را به درستي به عنوان بيمار وسالم طبقه بندي نمايد و همبستگي اين پرسشنامه با نتيجه ارزيابي شدت اختلالات به ميزان ۸۰% گزارش شده بود.(اوتادي ـ ۱۳۸۰) گلدبرگ وهمكاران (۱۹۷۶) همبستگي ميان داده ها حاصل از اجراي پرسشنامه سلامت عمومي وچك ليست علائم رواني(SCL-90) رابر روي ۲۴۴ آزمودني به ميزان ۷۸%‌گزارش نموده اند. براساس نتيجه اين مطالعه اندازه شاخصهاي حساسيت، ويژگي ميزان كلي با ارزيابي باليني به ترتيب برابر ۸۶% و۷۷% و۷۰% گزارش شده است.

جونز وهندرسن (۱۹۷۸) همبستگي بين نمرات حاصل از دوپرسشنامه GHQوPSE  دراستراليا رابه ميزان ۷۶% گزارش نموده اند واز سوي ديگر نيز جونز ومرني(۱۹۷۹)‌ اندازه شاخص (ويژگي)‌پرسشنامه سلامت عمومي (نسبت تشخيص درست افراد سالم گروه بيمار) را نسبتاً پايين گزارش نموده  اين مسئله را ناشي از غربالگري بيمار جسمي توسط اين مقياس دانسته اند. در مطالعه ديگري كه توسط گلدبرگ وميلر(۱۹۷۹) انجام گرفت مقدار ضريب همبستگي دو متغيري بين چهار مقياس فرعي پرسشنامه ۲۸ ماده اي بين ۳۳% تا۶۱% به دست آمد.(مباشر مقدم ـ ۱۳۸۲)

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0